Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-688

van Marc Verwilghen (Open Vld) d.d. 3 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Strafuitvoeringsrechtbanken - Achterstand - Maatregelen

gerechtelijke achterstand
voltrekking van de straf
strafrechtspraak
rechtsvordering
strafprocedure

Chronologie

3/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
7/7/2008 Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-348

Vraag nr. 4-688 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Via verschillende kanalen verneem ik dat er bij de strafuitvoeringsrechtbanken een grote achterstand bestaat in de behandeling van de verschillende dossiers. Zo heb ik cijfers vernomen van ruim honderd dossiers. Daardoor is het bijna onmogelijk om een zitting te verkrijgen binnen de bij wet vastgelegde termijn. Voor een veroordeelde is het heel frustrerend omdat hij weet dat hij in principe in voorwaardelijke vrijheid kan gesteld worden, maar dat hij door een achterstand moet wachten.

Artikel 52 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, bepaalt nochtans dat deze zitting moet plaatsvinden uiterlijk twee maanden na de indiening van het schriftelijk verzoek of na de ontvangst van het advies van de directeur.

Daarom volgende vragen:

1. Bevestigt de geachte minister deze achterstand? Zo ja, wat is het aantal dossiers in behandeling per strafuitvoeringsrechtbank?

2. Heeft hij verder weet van een praktijk van “het voornemen van dossiers”?

3. Welke maatregelen voorziet hij om op korte termijn de eventueel voorkomende gevallen van achterstand weg te werken?

Antwoord ontvangen op 7 juli 2008 :

Ik kan aan het geachte lid volgende elementen van antwoord verstrekken :

Hof van beroep te Antwerpen :

1) Globaal kan gesteld dat de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen geen achterstand kent. In de meeste dossiers kan er op de toelaatbaarheidsdatum of tegen de toelaatbaarheidsdatum beslist worden.

In een klein aantal dossiers is er een technische achterstand die te wijten is aan te vroeg geadviseerde en medegedeelde dossiers waarin de datum van toelaatbaarheid nog niet bereikt was bij het indienen van het verzoek.

3) Wat de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen betreft, kan ik stellen dat er thans geen maatregelen moeten genomen worden om achterstand weg te werken.

Hof van beroep te Brussel :

1) Ik heb de eer u de volgende gegevens te verstrekken met betrekking tot het aantal dossiers die, op 21 maart 2008, nog niet vastgesteld werden en waarvoor de wettelijke termijn van twee maanden overschreden is, respectievelijk voor wat de drie kamers van de strafuitvoeringsrechtbank van Brussel betreft :

— 80e kamer (F) : 102;

— 81e kamer (F) : 117;

— 82e kamer (N) : 91.

2) Een vaststelling van een dossier bij voorrang gebeurt zeer uitzonderlijk, in functie van specifieke aspecten van het reclasseringsplan.

3) Wat de maatregelen betreft die zouden kunnen genomen worden om de achterstand weg te werken, is het moeilijk om zich uit te spreken zonder over een objectieve en eenvormige werklastmeting te beschikken. Momenteel wordt onderzocht in welke mate een verhoging van het aantal zittingen of van het aantal dossiers per zitting kan overwogen worden.

De lege ferenda zou het (terug) invoegen van een « filter » in de procedure van aard zijn om de werklast te verminderen en ook kunnen bijdragen tot een beperking van de secundaire victimisatie.

Hof van beroep te Gent :

1) Het is inderdaad zo dat de strafuitvoeringsrechtbank te Gent, doch alleen wat de 28e kamer betreft, te kampen heeft gehad met een serieuze achterstand. Gevolg hiervan was dat tot en met eind 2007 de termijn van twee maanden voor het behandelen van de zaken werd overschreden. Sinds midden maart 2008 is er geen achterstand meer te noteren, zowel wat de 28e kamer ais wat de 29e kamer betreft.

Ik kan u tevens mededelen dat bij de 28e kamer sinds 1 februari 2007 er 1 101 nieuwe dossiers zijn binnengekomen en wat de 29e kamer betreft 853. Tot januari 2008 werden door de rechtbank van de 28e kamer 1 014 vonnissen verleend en door de 29e kamer 738.

2) Wat Gent betreft is het zeker niet zo dat bepaalde dossiers werden voorgenomen. De zaken worden naargelang hun binnenkomst door het openbare ministerie verwerkt wat het advies betreft en door de rechtbank naderhand gefixeerd. Het is alleen maar wanneer een gedetineerde verschillende strafuitvoeringsmodaliteiten in behandeling heeft, dat voor een goede rechtsbedeling de zaken samen worden behandeld.

3) Aangezien er bij de strafuitvoeringsrechtbank te Gent aldus momenteel geen achterstand meer is, ben ik van oordeel thans geen maatregelen te moeten voorstellen.

Hof van beroep te Luik :

1) Er is geen enkele achterstand in de strafuitvoeringsrechtbank te Luik.

2) Er is geen sprake van dat bepaalde dossiers voorrang krijgen op andere dossiers. Het gebeurt evenwel af en toe dat de griffie voor zover mogelijk probeert dossiers samen te behandelen op dezelfde zitting wanneer voor een dossier reeds een rechtsdag is bepaald en het openbaar ministerie bij de strafuitvoeringsrechtbank een ander dossier ontvangt voor een andere maatregel met betrekking tot dezelfde veroordeelde.

Hof van beroep te Bergen :

1) Er is thans geen enkele achterstand in de strafuitvoeringsrechtbank te Bergen.