Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1710

van Els Van Hoof (CD&V N-VA) d.d. 2 oktober 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Diversiteit - Kansengroepen - Evenredige vertegenwoordiging

gelijke behandeling van man en vrouw
gehandicapte
gehandicapte werknemer
overheidsapparaat
buitenlandse staatsburger
officiŽle statistiek
ministerie
sociale integratie

Chronologie

2/10/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/11/2008 )
1/12/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1706
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1707
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1708
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1709
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1711
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1712
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1713
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1714
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1715
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1716
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1717
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1718
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1719
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1720
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1721
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1722
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1723
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1724
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1725
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1726
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1727

Vraag nr. 4-1710 d.d. 2 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Actieplan 2005-2007 voor het bevorderen van de diversiteit heeft de federale overheid ervoor gekozen om zich in eerste instantie toe te spitsen op drie aspecten van diversiteit :

- de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen ;

- tewerkstelling van mensen met een handicap ;

- de integratie van personen met een vreemde afkomst in het openbaar ambt.

Graag had ik vernomen hoeveel personen uit de doelgroep werkzaam zijn binnen de FOD's en de POD's onder uw bevoegdheid, voor elk van de drie doelgroepen (vrouwen, mensen met een handicap en personen met een vreemde afkomst) afzonderlijk en telkens zowel in absolute cijfers als procentueel :

1. in globo ;

2. per niveau :

- mandaathouders ;

- niveau A ;

- niveau B ;

- niveau C ;

- niveau D.

Antwoord ontvangen op 1 december 2008 :

 1. De bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen.

  De Federale Overheidsdienst (FOD) Justitie wenst een grote inspanning te leveren om een gelijkheid te creëren tussen beide seksen. Om die reden werd er een analytisch rapport opgemaakt dat een kwantitatieve en kwalitatieve analyse bevat van de huidige toestand binnen de organisatie.

  Uit de verkregen cijfergegevens, die allen verzameld werden in november 2007, blijkt dat Justitie goed scoort en dat er globaal genomen een quasi gelijkheid is. In totaal werken er 12 596 mannen en 11 770 vrouwen binnen de FOD Justitie. Procentueel maakt dit 52 % mannen en 48 % vrouwen.

  Opsplitsing per niveau

  Mandaathouders: 11 mannen en 2 vrouwen, of 84,61 % mannen en 15,39 % vrouwen;

  Niveau A: 3.029 mannen en 3.475 vrouwen, of 46,58 % mannen en 53,42 % vrouwen;

  Niveau B: 639 mannen en 1.125 vrouwen, of 36,22 % mannen en 63,77 % vrouwen;

  Niveau C: 1.545 mannen en 1.526 vrouwen, of 50,31 % mannen en 49,69 % vrouwen;

  Niveau D: 7.388 mannen en 5.623 vrouwen, of 56,78 % mannen en 43,22 % vrouwen.

 2. Tewerkstelling van mensen met een handicap.

  Ook wat betreft de aanwerving van personen met een handicap, wordt er binnen de organisatie een inspanning geleverd. Momenteel wordt gewerkt aan een specifiek actieplan, dat de instroom van deze doelgroep moet bevorderen.

  Het bekomen van exacte cijfergegevens is een moeilijkheid, aangezien er geen mogelijkheid bestaat om mensen te verplichten hun beperking door te geven. Om die reden zijn de cijfergegevens die voor handen zijn, slechts een raming van de reële toestand. We kunnen er vanuit gaan dat er heel wat mensen met een handicap niet opgenomen zijn in ons gegevensbestand, bijgevolg zijn de onderstaande cijfers een onderschatting.

  Totaal aantal personen met een handicap: 38.

  Procentueel: 0,16 %

  Dit aantal is bijzonder laag. Dit kan voor een stuk verklaard worden doordat sommige functies, zoals o.a. penitentiair beambte, een aantal fysieke vaardigheden vereisen.

  Opsplitsing per niveau

  Niveau A: 3 personen met een handicap;

  Niveau B: 10 personen met een handicap;

  Niveau C: 6 personen met een handicap;

  Niveau D: 19 personen met een handicap.

 3. De integratie van personen met een vreemde afkomst in het openbaar ambt.

  Gezien er binnen de federale overheid geen definitie voor handen is van een persoon met een vreemde afkomst en er geen verplichting bestaat dit aan te geven, is het onmogelijk om dit statistisch bij te houden. Er kunnen dus geen volledige cijfers meegedeeld worden.

  Wel kan aangegeven worden dat er acties ondernomen worden binnen de FOD Justitie om deze doelgroep aan te trekken. De FOD Justitie nam reeds tweemaal deel aan een jobbeurs (KIFKIF) met de allochtonen als doelgroep. Daarenboven heeft de FOD Justitie een samenwerkingsakkoord afgesloten met de VDAB, FOREM en FORBEM om projecten uit te werken voor de integratie van allochtonen.

  In die globale optiek werden in 2008 61 allochtonen aangeworven die zich vrijwillig expliciet tot die doelgroep bekenden.