4-26

4-26

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 24 APRIL 2008 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van de heer Dirk Claes aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken over źhet statuut van brandweermannen╗ (nr. 4-241)

De voorzitter. - De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Co÷rdinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, antwoordt.

De heer Dirk Claes (CD&V-N-VA). - Momenteel kunnen brandweermannen in een brandweerkorps als vrijwilliger of als beroepsbrandweerman actief zijn. Daarnaast is het ook mogelijk dat een brandweerman in een bepaald korps beroepsbrandweerman is en tegelijkertijd vrijwilliger in een ander korps, meestal in de nabije omgeving. Men kan in hetzelfde korps echter niet beroepsmatig en op vrijwillige basis actief zijn.

De geplande korpsoverschrijdende zonering zal waarschijnlijk een probleem veroorzaken. Door het feit dat grote korpsen worden gevormd, bestaat de mogelijkheid dat een brandweerman die voorheen beroepsbrandweerman was in een korps en vrijwilliger in een ander korps in de toekomst bij dezelfde werkgever terecht komt, dus voor dezelfde rechtspersoonlijkheid moet werken.

Zal voortaan een brandweerman in dezelfde zone actief kunnen zijn als vrijwilliger en als beroepsbrandweerman als de werkgever van de verschillende korpsen waarin hij werkt, dezelfde rechtspersoonlijkheid is?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Co÷rdinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik lees het antwoord van de minister van Binnenlandse Zaken.

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 6 mei 1971 tot vaststelling van de modellen van gemeentelijke reglementen betreffende de organisatie van de gemeentelijke brandweerdiensten mogen de functies van beroepsbrandweerman en vrijwillige brandweerman op het ogenblik inderdaad niet worden gecumuleerd in hetzelfde korps. Die cumulatie wordt echter wel toegestaan in twee verschillende hulpdiensten en dat is nuttig, gelet op de personeelsbehoeften van sommige hulpdiensten.

De cumulatie vormt geen inbreuk op de wetgeving inzake de arbeidstijd, want alleen personen die in de openbare sector arbeid verrichten krachtens een arbeidsovereenkomst van statutaire of van contractuele aard, vallen thans onder het toepassingsgebied van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten van de organisatie van de arbeidstijd in de openbare sector. De vrijwillige brandweermannen zijn niet gebonden door een arbeidsovereenkomst, ze ondertekenen een overeenkomst die niet onderworpen is aan de bepalingen van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten. Ze behoren ook niet tot het statutair gemeentepersoneel.

Men is begonnen met omschrijving van de praktische, administratieve en juridische gevolgen van de cumulatie van beroeps- en vrijwillig brandweerman binnen dezelfde zone.

Een van de punten die moeten worden aangepakt, heeft te maken met het feit dat de vrijwillige brandweermannen, overeenkomstig de wet van 15 mei 2007, onderworpen zijn aan een administratief statuut en bijgevolg onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 14 december 2000, die de mogelijkheid van die cumulatie kan bemoeilijken.

Mijn diensten onderzoeken thans de mogelijkheden om de brandweerlieden uit te sluiten uit het toepassingsgebied van de wet van 14 december 2000 teneinde de cumulatie zowel binnen eenzelfde hulpverleningszone als in twee verschillende zones mogelijk te maken. De uitsluiting uit het toepassingsgebied van de wet bestaat trouwens al voor de personeelsleden van de ge´ntegreerde politie en voor het militair personeel.

In geval van uitsluiting uit het toepassingsgebied van de wet van 14 december 2000 moet echter worden voorzien in beschermingsmaatregelen die gelijkwaardig zijn aan die welke de werknemers bedoeld in de wet van 14 december 2000 genieten, en dat zal in het statuut dan ook nader worden bepaald.

De heer Dirk Claes (CD&V-N-VA). - Ik dank de staatssecretaris voor het antwoord. Ik vind het positief dat brandweermannen in de toekomst als vrijwilliger en als beroepsbrandweerman in dezelfde zone zullen mogen werken. In de toekomst zullen ze zelfs in dezelfde brandweerpost als vrijwilliger en als beroepsbrandweerman mogen werken. Het verheugt mij dat de minister daartoe de nodige maatregelen zal nemen.