Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1448

van Marc Verwilghen (Open Vld) d.d. 4 september 2008

aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven

NMBS - Informatie op de treinen - Buitenlandse treinreizigers

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
taalgebruik
passagier
reizigersvervoer
buitenlandse staatsburger

Chronologie

4/9/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 9/10/2008 )
3/11/2008 Rappel
24/11/2008 Antwoord

Vraag nr. 4-1448 d.d. 4 september 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wie tijdens de vakantieperiodes en zelfs daarbuiten de trein neemt naar een bestemming die in trek is bij buitenlandse toeristen (bijvoorbeeld Brugge), valt het op dat hun aandeel op de trein meer dan aanzienlijk is ten opzichte van het aandel van de binnenlandse reizigers. Tijdens de rit worden de aankondigingen van de treinbegeleider steevast alleen maar in de taal van het landsgedeelte waardoor de trein rijdt, omgeroepen. Dit leidt soms tot grote verwarring en onduidelijkheid voor diezelfde internationale reizigers. Een situatie waar dat men moet overstappen of zich verplaatsen naar een ander treingedeelte, is hiervan een goed voorbeeld.

Hierbij graag volgende vragen:

1. Wat is het globale aantal aan ‘gekende’ buitenlandse reizigers op onze Belgische spoorwegen? Kan de de geachte minister hiervan cijfers geven voor de afgelopen 4 jaren? Kan zij ook bij wijze van voorbeeld de detailcijfers geven voor de lijnen 50A en 75?

2. Acht zij het noodzakelijk om de dienstverlening van het spoor ten opzichte van alle treingebruikers te verbeteren en zodoende de afkondigingen op de trein in meerdere landstalen te verzorgen? Of is daarbij het Engels als lingua franca niet bijzonder geschikt? Welke zijn de belemmeringen om de dienstverlening in die zin aan te passen?

Antwoord ontvangen op 24 november 2008 :

  1. De NMBS beschikt over persoonsgegevens met betrekking tot de meeste van haar (binnenlandse) treinkaartklanten. De nationaliteit behoort echter niet tot deze persoonsgegevens om begrijpelijke redenen van beperkt praktisch nut en privacy. Om dezelfde redenen zijn tellingsgegevens over dit onderwerp niet beschikbaar.

    De meeste toeristen, op treinen van de binnenlandse dienst, maken in het algemeen gebruik van «occasionele» vervoerbewijzen (biljetten, internationale reispassen, …) waarvan weinig concrete gebruiksgegevens beschikbaar zijn.

    Voor sommige treinen (bijvoorbeeld ICE, maar ook Thalys en Eurostar) is reserveren verplicht. Deze treinen vallen echter buiten de « binnenlandse » dienst en de daarop van toepassing zijnde Belgische taalwetgeving.

  2. Betreffende de relatie met de reizigers, bij aankondigingen alsook bij het opstellen van documenten bestemd voor de reizigers, is het treinbegeleidingspersoneel verplicht de taalwetten na te leven.

    In het Nederlandstalige taalgebied mag de treinbegeleider de aankondigingen enkel in het Nederlands uitvoeren. Hetzelfde geldt voor het Franstalige taalgebied, met enkel aankondigingen in het Frans. In het taalgebied van Brussel-Hoofdstad en faciliteitengemeenten wordt zowel het Frans als het Nederlands gebruikt.

    Uiteraard zal de treinbegeleider, tijdens de controle van de vervoerbewijzen of tijdens het onthaal op het perron, alles in het werk stellen om aan alle reizigers eventuele bijzonderheden duidelijk te maken.