SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2017-2018 Zitting 2017-2018
________________
29 décembre 2017 29 december 2017
________________
Question écrite n° 6-1741 Schriftelijke vraag nr. 6-1741

de Martine Taelman (Open Vld)

van Martine Taelman (Open Vld)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Prisons - Suicides - Chiffres - Baisse - Chiffres complets pour 2017 Gevangenissen - Zelfmoorden - Cijfers - Daling - Volledige cijfers voor 2017 
________________
________ ________
29/12/2017 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/2/2018 )
29/12/2017 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 1/2/2018 )
________ ________
Question n° 6-1741 du 29 décembre 2017 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 6-1741 d.d. 29 december 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Je me réfère à la question écrite n° 6-1505 que j'ai posée précédemment, et à votre réponse détaillée dont je vous remercie. Je pense pouvoir déduire des chiffres que la tendance est à la baisse. Les chiffres de 2014 à 2016 sont encourageants. J'aimerais obtenir les chiffres complets pour 2017 afin de voir si cette tendance se confirme.

Cette question concerne une compétence communautaire transversale : la prévention du suicide est une matière complexe impliquant différentes instances, entre autres l'autorité fédérale et les Communautés dans le cadre de l'aide aux personnes.

J'aimerais dès lors vous poser les questions suivantes :

Combien de détenus se sont-ils suicidés dans un établissement pénitentiaire en 2017 ? Pouvez-vous ventiler les chiffres en fonction des catégories suivantes : prévenus, condamnés et internés ? Votre réponse précédente ne portait en effet que sur les neuf premiers mois de l'année 2017.

 

Ik verwijs naar mijn eerdere schriftelijke vraag nr. 6-1505 en uw uitgebreid antwoord, waarvoor dank. Ik meen uit de cijfers te kunnen afleiden dat de tendens dalend is. De cijfers van 2014 tot 2016 zijn bemoedigend. Ik had graag de volledige cijfers voor 2017 ontvangen om te zien of deze tendens bevestigd wordt.

Deze vraag betreft een transversale gemeenschapsbevoegdheid : zelfmoordpreventie is een complexe materie waar verschillende instanties bij betrokken zijn, waaronder de federale overheid en de gemeenschappen in het kader van hulp aan personen.

Graag had ik hieromtrent dan ook volgende vraag voorgelegd :

Hoeveel gedetineerden pleegden zelfmoord in een penitentiaire instelling in 2017 ? Kunt u de cijfers opsplitsen al naargelang de betrokkenen beklaagden, veroordeelden of geïnterneerden waren ? Uw eerdere antwoord is immers beperkt tot de eerste negen maanden van 2017.