Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-10926

van Els Van Hoof (CD&V) d.d. 21 januari 2014

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen

Actieplan "Diversiteit in de federale overheid" - Handvest Diversiteit - Uitvoering - Vrouwen - Personen met een handicap - Personen van vreemde afkomst - Overzicht

migrerende werknemer
integratie van migranten
gelijke behandeling van man en vrouw
overheidsapparaat
ministerie
gehandicapte werknemer
integratie van gehandicapten
actieprogramma

Chronologie

21/1/2014 Verzending vraag
17/4/2014 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10921
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10922
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10923
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10924
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10925
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10927
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10928
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10929
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10930
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10933
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10934
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10935
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10936
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10937
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10938
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-10939

Vraag nr. 5-10926 d.d. 21 januari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Actieplan 2011-2014 "Diversiteit in de federale overheid" worden een dertigtal prioritaire acties vastgelegd, gegroepeerd in vijf pijlers (sensibilisering en diversiteit in het algemeen, rekrutering en selectie, onthaal en integratie, opleiding en ontwikkeling, begeleiding). Daarin wordt onder meer verwezen naar de implementatie van de doelstellingen van het "Handvest Diversiteit" van de federale overheid.

In punt 6 uit dat Handvest verbinden de ondertekenaars zich ertoe "een diversiteitsbeleid te concretiseren binnen de eigen organisatie, met een specifieke aandacht voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, de gelijke kansen voor personen met een handicap en voor personen van vreemde afkomst, rekening houdend met de eigenheid van die organisatie, maar steeds met de doelstelling de diversiteit te bevorderen."

Graag had ik vernomen hoeveel personen uit de doelgroep werkzaam zijn binnen de Federale en Programmatorische Overheidsdiensten (FOD en POD) onder uw bevoegdheid, voor elk van de drie doelgroepen (vrouwen, mensen met een handicap en personen van vreemde afkomst) afzonderlijk en telkens zowel in absolute cijfers als procentueel:

1) in globo;

2) per niveau:

- mandaathouders;

- niveau A;

- niveau B;

- niveau C;

- niveau D.

Antwoord ontvangen op 17 april 2014 :

U vindt de antwoorden op vragen 1 en 2 in de tabel hieronder voor wat betreft de diensten van de Federale Overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken die onder mijn bevoegdheid vallen. 

Wat betreft personen van vreemde origine kan ik u geen cijfergegevens meedelen, aangezien hier geen statistieken van worden bijgehouden. 

 

Vrouwen

Personen met een handicap

Situatie op 31 december 2013

Percentage

Absolute cijfers

Percentage 

Absolute cijfers

globaal

42.7 %

1229

1 %

29

Mandaathouders*

28.57 %

2

/

/

Niveau A

45.7 %

243

0.18 %

1

Niveau B

37.25 %

76

0.98 %

2

Niveau C

52.09 %

671

0.93 %

12

Niveau D

28.08 %

237

1.65 %

14


*Mandaathouders: hernieuwbare tijdelijke aanwijzing overeenkomstig artikel 10 van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de federale overheidsdiensten en de programmtorische federale overheidsdiensten.