Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10938

van Els Van Hoof (CD&V) d.d. 21 januari 2014

aan de staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken

Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht

migrerende werknemer
integratie van migranten
gelijke behandeling van man en vrouw
overheidsapparaat
ministerie
gehandicapte werknemer
integratie van gehandicapten
actieprogramma

Chronologie

21/1/2014 Verzending vraag
14/5/2014 Antwoord
14/5/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10939

Vraag nr. 5-10938 d.d. 21 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Actieplan 2011-2014 "Diversiteit in de federale overheid" worden een dertigtal prioritaire acties vastgelegd, gegroepeerd in vijf pijlers (sensibilisering en diversiteit in het algemeen, rekrutering en selectie, onthaal en integratie, opleiding en ontwikkeling, begeleiding). Daarin wordt onder meer verwezen naar de implementatie van de doelstellingen van het "Handvest Diversiteit" van de federale overheid.

In punt 6 uit dat Handvest verbinden de ondertekenaars zich ertoe "een diversiteitsbeleid te concretiseren binnen de eigen organisatie, met een specifieke aandacht voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, de gelijke kansen voor personen met een handicap en voor personen van vreemde afkomst, rekening houdend met de eigenheid van die organisatie, maar steeds met de doelstelling de diversiteit te bevorderen."

Graag had ik vernomen hoeveel personen uit de doelgroep werkzaam zijn binnen de Federale en Programmatorische Overheidsdiensten (FOD en POD) onder uw bevoegdheid, voor elk van de drie doelgroepen (vrouwen, mensen met een handicap en personen van vreemde afkomst) afzonderlijk en telkens zowel in absolute cijfers als procentueel:

1) in globo;

2) per niveau:

- mandaathouders;

- niveau A;

- niveau B;

- niveau C;

- niveau D.

Antwoord ontvangen op 14 mei 2014 :

Tekst nog niet beschikbaar.

Antwoord ontvangen op 14 mei 2014 :

In antwoord op haar vraag heb ik de eer het geachte lid het volgende mee te delen:

De gegevens betreffende de Federale Overheidsdienst (FOD) Personeel en Organisatie staan in de onderstaande tabellen. 

1) In globo

 

Aantal personen in dienst (actief of non-actief)

% personen ten opzichte van het totale personeelsbestand (actief of non actief)

Doelgroep vrouwen

289

61%

Doelgroep personen met een handicap

12

2,55%

Hier dient nog opgemerkt te worden dat het reglementair verplichte quotum voor personen met een handicap afwijkt van het cijfer hierboven vermits voor het quotum een specifieke telling is voorzien o.a. gebaseerd op het autonomieverlies van de betrokkenen zoals geattesteerd door de directie-generaal Personen met een handicap van de FOD Sociale Zekerheid. 

Hoewel de FOD P&O een actief beleid onderschrijft om personen van vreemde origine gelijke kansen te bieden, wordt er geen  registratiebeleid gevoerd van federale ambtenaren op basis van hun afkomst. Bijgevolg zijn gevraagde cijfers niet beschikbaar. 

2) Per niveau

 

Aantal vrouwen in dienst (actief of non-actief)

% vrouwen ten opzichte van het totale personeelsbestand (actief of non actief)

Mandaathouders

2

33%

Niveau A

133

56,35% 

Niveau B

75

70,75% 

Niveau C

48

59,25% 

Niveau D

31

67,40% 

 

 

Aantal personen met een handicap in dienst (actief of non-actief)

% personen met een handicap in dienst ten opzichte van het totale personeelsbestand (actief of non actief)

Mandaathouders

0

0%

Niveau A

2

0,85% 

Niveau B

2

1,90% 

Niveau C

3

3,70% 

Niveau D

5

10,85%