SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2017-2018 Zitting 2017-2018
________________
13 décembre 2017 13 december 2017
________________
Question écrite n° 6-1716 Schriftelijke vraag nr. 6-1716

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur

aan de vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
________________
Ouvriers - Employés - Nombre - Évolution Arbeiders - Bedienden - Aantal - Evolutie 
________________
________ ________
13/12/2017 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 )
25/1/2018 Antwoord
13/12/2017 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 )
25/1/2018 Antwoord
________ ________
Question n° 6-1716 du 13 décembre 2017 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 6-1716 d.d. 13 december 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L'emploi est une matière régionale. Par conséquent, cette question porte sur une matière transversale.

La Belgique est probablement le dernier pays européen à encore faire une distinction entre ouvriers et employés.

Selon les statistiques décentralisées de l'Office national de sécurité sociale (ONSS), le pourcentage d'employés par rapport au nombre total de salariés dans le secteur privé est passé entre 2000 et 2005 de 50,6 % à 53,5 %.

Le ministre peut-il me dire quelle a été l'évolution du nombre d'ouvriers et d'employés dans le secteur privé au cours des cinq dernières années, par Région et par secteur d'activité ?

 

Werk betreft een gewestelijke materie. Bijgevolg gaat deze vraag over een transversale aangelegenheid.

België is zowat het enige Europese land waar er nog een onderscheid gemaakt wordt tussen arbeiders en bedienden.

Volgens de gedecentraliseerde statistiek van de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) is het percentage bedienden ten opzichte van het totale aantal werknemers in de privésector tussen 2000 en 2005 geëvolueerd van 50,6 % naar 53,5 %.

Kan de geachte minister mij de evolutie meedelen van het aantal arbeiders en bedienden in de privésector voor de jongste vijf jaar, opgesplitst per gewest en per activiteitensector ?

 
Réponse reçue le 25 janvier 2018 : Antwoord ontvangen op 25 januari 2018 :
Texte pas encore disponible. Tekst nog niet beschikbaar.