4-92

4-92

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 22 OKTOBER 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het niet vervangen van 600 politieagenten» (nr. 4-1113)

De voorzitter. - De heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, antwoordt.

De heer Dirk Claes (CD&V). - De minister verklaarde recentelijk dat dit jaar en volgend jaar 300 van de 600 gepensioneerde agenten niet worden vervangen. Dat betekent dus een afslanking van de politiediensten met 600 agenten op twee jaar tijd.

Maakt die afslankingsmaatregel deel uit van een breder plan? Kan de minister meer details verschaffen over de uitwerking van die maatregel? Op basis van welke criteria zal worden beslist waar gepensioneerden niet meer zullen worden vervangen? Gebeurt de verdeling per sectie of per regio?

Hoe zal het verlies van 600 medewerkers worden opgevangen in de globale werking van de politiediensten? Zal deze maatregel een invloed hebben op de dienstverlening van de politie aan de bevolking?

De heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap. - Ik lees het antwoord van minister Turtelboom.

De niet-vervangingen zijn nodig om de federale besparingsvoorschriften na te leven. De personeelskredieten van de federale openbare besturen worden in 2009 met 1% en in 2010 met 0,7% verminderd. Op twee jaar tijd zullen dus ongeveer zeshonderd personeelsleden die vertrekken niet worden vervangen. Het gaat om personeelsleden van het administratieve en logistieke kader waar geen enkele vervanging meer gebeurt, maar ook om leden van het operationele kader, waar nog een gedeeltelijke vervanging gebeurt.

Mijn prioriteit gaat uit naar de operationele capaciteit. Ook volgend jaar zullen er voor de geďntegreerde politie voldoende inspecteurs worden opgeleid. Het precieze aantal wordt thans berekend, rekening houdend met de personeelsbeperkingen die worden opgelegd aan de federale openbare besturen in het algemeen. Het grootste deel gaat evenwel naar de lokale korpsen. De personeelsvermindering zal van nabij worden begeleid, want ik heb tegengestelde signalen gekregen. Enerzijds dringen burgemeesters aan op een groot aantal indienstnemingen om hun personeelsbestand te kunnen uitbreiden of minstens op hetzelfde niveau te kunnen houden en anderzijds kondigen sommige burgemeesters die slecht bij kas zitten aan het aantal personeelsleden wat te laten dalen.

Een minder goed gevulde portemonnee zet de mensen aan tot creativiteit en rationalisering.. Dat geldt ook voor de federale politie waar nog een stukje overhead kan worden weggeknipt, onder meer bij de Algemene Directie Steun die te veel verticale directies telt.

Krachtens de wet heeft de federale politie drie opdrachten: de eigen gespecialiseerde politiezorg, de operationele steun en de niet-operationele steun. Geen van die drie mag worden opgegeven, want ze vormen een onlosmakelijk deel van het geheel, namelijk de geďntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus.

Een en ander neemt niet weg dat ik de aandacht blijf vestigen op de kerntaken van de politie. Door zich op die kerntaken toe te leggen, kan de politie de moeilijke jaren die ons te wachten staan, doorkomen zonder dat de dienstverlening aan de bevolking in het gedrang komt.

De heer Dirk Claes (CD&V). - Hopelijk zal vooral bij de federale politie op personeel worden bespaard en wordt de strijd aangebonden met uitwassen als de aankoop van en reizen met mobilhomes. Ze zijn misplaatst in deze tijd.