Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10927

van Els Van Hoof (CD&V) d.d. 21 januari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht

migrerende werknemer
integratie van migranten
gelijke behandeling van man en vrouw
overheidsapparaat
ministerie
gehandicapte werknemer
integratie van gehandicapten
actieprogramma

Chronologie

21/1/2014 Verzending vraag
8/4/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10926
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10939

Vraag nr. 5-10927 d.d. 21 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Actieplan 2011-2014 "Diversiteit in de federale overheid" worden een dertigtal prioritaire acties vastgelegd, gegroepeerd in vijf pijlers (sensibilisering en diversiteit in het algemeen, rekrutering en selectie, onthaal en integratie, opleiding en ontwikkeling, begeleiding). Daarin wordt onder meer verwezen naar de implementatie van de doelstellingen van het "Handvest Diversiteit" van de federale overheid.

In punt 6 uit dat Handvest verbinden de ondertekenaars zich ertoe "een diversiteitsbeleid te concretiseren binnen de eigen organisatie, met een specifieke aandacht voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, de gelijke kansen voor personen met een handicap en voor personen van vreemde afkomst, rekening houdend met de eigenheid van die organisatie, maar steeds met de doelstelling de diversiteit te bevorderen."

Graag had ik vernomen hoeveel personen uit de doelgroep werkzaam zijn binnen de Federale en Programmatorische Overheidsdiensten (FOD en POD) onder uw bevoegdheid, voor elk van de drie doelgroepen (vrouwen, mensen met een handicap en personen van vreemde afkomst) afzonderlijk en telkens zowel in absolute cijfers als procentueel:

1) in globo;

2) per niveau:

- mandaathouders;

- niveau A;

- niveau B;

- niveau C;

- niveau D.

Antwoord ontvangen op 8 april 2014 :

Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

1). Mannen-Vrouwen voor 1211 medewerkers  

Geslacht

niveau A 

niveau B 

niveau C 

niveau D 

Mannen

308

25.4 %

70

5.6 %

77

6.16 %

24

1.92 %

Vrouwen

326

26.08 %

104

8.32 %

175

14 %

127

10.16 %


2) Personen met een beperking – 20 personen
 

Geslacht

niveau A 

niveau B 

niveau C 

niveau D 

Mannen

3

15 %

1

5 %

7

35 %

2

10 %

Vrouwen

 

 

1

5 %

3

15 %

3

15 %


3) Personen van vreemde afkomst
 

Tot op heden bestaat er geen enkel legaal kader om, onbewust en zonder hun goedkeuring, gegevens te registreren aangaande de origine van mensen. Bovendien, bestaat er ook op het federale niveau nog geen duidelijke definitie over wat begrepen dient te worden door ‘persoon van vreemde afkomst’. Het is dus onmogelijk voor de FOD om over deze gegevens te beschikken.  

Desondanks, is het diversiteitsbeleid van de FOD P&O en SELOR uiteraard van toepassing. Zo waakt de dienst Diversiteit van SELOR over het beleid aangaande de gelijkheid der kansen tijdens een rekrutering en selectie van medewerkers in de administratie. Een objectieve selectieprocedure is gegarandeerd, enkel op basis van competenties. De huidskleur, de afkomst, het geslacht, de religieuze overtuiging of een handicap spelen geen enkele rol in de evaluatie van deze competenties.  

FOD Sociale Zekerheid. 

1)Vrouwen 

Niveau

Aantal vrouwen

%

A

138

12,33 %

B

186

16,62 %

C

250

22,34 %

D

87

7,77 %

Mandaathouder

1

0,09 %

Totaal

662

59,16 %


2) Personen met een handicap
 

Niveau

Aantal personen met een handicap

%

A

2

0,66 %

B

2

0,63 %

C

7

1,89 %

D

3

2,48 %

Mandaathouder

0

0 %

Totaal

14

1,23 %

Tot op heden is er geen wettelijk kader waardoor het mogelijk is om personen met een handicap te registreren zonder hun medeweten en goedkeuring. 

De FOD Sociale Zekerheid beschikt enkel over cijfers van de personen die tewerkgesteld zijn ter uitvoering van het koninklijk besluit van 11 augustus 1972 ter bevordering van de tewerkstelling van mindervaliden in de rijksbesturen en over de cijfers naar aanleiding van de enquête in 2009 van de Begeleidingscommissie voor de aanwerving van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt (BCAPH) die op deze wijze de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap bij de federale overheid voor de eerste maal wou evalueren. 

14 personeelsleden van de FOD Sociale Zekerheid hebben een handicap die beantwoordt aan de criteria in het koninklijk besluit van 5 maart 2007 tot organisatie van de werving van personen met een handicap in sommige federale overheidsdiensten. 

Gezien de registratie in 2009 vrijblijvend was en sommige (arbeids)handicaps niet in het bovenvermelde koninklijk besluit zijn opgenomen, valt evenwel op te merken dat er bij de FOD Sociale Zekerheid een aantal personen met een handicap werken die niet geregistreerd werden en/of niet wensen geregistreerd te worden als personen met een handicap. 

3)Personen van vreemde afkomst (allochtonen) 

Tot op heden bestaat er geen enkel legaal kader om, onbewust en zonder hun goedkeuring, gegevens te registreren aangaande de origine van mensen. Bovendien, bestaat er ook op het federale niveau nog geen duidelijke definitie over wat begrepen dient te worden door ‘persoon van vreemde afkomst’. Het is dus onmogelijk voor de FOD om over deze gegevens te beschikken.  

Desondanks, is het diversiteitsbeleid van de FOD P&O en SELOR uiteraard van toepassing. Zo waakt de dienst Diversiteit van SELOR over het beleid aangaande de gelijkheid der kansen tijdens een rekrutering en selectie van medewerkers in de administratie. Een objectieve selectieprocedure is gegarandeerd, enkel op basis van competenties. De huidskleur, de afkomst, het geslacht, de religieuze overtuiging of een handicap spelen geen enkele rol in de evaluatie van deze competenties.