Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-780

van Philippe Mahoux (PS) d.d. 9 december 2015

aan de minister van Justitie

Wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen - Inwerkingtreding - Uitstel - Redenen

opname in psychiatrische kliniek
sociaal verweer

Chronologie

9/12/2015 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/1/2016 )
12/1/2016 Antwoord

Vraag nr. 6-780 d.d. 9 december 2015 : (Vraag gesteld in het Frans)

De wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen (Belgisch Staatsblad van 9 juli 2014, blz. 52159), die een grondige aanpassing inhoudt van de vorige wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, zou op 1 januari 2016 in werking moeten treden.

Deze wet zou de rechtspositie van de ge´nterneerden moeten verbeteren.

In de nieuwe tekst gaat de aandacht immers vooral uit naar de kwaliteit en de structuur, zowel tijdens het psychiatrisch deskundigenonderzoek en het uittekenen van het interneringstraject als tijdens de internering zelf.

In deze wet staat het zorgaspect van de interneringsmaatregel centraal in elk van deze onderdelen.

De wet van 5 mei 2014 is dus heel belangrijk voor de ge´nterneerden.

Vandaag verneem ik echter dat de wet om budgettaire redenen misschien niet in werking zou treden op 1 januari 2016.

Kan de minister mij bevestigen dat deze nieuwe wet tot bescherming van de maatschappij op 1 januari 2016 van toepassing zal zijn?

Zo niet, om welke reden?

Antwoord ontvangen op 12 januari 2016 :

De inwerkingtreding van de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen werd uitgesteld van 1 januari 2016 tot uiterlijk 1 juli 2016 door artikel 90 van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie. Dit uitstel werd onder meer verantwoord door de noodzaak voor het verder voorbereiden en finaliseren van de noodzakelijke randvoorwaarden opdat deze wet in de beste omstandigheden in werking zou kunnen treden (zoals de aanwerving van assessoren-specialisten in de klinische psychologie, de uitwerking van de noodzakelijke uitvoeringsbesluiten, budgettering).

De « reparatiewet internering » vormt een onderdeel van het ontwerp van wet houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie, dat door de Ministerraad werd goedgekeurd. Dit wetsontwerp wordt zo spoedig mogelijk voorgelegd aan het Parlement. Het beoogt voornamelijk een verdere verfijning van het wetgevend kader van een aantal punten uit de wet van 5 mei 2014 betreffende de internering van personen. Het is er op gericht de voorwaarden waaronder geïnterneerd kan worden en de uitvoering van de interneringsmaatregel te verbeteren. Om dit recht op zorg te garanderen en te realiseren en om een behandeling in een aangepaste omgeving aan te bieden, dient er een gediversifieerd en geïntegreerd aanbod te zijn van behandelingen in een omgeving die eveneens tegemoet komt aan de nodige veiligheidsvereisten. Enkele aanpassingen waren ook nodig als gevolg van de zesde Staatshervorming waarbij de bevoegdheden inzake justitiehuizen werden overgedragen aan de Gemeenschappen. Het ontwerp werd dan ook voorgelegd voor advies aan de Gemeenschappen.

De betrokken departementen zetten zich ten volle in om uiterlijk tegen 1 juli 2016 klaar te zijn.