Vragen om uitleg van 3-501 tot 3-600

100 resultaten

3-501 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/12/2004
  de hulpagenten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/12/2004 (handelingen 3-91)
3-502 Sabine de Bethune (CD&V) 16/12/2004
  de vaccinatie tegen de pneumokokken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/12/2004 (handelingen 3-89)
3-503 Christian Brotcorne (cdH) 16/12/2004
  de toekenning van het Kruis van Officier in de Leopoldsorde aan de Belgische veteranen van 40-45
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/12/2004 (handelingen 3-89)
3-504 Christian Brotcorne (cdH) 16/12/2004
  de hervorming van de wetgeving inzake de toegang tot het beroep
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 21/12/2004 (handelingen 3-89)
3-505 Erika Thijs (CD&V) 16/12/2004
  de afbouw van F-16's
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/12/2004 (handelingen 3-89)
3-506 Annemie Van de Casteele (VLD) 16/12/2004
  het akkoord overheid-apothekers
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/12/2004 (handelingen 3-89)
3-507 Hugo Vandenberghe (CD&V) 16/12/2004
  de personeelswissel op de militaire inlichtingendienst
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 21/12/2004 (handelingen 3-89)
3-508 Luc Willems (VLD) 21/12/2004
  de beperkingen van de wet van 17 juli 1997 betreffende het gerechtelijk akkoord
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-509 Stefaan Noreilde (VLD) 21/12/2004
  de naleving van de privacy door firma's die toezien op het parkeren
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-510 Sabine de Bethune (CD&V) 21/12/2004
  het horizontaal beleid ontwikkelingssamenwerking (2003-2004)
  minister van Werk
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-511 Margriet Hermans (VLD) 22/12/2004
  de sociale rechtsonzekerheid van jonge vrijwilligers die deelnemen aan internationale activiteiten in het buitenland
  minister van Werk
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 3-509
3-512 Jan Steverlynck (CD&V) 23/12/2004
  erfloze nalatenschappen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-513 Jan Steverlynck (CD&V) 23/12/2004
  de uitvoering van de wet "eenheid van loopbaan"
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-514 Jan Steverlynck (CD&V) 23/12/2004
  de mogelijkheden tot beroepsinschakeling voor gehandicapten
  staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-515 Sabine de Bethune (CD&V) 23/12/2004
  de nood aan erkenning van geconventioneerde centra voor de behandeling van kinderen met overgewicht
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-516 Sabine de Bethune (CD&V) 23/12/2004
  de onevenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de Studiecommissie voor vergrijzing van de Hoge Raad van FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-517 Luc Willems (VLD) 23/12/2004
  de bevoegdheden van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  minister van Werk
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-518 Christian Brotcorne (cdH) 10/1/2005
  de dubbele verhoging van de jaarabonnementen voor de NMBS
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  minister van Mobiliteit
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : schriftelijke vraag 3-2130
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2131
3-519 Christian Brotcorne (cdH) 10/1/2005
  de noodzakelijke heropbouw in de landen van Zuid-AziŽ die onlangs door de tsoenami's werden getroffen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-520 Christian Brotcorne (cdH) 10/1/2005
  de verhoging van de belastingvrijstelling van de uitkeringen aan de vrijwillige brandweerlieden en agenten van de civiele bescherming
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 13/1/2005 (handelingen 3-92)
3-521 Erika Thijs (CD&V) 12/1/2005
  een ethische code voor de Belgische ondernemingen die in het buitenland actief zijn
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-522 Christian Brotcorne (cdH) 12/1/2005
  de nieuwe Franse belastingsdreiging voor de Belgische bieren
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2007
3-523 Luc Willems (VLD) 12/1/2005
  de klacht van Swissair wegens het gratis overdragen van trafiekrechten aan Delta Air Transport (DAT)
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-524 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/1/2005
  het gebrek aan middelen voor de politiescholen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-525 Hugo Vandenberghe (CD&V) 12/1/2005
  de problemen bij de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-526 Christian Brotcorne (cdH) 13/1/2005
  de mogelijkheid voor een gemeente om van politiezone te veranderen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-527 Christian Brotcorne (cdH) 13/1/2005
  de eventuele invoering van een "Tobin"-taks op Europees niveau om de ontwikkelingshulp te financieren
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-528 Clotilde Nyssens (cdH) 13/1/2005
  de modaliteiten van de verkoop van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen gronden die door de NMBS zijn overgedragen aan het Fonds voor spoorweginfrastructuur
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2132
3-529 Sabine de Bethune (CD&V) 13/1/2005
  de sluiting van kazernes
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-530 Sabine de Bethune (CD&V) 13/1/2005
  de landenstrategienota's
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-531 Sabine de Bethune (CD&V) 13/1/2005
  de militaire samenwerking met de landen uit het Zuiden
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-532 Sabine de Bethune (CD&V) 13/1/2005
  het proces van ontwapening, demobilisering, repatriŽring, reclassering en reÔntegratie
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-533 Sabine de Bethune (CD&V) 13/1/2005
  de gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-534 Sabine de Bethune (CD&V) 13/1/2005
  de inwerkingtreding van de wet van 13 maart 2003 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de adoptie betreft en van de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-535 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/1/2005
  de rijopleiding
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-536 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/1/2005
  de feitelijke toepassing van de aangifte van een misdrijf als specifieke verschoningsgrond en de gevolgen daarvan voor het strafbeleid
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-537 Hugo Vandenberghe (CD&V) 13/1/2005
  de Nationale Plantentuin van Meise
  Eerste minister
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-538 Jihane Annane (MR) 13/1/2005
  de toegang van de 55-plussers tot de arbeidsmarkt
  minister van Werk
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-539 Stefaan Noreilde (VLD) 13/1/2005
  de wet op de bijzondere opsporingsmethoden ("BOM-wet")
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-540 Luc Willems (VLD) 17/1/2005
  het sociaal telefoontarief en de door Belgacom uitgevoerde controle op de begunstigden
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-541 Wouter Beke (CD&V) 17/1/2005
  de interculturele dialoog
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
3-542 Olga Zrihen (PS) 17/1/2005
  de bevordering van de werkgelegenheid van de oudere werknemers
  minister van Werk
  beantwoord op 20/1/2005 (handelingen 3-94)
3-543 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 18/1/2005
  zijn standpunt omtrent de Tobintaks
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2097
3-544 Jacinta De Roeck (SP.A-SPIRIT) 19/1/2005
  de aids/hiv-problematiek
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-545 Sabine de Bethune (CD&V) 19/1/2005
  de inkomensgarantie voor ouderen-kloosterlingen
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-546 Berni Collas (MR) 19/1/2005
  de Belgisch-Luxemburgs-Duitse Kamer van Koophandel
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-547 Christian Brotcorne (cdH) 19/1/2005
  het uitblijven van renovatiewerken in de gevangenis van Doornik
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2098
3-548 Christian Brotcorne (cdH) 19/1/2005
  het gebouw naast de gevangenis van Doornik dat sinds verschillende jaren niet gebruikt wordt
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2099
3-549 Erika Thijs (CD&V) 19/1/2005
  de sensibiliseringscampagne voor orgaandonatie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-550 Erika Thijs (CD&V) 20/1/2005
  de begrotingstoestand van de gemeentebesturen
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-551 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 20/1/2005
  de absolute rechtsonzekerheid die er heerst in verband met de ambtenaren van de federale overheidsdiensten
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-552 Christian Brotcorne (cdH) 20/1/2005
  de erbarmelijke en onveilige staat van het justitiepaleis van Doornik
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-553 Christian Brotcorne (cdH) 20/1/2005
  de toepassing van de regelgeving met betrekking tot de gecertifieerde opleidingen
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-554 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/1/2005
  het straatracen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-555 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/1/2005
  de inplanting van nieuwe bankautomaten
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-556 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/1/2005
  de aanpassing van de bedrijven aan de nieuwe fiscale regeling voor bedrijfswagens
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-557 Hugo Vandenberghe (CD&V) 20/1/2005
  de hoge concentraties sulfiet in onze voeding
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-558 Jacques Germeaux (VLD) 20/1/2005
  de knelpuntennota van het Limburgs Platform Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-559 Stefaan Noreilde (VLD) 20/1/2005
  zijn beleid inzake kanker
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-560 Annemie Van de Casteele (VLD) 20/1/2005
  de rationalisering van de ziekenhuisdiensten en functies
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 27/1/2005 (handelingen 3-95)
3-561 Jan Steverlynck (CD&V) 27/1/2005
  het bijhouden en het neerleggen van een register door vzw's
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-562 JoŽlle Kapompolť (PS) 27/1/2005
  het gevaar voor een monopolisering van de markt van de radioterminals
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-563 Christian Brotcorne (cdH) 27/1/2005
  de berekening van de eindejaarspremie 2004 voor de federale ambtenaren
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-564 Berni Collas (MR) 27/1/2005
  de begunstigden van een overlevingsrente
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-565 Mia De Schamphelaere (CD&V) 27/1/2005
  de opvang en begeleiding van geestesgestoorde asielzoekers
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-566 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/1/2005
  de aandacht van het Brusselse parket voor de vervolging van verkeersovertredingen en de gevolgen daarvan inzake de vervolging van andere misdrijven
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-567 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/1/2005
  de beveiliging van de gemeentehuizen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-568 Hugo Vandenberghe (CD&V) 27/1/2005
  de mogelijke gevolgen van het uitblijven van de uitvoeringsbesluiten op de wet van 14 juni 2004
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-569 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 27/1/2005
  de operationalisering van de Communicatie- en Informatiecentra (CIC's)
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-570 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 27/1/2005
  de stand van zaken in verband met de taalproblematiek inzake de mobiele urgentiegroepen (MUG) in Vlaams-Brabant en Brussel
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-571 Jihane Annane (MR) 27/1/2005
  het beleid inzake de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-572 Clotilde Nyssens (cdH) 27/1/2005
  de beoordelingscriteria bij de individuele analyse van de verzoeken tot toepassing van artikel 9, ß 3, van de wet van 15 december 1980
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-573 Jan Steverlynck (CD&V) 27/1/2005
  de onderwerping van de publieke mandatarissen aan het sociaal statuut van de zelfstandigen en de afschaffing van artikel 5bis van het koninklijk besluit nr. 38
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-574 Jan Steverlynck (CD&V) 27/1/2005
  de gevolgen van het nieuwe statuut van de medewerkende echtgenoten op het pensioen van de betrokken zelfstandigen
  minister van Middenstand en Landbouw
  beantwoord op 3/2/2005 (handelingen 3-96)
3-575 Sabine de Bethune (CD&V) 27/1/2005
  het programma van ontwapening, demobilisering, repatriŽring, reclassering en reÔntegratie (DDRRR) en programma ontwapening, demobilisering en reÔntegratie (DDR)
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2231
3-576 Sabine de Bethune (CD&V) 27/1/2005
  het Belgisch rapport aan het VN-Kinderrechtencomitť in GenŤve inzake het aanvullend protocol over kinderen in gewapende conflicten bij het VN-Kinderrechtenverdrag
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2167
3-577 Olga Zrihen (PS) 3/2/2005
  het systeem van de dienstencheques
  minister van Werk
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-578 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 3/2/2005
  de omzetting van Europese richtlijnen in nationaal recht
  staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2228
3-579 Luc Willems (VLD) 3/2/2005
  de IJzeren Rijn
  vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2256
3-580 Luc Willems (VLD) 3/2/2005
  de plannen voor nucleair transport via Zeebrugge
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-581 Luc Willems (VLD) 3/2/2005
  de opleiding van brandweerlieden inzake het ontzetten van geknelde personen uit autowrakken
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-582 Jurgen Ceder (Vlaams Belang) 3/2/2005
  het veiligheidsbeleid in de gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-583 Hugo Vandenberghe (CD&V) 3/2/2005
  de algemene invoering van de intelligente koffer bij waardetransporten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-584 Hugo Vandenberghe (CD&V) 3/2/2005
  het verloop van de renovatiewerken aan het Justitiepaleis
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-585 Luc Paque (Onafhankelijke) 3/2/2005
  het Belgisch nationaal rapport over drugs 2004
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-586 Clotilde Nyssens (cdH) 3/2/2005
  de dubbele nationaliteit en de ratificatie van de Conventie van de Raad van Europa over de nationaliteit van 6 november 1997
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-587 Christian Brotcorne (cdH) 3/2/2005
  de niet-deelname van de Vlaamse regering aan de feestelijkheden in verband met de 175ste verjaardag van BelgiŽ
  Eerste minister
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-588 Annemie Van de Casteele (VLD) 3/2/2005
  de financiering van Global Fund
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
3-589 Annemie Van de Casteele (VLD) 3/2/2005
  zijn beleid inzake het overaanbod van apotheken
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-590 Fauzaya Talhaoui (SP.A-SPIRIT) 3/2/2005
  de financiŽle middelen en de ontmantelingsstrategie van kerncentrales
  minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-591 Erika Thijs (CD&V) 3/2/2005
  de gedragscode van de mobiele telecomoperatoren
  minister van Werk
  beantwoord op 3/3/2005 (handelingen 3-99)
3-592 Luc Willems (VLD) 9/2/2005
  de aankoop van huisdieren en gevaarlijke dieren op afbetaling
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2257
3-593 Luc Willems (VLD) 9/2/2005
  de discriminatie inzake pensioenrechten van werkloze oudere werknemers die zich als zelfstandige vestigen om aan de werkloosheid te ontsnappen
  minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-2255
3-594 Luc Willems (VLD) 9/2/2005
  de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-595 Sabine de Bethune (CD&V) 9/2/2005
  de wettelijke taken en deontologie van gerechtsdeurwaarders in hun relatie tot particulieren
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-596 Sabine de Bethune (CD&V) 9/2/2005
  de aanvaarding van de adoptieakte als geboorteakte
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-597 Olga Zrihen (PS) 9/2/2005
  zijn onderhoud met de President van de Verenigde Staten, George W. Bush
  Eerste minister
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-598 Wouter Beke (CD&V) 9/2/2005
  de verkoop van 24 woningen te Brasschaat
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-599 Wouter Beke (CD&V) 9/2/2005
  het actieplan van de federale regering in het kader van de Wereldconferentie tegen racisme en onverdraagzaamheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-600 Joris Van Hauthem (Vlaams Belang) 9/2/2005
  de taalaanhorigheid van de ambtenaren van de FOD Justitie (Hoofdbestuur)
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)