Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4859

van Bert Anciaux (sp.a) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Buitenlandse kerncentrales - Nabijheid Belgisch grondgebied - Veiligheid - Stresstests - Resultaten - Veiligheidsrisico - Opvolging

kerncentrale
nucleaire veiligheid
grensgebied

Chronologie

23/12/2011 Verzending vraag
28/3/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3740

Vraag nr. 5-4859 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Net als de Belgische kerncentrales werden ook de buitenlandse kerncentrales aan stresstests onderworpen. Een aantal van die centrales bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van het Belgische grondgebied.

Hierover de volgende vragen:

1) Beschikken de Belgische autoriteiten over de gedetailleerde rapporten met betrekking tot de stresstests op buitenlandse kerncentrales die zich in de onmiddellijke omgeving van het Belgisch grondgebied bevinden?

2) Hoe evalueert de minister de resultaten van die tests? In welke mate betekent welke buitenlandse kerncentrale een relatief hoog veiligheidsrisico? Wordt/werd de Belgische staat bij die analyses en conclusies betrokken?

3) Wanneer zullen de aanbevelingen die voortvloeien uit die stresstests in concrete maatregelen worden omgezet? Hoe kan de Belgische staat de ontwikkelingen hieromtrent concreet en nauwgezet opvolgen? Wie draagt hiervoor de aansprakelijkheid en welke overheidsdienst volgt dit op?

Antwoord ontvangen op 28 maart 2012 :

Het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) is door de wetgever belast met de opvolging van de veiligheid van de nucleaire installaties op het nationale grondgebied. Het Agentschap kan hierbij rekenen op de technische ondersteuning van zijn gespecialiseerd controlefiliaal Bel V. De Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Straling adviseert het Agentschap in deze. Het Agentschap onderhoudt nauwe contacten met zijn homologe instanties in de andere Europese lidstaten en in het bijzonder met deze in de buurlanden, Frankrijk en Nederland (Autorité de Sûreté nucléaire, Kernfysische Dienst).

1. De stresstestrapporten van de afzonderlijke kerncentrales werden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de exploitant van de centrales (Electrabel in België, EPZ in Nederland, EdF in Frankrijk). Deze verslagen werden ingediend bij de nationale veiligheidsautoriteit, die op basis hiervan zijn eigen beoordeling en gevolgtrekkingen heeft opgesteld. In het kader van de Europese stresstest-evaluatie hebben de nationale veiligheidsinstanties hun bevindingen gebundeld in een nationaal verslag dat eind 2011 aan de Europese instanties werd overgemaakt. Zij vormen momenteel het voorwerp van een peer review die tegen eind april 2012 moet zijn afgerond. De Europese Raad van juni 2012 zal over de resultaten ervan worden geïnformeerd.

De stresstestrapporten van de Belgische kerncentrales kunnen worden geraadpleegd op de website van het FANC. De stresstestrapporten van de kerncentrales in onze buurlanden zijn gepubliceerd op de websites van de desbetreffende exploitanten en op de website van de nucleaire veiligheidsautoriteiten. Via deze weg kan iedereen kennis nemen van het resultaat van de stresstesten die slaan op de buitenlandse kerncentrales aan onze grenzen (Borssele, Chooz, Grevelingen).

De rapporten van de nationale veiligheidsautoriteiten van de verschillende lidstaten kunnen (in het Engels) worden geraadpleegd op de website van ENSREG (European Nuclear Safety Regulators Group), die alle nucleaire veiligheidinstanties groepeert. Op deze website vindt men ook nadere informatie over het lopende Europese peer review proces.

2. Via zijn homologe instanties in Frankrijk en Nederland heeft het FANC als waarnemer kunnen deelnemen aan de evaluatie van de nationale regulator. Het komt het FANC echter niet toe om tussen te komen in het soevereine besluitvormingsproces van onze buurlanden. Via de Europese peer review is het Agentschap opnieuw betrokken bij de evaluatie van de veiligheid van de buitenlandse kerncentrales en het proces van harmonisatie van de veiligheidseisen gesteld door de nationale veiligheidsinstanties van de Lidstaten.

3. Zoals reeds in de inleiding vermeld wordt de opvolging van de stresstesten verzekerd door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), in samenwerking met Bel V. De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 16 juni 2011 een resolutie aangenomen “betreffende de nadere regels van de stresstests en de gevolgen ervan op de nucleaire installaties”, op voorstel van de subcommissie ‘nucleaire veiligheid’. Zoals reeds aangegeven is het evaluatieproces is nog niet afgerond.