Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-7289

van Louis Ide (Onafhankelijke) d.d. 7 april 2010

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie

Werknemers - Tandartsbezoek - Toekenning van " klein verlet "

tandheelkunde
klein verlet

Chronologie

7/4/2010 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 )
27/4/2010 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7290
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1568

Vraag nr. 4-7289 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In april 2009 diende ik een wetsvoorstel in dat een wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten zou bewerkstelligen. Dit koninklijk besluit regelt wanneer men dit klein verlet kan opnemen, evenals de lengte van de wettelijke afwezigheden bij de verschillende gebeurtenissen: sterfgevallen, huwelijken, deelname aan een volksjury zijn de meest bekende. Ook minder bekende gebeurtenissen als een priesterwijding en een deelname aan het feest van de vrijzinnige jeugd zijn redenen om klein verlet aan te vragen.

In mijn voorstel tot wijziging werd tandartsbezoek toegevoegd aan dit lijstje. Het zou hierdoor mogelijk zijn om een halve dag klein verlet te kunnen opnemen. De nadelen ervan wegen immers niet op tegen de voordelen. Spijtig genoeg werd dit voorstel nog niet behandeld. In Nederland bijvoorbeeld is een dag werkverlet al langer ingeburgerd. Het heeft immers enorme positieve gevolgen voor de volksgezondheid. Deze halve dag wordt gegarandeerd teruggewonnen omdat het preventief mondonderzoek leidt tot minder tandpijn en curatieve zorg, die veel meer tijd in beslag neemt en ervoor zorgt dat werknemers suboptimaal presteren. Het zou ook de levenskwaliteit van de tandartsen zelf verbeteren aangezien werknemers tijdens de werkuren op consultatie kunnen komen.

Daarom kreeg ik graag een antwoord op de volgende vraag:

Wat denkt de geachte minister over het toelaten van het klein verlet voor tandartsbezoek, zoals bijvoorbeeld een halve dag per jaar voor het preventief onderzoek?

Antwoord ontvangen op 27 april 2010 :

Ik deel u mee dat het onderwerp van uw vraag niet tot mijn bevoegdheid behoort, maar wel tot deze van mijn collega, mevrouw Joëlle Milquet, vice-eerste minister en minister van Werk.