Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10937

van Els Van Hoof (CD&V) d.d. 21 januari 2014

aan de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie

Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht

migrerende werknemer
integratie van migranten
gelijke behandeling van man en vrouw
overheidsapparaat
ministerie
gehandicapte werknemer
integratie van gehandicapten
actieprogramma

Chronologie

21/1/2014 Verzending vraag
20/2/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10939

Vraag nr. 5-10937 d.d. 21 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Actieplan 2011-2014 "Diversiteit in de federale overheid" worden een dertigtal prioritaire acties vastgelegd, gegroepeerd in vijf pijlers (sensibilisering en diversiteit in het algemeen, rekrutering en selectie, onthaal en integratie, opleiding en ontwikkeling, begeleiding). Daarin wordt onder meer verwezen naar de implementatie van de doelstellingen van het "Handvest Diversiteit" van de federale overheid.

In punt 6 uit dat Handvest verbinden de ondertekenaars zich ertoe "een diversiteitsbeleid te concretiseren binnen de eigen organisatie, met een specifieke aandacht voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, de gelijke kansen voor personen met een handicap en voor personen van vreemde afkomst, rekening houdend met de eigenheid van die organisatie, maar steeds met de doelstelling de diversiteit te bevorderen."

Graag had ik vernomen hoeveel personen uit de doelgroep werkzaam zijn binnen de Federale en Programmatorische Overheidsdiensten (FOD en POD) onder uw bevoegdheid, voor elk van de drie doelgroepen (vrouwen, mensen met een handicap en personen van vreemde afkomst) afzonderlijk en telkens zowel in absolute cijfers als procentueel:

1) in globo;

2) per niveau:

- mandaathouders;

- niveau A;

- niveau B;

- niveau C;

- niveau D.

Antwoord ontvangen op 20 februari 2014 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) / Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS) / Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (RVV)

Wat betreft personen van vreemde origine kan ik u geen cijfergegevens meedelen, aangezien hier geen statistieken van worden bijgehouden. In totaal hebben vier medewerkers van de DVZ, het CGVS en de RVV niet de Belgische nationaliteit (0,15 %)

 

VROUWEN

 

PERSONEN MET EEN HANDICAP

Situatie op 31.12.2013

Percentage

Absolute cijfers

 

Percentage

 

Absolute cijfers

globaal

55.43%

1491

 

0.81%

22

Mandaathouders*

/

/

 

/

/

Niv A

61.83%

609

 

0.3%

3

Niv B

69.77%

120

 

/

/

Niv C

60.41%

525

 

1.72%

15

Niv D

35.75%

237

 

0.6%

4

*Mandaathouder: hernieuwbare tijdelijke aanwijzing overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmatorische federale overheidsdiensten.

Federaal Agentschap voor opvang van asielzoekers (FEDASIL)

Op 1 februari 2014 telt FEDASIL 1 197 medewerkers, onder wie 609 vrouwen (50,88 %), 3 personen met een handicap (0,25 %), 168 personen die in het buitenland geboren zijn (14,04 %) en 73 personen die niet de Belgische nationaliteit hebben (6,10 %).

De verdeling per niveau is als volgt :

Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie

Vrouwen:

In de POD Maatschappelijke Integratie werken op dit moment 126 vrouwen op 184 personeelsleden oftewel 68%. Dit betreft de situatie op 4 februari 2014.

Niveau

Totaal aantal

Aantal vrouwen

%

Mandaathouders

4

1

25

Niveau A

75

49

65

Niveau B

27

22

81

Niveau C

63

45

71

Niveau D

15

9

60

Mensen met een handicap: In de POD Maatschappelijke Integratie werden vier personen opgenomen in de cijfers voor de begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH). Dit komt neer op 2,96 % van het totaal aantal voltijds equivalenten of VTE’s (134,8). Dit betreft de situatie op 31 december 2013. Voor deze doelgroep kan er enkel een globaal cijfer gegeven worden van medewerkers die zich vrijwillig en in vertrouwen hiervoor hebben opgegeven.

Personen van vreemde afkomst: We beschikken niet over cijfers voor deze doelgroep.

In het diversiteitsplan van de POD Maatschappelijke Integratie is er geen definitie voor ‘personen met een vreemde afkomst’ opgenomen; er is geen streefcijfer en er wordt ook geen monitoring uitgevoerd.

De gegevens waar we wel over beschikken zijn het aantal ambtenaren met niet-Belgische nationaliteit. Dit zijn zeven personen van 184 ofwel 3,8 %.