Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1487

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 13 juni 2017

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Smokkel - Bestrijding - Repressieve maatregelen

strafgevangenis
strafstelsel
gedetineerde
Nederland
zwarte handel
verdovend middel
handel in verdovende middelen
mobiele telefoon
gegevensbescherming

Chronologie

13/6/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/7/2017 )
6/12/2017 Rappel

Vraag nr. 6-1487 d.d. 13 juni 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag verwijs ik naar het Nederlandse evaluatierapport « Binnen de muren niet toegestaan » waar wordt ingegaan op de toetsing van de handhaving inzake orde en veiligheid in de penitentiaire inrichting.

Ik neem enkele interessante aanbevelingen uit dit rapport over en had graag vernomen hoe deze in ons land al of niet worden toegepast.

Transversaal element: met de uitvoering van de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen een pak nieuwe bevoegdheden. Sinds 1 januari is aldus de overheveling van de bevoegdheden van de Justitiehuizen naar de drie gemeenschappen een feit. De Justitiehuizen staan in voor de begeleiding en opvolging van onder andere voorwaardelijk in vrijheid gestelde gevangenen, veroordeelden tot een werkstraf, mensen met een enkelband en « probanten ». Ik verwijs tevens naar het Vlaamse decreet betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid met de gemeenschappen.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister :

1) Wekelijks worden in Nederland 5 % van de gedetineerden via urinecontroles getest op het gebruik van stimulerende middelen. Kunt u cijfermatig toelichten of bij ons periodiek een gelijkaardig aantal gedetineerden wordt gecontroleerd (procenten / aantallen) ? Hoeveel gedetineerden worden periodiek onderworpen aan een urinecontrole in het kader van het gebruik van beďnvloedende middelen ? Gaat u dat aantal verhogen ?

2) Eén van de aanbevelingen is het regelmatig doorzoeken van de gemeenschappelijke ruimtes, onder andere de bibliotheek, bezoekruimte, arbeidszaal en de lucht- en buitensportplaatsen voorafgaand aan het gebruik. Daarbij wordt gebruik gemaakt van detectiemiddelen voor mobiele communicatieapparatuur. Kunt u meedelen of dit ook in onze detentie- instellingen systematisch geschiedt ? Kunt u dit gedetailleerd toelichten ?

3) Nederland heeft een richtlijn waarbij minimeel éénmaal per jaar een drugshond wordt ingezet in elke instelling voor een algehele controle. Bestaat er bij ons een gelijkaardige richtlijn of praktijk ? Zo ja, kunt u dit toelichten ? Zo neen, waarom niet ?

4) In 2015 leverde de inzet van drugshonden in de Nederlandse detentie- instellingen 3,9 kilo drugs op. Kunt u meedelen hoeveel kilo drugs (indien mogelijk opgedeeld per soort) er op jaarbasis in onze detentiecentra werden aangetroffen en dit respectievelijk voor de jongste drie jaar ?

5) In Nederland gaat men meer controles invoeren tijdens de gebedsdiensten omdat gedetineerden van verschillende afdelingen bij elkaar komen en aldus smokkelwaar uitwisselen gezien het toezicht beperkt is. Kunt u meedelen hoe dit bij ons wordt gecontroleerd? Werkt men met een seal bag en wordt er een rapport opgesteld ? Behoeft dit verdere aanscherping zoals in Nederland ? Zo neen, waarom niet ?

6) Kunt u meedelen waarin de procedure voor de in beslag genomen smokkelwaar bestaat ? Is er een aangiftebeleid wat betreft drugs en aan wie wordt dit overgedragen ?

7) Worden in beslag genomen mobiele apparaten ingelezen en zo ja, hoe verloopt de procedure en bestaat er hieromtrent net als in Nederland een landelijke procedure om te voorkomen dat gegevens worden uitgewist of bepaalde signalen of informatie verloren gaat ? Zo neen, waarom niet en is er hiervoor geen nationale richtlijn nodig ? Kunt u meedelen hoeveel in beslag genomen mobiele apparaten werden ingelezen ?