5-89

5-89

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 JANUARI 2013 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Onderzoek van de geloofsbrieven

De voorzitster. - Op 17 januari jongstleden heeft de Koning het ontslag van de heer Paul Magnette uit zijn ambt van minister van Overheidsbedrijven, Wetenschapsbeleid en Ontwikkelingssamenwerking aanvaard.

De heer Magnette heeft derhalve zijn mandaat van senator wederopgenomen overeenkomstig artikel 50 van de Grondwet en artikel 1bis van de wet van 6 augustus 1931.

Mevrouw Christie Morreale neemt opnieuw haar plaats in als senator-opvolgster voor lijst nr. 5, PS.