Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-20

van Geert Lambert (SP.A-SPIRIT) d.d. 15 oktober 2007

aan de minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid

Electrabel - Marktkracht - Prijsverhogingen - Eventuele tijdelijke maatregelen (Rapport van de CREG - Misbruik van machtspositie - Nieuw beschermingsmechanisme voor sociale tarieven)

prijsstijging
aardgas
elektrische energie
Raad voor de Mededinging
energieprijs
machtspositie
verwarming
CREG

Chronologie

15/10/2007 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/11/2007 )
20/12/2007 Antwoord

Vraag nr. 4-20 d.d. 15 oktober 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Volgens een recent rapport van de CREG voert Electrabel foute argumenten aan om zijn aangekondigde prijsverhogingen voor gas en elektriciteit te verantwoorden en zijn er aanwijzingen dat Electrabel misbruik maakt van zijn machtpositie. De CREG roept de Raad voor mededinging op om het mogelijke machtsmisbruik verder te onderzoeken en adviseert de geachte minister om prijsbeperkende maatregelen, zoals maximumprijzen, te overwegen.

Graag vernam ik of de geachte minister, in afwachting van een structurele oplossing (w.o. een herverdeling van Electrabels productiecapaciteit, onafhankelijkheid van de netbeheerders, transparantie van de tarieven) tijdelijke maatregelen zoals prijsbeperking of een regulering van de significante marktkracht zal invoeren.

Antwoord ontvangen op 20 december 2007 :

In antwoord op de vragen van het geachte lid, heb ik de eer hem het volgende ter kennis te brengen.

Het geachte lid wijst er terecht op dat de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt nog steeds niet geleid heeft tot voldoende concurrentie op de Belgische markt. De specifieke redenen daarvan worden door mijn diensten ononderbroken geanalyseerd en ter zake zijn reeds tal van maatregelen genomen (oprichting van de elektriciteitsbeurs Belpex, veiling van virtuele productiecapaciteit, het promoten van alternatieve energiebronnen, ...). Het is echter duidelijk dat op korte termijn andere structurele maatregelen dringend nodig zijn om de concurrentie op de markt te bevorderen. Ik wens erop te wijzen dat ook de hogere prijzen van de fossiele energiebronnen op de wereldmarkt mede aan de basis liggen van de prijsstijgingen van de verschillende energiebronnen in België.

Het nemen van tijdelijke maatregelen zoals het bepalen van maximumprijzen botst op tal van praktische problemen in de context van een vrijgemaakte markt en blijkt derhalve moeilijk toepasbaar. Hierbij wil ik echter opmerken dat ik een nieuw berekeningsmechanisme voor sociale tarieven heb ingevoerd waardoor verbruikers met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie, voor hun levering van elektriciteit en aardgas, kunnen genieten van geplafonneerde prijzen die niet hoger mogen zijn dan de laagste commerciële prijzen die in België door de leveranciers worden toegepast.