2-87

2-87

Belgische Senaat

Parlementaire handelingen

DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vraag van de heer Jean-Marie Dedecker aan de vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer, aan de minister van Binnenlandse Zaken en aan de minister van Justitie over ęde onbemande camera'sĽ (nr. 2-425)

De voorzitter. - De heer Olivier Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling antwoordt namens mevrouw. Isabelle Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer.

De heer Jean-Marie Dedecker (VLD). - In heel het land zouden 34 onbemande camera's zijn opgesteld. Twee ervan staan in WalloniŽ, waarvan ťťn in werking, namelijk in Cointe in Luik. In Vlaanderen zijn er 32 opgesteld: twee losse en dertig vaste op vijftien verschillende locaties.

Op tien van deze vijftien locaties zijn de camera's buiten werking gesteld. Dat gebeurde op basis van de homologatie van de camera's waarbij werd vastgesteld dat de ingefreesde lussen in het wegdek, die de snelheid registreren, niet meer geijkt zijn.

Hoe is het zover kunnen komen? Op ijking staat toch een vervaldag.

Hoe staan de diverse ministeries tegenover de ijking? We hebben de indruk dat ze elkaar de zwarte piet doorschuiven. Kan deze kwestie worden geregeld met een overheidsaanbesteding?

Daarenboven moeten de camera's zelf worden geijkt. Veertien camera's moeten geijkt zijn tegen 28 januari en negen tegen 5 februari. Werd daarvoor al een uitbesteding uitgeschreven?

Graag had ik vernomen of de nodige maatregelen zijn genomen om de continue werking van het systeem te garanderen.

De heer Olivier Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling. - De vice-eerste minister die op deze vraag moest antwoorden, laat zich verontschuldigen. Ze moest een vergadering bijwonen van de Europese Raad voor het Transport.

Het vaststellen van overtredingen met onbemande camera's wordt geregeld door de wegverkeerswet en drie uitvoeringsbesluiten van 11 oktober 1997.

Allereerst gaat het om de wet betreffende de politie van het wegverkeer, meer in het bijzonder artikel 62, punt 7, eerste leden, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1996.

Vervolgens is er het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende de goedkeuring en homologatie van de automatisch werkende toestellen gebruikt om toezicht te houden op de naleving van de verkeersregels. Dit koninklijk besluit bepaalt de technische voorschriften waaraan de toestellen moeten voldoen, de installatievoorschriften voor de controleplaatsen, de periodiciteit van de controle, de procedure en de verantwoordelijke diensten. De dienst Metrologie van het ministerie van Economie draagt eindverantwoordelijkheid voor het uitreiken van de vereiste documenten.

Er is ook het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 betreffende de bijzondere modaliteiten van het overleg voor de bepaling van de plaatsing en de gebruiksomstandigheden van vaste onbemande automatisch werkende toestellen. Dit koninklijk besluit regelt het noodzakelijk voorafgaand overleg tussen administratieve, gerechtelijke en politionele overheden enerzijds en de wegbeheerder anderzijds om tot een effectief en efficiŽnt werkend geheel te komen, met het doel de verkeersveiligheid te dienen. Verslagen van het overleg en een protocol moeten worden opgesteld, waarvan het Bestuur van Wegveiligheid en Infrastructuur een kopie ontvangt. De nadruk ligt hier op partnerschap en engagement.

Tenslotte is er het koninklijk besluit van 11 oktober 1997 tot aanwijzing van de overtredingen die door onbemande automatisch werkende toestellen mogen worden vastgesteld. Hierbij gaat het om snelheidsovertredingen, het negeren van rood licht en rood knipperlicht aan overwegen en overlading, hoewel dit laatste in de praktijk nog niet wordt vastgesteld.

De wet en de uitvoeringsbesluiten geven duidelijk de wil weer van wetgever en uitvoerende macht bij het tot stand komen van de regelgeving inzake toezicht met onbemande automatisch werkende toestellen.

De federale overheid heeft het wettelijk en reglementair kader vastgesteld en heeft gezorgd voor de nodige waarborgen inzake de nauwkeurigheid van de metingen en de vaststellingen. Ze heeft daarbij de nadruk gelegd op partnerschap in verkeersveiligheid en effectief en efficiŽnt verkeerstoezicht met inschakeling van lokaal overleg, zonder betuttelende inmenging van het federale niveau.

Voor Vlaanderen komt de regeling hierop neer dat de onbemande automatisch werkende toestellen werden aangekocht door de diensten van Openbare Werken van het Vlaams Gewest, die zelf het logistiek beheer van de toestellen en locaties verzekeren, dat de politiediensten instaan voor het operationeel beheer en dat de gerechtelijke overheden instaan voor de vervolgingen.

De politiediensten sturen enkel de wettelijk en reglementair vastgestelde overtredingen naar het parket. Indien de geldigheidsdatum van het ijkcertificaat van de toestellen en/of de homologatiedatum van de locatie verstreken is, kunnen overtredingen niet langer rechtsgeldig worden vastgesteld. De diensten die instaan voor het logistiek beheer, moeten ervoor waken dat de vereiste goedkeuringen en homologaties voorhanden zijn.

De heer Jean-Marie Dedecker (VLD). - Ik dank de staatssecretaris voor zijn toelichting, maar daarmee heb ik geen antwoord gekregen op mijn vraag. Momenteel werken de camera's niet. Wat wordt er gedaan om een continue werking te verzekeren?