Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1485

van Martine Taelman (Open Vld) d.d. 13 juni 2017

aan de minister van Justitie

Gevangenissen - Voortgezet crimineel handelen tijdens detentie - Bestrijding

strafgevangenis
gedetineerde
Nederland
gevangenisstraf
strafstelsel

Chronologie

13/6/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/7/2017 )
6/12/2017 Rappel
9/1/2018 Antwoord

Vraag nr. 6-1485 d.d. 13 juni 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Graag verwijs ik naar het Nederlandse evaluatierapport « Binnen de muren niet toegestaan » waar wordt ingegaan op de toetsing van de handhaving van orde en veiligheid in de penitentiaire inrichting.

Ik neem enkele interessante aanbevelingen uit dit rapport over en had graag vernomen hoe deze in ons land al of niet worden toegepast. De vragen betreffen criminele activiteiten die ontplooid worden vanuit detentie en gericht zijn op de buitenwereld. Hierbij valt te denken aan drugshandel, fraude, leiding geven aan een terroristische of criminele organisatie. Het herkennen en het tegengaan van voortgezet crimineel handelen tijdens detentie (VCHD) vraagt kennis van de modus operandi, voldoende capaciteit en een goede samenwerking tussen het openbaar ministerie, de politie en de penitentiaire instelling.

Transversaal element : met de uitvoering van de zesde staatshervorming krijgt Vlaanderen een pak nieuwe bevoegdheden. Sinds 1 januari is aldus de overheveling van de bevoegdheden van de justitiehuizen naar de drie gemeenschappen een feit. De justitiehuizen staan in voor de begeleiding en opvolging van onder andere voorwaardelijk in vrijheid gestelde gevangenen, veroordeelden tot een werkstraf, mensen met een enkelband en « probanten ». Ik verwijs tevens naar het Vlaamse decreet betreffende de organisatie van hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid met de gemeenschappen.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister :

1) In Nederland bestaat er sinds 1994 een samenwerkingsvoorziening voor het onderling delen van informatie en signalen in het Gedetineerden Recherche Informatiepunt (GRIP). Bestaat er een gelijkaardig centraal orgaan dat de informatie-uitwisseling verbetert en kanaliseert wat betreft de opvolging van crimineel gedrag bij gedetineerden ? Zo ja, kunt u dit toelichten ? Hoeveel mensen werken voor dat orgaan ? Zo neen, is het niet aangewezen om dit op te richten ?

2) Wat vindt u van de praktijk om maandelijks operationeel te overleggen met alle actoren over het vaststellen van risicoprofielen van bepaalde gedetineerden met vlucht- en maatschappelijk risico ? Hebben wij een gelijkaardig overleg waar deze risicoprofielen worden opgesteld ? Is dit opportuun ?

3) Hoe wordt bij ons concreet voortgezet crimineel handelen tijdens detentie voorkomen en kunt u de persoonsgerichte aanpak concreet toelichten?

4) Welke ICT-middelen worden ingezet om gericht en efficiënt voortgezet crimineel handelen tijdens detentie te traceren ?

5) Worden gedetineerden die zich schuldig maken aan voortgezet crimineel handelen tijdens detentie in een extra beveiligd regime geplaatst ? Zo ja, over hoeveel personen gaat het op jaarbasis ? Zo neen, hoe worden zij nauwer opgevolgd om de voortzetting van dit crimineel handelen in de kiem te smoren ?

6) Wat vindt u van de genoemde Nederlandse good practice waarbij in de detentie-instelling een signaalgroep wordt opgericht waarbij een vaste groep medewerkers alle signalen van verdacht gedrag verzamelen en analyseren ? Overweegt u om een gelijkaardig systeem in te voeren in ons land via bijvoorbeeld een pilootproject ?

7) Wat vindt u van de genoemde Nederlandse good practice inzake detectie van voortgezet crimineel handelen tijdens detentie door profielen op te stellen en deze te verwerken via sociogrammen waarbij onderlinge verbanden tussen gedetineerden inzichtelijk worden gemaakt en geduid wordt waar mogelijk risico's kunnen opduiken ? Dit sociogram laat toe om signalen te herkennen op basis van waarnemingen van personeel, rapporten en registraties van controles alsook het opnemen van gebelde telefoonnummers, transacties, de rekening-courant van de gedetineerde en bezoekersnamen als input voor het sociogram. Beschikken wij over iets gelijkaardigs binnen onze detentiecentra om voortgezet crimineel handelen tijdens detentie te voorkomen en zo ja, kunt u dit toelichten ? Zo neen, wordt dit overwogen en kunt u dit toelichten ?

Antwoord ontvangen op 9 januari 2018 :

Tekst nog niet beschikbaar.