Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1489

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 13 juni 2017

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Medewerkers van het gevangeniswezen - Smokkel - Bestrijding - Preventieve maatregelen

strafgevangenis
gevangeniswezen
zwarte handel
handel in verdovende middelen
Nederland
gevangenispersoneel

Chronologie

13/6/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/7/2017 )
6/12/2017 Rappel
22/12/2017 Antwoord

Vraag nr. 6-1489 d.d. 13 juni 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag verwijs ik naar het Nederlandse evaluatierapport « Binnen de muren niet toegestaan » waarin wordt ingegaan op de toetsing van de handhaving van orde en veiligheid in de penitentiaire inrichting.

Ik neem enkele interessante aanbevelingen uit dit rapport over en had graag vernomen hoe deze in ons land al of niet worden toegepast.

Transversaal element: met de uitvoering van de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen een pak nieuwe bevoegdheden. Sinds 1 januari is aldus de overheveling van de bevoegdheden van de justitiehuizen naar de drie gemeenschappen een feit. De justitiehuizen staan in voor de begeleiding en opvolging van onder andere voorwaardelijk in vrijheid gestelde gevangenen, veroordeelden tot een werkstraf, mensen met een enkelband en « probanten ». Ik verwijs tevens naar het Vlaamse decreet betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid van de gemeenschappen.

Ik had dan ook volgende vragen voor de minister :

1) Kan de geachte minister aangeven hoe niet-integer gedrag van medewerkers in het gevangeniswezen wordt tegengegaan en kan hij de specifieke maatregelen gedetailleerd oplijsten ?

2) Is er regelmatig een periodieke herziening van de screening van medewerkers in het gevangeniswezen en kan dit concreet worden toegelicht ? Wat zijn hiervan de cijfermatige resultaten ?

3) Is er in elke gevangenis net zoals in Nederland een vertrouwenspersoon inzake het melden van niet-integer gedrag ?

4) In welke opleidingen wordt er voorzien om niet-integer gedrag van de medewerkers in het gevangeniswezen te voorkomen ? Kunt u de inhoud en de periodieke updates toelichten ?

5) Geschieden er regelmatig controles bij het personeel op contrabande bij de toegang van de inrichting en wordt daarbij net zoals in Nederland gebruikgemaakt van bagagedoorlichting, detectie en drugshonden ? Zo ja, hoeveel controles worden er uitgevoerd? Zo neen, waarom niet ?

6) Worden gevoelige locaties zoals de toegang voor de levering van goederen in de magazijnen gecontroleerd op veiligheidsrisico's en worden deze geobserveerd met camera's zoals in Nederland ? Zo neen, waarom niet ?

7) Kunt u meedelen hoeveel medewerkers in het gevangeniswezen respectievelijk de laatste drie jaar werden betrapt met smokkelwaar voor gedetineerden ? Kunt u dit desgevallend toelichten ?

Antwoord ontvangen op 22 december 2017 :

Tekst nog niet beschikbaar.