Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-4212

van Louis Ide (N-VA) d.d. 23 december 2011

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Geneeskundige commissies - Beroep tegen beslissingen - Opschorting visumintrekking - Gebruik

gezondheidsinspectie
beroepsdeontologie
openbare gezondheidszorg
infectieziekte
dokter

Chronologie

23/12/2011 Verzending vraag
7/11/2012 Herkwalificatie
10/12/2012 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3746
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2644

Vraag nr. 5-4212 d.d. 23 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar aanleiding van vraag om uitleg 5-1320 (over de 'hepatitis arts' en de hervorming van de provinciale commissies Volksgezondheid), werd mij medegedeeld dat op initiatief van de minister de wet van 8 juni 2008 betreffende diverse dringende bepalingen werd aangepast zodat het opschortende karakter van een visumintrekking bij beroep tegen de beslissingen van de geneeskundige commissies vandaag onmogelijk zou zijn.

Graag had ik van de minister geweten hoeveel keer sinds de wetsaanpassing gebruik werd gemaakt van die opschorting en wat de redenen daartoe waren?

Antwoord ontvangen op 10 december 2012 :

Sinds de aanpassing van de wetgeving is er geen opschortend karakter meer bij het in beroep gaan tegen een beslissing van een provinciaal geneeskundige commissie.

Sinds deze aanpassing hebben de kamers van beroep drie dossiers behandeld:

Geen van deze drie artsen heeft tijdens de beroepsprocedure kunnen genieten van opschorting.