Auteurs- en sprekersregister betreffende "Mahoux Philippe" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de nieuwe regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Debat
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Actualiteitendebat : de situatie in Gaza      
  Wapenleveringen via luchthaven Bierset - Internationaal onderzoek ter vervolging van wie het internationaal oorlogs- en humanitair recht geschaden heeft - Betaling door Israel van heropbouw en van opruiming van clusterbommen - Aanklacht van het CICR - Gebruik van bommen met fosfor, uranium en wolfraam - Toegangsverbod voor journalisten - Versterking van de betrekkingen met Israel ondanks niet-eerbiediging van VN-resoluties - Ontbieden van ambassadeur - Bombardement van VN-hoofdgebouw - Kindslachtoffers - Blokkering van hulpverlening - Bestaan van een Palestijnse staat - Voorwaarden voor het staakt-het-vuren - Export van het conflict naar Europa - Evacuatie van gewonde kinderen - Humanitaire corridor - Fatah-Hamas-OLP - Oprichting van een ziekenhuis in het kader van ontwikkelingssamenwerking
   Debat
4-59
p. 7-25 4-59 p. 7-25 (PDF)
Actualiteitendebat : het uitblijven van de beloofde omzendbrief voor regularisatie van asielzoekers      
  Regularisatie van mensen zonder papieren - Uitblijven van beloofde circulaire - Uitvoering regeerakkoord - Traagheid van procedure - Duurzame lokale verankering - Regularisatie door werk - Economische migratie - Uitwerken van objectieve criteria - Algemene regularisatie - Initiatief van eerste minister - Uitwijzing - Afzonderlijke gesprekken van eerste minister met elke minister - Verblijfsvergunning in plaats van regularisatie
   Debat
4-68
p. 6-20 4-68 p. 6-20 (PDF)
Advocaten - Erelonen - Baremaís - Overleg tussen de regering en de balies (4-1128)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1128
Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten - Informatie- en communicatiecentra - Inwerkingtreding - Werking (4-350)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Onkelinx, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten
SV 4-350
Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten - Informatie- en communicatiecentra - Inwerkingtreding - Werking (4-351)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-351
Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten - Informatie- en communicatiecentra - Inwerkingtreding - Werking (4-546)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-546
Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten - Informatie- en communicatiecentra - Inwerkingtreding - Werking (4-607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-607
Arbeidsgeneeskunde (Onderneming "Mensura Medische Controle" - Controlegeneeskunde - Reclame toegespitst op de werkhervatting)(4-55)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Peter Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Bruno Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
4-6 COM
p. 17-18 4-6 COM p. 17-18 (PDF)
Belangenconflict tussen het Waals Parlement en het Vlaams Parlement naar aanleiding van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, ß 1, 7į, 9į en 10į, van het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 (Vlaams Parlement, Stuk 1163 (2006-2007) - Nrs. 1 tot 8) (4-1212)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Louis Ide
4-74
p. 12-13 4-74 p. 12-13 (PDF)
  4-74
p. 17-18 4-74 p. 17-18 (PDF)
Belgische vertegenwoordiging in het buitenland en in de internationale organen - Ambassades - Diplomaten - Aantal - Verdeling volgens leeftijd en geslacht - Eventuele toekomstige selectie van de kandidaten (4-3342)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-3342
Beroep op het Reglement van de Senaat : vertaling van de amendementen      
  4-9
p. 76-77 4-9 p. 76-77 (PDF)
  4-9
p. 85-87 4-9 p. 85-87 (PDF)
Betaald educatief verlof - Aanvragen tot terugbetaling door de werkgevers - Jaar 2005-2006 (4-1262)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 4-1262
Betaald educatief verlof - Aanvragen tot terugbetaling door de werkgevers - Jaar 2005-2006 (4-1390)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1390
Colloquium betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie, Ljubljana, 11 januari 2008 (Nationale parlementen : gelijke partners in het besluitvormingsproces in de EU ? - Europees Parlement - Verdrag van Lissabon : versterking van de rol van de nationale parlementen in de EU - Hoe luid klinkt de stem van de nationale parlementen in Europa ?) (4-518)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Camille Dieu (K) en de heren Stefaan Vercamer (K) en Philippe Mahoux (S)
4-518/1
p. 1-14 4-518/1 p. 1-14 (PDF)
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) - Niet-professionele tolken - Maatregelen die betrouwbaarheid en bekwaamheid moeten garanderen - Werkgroep over het statuut van de tolken (4-2873)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2873
Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) - Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RvV) Ė Niet-professionele tolken - Maatregelen die betrouwbaarheid en bekwaamheid moeten garanderen - Werkgroep over het statuut van de tolken (4-2023)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-2023
De Post - Verdwijning van zendingen - Klachten - Controlemaatregelen voor het personeel van de sorteercentra (4-1036)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1036
De aankondiging van de Deense post dat zij zich zullen terugtrekken uit het kapitaal van De Post (Meerwaarde verworven door de Deense post dankzij de inspanningen van het personeel - Verminderde dienstverlening aan de bevolking, druk op het personeel en vermindering van de statutaire bescherming) (4-606)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-62
p. 13-16 4-62 p. 13-16 (PDF)
De aanpak van de terroristische dreiging in BelgiŽ      
  Debat
4-15
p. 11-19 4-15 p. 11-19 (PDF)
De bekrachtiging van het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning (Oppakken of vasthouden van een persoon in opdracht van de Staat - Misdaad volgens het internationaal strafrecht) (4-427)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
4-46
p. 10-11 4-46 p. 10-11 (PDF)
De bescherming tegen zogenaamde associatieve discriminatie (Discriminatie op basis van bepaalde kenmerken van een van zijn naasten) (4-870)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-86
p. 20-22 4-86 p. 20-22 (PDF)
De bescherming van de verdedigers van de mensenrechten (in gevaarlijke zones - Resolutie van de Senaat van 10 mei 2005, doc. 3-12) (4-1099)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan de heer Yves Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jean-Marc Delizťe, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
4-92
p. 49-51 4-92 p. 49-51 (PDF)
De circulaire over de regularisatiecriteria (Vreemdelingen)      
  Debat
4-30
p. 20-35 4-30 p. 20-35 (PDF)
De discriminaties waarvan oorlogswezen het slachtoffer zijn (vooral op het gebied van de erkenning van die hoedanigheid en de eraan verbonden compensaties) (4-547)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Pieter De Crem, minister van Landsverdediging
4-57
p. 6-7 4-57 p. 6-7 (PDF)
De ernstige gebeurtenissen tijdens de betoging van vorige zondag in Brussel (Anti-joodse slogans en schade tijdens de betoging van Gaza - Identificatie van de daders - Schadevergoeding) (4-566)      
  Mondelinge vraag van de heer Alain Destexhe aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Karel De Gucht, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
4-59
p. 26-28 4-59 p. 26-28 (PDF)
De gevolgen die gegeven dienen te worden aan het verslag van het universiteitenconsortium betreffende het elektronisch stemmen (4-14)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw GisŤle Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-2 COM
p. 11-12 4-2 COM p. 11-12 (PDF)
De houding van de regering op het vlak van de nucleaire ontwapening (in BelgiŽ en Europa) (4-1103)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
4-113
p. 8-10 4-113 p. 8-10 (PDF)
De inwerkingstelling van de wetten van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis en van 26 april 2007 betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank (4-702)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-62
p. 58-59 4-62 p. 58-59 (PDF)
De monopoliepositie van Western Union op de markt van het overmaken van gelden van particulieren naar het buitenland (4-491)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking en aan de heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-50
p. 32-33 4-50 p. 32-33 (PDF)
De publicatie van de zwarte lijst van ondernemingen die een activiteit uitoefenen die verband houdt met antipersoonsmijnen of submunitie (Lijst van ondernemingen in overtreding met de wet van 20 maart 2007 - Lijst van ondernemingen die voor meer dan de helft aandeelhouder zijn van de veroordeelde ondernemingen) (4-100)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
4-15
p. 19-21 4-15 p. 19-21 (PDF)
De regularisatie van mensen zonder papieren (Toename hongerstakingen - Hanteren van objectieve regularisatiecriteria - Moratorium op de uitwijzingen - Alternatieven voor de opsluiting van kinderen) (4-90)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Patrick Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
4-13
p. 31-33 4-13 p. 31-33 (PDF)
De sociale dumping in de transportsector (Vervanging van Belgische chauffeurs door Oost-Europese onderaannemers die onder lokale voorwaarden werken - Stand van zaken KB dat de toelatingsvoorwaarden vastlegt voor buitenlandse transportfirma's) (4-818)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-80
p. 27-29 4-80 p. 27-29 (PDF)
De sociale dumping in de transportsector (Vervanging van Belgische chauffeurs door onderaannemers uit Oost-Europa - Controle van de arbeidsomstandigheden en transportvergunningen - Noodzaak om akkoorden te sluiten met de buurlanden) (4-583)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen en aan de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
4-60
p. 37-40 4-60 p. 37-40 (PDF)
De toegang van ontwikkelingslanden tot generische geneesmiddelen (Ratificatie van het protocol tot wijziging van de TRIPS-akkoorden bij de Wereldhandelsorganisatie) (4-24)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Marc Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Hervť Jamar, minister toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met de Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude
4-3 COM
p. 17-18 4-3 COM p. 17-18 (PDF)
De toegankelijkheid van de lokalen van De Post en van haar website (Gehandicapte personen - Toegenomen probleem sinds de sluiting van sommige postkantoren - Toekennen van het AnySurferlabel aan de website van De Post en aan de federale internetsites) (4-850)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-72
p. 49-51 4-72 p. 49-51 (PDF)
De verklaringen van de Paus over de strijd tegen aids (Uitspraak paus in Kameroen dat verdeling condooms geen oplossing betekent voor aidsprobleem, maar het nog verergert - Nood om paus tot de orde te roepen zodat werk hulporganisaties niet wordt tenietgedaan) (4-693)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Christine Defraigne aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-68
p. 40-43 4-68 p. 40-43 (PDF)
De voor werknemers schadelijke chemicaliŽn en de Europese REACH-verordening (Noodzaak om lijst met gevaarlijke producten uit te breiden) (4-746)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
4-75
p. 18-20 4-75 p. 18-20 (PDF)
De vooruitzichten met betrekking tot het stationeren van een eenheid van de civiele veiligheid in Gembloux (4-715)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Guido De Padt, minister van Binnenlandse Zaken
4-71
p. 12-15 4-71 p. 12-15 (PDF)
Dienstencheques - Evolutie naar een duurzame baan - Cijfers (4-1005)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-1005
Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat      
  4-53
p. 6-8 4-53 p. 6-8 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 10 juni 2007)      
  de heer Philippe Mahoux, senator gekozen door het Franse kiescollege
4-1
p. 16 4-1 p. 16 (PDF)
Elektronische stemming - Verslag van het consortium van universiteiten -†Gevolgen die eraan dienen te worden gegeven (4-482)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Dewael, minister van Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-482
Elektronische stemming - Verslag van het consortium van universiteiten -†Gevolgen die eraan dienen te worden gegeven (4-629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-629
Euthanasie en de voorafgaande verklaring (4-408)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
4-38
p. 10-11 4-38 p. 10-11 (PDF)
Evaluatie van de opvang van vreemdelingen (4-1203)      
  Bespreking
4-82
p. 37-52 4-82 p. 37-52 (PDF)
Gebruik van het evocatierecht      
  4-121
p. 39 4-121 p. 39 (PDF)
Gedachtewisseling met de heren Perpinŗ-Robert Peyra en Rotfeld, leden van de door de secretaris-generaal van de NAVO aangestelde expertengroep met het oog op de uitwerking van een nieuw strategisch concept (4-1735)      
  Verslag van mevrouw Juliette Boulet (K) en de heer Philippe Mahoux (S)
4-1735/1
p. 1-13 4-1735/1 p. 1-13 (PDF)
Herfstzitting van de Parlementaire assemblee van de OVSE Parlementaire Conferentie inzake Energieveiligheid en het Leefmilieu - Athene (8-11 oktober 2009) (4-1471)      
  Verslag van de heren FranÁois-Xavier de Donnea (K) en Philippe Mahoux (S)
4-1471/1
p. 1-23 4-1471/1 p. 1-23 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Hof van assisen : jury) (4-106)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-106/1
p. 1-9 4-106/1 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking
4-84
p. 7-8 4-84 p. 7-8 (PDF)
Herziening van artikel 150 van de Grondwet (Hof van assisen) (4-1380)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Francis Delpťrťe
4-1380/1
p. 1-6 4-1380/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
4-84
p. 7-8 4-84 p. 7-8 (PDF)
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet (Rechten van het kind) (4-800)      
  Bespreking
4-50
p. 34-37 4-50 p. 34-37 (PDF)
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind (Opname in de Grondwet van de grondbeginselen van het Verdrag van 20 november 1989 inzake de rechten van het kind, goedgekeurd te New York) (4-581)      
  Bespreking
4-50
p. 34-37 4-50 p. 34-37 (PDF)
Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit (4-107)      
  Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, ten einde het aan te vullen met een 6į, dat het recht op water waarborgt
   Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-107/1
p. 1-3 4-107/1 p. 1-3 (PDF)
Herziening van artikel 63, ß 2 en ß 3, van de Grondwet, tot oprichting van een kieskring voor de vertegenwoordiging van de Belgen die in het buitenland verblijven (Kamer van volksvertegenwoordigers) (4-78)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-78/1
p. 1-6 4-78/1 p. 1-6 (PDF)
Het begeleidingsplan voor werklozen (Evaluatie - Verschuiving van uitgesloten personen van RVA naar OCMW's - Gevolgen voor de begrotingen) (4-668)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-66
p. 36-39 4-66 p. 36-39 (PDF)
Het beleid inzake landsverdediging (De situatie inzake veiligheid - Antwoord van de internationale samenleving - Politieke OriŽntatienota van juni 2008 - Kwalitatieve ambities - Militaire operaties voor vrede en veiligheid - Begroting - Personeel - Welzijn - Investeringen in materieel - Organisatie - Rechtvaardigheidsagenda : vrouwen, clustermunitie, piraterij) (4-1215)      
  Verslag van de heren Alain Destexhe en Philippe Mahoux en mevrouw Els Schelfhout
4-1215/1
p. 1-19 4-1215/1 p. 1-19 (PDF)
Het cyberpesten (Nood aan bewustwordingscampagne en voldoende strafbepalingen om jongeren te beschermen) (4-733)      
  Vraag om uitleg van de heer Philippe Mahoux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
4-64
p. 55-57 4-64 p. 55-57 (PDF)
Het gevangenzitten van minderjarige kinderen in gesloten centra (Weigering door de directeur van de Dienst Vreemdelingenzaken die kinderen een dag buiten te laten) (4-20)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Patrick Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Hervť Jamar, minister toegevoegd aan de minister van FinanciŽn, belast met de Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude
4-3 COM
p. 8-10 4-3 COM p. 8-10 (PDF)
Het huren van gevangeniscellen in Nederland (Gevolgen voor de overbevolking, de begroting en het bezoeken van gevangenen) (4-760)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Stefaan De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-76
p. 14-16 4-76 p. 14-16 (PDF)
Het ontbreken van een zwarte lijst van ondernemingen die activiteiten uitoefenen die verband houden met antipersoonsmijnen en submunitie (4-306)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele hervormingen en aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele hervormingen
4-30
p. 35-37 4-30 p. 35-37 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering betreffende het sturen van troepen naar Congo (4-503)      
  Mondelinge vraag van de heer FranÁois Roelants du Vivier aan de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het statuut van slachtoffer van mensenhandel (4-378)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-36
p. 27-30 4-36 p. 27-30 (PDF)
Het sturen van Belgische troepen naar de DRC (4-508)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Isabelle Durant aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het sturen van een Europese vredesmacht naar Congo (4-510)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Vera Dua aan de heer Karel De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Yves Leterme, eerste minister
4-51
p. 8-22 4-51 p. 8-22 (PDF)
Het treinongeval dat op 23 mei 2009 plaatsvond in het station van Dinant (Treinbegeleider en reiziger onder de wielen - Evaluatie nodig van instap- en vertrekprocedure) (4-788)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
4-78
p. 23-26 4-78 p. 23-26 (PDF)
Het werven van eiceldonoren      
  Debat
4-16
p. 14-22 4-16 p. 14-22 (PDF)
Houders van een statuut van nationale erkentelijkheid en hun rechthebbenden - Gratis openbaar vervoer - Uitbreiding - Rechthebbenden van de houders van het statuut van gewapend weerstander (4-3049)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Crem, minister van Landsverdediging
   Antwoord
SV 4-3049
Interpretatie van artikel 66 van het Reglement van de Senaat : verzoek, tijdens de openbare vergadering, van het gemotiveerd advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State over amendementen      
  4-9
p. 77-85 4-9 p. 77-85 (PDF)
Juridisch probleem betreffende het aantal te coŲpteren senatoren per lijst - Interpretatie artikel 211 Kieswetboek - Niet-toekenning van een gecoŲpteerd senator aan Lijst Dedecker - Dagvaarding van de griffier van de Senaat      
  4-2
p. 5-17 4-2 p. 5-17 (PDF)
  4-2
p. 17-19 4-2 p. 17-19 (PDF)
Mensenhandel - Slachtoffers - Statuut (4-1119)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Vraag zonder antwoord
SV 4-1119
Mensenhandel - Slachtoffers - Verblijfsvergunning - Toekenningsvoorwaarden (4-1120)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1120
Mensenhandel - Slachtoffers - Verblijfsvergunning - Toekenningsvoorwaarden (4-2679)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2679
NMBS -staking van 20†mei†2008 - Federale ambtenaren - Regels - Aantal gewettigde afwezigheden (4-1035)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
   Antwoord
SV 4-1035
Nucleaire ontwapening (Herzieningsconferentie van het non-proliferatieverdrag - Aanwezigheid van kernwapens op het Belgisch grondgebied - Het kernwapen in het strategisch concept van het Atlantisch bondgenootschap) (4-1630)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-1630/1
p. 1-163 4-1630/1 p. 1-163 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen Parlement van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2009)      
  Senatoren aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
   Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-89
p. 8 4-89 p. 8 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de indiening van de vermogensaangifte (Wijziging indieningstermijnen om te voorkomen dat de betrokkenen jaarlijks verscheidene aangiften zouden moeten indienen) (4-1093)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-1093/2
p. 1-4 4-1093/2 p. 1-4 (PDF)
Ontwerp van programmawet (4-1050)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
   De gewoonte van de regering om een groot aantal artikelen te verpakken in een programmawet of een wet houdende diverse bepalingen, om de evocatieprocedure te gebruiken om de behandeling te versnellen en om teksten in te dienen in de vorm van wetsvoorstellen
4-53
p. 10-12 4-53 p. 10-12 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (4-1777)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
  Stemmingen en stemverklaringen
4-122
p. 30-80 4-122 p. 30-80 (PDF)
  4-122
p. 82-109 4-122 p. 82-109 (PDF)
Open en gesloten centra - Werking - Audit van het College van de federale ombudsmannen - Procedure en resultaten (4-1033)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Dewael, vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1033
Open en gesloten centra - Werking - Audit van het College van de federale ombudsmannen - Procedure en resultaten (4-1034)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1034
Open en gesloten centra - Werking - Audit van het College van de federale ombudsmannen - Procedure en resultaten (4-2675)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2675
Organisatie van de Verenigde Naties (OVN) - Waterbeleid - Belgisch standpunt (4-1336)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-1336
Over de inoverwegingneming van het voorstel van resolutie 4-455/1 tot algehele ontbinding van de Belgische Staat met het oog op de verlening van onafhankelijkheid aan het soevereine Vlaamse en Waalse volk      
  4-8
p. 4-9 4-8 p. 4-9 (PDF)
Pensioensparen - Cijfers voor 2006 - Evolutie (4-300)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-300
Pensioensparen - Cijfers voor 2006 - Evolutie (4-517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-517
Rechtshulp - Rechtsbijstand - Enig loket - Vooruitgang (4-1127)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1127
Regeling van werkzaamheden      
  Uitstel van de samenstelling van de commissies tot de vorming van de nieuwe regering
4-3
p. 8-11 4-3 p. 8-11 (PDF)
  Bespreking en plenaire vergadering van een belangenconflict inzake splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Verlening of opschorting van de termijnen
4-38
p. 48-51 4-38 p. 48-51 (PDF)
  Dreigende regeringscrisis (Dossier-Fortis) - Al dan niet voortzetten van de agenda van de plenaire vergadering van de Senaat - Stemming over het ontwerp van programmawet doc. 4-1050
4-54
p. 16-19 4-54 p. 16-19 (PDF)
  4-54
p. 25-26 4-54 p. 25-26 (PDF)
Regeringsverklaring (13 oktober 2009 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking
4-90
p. 11-29 4-90 p. 11-29 (PDF)
  4-90
p. 30-35 4-90 p. 30-35 (PDF)
   Bijdrage van de energiesector voor het langer openhouden van de kerncentrales
4-90
p. 28 4-90 p. 28 (PDF)
   Buitenlandse beleid : EU - Afghanistan - Centraal Afrika - Ontwikkelingssamenwerking
4-90
p. 29 4-90 p. 29 (PDF)
   Economie : werkgelegenheid - Concurrentiekracht ondernemingen - Koopkracht - Landbouw - BTW-verlaging voor bouw en horeca
4-90
p. 28 4-90 p. 28 (PDF)
   Justitie
4-90
p. 29 4-90 p. 29 (PDF)
   Migratie
4-90
p. 29 4-90 p. 29 (PDF)
   Sociale zekerheid - Gezondheid
4-90
p. 27-28 4-90 p. 27-28 (PDF)
   Stabilisering van het financieel stelsel : crisiswet - Hervorming van het toezicht - Bescherming van de consument - Bijdrage bankensector
4-90
p. 28 4-90 p. 28 (PDF)
  Bespreking (vervolg)
4-91
p. 4-47 4-91 p. 4-47 (PDF)
   Ethische thema's
4-91
p. 15-18 4-91 p. 15-18 (PDF)
Regeringsverklaring (20 maart 2008 - Regering Leterme I)      
  Bespreking
   Afbouw van de solidariteitsbijdrage op de pensioenen
4-23
p. 28 4-23 p. 28 (PDF)
   Afschaffing van de bestraffing van de samenlevingsvormen voor de gehandicapten
4-23
p. 28 4-23 p. 28 (PDF)
   Arbeidsmigratie
4-23
p. 19-20 4-23 p. 19-20 (PDF)
   Asielbeleid - Probleem van de regularisaties
4-23
p. 29 4-23 p. 29 (PDF)
   Begroting voor de Ontwikkelingssamenwerking
4-23
p. 30 4-23 p. 30 (PDF)
  4-23
p. 62 4-23 p. 62 (PDF)
   De voorgestelde maatregelen zijn niet becijferd
4-23
p. 30 4-23 p. 30 (PDF)
   Ethische vraagstukken
4-23
p. 24-26 4-23 p. 24-26 (PDF)
  4-23
p. 63 4-23 p. 63 (PDF)
   Europese defensiemacht
4-23
p. 30 4-23 p. 30 (PDF)
  4-23
p. 62 4-23 p. 62 (PDF)
   Groeinorm inzake gezondheidszorg
4-23
p. 17 4-23 p. 17 (PDF)
   Harmonisatie van de kinderbijslag voor zelfstandigen
4-23
p. 28 4-23 p. 28 (PDF)
   Hervorming van de instellingen
4-23
p. 30 4-23 p. 30 (PDF)
   Numerus clausus
4-23
p. 27 4-23 p. 27 (PDF)
   Penitentiair beleid
4-23
p. 29-30 4-23 p. 29-30 (PDF)
   Schoolpremie omgezet in een dertiende maand kinderbijslag
4-23
p. 28 4-23 p. 28 (PDF)
   Toekomst van de kerncentrales
4-23
p. 18-19 4-23 p. 18-19 (PDF)
  4-23
p. 27 4-23 p. 27 (PDF)
   Veiligheidsbeleid
4-23
p. 29 4-23 p. 29 (PDF)
   Verbetering van de werking van het fonds voor de alimentatievorderingen
4-23
p. 28 4-23 p. 28 (PDF)
   Verdere modernisering van de justitie
4-23
p. 29 4-23 p. 29 (PDF)
   Versterking van de koopkracht
4-23
p. 27-28 4-23 p. 27-28 (PDF)
   Verwijzing van een reeks problemen naar het sociaal overleg
4-23
p. 28-29 4-23 p. 28-29 (PDF)
   Welvaartvastheid van de kinderbijslag
4-23
p. 28 4-23 p. 28 (PDF)
Regeringsverklaring (21 december 2007 - Regering Verhofstadt III) (Politieke crisis - Vorming van een "interim"-regering, beperkt in tijd en in samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten - Institutionele hervormingen)      
  Bespreking
   Chronisch zieken
4-11
p. 24 4-11 p. 24 (PDF)
   Dossier van de brugpensioenen
4-11
p. 24 4-11 p. 24 (PDF)
   Interimregering, beperkt in tijd en samenstelling en met een programma beperkt tot tien punten
4-11
p. 22-23 4-11 p. 22-23 (PDF)
   Internationaal beleid van BelgiŽ
4-11
p. 26 4-11 p. 26 (PDF)
   Justitiebeleid
4-11
p. 25 4-11 p. 25 (PDF)
   Kankerbestrijding
4-11
p. 24 4-11 p. 24 (PDF)
   Ontwikkelingssamenwerking : 0,7%-norm
4-11
p. 26 4-11 p. 26 (PDF)
   Opsluiting van minderjarigen in asielcentra
4-11
p. 25-26 4-11 p. 25-26 (PDF)
  4-11
p. 37 4-11 p. 37 (PDF)
   Optrekken van de laagste pensioenen
4-11
p. 23 4-11 p. 23 (PDF)
  4-11
p. 23 4-11 p. 23 (PDF)
  4-11
p. 23 4-11 p. 23 (PDF)
   Ratificatie van het Verdrag van Lissabon
4-11
p. 26 4-11 p. 26 (PDF)
   Rechtspositie van de gedetineerden
4-11
p. 25 4-11 p. 25 (PDF)
   Sociaal belastingkrediet : belastingvermindering, toegekend aan alle werknemers met een laag of gemiddeld inkomen, geÔntegreerd in de bedrijfsvoorheffing en terugbetaalbaar voor diegenen die geen enkele belasting betalen
4-11
p. 23-24 4-11 p. 23-24 (PDF)
   Staatshervorming - Werkgroep Octopus
4-11
p. 27 4-11 p. 27 (PDF)
   Tewerkstellingsbeleid - Werkloosheidsbestrijding
4-11
p. 24 4-11 p. 24 (PDF)
   Toestand in Kosovo
4-11
p. 26 4-11 p. 26 (PDF)
   Verbod op submunitie (Antipersoonswapen)
4-11
p. 26 4-11 p. 26 (PDF)
   Verhoging van de koopkracht, in het bijzonder voor de laagste uitkeringen en pensioenen
4-11
p. 23 4-11 p. 23 (PDF)
   Verhoging van het nettoloon van de werknemers met een laag of gemiddeld inkomen
4-11
p. 23 4-11 p. 23 (PDF)
  4-11
p. 23-24 4-11 p. 23-24 (PDF)
   Vermindering CO2-uitstoot
4-11
p. 25 4-11 p. 25 (PDF)
   Welvaartsaanpassing van de pensioenen
4-11
p. 23 4-11 p. 23 (PDF)
  4-11
p. 23 4-11 p. 23 (PDF)
  4-11
p. 23 4-11 p. 23 (PDF)
Regeringsverklaring (25 november 2009 - Regering Leterme II)      
  Bespreking
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Aanpak institutionele problemen - Rol van de heer Jean-Luc Dehaene - Dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Economische crisis - Begrotingstekort - Klimaattop Kopenhagen
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
   Rol van de Senaat in de bespreking van de regeringsverklaring - Aanwezigheid van de premier
4-99
p. 11-38 4-99 p. 11-38 (PDF)
Regeringsverklaring (31 december 2008 - Regering Van Rompuy I)      
  Bespreking
   Asiel en -immigratiebeleid
4-56
p. 17 4-56 p. 17 (PDF)
   Bankencrisis en financiŽle crisis : onderzoekscommissie Kamer-Senaat
4-56
p. 16 4-56 p. 16 (PDF)
  4-56
p. 19 4-56 p. 19 (PDF)
   Behoud van de koopkracht
4-56
p. 16 4-56 p. 16 (PDF)
   Conflict in de Gazastrook
4-56
p. 15 4-56 p. 15 (PDF)
  4-56
p. 44 4-56 p. 44 (PDF)
   Energiebeleid - Electrabel
4-56
p. 44 4-56 p. 44 (PDF)
   Institutionele hervorming - Communautaire dialoog
4-56
p. 40 4-56 p. 40 (PDF)
  4-56
p. 44 4-56 p. 44 (PDF)
   Interprofessioneel akkoord
4-56
p. 16 4-56 p. 16 (PDF)
   Overbevolking van de gevangenissen
4-56
p. 16 4-56 p. 16 (PDF)
   Parlementaire onderzoekscommissie betreffende het beheer door de regering van het debacle van de bank Fortis - Scheiding der machten - Regeringscrisis
4-56
p. 17 4-56 p. 17 (PDF)
  4-56
p. 44 4-56 p. 44 (PDF)
   Verhoging van de sociale uitkeringen
4-56
p. 16 4-56 p. 16 (PDF)
Reglement van de Senaat      
  Toepassing van artikel 63, 1, tweede lid, dat de evocatie voorziet bij zitten en opstaan
4-69
p. 33-34 4-69 p. 33-34 (PDF)
Rol, werking en toekomst van de Senaat      
  4-93
p. 45-47 4-93 p. 45-47 (PDF)
  4-93
p. 47 4-93 p. 47 (PDF)
Service de documentation en agronomie tropicale et dťveloppement rural (SERDAT) - Toekomst - Bestemming van de collecties - Bescherming van het Belgisch wetenschappelijk patrimonium (4-479)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Laruelle, minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw
   dossier afgesloten
SV 4-479
Service de documentation en agronomie tropicale et dťveloppement rural (SERDAT) - Toekomst - Bestemming van de collecties - Bescherming van het Belgisch wetenschappelijk patrimonium (4-646)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
   Antwoord
SV 4-646
Situatie in het Midden-Oosten - Conferentie van Annapolis - Positie van de staat IsraŽl - Belgische initiatieven in de VN-Veiligheidsraad (4-107)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 4-107
Stress op het werk (4-265)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de minister van Werk
4-27
p. 37-39 4-27 p. 37-39 (PDF)
Testen van farmaceutische producten op mensen in Afrika (4-560)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
4-59
p. 44-45 4-59 p. 44-45 (PDF)
TunesiŽ - Streek van Gafsa - Protest - Aanhoudingen - Veroordelingen bij verstek - Opsluitingen - Mensenrechten - Schendingen - Resolutie nr.4-1179/1 - 2008/2009 van de Senaat inzake de toestand van de mensenrechten in TunesiŽ (4-7102)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vanackere, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 4-7102
Verenigingen ter bescherming van de verdedigers van de mensenrechten - Bescherming - Verenigingen gesteund door BelgiŽ - Inventarisering - Toegekend budget (4-4953)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Leterme, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord
SV 4-4953
Verschillende juridische statuten bedienden en arbeiders - Evolutie van de cijfers (4-302)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Piette, minister van Werk
   dossier afgesloten
SV 4-302
Verschillende juridische statuten bedienden en arbeiders - Evolutie van de cijfers (4-654)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
   Antwoord
SV 4-654
Verslag over de deelname van een delegatie van de Senaat en de Kamer aan de Conferentie van de Commissies voor de Europese Aangelegenheden - XXXVIIe COSAC, Berlijn, 14-15 mei 2007 (Subsidiariteit en proportionaliteit - Klimaatverandering en milieubescherming - Verdere uitbouw van de EU - Uitbreiding van de EU - Initiatief van de Europese Commissie betreffende rechtstreekse overzending van documenten aan de nationale parlementen - De EU en haar Oosterburen : Rusland, Oost-Europa en Centraal-AziŽ - Beleidsstrategie van de Europese Commissie voor 2008) (4-68)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Herman De Croo (K), Philippe Mahoux (S) en Jacques Germeaux (K)
4-68/1
p. 1-34 4-68/1 p. 1-34 (PDF)
Vervanging van quaestoren in de loop van een zitting - Vervanging van een quaestor die geen deel meer uitmaakt van zijn fractie - Artt. 16, 84 en 8 Reglement van de Senaat - Vervanging van mevrouw Anne-Marie Lizin en de heer Geert Lambert      
  4-61
p. 7-11 4-61 p. 7-11 (PDF)
Video waarin gespot wordt met de volkenmoord op de joden - De heer Michel Delacroix - Hevig protest - Samenroeping van de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen - Verzoek aan de Senaatsvoorzitter maatregelen te treffen - Injunctierecht van de minister van Justitie      
  4-47
p. 12-16 4-47 p. 12-16 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Nationale Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wetgeving betreffende de zwangerschapsafbreking (4-836)      
  Geheime stemming en uitslag
4-49
p. 32-35 4-49 p. 32-35 (PDF)
  4-49
p. 42-43 4-49 p. 42-43 (PDF)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II van de Grondwet een artikel 22ter in te voegen dat het recht waarborgt van personen met een handicap op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele integratie garanderen (4-1531)      
  Verslag van de heren Philippe Mahoux en Pol Van Den Driessche
4-1531/3
p. 1-16 4-1531/3 p. 1-16 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie over de Belgische en internationale financiŽle crisis (4-982)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames JoŽlle Kapompolť en Christiane Vienne
4-982/1
p. 1-3 4-982/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 23bis, met betrekking tot de aanwijzing van Europese facilitatoren in de vaste commissies (teneinde, binnen de bevoegdheid, de voorbereidende werkzaamheden te volgen die leiden tot de totstandkoming van richtlijnen, verordeningen en andere documenten afkomstig van de Europese instellingen via de activiteiten van het Federaal Adviescomitť) (4-105)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-105/1
p. 1-4 4-105/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 86ter tot oprichting van een Adviescomitť voor duurzame ontwikkeling (4-101)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-101/1
p. 1-3 4-101/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 18 van het Reglement van de Senaat, wat de erkenning van de fracties betreft (Intrekking van de erkenning bij veroordeling van door racisme of xenofobie ingegeven daden of voor negationisme en bij niet-naleving van de wet betreffende de partijfinanciering en de beperking van verkiezingsuitgaven) (4-40)      
  Voorstel van de heer Mahoux
4-40/1
p. 1-2 4-40/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 9 van het Reglement van de Senaat, wat de benoeming van de leden van het Bureau betreft (Uitsluiten van de benoeming van politieke fracties die vijandig staan tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden) (4-41)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-41/1
p. 1-2 4-41/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat, teneinde een gedragscode in te voeren inzake de individuele dienstverlening aan burgers door leden van de Senaat, en een commissie in te stellen die toeziet op de naleving ervan (4-99)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-99/1
p. 1-7 4-99/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot aanduiding van de ontwikkelingssamenwerking als een aangelegenheid waarvoor de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat gelijkelijk bevoegd zijn met toepassing van artikel 77, laatste lid, van de Grondwet (4-1281)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Marleen Temmerman en de heren Philippe Mahoux en Luc Van den Brande
4-1281/1
p. 1-4 4-1281/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof (Toetsing van wetten, decreten en ordonnanties aan grondrechten - Grondrechten die zowel in een verdragsbepaling als in een bepaling van titel II van de Grontwet gewaarborgd zijn : risico van tegenstrijdige rechtspraak) (4-12)      
  Amendement nr 2 van de heer Philippe Mahoux
4-12/3
p. 1-2 4-12/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 5 van de heer Philippe Mahoux, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-12/6
p. 1-2 4-12/6 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-36
p. 31-40 4-36 p. 31-40 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-36
p. 40 4-36 p. 40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de concrete invulling en uitwerking van de "Global Green New Deal" (Hervormingsprogramma - gebaseerd op een UNEP-rapport - om tegelijk de economische crisis, de klimaatverandering en de energieschaarste aan te pakken) (4-1027)      
  Voorstel van de heren Paul Wille, Wouter Beke, Berni Collas, Philippe Mahoux, Francis Delpťrťe en Jean-Jacques De Gucht en mevrouw Margriet Hermans
4-1027/1
p. 1-25 4-1027/1 p. 1-25 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een verbeterd elektronisch stemsysteem (4-828)      
  Bespreking
4-40
p. 54-60 4-40 p. 54-60 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kinderrechten in Bulgarije en de opvang van kinderen (4-517)      
  Bespreking
4-15
p. 56-61 4-15 p. 56-61 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de opschorting van de uitwijzingen, in afwachting van de tenuitvoerlegging van het akkoord van de volgende federale regering inzake regularisatie (4-512)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux en Philippe Mahoux en de dames Sfia Bouarfa en Olga Zrihen
4-512/1
p. 1-4 4-512/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de politieke crisis en de etnische spanningen in de Republiek Kenia (4-561)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Olga Zrihen en JoŽlle Kapompolť
4-561/1
p. 1-5 4-561/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de terugkeer naar een stemsysteem met papieren stembiljetten bij de verkiezingen van juni 2009 (4-843)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Philippe Moureaux en Christophe Collignon en de dames Sfia Bouarfa, JoŽlle Kapompolť, Anne-Marie Lizin, Christiane Vienne en Olga Zrihen
4-843/1
p. 1-9 4-843/1 p. 1-9 (PDF)
  Bespreking
4-40
p. 54-60 4-40 p. 54-60 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Colombia (4-1403)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, Elke Tindemans en Myriam Vanlerberghe en van de heren Philippe Mahoux en Josť Daras
4-1403/1
p. 1-15 4-1403/1 p. 1-15 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de brutale onderdrukking van de betogingen van 10 maart 2008 en de daaropvolgende dagen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China op de vooravond van de Olympische Spelen) (Tweede nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de mensenrechten in China) (4-679)      
  Amendementen nrs 38 en 39 van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Olga Zrihen, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-679/5
p. 5-6 4-679/5 p. 5-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de toevoeging van Cambodja aan de lijst van partnerlanden voor ontwikkelingssamenwerking (4-66)      
  Bespreking
4-15
p. 46-52 4-15 p. 46-52 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de viering van de Mandela-dag (4-1373)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Marleen Temmerman, Isabelle Durant en Miet Smet en de heren Alain Destexhe, Paul Wille en Philippe Mahoux
4-1373/1
p. 1-4 4-1373/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een multidisciplinaire aanpak en betere preventie inzake obesitas (4-155)      
  Bespreking
4-16
p. 41-45 4-16 p. 41-45 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende hepatitis (4-368)      
  Voorstel van de heren Philippe Monfils, Philippe Mahoux, Georges Dallemagne, Alain Destexhe en Jacques Brotchi en van de dames Isabelle Durant en Dominique Tilmans
4-368/1
p. 1-7 4-368/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het actieplan inzake de strijd tegen diabetes (4-378)      
  Bespreking
4-8
p. 9-12 4-8 p. 9-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie, nucleaire ontwapening en raketafweersystemen (missile defence) (4-1111)      
  Voorstel van de dames Marleen Temmerman, Sabine de Bethune, Anne-Marie Lizin en Olga Zrihen en de heren FranÁois Roelants du Vivier, Paul Wille, Josy Dubiť, Patrik Vankrunkelsven en Philippe Mahoux
4-1111/1
p. 1-9 4-1111/1 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
4-61
p. 34-36 4-61 p. 34-36 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bloedig onderdrukken van een vreedzaam protest van indianen in Bagua (Noord-Peru) en de miskenning van de rechten van de inheemse bevolking in Peru (4-1372)      
  Voorstel van de dames Els Schelfhout, Marleen Temmerman, Sabine de Bethune en Elke Tindemans en de heren Philippe Mahoux, Jean-Paul Procureur, Yves Leterme en Pol Van Den Driessche
4-1372/1
p. 1-6 4-1372/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het preventiebeleid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van HIV/aids (4-1313)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Olga Zrihen
4-1313/1
p. 1-3 4-1313/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het proces achter gesloten deuren en de opsluiting van de Birmaanse oppositieleidster Aung San Suu Kyi na de vermeende schending van haar huisarrest (4-1355)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heer Philippe Mahoux
4-1355/1
p. 1-4 4-1355/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het proces van Oslo en een verdrag over clustermunitie (4-502)      
  Voorstel van mevrouw Sabine de Bethune en de heren Paul Wille, FranÁois Roelants du Vivier, Philippe Mahoux, Andrť Van Nieuwkerke, Georges Dallemagne, Josy Dubiť et Wouter Beke
4-502/1
p. 1-7 4-502/1 p. 1-7 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Philippe Mahoux
4-29
p. 47 4-29 p. 47 (PDF)
  4-29
p. 91 4-29 p. 91 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het twintigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind (4-1514)      
  Amendement nr 12 van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Olga Zrihen
4-1514/2
p. 5 4-1514/2 p. 5 (PDF)
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-1514/3
p. 1-6 4-1514/3 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler (4-1185)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri, Anne Delvaux en Christiane Vienne en van de heren Philippe Mahoux, Dirk Claes, Marc Elsen en Yves Leterme
4-1185/1
p. 1-6 4-1185/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende wetenschappelijke alternatieven voor dierproeven in het biomedisch onderzoek (Science Based Toxicology programme - Oprichting van een Belgisch Centrum voor toxicogenomica) (4-72)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-72/1
p. 1-5 4-72/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie dat ertoe strekt denkpistes en acties te lanceren met het oog op een samenhangend en geÔntegreerd beleid inzake milieuziekten (4-94)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-94/1
p. 1-5 4-94/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie ertoe strekkende om de technische beschermingsvoorzieningen op te heffen zodat de regeling voor de kopie voor eigen gebruik wordt heringevoerd, de "peer-to-peer"-communicatie te verduidelijken en een bemiddelingssysteem in te voeren als alternatieve vorm van conflictregeling (Bescherming van het auteursrecht en van bepaalde naburige rechten in de digitale omgeving) (4-73)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-73/1
p. 1-5 4-73/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de tweede Toetsingsconferentie van het Verdrag van Ottawa (29 november - 4 december 2009 in Carthago) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie inzake het actieplan van Cartagena 2010-2014 tot herziening van het Verdrag van Ottawa op het verbod op antipersoonsmijnen) (Verbod op gebruik, productie, opslag en overdracht van antipersoonsmijnen) (4-1511)      
  Amendementen nrs 4 tot 8 van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Olga Zrihen
4-1511/2
p. 2-4 4-1511/2 p. 2-4 (PDF)
  Bespreking
4-113
p. 44-45 4-113 p. 44-45 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) (Ratificatie) (4-1475)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Els Schelfhout
4-1475/2
p. 1-3 4-1475/2 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
4-107
p. 47-49 4-107 p. 47-49 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de huishoudelijke economie (4-887)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Nele Jansegers en Isabelle Durant
4-78
p. 52-54 4-78 p. 52-54 (PDF)
  4-78
p. 72-73 4-78 p. 72-73 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselveiligheid van de ontwikkelingslanden (4-1015)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen en JoŽlle Kapompolť et de heer Philippe Mahoux
4-1015/1
p. 1-7 4-1015/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de rechten van kinderen en jongeren die in BelgiŽ in een ziekenhuis zijn opgenomen, meer bepaald in psychiatrische diensten (K-diensten) (4-725)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-725/1
p. 1-4 4-725/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot een nieuw algemeen beleid van BelgiŽ inzake de strijd tegen de honger in het licht van de wereldvoedselcrisis (4-767)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Olga Zrihen
4-767/1
p. 1-7 4-767/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de systematische mededeling van de agenda's van de vergaderingen van de ministers van de Europese Unie aan de wetgevende Kamers (4-1544)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Olga Zrihen
4-1544/1
p. 1-4 4-1544/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op een snelle ratificatie van het Verdrag over clustermunitie, ondertekend te Oslo op 2, 3 en 4 december 2008 (4-1101)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-1101/1
p. 1-3 4-1101/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
4-65
p. 48-49 4-65 p. 48-49 (PDF)
Voorstel van resolutie om NMBS-abonnees gratis parkeerplaatsen te garanderen (4-768)      
  Voorstel van de heer Christophe Collignon en Philippe Mahoux
4-768/1
p. 1-4 4-768/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om de opvang van zwaar zorgbehoevende personen binnen de sociale zekerheid te verbeteren (Personen met meervoudige handicaps) (4-392)      
  Voorstel van mevrouw Christiane Vienne en de heren Christophe Collignon en Philippe Mahoux
4-392/1
p. 1-3 4-392/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie om de politieke stabiliteit, de democratie en de eerbiediging van de mensenrechten in Birma te waarborgen (4-353)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Olga Zrihen
4-353/1
p. 1-3 4-353/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie om de strijd tegen de grote fiscale fraude op te voeren (Oprichting van een anti-fiscaleparadijzen"-taskforce binnen FOD FinanciŽn - Invoering van een kortgeding - Invoering van een wettelijk kader zodat de belastingdiensten zich burgerlijke partij kunnen stellen om terug te krijgen wat frauduleus aan de Schatkist werd onttrokken - Meer personeel en middelen - Herwaardering van de opsporingsdiensten) (4-459)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Olga Zrihen
4-459/1
p. 1-3 4-459/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie om in het investeringsbeleid van de regering maatschappelijk verantwoorde normen op te nemen (Rekening houden met ethische, sociale en ecologische aspecten wat betreft de financiŽle middelen van de Staat, de pensioen- en beleggingsfondsen die door de Staat worden gefinancierd, de ondernemingen waarin de Staat financieel als partner optreedt en de overheidswaarborgen toegekend voor investeringen in BelgiŽ en in het buitenland) (4-104)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-104/1
p. 1-4 4-104/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie om voorrang te verlenen aan het begrip "waardig werk" in het internationaal beleid van BelgiŽ (4-1352)      
  Voorstel van mevrouw Olga Zrihen en de heer Philippe Mahoux
4-1352/1
p. 1-5 4-1352/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de onderzoeksconferentie van Durban 2009 (tegen racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheden) (4-998)      
  Bespreking
4-65
p. 40-48 4-65 p. 40-48 (PDF)
Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking (4-829)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Philippe Moureaux, Joris Van Hauthem, Paul Wille, Philippe Mahoux, Francis Delpťrťe, Hugo Vandenberghe en Philippe Monfils en van mevrouw Sabine de Bethune
4-41
p. 12-16 4-41 p. 12-16 (PDF)
  4-41
p. 25-26 4-41 p. 25-26 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Jodenvervolging in BelgiŽ (4-811)      
  Voorstel van de heren Alain Destexhe en Philippe Mahoux
4-811/1
p. 1-5 4-811/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en zwaarlijvigheid (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en obesitas) (4-74)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-74/1
p. 1-6 4-74/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
4-16
p. 41-45 4-16 p. 41-45 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende tot een curatieve, interdisciplinaire aanpak van overgewicht bij kinderen en zwaarlijvigheid bij volwassenen, alsook van de eraan verbonden risico's (4-172)      
  Bespreking
4-16
p. 41-45 4-16 p. 41-45 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (4-533)      
  Voorstel van de dames Olga Zrihen, JoŽlle Kapompolť en Anne-Marie Lizin en de heer Philippe Mahoux
4-533/1
p. 1-9 4-533/1 p. 1-9 (PDF)
Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan (4-1330)      
  Voorstel van de dames Margriet Hermans, Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Olga Zrihen en van de heren FranÁois Roelants du Vivier, Philippe Mahoux en Patrik Vankrunkelsven
4-1330/1
p. 1-14 4-1330/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw (De Europese vrouw een eenvormig rechtsstatuut geven dat op alle vlakken gebaseerd is op de meest gunstige bepalingen uit de wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie) (4-100)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Olga Zrihen en Anne-Marie Lizin
4-100/1
p. 1-8 4-100/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie tot organisatie van de staten-generaal van de eenoudergezinnen (4-98)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-98/1
p. 1-5 4-98/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen (4-782)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht (Afschaffing van het recht van de Koning om uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen) (4-1368)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet, voor wat de afschaffing van de adel betreft (4-851)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, ß 1, tweede lid, van de Grondwet, om de democratische controle te verhogen op het vaststellen van de staat van oorlog en op het inzetten of het ter beschikking stellen van de krijgsmacht ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde (4-915)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet om aan de wijzigingen die dit artikel mogelijk maakt, de opheffing van overgangsbepalingen zonder voorwerp toe te voegen (4-1239)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet (Burgerlijk en kerkelijk huwelijk) (4-1547)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat (4-305)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden (Uitbreiding tot andere domeinen dan handelingen van het openbaar gezag en gerechtszaken, zoals het culturele en religieuze leven, de commerciŽle sector e.d.) (4-860)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (4-1363)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren (4-726)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel Ibis van de Grondwet om een artikel 7ter in te voegen, betreffende de internationale solidariteit (4-797)      
  Bespreking
4-122
p. 6-29 4-122 p. 6-29 (PDF)
Voorstel voor een kaderbesluit van de Raad tot wijziging van Kaderbesluit 2002/475/JBZ inzake terrorismebestrijding (Strafbaarstelling van "het publiekelijk uitlokken van het plegen van een terroristisch misdrijf") (4-508)      
  Onderzoek van subsidiariteit
   Bespreking
4-13
p. 25-31 4-13 p. 25-31 (PDF)
Vraag tot opheffing van de onschendbaarheid van een senator (4-1453)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-1453/1
p. 1-3 4-1453/1 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking en stemming over de conclusies van de commissie
4-113
p. 46-47 4-113 p. 46-47 (PDF)
Vrouwelijke genitale verminkingen - Strijd - Belgische partnerlanden directe bilaterale samenwerking - Specifiek actieprogramma (4-304)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord
SV 4-304
Welke datum draagt een plenaire vergadering die doorloopt tot de volgende dag ? - Vervaltermijn in een Europese richtlijn      
  4-9
p. 94 4-9 p. 94 (PDF)
Wenselijkheid om een mondelinge vraag te gebruiken om het advies van een minister te kennen over een wetsvoorstel - Voorstel 4-562 tot regeling van het forensisch geneeskundig postmortaal onderzoek      
  4-68
p. 33 4-68 p. 33 (PDF)
Wensen (2009-2010)      
  Eindejaarswensen
4-106
p. 16 4-106 p. 16 (PDF)
  Wensen en bedankingen bij het einde van de legislatuur
4-122
p. 80-81 4-122 p. 80-81 (PDF)
Werkgroep "Ruimtevaart"      
  Samenstelling werkgroep
4-64
p. 44-46 4-64 p. 44-46 (PDF)
Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (4-1306)      
  Onderzoek van de financiŽle verslagen over de boekhouding van de politieke partijen en hun componenten (boekjaar 2008)
   Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-1306/3
p. 1-82 4-1306/3 p. 1-82 (PDF)
Wetboek van Strafvordering - Hervorming - Stand van zaken (Grote Franchimont) (4-1126)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1126
Wetsontwerp betreffende de continuÔteit van de ondernemingen (Het doel van het ontwerp bestaat erin de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord aan te passen om toe te laten dat bedrijven, die soms moeilijkheden kennen, a.h.w. een "tweede leven" krijgen i.p.v. onmiddellijk te worden geconfronteerd met faillissement - Wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997, van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, van de wet van 16 juli 2004 houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht, van KB nr 4 van 29 december 1969 m.b.t. de teruggaaf inzake BTW en van het WIB 1992 - Opheffing van de wet van 17 juli 1997 op het gerechtelijk akkoord ) (4-995)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 6 4-53 p. 6 (PDF)
  4-53
p. 8 4-53 p. 8 (PDF)
Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1392)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-95
p. 33-38 4-95 p. 33-38 (PDF)
Wetsontwerp dat machtigingen verleent aan de Koning in geval van een griepepidemie of -pandemie (Distributie van geneesmiddelen - Aflevering van geneesmiddelen - Regeling van het maximaal aantal bloeddonaties - Opvordering personeel - De federale databank van de beoefenaars van de gezondheidsberoepen) (4-1454)      
  Algemene bespreking
4-90
p. 4-11 4-90 p. 4-11 (PDF)
Wetsontwerp houdende bepalingen van het sociaal strafrecht (Beroepsprocedure inzake het sociaal strafwetboek - Zie ook doc. 4-1521) (4-1522)      
  Algemene bespreking
4-121
p. 7-9 4-121 p. 7-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (4-1250)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-1250/5
p. 1-25 4-1250/5 p. 1-25 (PDF)
  Algemene bespreking
4-74
p. 4-6 4-74 p. 4-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-1051)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
   Openbaar ambt : betaling van de bezoldigingen van december in december, zonder dat deze bij de inkomsten worden gevoegd waarvoor het marginaal tarief geldt
4-53
p. 20 4-53 p. 20 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (4-739)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-739/5
p. 1-4 4-739/5 p. 1-4 (PDF)
   Herformulering van artikel 782bis Gerechtelijk Wetboek - Het vonnis wordt uitgesproken door de voorzitter van de kamer die het heeft gewezen, zelfs in afwezigheid van de andere rechters en, behalve voor straf- en tuchtzaken, van het openbaar ministerie - Bestrijding gerechtelijke achterstand
4-739/5
p. 3 4-739/5 p. 3 (PDF)
  4-739/5
p. 4 4-739/5 p. 4 (PDF)
   Oprichting van de naamloze vennootschap en instandhouding en wijziging van haar kapitaal
4-739/5
p. 2 4-739/5 p. 2 (PDF)
  4-739/5
p. 3-4 4-739/5 p. 3-4 (PDF)
   Wijziging Wetboek van strafvordering - Wetgevende correctie - Daden van opsporing of onderzoek - Misdrijf van telefonische stalking
4-739/5
p. 2 4-739/5 p. 2 (PDF)
   Wijziging van het Wetboek van Vennootschappen onder meer ingevolge richtlijn 2005/56/EG van 26 oktober 2005 betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen
4-739/5
p. 2 4-739/5 p. 2 (PDF)
  4-739/5
p. 3 4-739/5 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-1052)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
   Over de behandeling in de Senaat van wetsontwerp 4-995 betreffende de continuÔteit van de ondernemingen
4-53
p. 11-12 4-53 p. 11-12 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (II) (4-740)      
  Verslag van de heren Philippe Mahoux en Guy Swennen
4-740/3
p. 1-7 4-740/3 p. 1-7 (PDF)
   Boete bij weigering tot medewerking door een dienstverlener of een deskundige die door Justitie wordt opgevorderd, en dit in het belang van de slachtoffers
4-740/3
p. 3 4-740/3 p. 3 (PDF)
  4-740/3
p. 4-5 4-740/3 p. 4-5 (PDF)
   Termijn voor de bevestiging van het KB houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken
4-740/3
p. 4 4-740/3 p. 4 (PDF)
   Wijziging wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten : strafuitvoering (Elektronisch toezicht : invoering van een nieuwe herroepingsgrond zodat het parket kan optreden indien het vastgestelde programma niet wordt nageleeft)
4-740/3
p. 3 4-740/3 p. 3 (PDF)
  4-740/3
p. 6 4-740/3 p. 6 (PDF)
   Wijziging wet op de verzachtende omstandigheden : regeling van rechtsgebied
4-740/3
p. 2 4-740/3 p. 2 (PDF)
  4-740/3
p. 4 4-740/3 p. 4 (PDF)
   Wijziging wet tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg, en van de wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid m.b.t. bepalingen inzake gerechtspersoneel van niveau A, griffiers en secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie : wijzigingen in de personeelsformatie en vooral in de kaders van de griffies
4-740/3
p. 3 4-740/3 p. 3 (PDF)
  4-740/3
p. 4 4-740/3 p. 4 (PDF)
  4-740/3
p. 5-6 4-740/3 p. 5-6 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het centraal strafregister (Uittreksels uit het strafregister afgeleverd door de gemeentebesturen - Evenwicht tussen het individueel belang en het algemeen belang - Jeugdbescherming - Toegang tot het centraal strafregister voor de strafuitvoeringsrechtbanken) (4-1387)      
  Algemene bespreking
4-84
p. 9-11 4-84 p. 9-11 (PDF)
Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen (Rechtspersonen : schenking ; inkoop van eigen rechten van deelneming of verdeling van het eigen vermogen - WIB : termijnen bezwaarschriften, onderzoeksbevoegdheid administratie en technische correctie - BTW : vervanging van de benaming "commissaris inzake opschorting" door "gerechtsmandataris" inzake organisatie van onvermogen - Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen : termijnen bezwaarschriften, controle spelen en weddenschappen - Wederzijdse bijstandsrichtlijn directe belastingen en verzekeringspremies - Successierechten - Registratierechten en recht op de geschriften : doorhaling van een hypothecaire inschrijving - Accijnsstelsel van alcoholvrije dranken - Verlenging van crisismaatregelen : tijdelijke arbeidsduurvermindering, crisistijdskrediet, tijdelijke volledige of gedeeltelijke schorsing van de arbeidsovereenkomst voor bedienden - Crisismaatregelen zelfstandigen : sociale verzekering in geval van faillissement, erkenning als onderneming in moeilijkheden) (4-1788)      
  Algemene bespreking
4-121
p. 39 4-121 p. 39 (PDF)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van de Resoluties 63-2 en 63-3 van de Raad van gouverneurs van het Internationaal Monetair Fonds betreffende de amendering van de statuten van het Internationaal Monetair Fonds (Verhogen van het stemgewicht en de deelname in het IMF - Uitbreiden van de investeringsbevoegdheid van het IMF) (4-1074)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Josť Daras en Philippe Mahoux
4-61
p. 36-37 4-61 p. 36-37 (PDF)
  4-61
p. 63 4-61 p. 63 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de regering van de Republiek Mozambique inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, ondertekend te Brussel op 18 juli 2006 (4-883)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Josy Dubiť
4-47
p. 57 4-47 p. 57 (PDF)
  4-47
p. 104 4-47 p. 104 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Democratische Republiek Congo tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 23 mei 2007 (4-946)      
  Stemming en stemverklaring van de heren Josť Daras en Philippe Mahoux
4-52
p. 47 4-52 p. 47 (PDF)
  4-52
p. 69 4-52 p. 69 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Chili inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 6 december 2007 (4-1042)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-1042/2
p. 1-3 4-1042/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord over wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de douane tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Mauritius, gedaan te Brussel op 10 april 2007 (4-1402)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-1402/2
p. 1-3 4-1402/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Raad van de Europese Unie van 7 juni 2007 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Gemeenschappen (4-1090)      
  Algemene bespreking
4-58
p. 21-25 4-58 p. 21-25 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Europees Verdrag inzake de internationale geldigheid van strafvonnissen, gedaan te 's-Gravenhage op 28 mei 1970 (4-1266)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-1266/2
p. 1-11 4-1266/2 p. 1-11 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Raamakkoord tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Franse Republiek betreffende de grensoverschrijdende samenwerking inzake gezondheidszorg, ondertekend te Moeskroen op 30 september 2005 (4-912)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-912/2
p. 1-3 4-912/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake clustermunitie, gedaan te Dublin op 30 mei 2008 (4-1419)      
  Verslag van mevrouw Sabine de Bethune en de heer Philippe Mahoux
4-1419/2
p. 1-6 4-1419/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
4-93
p. 44-47 4-93 p. 44-47 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met de Slotakte, gedaan te Lissabon op 13 december 2007 (4-568)      
  Algemene bespreking
4-19
p. 5-61 4-19 p. 5-61 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: - Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, - Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, aangenomen te New York op 13 december 2006 (4-1069)      
  Algemene bespreking
4-60
p. 43-48 4-60 p. 43-48 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: 1į Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan te Washington D.C. op 25 juni 2003 ; 2į Instrument, gedaan te Brussel op 16 december 2004, als bedoeld in artikel 3, lid 2, van de Overeenkomst betreffende uitlevering tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan op 25 juni 2003, met betrekking tot de toepassing van de Overeenkomst inzake uitlevering tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Staten van Amerika, ondertekend op 27 april 1987 (4-1184)      
  Amendement nr 2 van de heer Philippe Mahoux
4-1184/2
p. 2 4-1184/2 p. 2 (PDF)
  Amendement nr 4 van de heren Philippe Mahoux en Francis Delpťrťe
4-1184/2
p. 3-4 4-1184/2 p. 3-4 (PDF)
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-1184/3
p. 1-24 4-1184/3 p. 1-24 (PDF)
  4-1184/4
p. 1-9 4-1184/4 p. 1-9 (PDF)
  Algemene bespreking
4-78
p. 33-37 4-78 p. 33-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met volgende Internationale Akten: 1į Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan te Washington D.C. op 25 juni 2003 ; 2į Instrument, gedaan te Brussel op 16 december 2004, als bedoeld in artikel 3, lid 2, van de Overeenkomst betreffende wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, gedaan op 25 juni 2003, met betrekking tot de toepassing van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Staten van Amerika aangaande de rechtshulp in strafzaken, ondertekend op 28 januari 1988 (4-1183)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-1183/2
p. 1-2 4-1183/2 p. 1-2 (PDF)
  4-1183/3
p. 1 4-1183/3 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
4-78
p. 33-37 4-78 p. 33-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen ter bevordering van de financiŽle stabiliteit en inzonderheid tot instelling van een staatsgarantie voor verstrekte kredieten en andere verrichtingen in het kader van de financiŽle stabiliteit (Crisis van het financiŽle stelsel en beurscrash - Verduidelijking van wettelijke bepalingen en versterking van het arsenaal van middelen waarover de autoriteiten beschikken om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het vertrouwen in het financiŽle stelsel - Delegatie van bevoegdheid aan de Koning om maatregelen te nemen ter vrijwaring van het financiŽle stelsel bij plotse financiŽle crisis of ernstige dreiging van een systeemrisico - Staatswaarborg aan de Nationale Bank voor kredieten verleend in het kader van haar bijdrage aan de financiŽle stabiliteit - Verstrekken van noodliquiditeiten door de Nationale Bank - Wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten en van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank - Interpretatie van artikel 7 van gezegde wet van 22 februari 1998 en van de artikelen 7 en 15 van de wet van 25 oktober 1919 betreffende het in pand geven van de handelszaak, het disconto en het in pand geven van de factuur) (4-963)      
  Algemene bespreking
4-43
p. 4-31 4-43 p. 4-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende opheffing van het verval van sommige wetsontwerpen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (II) (4-584)      
  Amendement nr 1 van de heer Philippe Mahoux c.s.
4-584/2
p. 1-2 4-584/2 p. 1-2 (PDF)
  4-584/7
p. 1-2 4-584/7 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting en organisatie van het e-Health-platform (Openbare instelling van sociale zekerheid, belast met een elektronische dienstverlening en een onderlinge elektronische informatie-uitwisseling tussen alle actoren uit de gezondheidszorg) (4-863)      
  Algemene bespreking
4-40
p. 14-20 4-40 p. 14-20 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de continuÔteit van de ondernemingen (zie doc. 4-995/6) (4-1072)      
  Algemene bespreking
4-53
p. 6 4-53 p. 6 (PDF)
  4-53
p. 8 4-53 p. 8 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot een verruiming van de doelgroep die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten en tot verhoging van de hoeveelheid stookolie die recht geeft op die toelage (4-491)      
  Algemene bespreking
4-10
p. 12-14 4-10 p. 12-14 (PDF)
Wetsontwerp ter bevordering van een objectieve berekening van de door de ouders te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen (4-1357)      
  Amendement nr 16 van de heren Philippe Mahoux en Christophe Collignon
4-1357/4
p. 4-5 4-1357/4 p. 4-5 (PDF)
  Algemene bespreking
4-109
p. 52-57 4-109 p. 52-57 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de vrijwillige militaire inzet en tot wijziging van verschillende wetten van toepassing op het militair personeel (Mogelijkheid om lagergeschoolde militairen aan te werven voor beperkte duur - Kinderbijslag - Wijziging bepalingen inzake rendementsperiodes - Personeelsenveloppe - Reservekader - Vrijwillige opschorting van de prestaties - Eindeloopbaanmaatregelen) (4-1563)      
  Algemene bespreking
4-105
p. 4-6 4-105 p. 4-6 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van het Sociaal Strafwetboek (4-1521)      
  Amendementen nrs 5 tot 9 van de heren Philippe Mahoux en Christophe Collignon
4-1521/2
p. 3-6 4-1521/2 p. 3-6 (PDF)
  Amendementen nrs 93 en 94 van de heren Philippe Mahoux en Christophe Collignon
4-1521/3
p. 45-46 4-1521/3 p. 45-46 (PDF)
  Algemene bespreking
4-121
p. 7-9 4-121 p. 7-9 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 215 van de programmawet van 27 december 2004 teneinde de doelgroep uit te breiden die een toelage van het Sociaal Stookoliefonds kan genieten (4-574)      
  Artikelsgewijze bespreking
4-18
p. 33 4-18 p. 33 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009 (Inwerkingtreding van de bepalingen betreffende het sociaal statuut der zelfstandigen) (Zie ook doc. nr 4-1552) (4-1574)      
  Voorstel van de heren Philippe Fontaine, Hugo Vandenberghe, Philippe Mahoux en Francis Delpťrťe en van de dames Nele Lijnen en Christiane Vienne
4-1574/1
p. 1-2 4-1574/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen in verzekeringsaangelegenheden (Omzetting richtlijn 2004/113/EG van de Raad) (4-477)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-9
p. 74-94 4-9 p. 74-94 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 maart 2007 houdende diverse bepalingen met het oog op de integratie van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de zelfstandigen (4-474)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 6-10 4-9 p. 6-10 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de tijdelijke personeelsformaties bij de hoven van beroep en van de parketten-generaal (Verlenging van het kader van tijdelijke raadsheren tot eind 2010) (4-1057)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-1057/2
p. 1-5 4-1057/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen, wat betreft de indiening van de vermogensaangifte (Wijziging indieningstermijnen om te voorkomen dat de betrokkenen jaarlijks verscheidene aangiften zouden moeten indienen) (4-1092)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-1092/2
p. 1 4-1092/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en het beheer ervan transparanter te maken (4-1409)      
  Amendementen nrs 2 tot 6 van de heer Philippe Mahoux
4-1409/2
p. 2-4 4-1409/2 p. 2-4 (PDF)
  Amendementen nrs 46 tot 49 van de heer Philippe Mahoux
4-1409/4
p. 31-32 4-1409/4 p. 31-32 (PDF)
  Amendement nr 68 van de heer Philippe Mahoux
4-1409/6
p. 9 4-1409/6 p. 9 (PDF)
  Amendement nr 89 van de heer Philippe Mahoux
4-1409/7
p. 2 4-1409/7 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de huwelijksbeletselen bij adoptie betreft (4-1766)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-1766/2
p. 1-3 4-1766/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de procedure inzake huurgeschillen (Huurovereenkomsten - Gerechtelijke verzoeningsprocedure - Vervanging artikel 1344 septies Gerechtelijk Wetboek - Opheffing artikel 376 van de programmawet (I) van 24 december 2002) (4-693)      
  Algemene bespreking
4-33
p. 41-44 4-33 p. 41-44 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst en van de wet van 20 juli 2007 tot wijziging, wat de private ziekteverzekeringsovereenkomsten betreft, van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (Onderscheid tussen verzekeringsovereenkomsten gesloten binnen een beroepsrelatie en verzekeringsovereenkomsten gesloten buiten het kader van een beroepsrelatie - Een meer efficiŽnte taakverdeling in het kader van de procedures die dienen te worden gevolgd voor de aanpassing van de technische grondslagen van de niet beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomsten - De inwerkingtreding van de bepalingen van het hoofdstuk inzake de individuele ziekteverzekeringsovereenkomsten) (4-1235)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-1235/3
p. 1-36 4-1235/3 p. 1-36 (PDF)
  Verzoek tot evocatie
4-69
p. 33-34 4-69 p. 33-34 (PDF)
  Algemene bespreking
4-76
p. 37-50 4-76 p. 37-50 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de ontzetting van het recht verkozen te worden bij een veroordeling op grond van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en de wet van10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tusssen vrouwen en mannen (Recht om verkozen te worden en stemrecht) (4-494)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Christophe Collignon
4-494/1
p. 1-6 4-494/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers uit de sector van de callcenters (Virtuele controle van de werknemers - Specifieke kenmerken van de arbeidsbetrekkingen in die sector - Naleving van de finaliteits-, proportionaliteits-, transparantie- en informatiebeginselen - Akkoord paritaire comitťs) (4-391)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-391/1
p. 1-6 4-391/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de commercialisering van menselijke weefsels en cellen (Nietigheid van elke overeenkomst met als doel het doneren, verkrijgen, testen, bewerken en distribueren van menselijke weefsels en cellen, wanneer ze onder bezwarende titel wordt gesloten) (4-96)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-96/1
p. 1-6 4-96/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
4-40
p. 32-41 4-40 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de etikettering van transgene producten en houdende wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten (Genetisch gemodificeerde organismen) (4-136)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-136/1
p. 1-5 4-136/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (4-1053)      
  Amendementen nrs 10 tot 28 van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Christiane Vienne
4-1053/2
p. 9-18 4-1053/2 p. 9-18 (PDF)
  Amendementen nrs 29 tot 31 van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Christiane Vienne
4-1053/3
p. 1-3 4-1053/3 p. 1-3 (PDF)
  Amendement nr 67 van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Christine Defraigne
4-1053/4
p. 19 4-1053/4 p. 19 (PDF)
  Amendement nr 123 van de heer Philippe Mahoux c.s.
4-1053/6
p. 46 4-1053/6 p. 46 (PDF)
  Amendementen nrs 128, 129, 132 tot 136 en 145 van de heer Philippe Mahoux
4-1053/6
p. 48 4-1053/6 p. 48 (PDF)
  4-1053/6
p. 50-53 4-1053/6 p. 50-53 (PDF)
  4-1053/6
p. 58 4-1053/6 p. 58 (PDF)
  Algemene bespreking
4-86
p. 39-64 4-86 p. 39-64 (PDF)
  4-109
p. 32-40 4-109 p. 32-40 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de opheffing van de leeftijdsgerelateerde degressie van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen (4-1108)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Sfia Bouarfa, Christiane Vienne, JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen
4-1108/1
p. 1-5 4-1108/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk en tot oprichting van een Vaste Regularisatiecommissie (Vreemdelingen die meer dan 3 jaar geleden een asielaanvraag, een aanvraag voor subsidiaire bescherming of een aanvraag tot gezinshereniging hebben ingediend - Vreemdelingen die duurzame sociale bindingen hebben ontwikkeld - Vreemdelingen die niet kunnen terugkeren) (4-135)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux en Philippe Mahoux en mevrouw Sfia Bouarfa
4-135/1
p. 1-13 4-135/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verantwoording, waardering en vermelding van milieuaangelegenheden in de jaarrekeningen en jaarverslagen van ondernemingen (Sociale verantwoordelijkheid) (4-153)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-153/1
p. 1-22 4-153/1 p. 1-22 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de wetenschappelijke alternatieven voor dierproeven in het biomedisch onderzoek en tot oprichting van een Belgisch Centrum voor toxicogenomica (Science Based Toxicology programme) (4-242)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-242/1
p. 1-5 4-242/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Philippe Mahoux
4-242/2
p. 1-2 4-242/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-69
p. 30-31 4-69 p. 30-31 (PDF)
  4-78
p. 40 4-78 p. 40 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemeen rookverbod in gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-601)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende een algemene regeling voor de rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en de bescherming van werknemers tegen tabaksrook (4-1141)      
  Algemene bespreking
4-95
p. 5-33 4-95 p. 5-33 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende etikettering en gezondheidswaarschuwingen op verpakkingen van alcoholhoudende dranken die zwangere vrouwen ertoe aanzetten geen alcohol te consumeren (4-598)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-598/1
p. 1-5 4-598/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het commercialiseren van menselijke weefsels en cellen (4-241)      
  Algemene bespreking
4-40
p. 32-41 4-40 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het draagmoederschap (en houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek) (4-633)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-633/1
p. 1-19 4-633/1 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het in aanmerking nemen van de studiejaren voor het wettelijk pensioen (Afschaffing van de termijn om een regularisatieaanvraag in te dienen : wijziging KB 21 december 1967) (4-267)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-267/1
p. 1-4 4-267/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het zorgouderschap (Invoering in Boek I van het Burgerlijk Wetboek van een Titel IXbis "Zorgouderschap" - Toewijzing bij rechterlijke beslissing van het zorgouderschap aan een andere persoon dan de ouder - Ouderlijk gezag - Successierechten - Voogdij - Bevoegdheid inzake huisvesting van een kind - Vrederechter - Jeugdrechtbank) (4-34)      
  Voorstel van de heren Christophe Collignon en Philippe Mahoux en mevrouw Sfia Bouarfa
4-34/1
p. 1-7 4-34/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende specifieke en bindende grenswaarden voor blootstelling aan alle asbestvervangende producten (Grenswaarden - Etikettering) (4-95)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-95/1
p. 1-4 4-95/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds (Personenbelasting) (4-221)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Christiane Vienne en de heer Philippe Mahoux
4-221/3
p. 1-2 4-221/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel houdende toepassing van de scheiding van de Staat en de religieuze of niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties of gemeenschappen (Religieuze voorschriften versus burgerrechten en politieke rechten - Geen religieus voorschrift kan worden aangevoerd als rechtvaardigingsgrond van een strafrechtelijke inbreuk - OfficiŽle plechtigheden - Protocollijsten van de publieke overheden - Verplichting voor de overheidsambtenaren zich te onthouden van elke uiterlijke manifestatie van een niet-confessionele of religieuze levensbeschouwing - Goederen met openbare bestemming mogen tekens noch voorwerpen dragen die kenmerkend zijn voor een religieuze of niet-confessionele levensbeschouwing - Opheffing artikelen 142 tot 146 Strafwetboek - Opheffing Keizerlijk Decreet van 24 messidor Jaar XII) (4-351)      
  Voorstel van de heer Mahoux c.s.
4-351/1
p. 1-12 4-351/1 p. 1-12 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 7 van de heer Philippe Mahoux
4-351/3
p. 1-5 4-351/3 p. 1-5 (PDF)
  Intrekking
4-101
p. 74 4-101 p. 74 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de erkenning en financiering van palliatieve thuiszorgequipes voor kinderen (4-814)      
  Algemene bespreking
4-52
p. 42-45 4-52 p. 42-45 (PDF)
Wetsvoorstel houdende wijziging van de wetten betreffende het statuut van de politieke gevangenen en hun rechthebbenden, gecoŲrdineerd op 16 oktober 1954 (Oorlogswezen) (4-1214)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-1214/1
p. 1-2 4-1214/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel in verband met de voorwaarden voor de administratieve aanhouding, de administratieve hechtenis en de verwijdering van vreemdelingen (Aanbrengen van veranderingen aan de werking van de gesloten centra ter verbetering van de opsluitingsomstandigheden - Oprichting van een controlecommissie opsluiting en verwijdering - Tweejaarlijks evaluatieverslag aan de Wetgevende Kamers) (4-269)      
  Voorstel van de heren Philippe Moureaux en Philippe Mahoux en de dames Olga Zrihen, Sfia Bouarfa en Anne-Marie Lizin
4-269/1
p. 1-26 4-269/1 p. 1-26 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (Wijziging van KB nr 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van gezondheidszorgberoepen, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, van de wat van 5 juli 1994 betreffende het bloed en de bloedderivaten van menselijke oorsprong, van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten) (4-825)      
  Voorstel van de heren Patrik Vankrunkelsven, Philippe Mahoux en Wouter Beke en de dames Christine Defraigne en Anne Delvaux c.s.
4-825/1
p. 1-55 4-825/1 p. 1-55 (PDF)
  Amendement nr 29 van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Anne Delvaux
4-825/2
p. 13 4-825/2 p. 13 (PDF)
  Amendement nr 30 van de heer Philippe Mahoux
4-825/2
p. 13 4-825/2 p. 13 (PDF)
  Amendement nr 44 van de heer Philippe Mahoux c.s.
4-825/3
p. 2-3 4-825/3 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 51 van de heer Philippe Mahoux c.s.
4-825/4
p. 3 4-825/4 p. 3 (PDF)
  Amendementen nrs 46 en 49 van de heer Philippe Mahoux
4-825/4
p. 1 4-825/4 p. 1 (PDF)
  4-825/4
p. 3 4-825/4 p. 3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-40
p. 32-41 4-40 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijke cellen en weefsels met het oog op de toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, en tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (alsook de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong en de wet van 20 juli 2006 betreffende oprichting en werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) (4-438)      
  Algemene bespreking
4-40
p. 32-41 4-40 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel om financiŽle speculatie op de prijsstijging van voedingsproducten te verbieden (4-783)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Olga Zrihen
4-783/1
p. 1-6 4-783/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om bij elk ziekenhuis een dienst in te stellen die is gespecialiseerd in pijnbehandeling en pijnbestrijding (4-91)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-91/1
p. 1-5 4-91/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 3 van de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd (De werknemer of kandidaat-werknemer kan niet worden verplicht te vermelden of hij voorheen werd onderworpen aan een voorspellend genetisch onderzoek of aan een opsporingstest voor een besmetting met het HIV-virus) (4-90)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-90/1
p. 1-3 4-90/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, strekkende om werkloosheidsuitkeringen toe te kennen aan kinderen die in het buitenland een diploma hebben behaald dat gelijkwaardig is aan een Belgisch diploma (4-44)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-44/1
p. 1-2 4-44/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de Woninghuurwet met betrekking tot de aanrekening van bemiddelingskosten van een vastgoedmakelaar aan de huurder (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot aanvulling van de Woninghuurwet met betrekking tot de aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder) (Wijziging Burgerlijk Wetboek) (4-1047)      
  Amendement nr 5 van de heer Philippe Mahoux c.s.
4-1047/2
p. 3 4-1047/2 p. 3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 189ter en 235ter van het Wetboek van strafvordering (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering) (Wettigheidscontrole op de aanwending van de bijzondere opsporingsmethoden) (4-1091)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-1091/3
p. 1-19 4-1091/3 p. 1-19 (PDF)
  Algemene bespreking
4-58
p. 4-19 4-58 p. 4-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (Syndicale overtuiging) (4-1404)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-1404/1
p. 1-8 4-1404/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, wat het informeren van de slachtoffers betreft (4-731)      
  Voorstel van de heren Christophe Collignon en Philippe Mahoux
4-731/1
p. 1-14 4-731/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, wat het verbod op kernwapens betreft (4-1441)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-1441/1
p. 1-5 4-1441/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek diverse rechten en taksen alsmede van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, met het oog op de instelling van een taks op internationale kapitaalbewegingen (Instelling van een taks op kapitaalbewegingen die speculatie beogen [Tobintaks] - Oprichting van een Bijdragefonds voor de ontwikkelingssamenwerking) (4-42)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-42/1
p. 1-6 4-42/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot belasting van de meerwaarden uit aandelenoptieplannen (Indirecte loonvoordelen - Opheffing artikel 42, ß 2, wet 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 - Wijziging artikelen 43 en 44 van dezelfde wet - Aanvulling artikel 171, ß 3, quater WIB 1992) (4-457)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en mevrouw JoŽlle Kapompolť
4-457/1
p. 1-6 4-457/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (4-1377)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Francis Delpťrťe, Tony Van Parys, Patrik Vankrunkelsven, Philippe Mahoux en Pol Van Den Driessche en de dames Christine Defraigne en Martine Taelman
4-1377/1
p. 1-5 4-1377/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet (4-1376)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Francis Delpťrťe, Tony Van Parys, Patrik Vankrunkelsven, Philippe Mahoux en Pol Van Den Driessche en de dames Christine Defraigne en Martine Taelman
4-1376/1
p. 1-5 4-1376/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot hervorming van het hof van assisen (Wijziging Strafwetboek, Wetboek van strafvordering, wet 17 april 1878 houdende de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering, Gerechtelijk Wetboek, wet 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden en wet 20 juli 1990 inzake de voorlopige hechtenis) (4-924)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-924/1
p. 1-78 4-924/1 p. 1-78 (PDF)
  Amendement nr 65 van de heren Francis Delpťrťe en Philippe Mahoux
4-924/3
p. 91-92 4-924/3 p. 91-92 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 23, 36 en 70 van de heer Philippe Mahoux c.s.
4-924/3
p. 1-60 4-924/3 p. 1-60 (PDF)
  4-924/3
p. 72-73 4-924/3 p. 72-73 (PDF)
  4-924/3
p. 80 4-924/3 p. 80 (PDF)
  4-924/3
p. 93 4-924/3 p. 93 (PDF)
  Amendementen nrs 58 en 59 van de heren Philippe Mahoux en Patrik Vankrunkelsven
4-924/3
p. 89-90 4-924/3 p. 89-90 (PDF)
  Amendementen nrs 9, 10, 13, 26 tot 29, 34 en 35 van de heer Philippe Mahoux
4-924/3
p. 64 4-924/3 p. 64 (PDF)
  4-924/3
p. 65 4-924/3 p. 65 (PDF)
  4-924/3
p. 73-76 4-924/3 p. 73-76 (PDF)
  4-924/3
p. 79 4-924/3 p. 79 (PDF)
  Algemene bespreking
4-85
p. 4-33 4-85 p. 4-33 (PDF)
  4-100
p. 10-21 4-100 p. 10-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot inrichting van een basisdienstverlening inzake verzekeringen (BA-autoverzekering, brandverzekering, levensverzekering in het kader van een hypothecaire lening, familiale verzekering) (4-43)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-43/1
p. 1-4 4-43/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een maatschappelijk verantwoord pensioensparen met een solidaire dimensie (Aanmoediging van de financiering van ondernemingen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen) (4-705)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-705/1
p. 1-8 4-705/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 38, ß 4, 4į, van de wet van 25 ventŰse jaar XI op het notarisambt (Benoemingscommissie voor het notariaat - Kandidaten die "docenten" of "professoren" zijn) (4-1290)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Paul Wille, Philippe Mahoux en Francis Delpťrťe
4-1290/1
p. 1-3 4-1290/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek (Voorziening in cassatie zonder bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie - Kennisgeving - Niet-ontvankelijkheid) (4-20)      
  Amendement nr 1 van de heren Philippe Mahoux en Francis Delpťrťe
4-20/2
p. 1 4-20/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 130bis in het Wetboek van strafvordering teneinde de procedure voor regeling van rechtsgebied te vereenvoudigen (Nieuw artikel waarbij de mogelijkheid wordt gecreŽerd om de verwijzingsbeslissing op een soepele manier aan te passen - Verzachtende omstandigheden) (4-320)      
  Verslag van de heren Philippe Mahoux en Guy Swennen
4-320/2
p. 1 4-320/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 231bis in het Strafwetboek, teneinde het onwettige verzamelen van gegevens voor persoonsidentificatie op elektronische communicatienetwerken strafbaar te maken ("Phishing" of "ontfutselen van gegevens") (4-103)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-103/1
p. 1-5 4-103/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering in het Strafwetboek van een verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel met betrekking tot de verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid) (Politieagenten, ambtenaren van het bosbeheer, personeel van de administratie der Douane en Accijnzen, brandweerlui e.d.m. - Opzettelijk doden of toebrengen van een lichamelijk letsel) (4-495)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Philippe Mahoux
4-54
p. 32 4-54 p. 32 (PDF)
  4-54
p. 38 4-54 p. 38 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen tegen de arresten van het hof van assisen (Herbekijken van de door een assisenjury genomen beslissing door een ander hof van assisen) (4-147)      
  Algemene bespreking
4-85
p. 4-33 4-85 p. 4-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 587, 589 en 628 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de invoering van een betalingsbevel in het Gerechtelijk Wetboek) (Vordering strekkende tot betaling van een zekere schuld die een geldsom tot voorwerp heeft) (Zie doc. 4-823) (4-139)      
  Amendementen nrs 40 en 41 van de heer Philippe Mahoux
4-139/4
p. 2-3 4-139/4 p. 2-3 (PDF)
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-139/6
p. 1-37 4-139/6 p. 1-37 (PDF)
  Algemene bespreking
4-36
p. 48-50 4-36 p. 48-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een universele toegangskaart voor gehandicapten (Administratieve vereenvoudiging mits groepering van de parkeerkaart, de verminderingskaart voor het openbaar vervoer en de begeleidingskaart) (4-1397)      
  Voorstel van de heren Franco Seminara en Philippe Mahoux
4-1397/1
p. 1-7 4-1397/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een universele toegangskaart voor gehandicapten (Administratieve vereenvoudiging mits groepering van de parkeerkaart, de verminderingskaart voor het openbaar vervoer en de begeleidingskaart) (4-175)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-175/1
p. 1-7 4-175/1 p. 1-7 (PDF)
  Intrekking
4-83
p. 83 4-83 p. 83 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 77 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen      
  Algemene bespreking
4-118
p. 13-15 4-118 p. 13-15 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 11 april 1936 waarbij de regering gemachtigd wordt het binnenbrengen in BelgiŽ van sommige vreemde publicaties te verbieden (4-594)      
  Amendement nr 2 van de heer Philippe Mahoux
4-594/2
p. 2 4-594/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
4-64
p. 41-42 4-64 p. 41-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Raad voor maatschappelijk verantwoord beleggen bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (Etisch beleggen) (4-723)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-723/1
p. 1-6 4-723/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het forensisch geneeskundig postmortaal onderzoek (Medicolegaal onderzoek - Schouwarts - Instituten voor Forensische Geneeskunde - Wijziging artikelen 77, 79, 80 en 83 tot 85 Burgerlijk Wetboek : schrapping van de bepaling die erin voorziet dat de ambtenaar van de burgerlijke stand zich naar de plaats van overlijden moet begeven ; overlijdensakte dient plaats, datum en tijdstip van vaststelling van overlijden te vermelden ; gewelddadige of verdacht dood ; doodvonnis - Wijziging artikel 44 Wetboek van Strafvordering : gewelddadige of verdachte dood - Wijziging wet 28 mei 2002 betreffende euthanasie - Wijziging wet 26 maart 2003 houdende regeling van autopsie na onverwacht en onverklaard overlijden van een kind minder dan 18 maanden - Sancties) (4-562)      
  Wenselijkheid om een mondelinge vraag te gebruiken om het advies van een minister te kennen over een wetsvoorstel
4-68
p. 33 4-68 p. 33 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het gebruik van politieke opiniepeilingen gedurende en buiten de kritieke periode van veertig dagen voor elke verkiezing (4-1398)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-1398/1
p. 1-4 4-1398/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van het toezicht op werknemers door middel van een monitoringsysteem verbonden met het GPS-navigatiesysteem van dienstwagens, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens (4-93)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-93/1
p. 1-4 4-93/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van de navelstrengbloedbanken (4-337)      
  Algemene bespreking
4-40
p. 32-41 4-40 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de tax shelter-regeling tot de ontwikkeling en de productie van letterkundige werken (Fiscale vrijstelling van geÔnvesteerde bedragen) (4-102)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-102/1
p. 1-4 4-102/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek (Een rechterlijke uitspraak is slechts bindend voor de met name genoemde partijen - Procedure op verzoekschrift - Dwangsom inzake vorderingen m.b.t. arbeidsbetrekkingen - Stakingsrecht) (4-137)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Myriam Vanlerberghe en Anne-Marie Lizin
4-137/1
p. 1-8 4-137/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek (4-1288)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Patrik Vankrunkelsven, Wouter Beke en Jacques Brotchi en de dames Christine Defraigne, Anne Delvaux en Nahima Lanjri
4-1288/1
p. 1-3 4-1288/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot vaststelling van kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het doneren, verkrijgen, testen, bewerken, bewaren en distribueren van menselijke weefsels en cellen (4-572)      
  Algemene bespreking
4-40
p. 32-41 4-40 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad (teneinde op het gebied van de verzekeringen de mannen en de vrouwen niet volstrekt gelijk te behandelen) (4-352)      
  Algemene bespreking
4-9
p. 14-43 4-9 p. 14-43 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
4-9
p. 74-94 4-9 p. 74-94 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 116 van de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis (Termijn voor het indienen van cassatieberoep tegen een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank) (4-757)      
  Amendement nr 1 van de heren Mahoux en Collignon
4-757/2
p. 1 4-757/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen (Intrekking dotatie - Maximale periode van 4 jaar - EVRM) (4-1133)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-1133/1
p. 1-2 4-1133/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de uitbreiding van de tax shelter-regeling tot de kortfilm (Uitbreiding van het fiscaal gunstregime tot de middellange- en de kortfilmen) (4-1323)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-1323/1
p. 1-2 4-1323/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 20 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Mogelijkheid voor een Nederlandstalige beschuldigde die wordt vervolgd voor het Hof van assisen van Luik de doorverwijzing naar een ander hof van assisen te vragen - Mogelijkheid voor een Franstalige beschuldigde die voor een Nederlandstalig hof van assisen wordt gebracht om de doorverwijzing te vragen naar een Franstalig hof van assisen) (4-692)      
  Algemene bespreking
4-52
p. 37-38 4-52 p. 37-38 (PDF)
  4-52
p. 38-42 4-52 p. 38-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 27 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 (Aanstelling van curatoren) (4-18)      
  Amendement nr 1 van de heren Philippe Mahoux en Christophe Collignon
4-18/2
p. 1 4-18/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2bis van de uitleveringswet van 15 maart 1874, teneinde de uitlevering te weigeren van een persoon die ter dood is veroordeeld of kan worden veroordeeld      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-1341/1
p. 1-5 4-1341/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 september 1980 tot uitvoering van artikel 50, ß 2, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen teneinde de gemeentefinanciŽn te ontlasten in het kader van de betaling van de pensioenen van de gemeentelijke mandatarissen (Gezien de bijkomende uitgaven opgelegd door de federale overheid aan de gemeenten, tengevolge de hervorming van het statuut van de lokale mandatarissen, terwijl de pensioenen van de openbare Schatkist als eerste voor vermindering in aanmerking komen bij cumulatie) (4-108)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-108/1
p. 1-3 4-108/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 30 en 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering) (Mogelijkheid een beroep te doen op een niet-beŽdigd vertaler in het geval een beŽdigd vertaler niet beschikbaar is) (4-86)      
  Algemene bespreking
4-52
p. 37-38 4-52 p. 37-38 (PDF)
  4-52
p. 38-42 4-52 p. 38-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331octies van het Burgerlijk Wetboek ten einde perken te stellen aan genetisch onderzoek bij overledenen met het oog op het vaststellen van de afstamming (DNA-onderzoek) (4-39)      
  Voorstel van de heer Mahoux
4-39/1
p. 1-3 4-39/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij de adoptie van een tweede kind te vereenvoudigen (4-1784)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-1784/1
p. 1-6 4-1784/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 446ter van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de tarifering van de erelonen van advocaten (4-949)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Christophe Collignon
4-949/1
p. 1-3 4-949/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering (Recht op bijstand van een advocaat en op stilzwijgen bij een politieverhoor) (4-1720)      
  Voorstel van mevrouw Martine Taelman en de heren Yoeri Vastersavendts en Philippe Mahoux
4-1720/1
p. 1-9 4-1720/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de strijd tegen mensenhandel op te voeren (Slachtoffers - Verblijfsvergunning van onbepaalde duur - Samenwerking met het gerecht) (4-1113)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-1113/1
p. 1-5 4-1113/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 757 van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het sluiten der deuren in familiezaken (4-295)      
  Algemene bespreking
4-109
p. 58-61 4-109 p. 58-61 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 782bis van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de voorwaarden voor de uitspraak van een rechterlijke beslissing in strafzaken te versoepelen (Afwezigheid van rechters) (4-652)      
  Verslag van de heren Philippe Mahoux en Guy Swennen
4-652/2
p. 1 4-652/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro (Inlichten van de donoren van gameten en overtollige embryo's in een toegankelijk taalgebruik over het doel van lopende onderzoeksprojecten) (4-972)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Philippe Monfils
4-972/1
p. 1-5 4-972/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Philippe Mahoux en Philippe Monfils
4-972/2
p. 1-2 4-972/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, opdat organisaties waarvan het oogmerk uitsluitend politiek, vakorganisatorisch, menslievend, levensbeschouwelijk of godsdienstig is, niet worden beschouwd als criminele organisaties (Wetgevingstechnische incoherentie met het Strafwetboek - Definitie van een criminele organisatie) (4-1139)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-1139/1
p. 1-2 4-1139/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9ter, ß 2, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, om de verfijnde controle op het inkomen uit te breiden tot de categorieŽn 1 en 2 van de gerechtigden op een integratietegemoetkoming (Vrijstelling van de eerste 16.354,13 euro van het inkomen van de persoon met wie de persoon met een handicap een huishouden vormt, voor de 5 categorieŽn die een integratievergoeding genieten) (4-439)      
  Voorstel van mevrouw Christiane Vienne en de heer Philippe Mahoux
4-439/1
p. 1-5 4-439/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek (Uitzetting van huurders) (4-38)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-38/1
p. 1-5 4-38/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 70 tot 72 van het Burgerlijk Wetboek (Huwelijk in BelgiŽ tussen een vreemdeling en een Belg of tussen twee vreemdelingen : bewijs van ongehuwde staat door een akte van bekendheid - Huwelijk tussen personen van eenzelfde geslacht : weigering door een buitenlandse Staat de vereiste documenten af te leveren) (4-79)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-79/1
p. 1-5 4-79/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de fiscale behandeling van meerwaarden op aandelen en van de in de vennootschapsbelasting definitief belaste inkomsten (4-456)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en mevrouw JoŽlle Kapompolť
4-456/1
p. 1-6 4-456/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet en de witwaswet dat ertoe strekt het vervaardigen, verhandelen, vervoeren en financieren van brandbommen met witte fosfor te verbieden (4-1268)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-1268/1
p. 1-3 4-1268/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij om de toepassingssfeer ervan uit te breiden tot ongewenste communicatie ("Pop-up"-vensters) (4-71)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-71/1
p. 1-5 4-71/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen (Verbod op transplantatie als de donor onder morele, financiŽle, politieke of ideologische druk is gezet of indien zijn toestemming niet op overtuigende wijze kan worden aangetoond) (4-97)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-97/1
p. 1-4 4-97/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten (Voorziening in cassatie tegen een beslissing van de strafuitvoeringsrechtbank - Verplichte ondertekening door een advocaat - Verlenging van de termijn) (4-497)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-497/7
p. 1-3 4-497/7 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen (Chemisch product aanwezig in polycarbonaat - Babyzuigflessen) (4-1715)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Christiane Vienne
4-1715/1
p. 1-3 4-1715/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op de reglementering van de verpakking, de etikettering en het in de handel brengen van alcopops (4-597)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-597/1
p. 1-5 4-597/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (Gelijkschakeling met de andere gemeenschaps- en gewestparlementen) (4-1225)      
  Voorstel van de heren Berni Collas, Philippe Monfils, Paul Wille, Philippe Mahoux, Josť Daras en Philippe Moureaux en de dames Sabine de Bethune, Myriam Vanlerberghe en Isabelle Durant
4-1225/1
p. 1-2 4-1225/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (4-764)      
  Amendementen nrs 3 en 6 tot 8 van de heer Philippe Mahoux, ingediend na de goedkeuring van het verslag
4-764/5
p. 1-2 4-764/5 p. 1-2 (PDF)
  4-764/5
p. 2-3 4-764/5 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-33
p. 46-57 4-33 p. 46-57 (PDF)
  Terugzending naar commissie
4-33
p. 7-8 4-33 p. 7-8 (PDF)
  Algemene bespreking
4-40
p. 21-24 4-40 p. 21-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, inzake de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (Verwijdering van een preventieadviseur uit zijn functie - Voorzien van een termijn voor de functies van preventieadviseur en vertrouwenspersoon - Bescherming van de vertrouwenspersoon tegen ontslag) (4-696)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-696/1
p. 1-4 4-696/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden met het oog op de vereenvoudiging van de procedure inzake de regeling van rechtsgebied (Correctionele rechtbank en politierechtbank) (4-612)      
  Verslag van de heren Philippe Mahoux en Guy Swennen
4-612/2
p. 1 4-612/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens met het oog op het verbod op de financiering van de vervaardiging, het gebruik of het bezit van uraniumwapens (4-704)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-704/1
p. 1-3 4-704/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-70
p. 17 4-70 p. 17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de regulering van de prijs van aardgas en elektriciteit (Regulering van de prijs in afwachting van een echte vrije markt) (4-45)      
  Voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Philippe Mahoux, Philippe Moureaux en Geert Lambert en de dames Myriam Vanlerberghe, Anne-Marie Lizin, Marleen Temmerman en Olga Zrihen
4-45/1
p. 1-9 4-45/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de wijziging van het huwelijksvermogensstelsel zonder tussenkomst van de rechtbank (Wijziging Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk Wetboek en Wetboek van Koophandel) (4-127)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-127/5
p. 1-32 4-127/5 p. 1-32 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heer Philippe Mahoux en mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-29
p. 44-47 4-29 p. 44-47 (PDF)
  4-29
p. 90-91 4-29 p. 90-91 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 (Ter advies voorleggen aan de afdeling wetgeving van de Raad van State van bevoegdheidsvragen ingevolge de toekenning door het Verdrag van Lissabon van nieuwe bevoegdheden aan de nationale parlementen - Bevoegdheidsbetwistingen tussen de Wetgevende Kamers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen) (4-830)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Hugo Vandenberghe, Paul Wille, Philippe Mahoux en Francis Delpťrťe en mevrouw Myriam Vanlerberghe
4-830/1
p. 1-8 4-830/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen ten einde, inzake de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, de opzettelijke fout begaan door minderjarigen jonger dan zestien jaar te regelen (4-28)      
  Voorstel van de dames JoŽlle Kapompolť en Olga Zrihen et de heer Philippe Mahoux
4-28/1
p. 1-5 4-28/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedure voor een dringende en voorlopige scheiding open te stellen voor feitelijk samenwonenden (4-952)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-952/1
p. 1-5 4-952/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Philippe Mahoux
4-952/2
p. 1-2 4-952/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedures in familiezaken menselijker te doen verlopen (Behandeling met gesloten deuren van de debatten in familiezaken : jeugdrechtbank ; kortgeding - Beperking van de kostprijs en vereenvoudiging van de procedure door vervanging van dagvaarding bij deurwaardersexploot door een verzoekschrift en vervanging van de betekening van het exploot door de deurwaarder door kennisgeving door de griffier - Vereenvoudiging van de procedure voor echtscheiding met onderlinge toestemming) (4-381)      
  Algemene bespreking
4-109
p. 58-61 4-109 p. 58-61 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de koper van een onroerend goed beter te beschermen bij benadeling inzake de oppervlakte (4-1230)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames Christiane Vienne en JoŽlle Kapompolť
4-1230/1
p. 1-4 4-1230/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, om rekening te houden met ouders van hetzelfde geslacht in het recht inzake nalatenschap, schenking onder de levenden en testamenten en om het onderscheid op te heffen tussen uit het huwelijk geborenen geadopteerde kinderen (4-951)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-951/1
p. 1-8 4-951/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de afschaffing van het automatisch ten laste leggen van de eisende partij van alle kosten in geval van eenzijdige aanvraag tot echtscheiding (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de kostenverdeling onder partijen bij een echtscheidingsprocedure) (4-1115)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-1115/1
p. 1-4 4-1115/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het sluiten der deuren in familiezaken (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van het Burgerlijk Wetboek, wat de behandeling in raadkamer van gerechtelijke procedures inzake familierecht betreft) (4-1211)      
  Voorstel van mevrouw Christine Defraigne en de heren Philippe Mahoux en Christophe Collignon
4-1211/1
p. 1-7 4-1211/1 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
4-109
p. 58-61 4-109 p. 58-61 (PDF)
  4-121
p. 15 4-121 p. 15 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek wat de stemplicht betreft (Afschaffing van de sancties op de niet-naleving van de opkomstplicht : opheffing van Titel VI, artikelen 207 tot 210) (4-886)      
  Algemene bespreking
4-118
p. 15-21 4-118 p. 15-21 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, wat de herhaling betreft (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek, teneinde de herhaling van misdaad na wanbedrijf in te voeren, en tot wijziging van de bepalingen betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling, de voorlopige invrijheidstelling met het oog op de verwijdering van het grondgebied of met het oog op overlevering, en de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank) (Harmonisering) (4-330)      
  Verslag van de heer Philippe Mahoux
4-330/7
p. 1-22 4-330/7 p. 1-22 (PDF)
  Algemene bespreking
4-30
p. 57-60 4-30 p. 57-60 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om te zorgen voor fiscale neutraliteit ten voordele van de werknemers, met name het onderwijzend personeel, van wie het salaris van december in het verleden in januari werd uitbetaald (Aanvulling artikel 171 WIB 1992) (4-1040)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-1040/1
p. 1-3 4-1040/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
4-53
p. 10-23 4-53 p. 10-23 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, met het oog op een beter ondernemingsbestuur (Corporate governance - Maatschappelijk verantwoord ondernemen - Relatie aandeelhouders-belanghebbenden [Stakeholders]) (4-1247)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux en de dames JoŽlle Kapompolť en Christiane Vienne
4-1247/1
p. 1-17 4-1247/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen (4-1594)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Lieve Van Ermen, Sabine de Bethune, Freya Piryns en Christiane Vienne en de heren Patrik Vankrunkelsven, Hugo Coveliers, Louis Ide, Bart Tommelein, Philippe Moureaux, Benoit Hellings, Philippe Mahoux, Johan Vande Lanotte, Dirk Claes, Philippe Monfils, Jean-Paul Procureur en Jurgen Ceder
4-105
p. 9-14 4-105 p. 9-14 (PDF)
  4-105
p. 19 4-105 p. 19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer om het dragen van een reflecterende armband verplicht te maken op de delen van de openbare weg waar geen trottoir is (4-89)      
  Voorstel van de heer Philippe Mahoux
4-89/1
p. 1-3 4-89/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad moet voldoen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen moet voldoen) (Aanwijzing van 2 juristen in de Hoge Raad en van een jurist in elke erkenningscommissie, om die instanties te begeleiden bij de motivering van hun beslissingen - Verplichting voor de leden van de Hoge Raad hun respectieve disciplines actief te beoefenen - Erkenning van kandidaat-geneesheren-specialisten) (4-167)      
  Algemene bespreking
4-30
p. 47-51 4-30 p. 47-51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het tarief van de jaarlijkse taks op de instellingen voor collectieve belegging, de kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen (Verhoging van het tarief - Wijziging artikel 161ter, 1į tot 4į van het Wetboek der successierechten - Opheffing artikel 311 programmawet 22 december 2003) (4-458)      
  Voorstel van mevrouw JoŽlle Kapompolť en de heer Philippe Mahoux
4-458/1
p. 1-2 4-458/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het vierde deel van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het beginsel van de zitting in raadkamer in te voeren in familiezaken (Ontoegankelijk maken van de procedures die betrekking hebben op "familiezaken" : wijziging artikel 757 Gerechtelijk Wetboek) (4-560)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux en Christophe Collignon
4-560/1
p. 1-4 4-560/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
4-109
p. 58-61 4-109 p. 58-61 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg betreft, van koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (Reglementering van de toegang tot het beroep - Psychiaters, psychologen, seksuologen, orthopedagogen, criminologen, logopedisten, assistenten psychologie, sociaal assistenten, ergotherapeuten, opvoeders, huwelijksconsulenten, therapeuten psychomotoriek, geboorte- en stervensbegeleiders, psychiatrisch verplegers - Oprichting van de Nationale Raad voor de geestelijke gezondheidszorg) (4-92)      
  Voorstel van de dames Christiane Vienne en Olga Zrihen en de heer Philippe Mahoux
4-92/1
p. 1-9 4-92/1 p. 1-9 (PDF)
XLIIe COSAC, Stockholm, 5-6 oktober 2009 (Stand van zaken van het Zweedse voorzitterschap - Klimaatverandering en de conferentie van Kopenhagen - Openheid en transparantie van de EU-instellingen en de nationale parlementen inzake EU-aangelegenheden - Europees pact inzake asiel en migratie - Verdrag van Lissabon en de rol van de nationale parlementen - Evaluatie van de subsidiariteitscontrole - Economische en financiŽle crisis - Regionale strategieŽn en nabuurschapsbeleid - Uitbreiding van de EU) (4-1507)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de dames Juliette Boulet (K), Martine Taelman (S) en Els Van Hoof (S) en de heren Philippe Mahoux (S) en Stefaan Vercamer (K)
4-1507/1
p. 1-46 4-1507/1 p. 1-46 (PDF)
XXXVIIIe COSAC, Estoril (Portugal), 14-16 oktober 2007 (Europese constructie : akkoord over het Hervormingsverdrag - Versterking van de rol van de nationale parlementen : subsidiariteits- en proportionaliteitscontrole - Internationale betrekkingen van de EU - Lissabonstrategie - Migratieproblematiek - Strijd tegen klimaatverandering - Herziening van het COSAC-Reglement - EU-Middellandse Zeedimensie) (4-341)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Roel Deseyn (K), Daniel Ducarme (K) en Philippe Mahoux (S)
4-341/1
p. 1-43 4-341/1 p. 1-43 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999