Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-4240

van Marc Verwilghen (Open Vld) d.d. 28 augustus 2009

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen

Beheer van de overheidsgebouwen - Investeringen in "groene economie" - Energieverbruik

openbaar gebouw
Regie der Gebouwen
energieverbruik
energiebesparing
thermische isolatie
energiebalans
overheidsopdracht

Chronologie

28/8/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/10/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5175

Vraag nr. 4-4240 d.d. 28 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De Regie der Gebouwen beheert circa 8 miljoen vierkante meter, verspreid over zo’n 1 600 gebouwen die ofwel eigendom zijn van de federale staat of die worden ingehuurd. In het kader van het stimuleren van de groene economie en bijhorende innovaties, kan de overheid een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze nieuwe bedrijfstak.

Hierover wens ik volgende vragen te stellen:

1)Hoeveel bedraagt de totale energiefactuur voor al de gebouwen die beheerd worden door de Regie der Gebouwen? Daarbij had ik graag een uitsplitsing ontvangen tussen enerzijds de verwarmingskosten en anderzijds de elektriciteitskosten.

2)Heeft de Regie der Gebouwen een actieplan klaar om het energiegebruik van alle gebouwen stelselmatig te verminderen door bijvoorbeeld het aanbrengen van dubbele beglazing, het uitrusten met spaarlampen, het installeren van moderne condensatieketels,.enz. ? Zo ja, wat is de omvang van dit investeringsprogramma, en wat zijn daarbij de beoogde besparingen die men wenst te bereiken? Zo neen, waarom niet?

3)Door de hervorming van de wet op de overheidsopdrachten in 2007 is dit mogelijk dat ecologische (of milieu-) criteria opgenomen worden in het bestek. Dit wil zeggen dat een aannemer of een andere aanbieder naast criteria zoals prijs, kwaliteit, technische waarde … een score krijgt voor het voldoen aan een bepaalde ecologische doelstelling. Deze score zou dan een doorslaggevend belang hebben in de toewijzing van overheidsopdrachten. Is de geachte heer Minister van plan om dergelijke “groene” gunningcriteria op te nemen in bestekken van de Regie der Gebouwen? Zo neen, waarom niet?