Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-1033

van Philippe Mahoux (PS) d.d. 3 juni 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken

Open en gesloten centra - Werking - Audit van het College van de federale ombudsmannen - Procedure en resultaten

politiek asiel
illegale migratie
buitenlandse staatsburger
Dienst Vreemdelingenzaken
Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers
audit

Chronologie

3/6/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/7/2008 )
20/6/2008 Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1034

Vraag nr. 4-1033 d.d. 3 juni 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

Op 28 februai 2008 keurde de Kamer van volksvertegenwoordigers eenparig een voorstel goed van de Parti Socialiste (PS) (Stuk Kamer nr.52-0144/005) waarin het College van de federale ombudsmannen gevraagd werd een audit uit te voeren over de werking van de gesloten centra van de Dienst Vreemdelingenzaken en de open centra van Fedasil.

Het College van de federale ombudsmannen wordt gevraagd:

1 een onderzoek in te stellen naar de werking van de gesloten centra die door de Dienst Vreemdelingenzaken worden beheerd en, op basis van de vaststellingen die bij dat onderzoek werden gedaan, aanbevelingen te formuleren en er zo spoedig mogeijk verslag over uit te brengen in de Kamer van volksvertegenwoordigers;

2 een onderzoek in te stellen naar de werking van de open centra die door Fedasil worden beheerd en erkend en, op basis van de vaststellingen die bij dat onderzoek werden gedaan, aanbevelingen te formuleren en er zo spoedig mogelijk verslag over uit te brengen in de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Volgens de informatie die ik heb gekregen, zou het College van de federale ombudsmannen al met die audit zijn begonnen. Ik zou graag weten hoe ze daarbij te werk gaan, of elk centrum wordt bezocht en hoeveel mensen zich met dat onderzoek bezighouden.

Ik zou ook graag weten binnen welke termijn het College dat onderzoek moet afronden en wanneer we over hun aanbevelingen kunnen beschikken.

Antwoord ontvangen op 20 juni 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

De aangehaalde problematiek behoort tot de bevoegdheid van de minister van Migratie- en Asielbeleid (schriftelijke vraag nr. 4-1034).