Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 6-1364

van Philippe Mahoux (PS) d.d. 14 april 2017

aan de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel

Overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen - Behoud van de rechten van de werknemers - Aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten - Richtlijn 2001/23 EG van de Raad van 12 maart 2001 - Omzetting

bedrijfsverplaatsing
arbeidsrecht
raadpleging van de werknemers
voorlichting van de werknemers
richtlijn (EU)
overheidsbedrijf

Chronologie

14/4/2017 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/5/2017 )
10/5/2017 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1363
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1365

Vraag nr. 6-1364 d.d. 14 april 2017 : (Vraag gesteld in het Frans)

De richtlijn 2001/23 EG van 12 maart 2001 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij overgang van ondernemingen, vestigingen of onderdelen van ondernemingen of vestigingen werd gedeeltelijk omgezet in Belgisch recht door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 betreffende het behoud van de rechten van de werknemers bij wijziging van werkgever ingevolge de overgang van ondernemingen krachtens overeenkomst en tot regeling van de rechten van de werknemers die overgenomen worden bij overname van activa na faillissement.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is, zoals alle collectieve arbeidsovereenkomsten, van toepassing op werknemers van de privé sector op grond van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. Ze is dus niet van toepassing op de werknemers van de openbare ondernemingen. 

Aangezien de richtlijn 2001/23 EG zowel betrekking heeft op de particuliere ondernemingen als op de openbare ondernemingen, (artikel 1, c. “Deze richtlijn is van toepassing op openbare en particuliere ondernemingen die een economische activiteit uitoefenen, al dan niet met winstoogmerk.”), moet ze nog worden omgezet voor de openbare ondernemingen.

Waarom is de richtlijn 2001/23 nog niet omgezet in Belgisch recht voor de openbare ondernemingen? Staat er overleg op de agenda over de openbare ondernemingen met de verantwoordelijke instanties van de deelstaten op het niveau van de Gewesten en de Gemeenschappen?

Antwoord ontvangen op 10 mei 2017 :

Als algemeen coördinator van de omzetting van Europese richtlijnen in Belgisch recht kan ik u meedelen dat Richtlijn 2001/23/EG in onze Belgische wetgeving werd omgezet door de Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis gesloten op 7 juni 1985, zoals algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 14 maart 2002. Deze richtlijn werd nadien gewijzigd door Richtlijn (EU) 2015/1794, die werd omgezet in het Belgisch recht door de Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32sexies van 27 september 2016.

Beide richtlijnen werden door de heer Kris Peeters (en diens voorgangers) omgezet, die als enige bevoegd is voor onder andere Werk, en in die hoedanigheid toezicht heeft over de Federale Overheidsdienst (FOD) Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Daarom stel ik het geachte lid dan ook voor om, aangaande de inhoud van zijn vragen, met de minister van Werk, de heer Peeters, contact op te nemen.