SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2017-2018 Zitting 2017-2018
________________
13 décembre 2017 13 december 2017
________________
Question écrite n° 6-1715 Schriftelijke vraag nr. 6-1715

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au vice-premier ministre et ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments

aan de vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
________________
Loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football (loi football) - Personnes concernées par une interdiction de stade ou une sanction administrative - Nombre Wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet) - Personen die een stadionverbod of administratieve sanctie werd opgelegd- Aantal 
________________
houliganisme
manifestation sportive
sanction administrative
amende
statistique officielle
voetbalvandalisme
sportmanifestatie
administratieve sanctie
geldboete
officiële statistiek
________ ________
13/12/2017 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 )
13/12/2017 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 )
________ ________
Question n° 6-1715 du 13 décembre 2017 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 6-1715 d.d. 13 december 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le sport, la culture et les loisirs sont des compétences communautaires. Par conséquent, cette question porte sur une matière transversale.

1) Le ministre peut-il me dire combien de supporteurs d'équipes de football de première et de deuxième divisions se sont vu infliger une sanction prévue par la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football (loi football) au cours de la saison 2016-2017 ?

2) Parmi ces supporteurs, combien se sont vu infliger une amende administrative ?

3) Quel est le montant total des amendes administratives qui ont été infligées ?

4) Quel est le montant total des amendes qui ont été effectivement payées ?

5) Parmi les personnes ainsi sanctionnées, combien n'ont pas payé leur amende ?

6) Parmi ces supporteurs, combien se sont vu infliger une interdiction de stade ? Combien se sont vu infliger l'interdiction de stade maximale ?

 

Sport, Cultuur en vrije tijd zijn gemeenschapsbevoegdheden. Bijgevolg gaat deze vraag over een transversale aangelegenheid.

1) Kan de geachte minister mij meedelen hoeveel supporters van voetbalploegen uit eerste en tweede klasse een sanctie opliepen ingevolge de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden (voetbalwet), en dit tijdens het seizoen 2016-2017 ?

2) Hoeveel onder hen kregen een administratieve geldboete ?

3) Wat was het totale bedrag aan opgelegde administratieve geldboetes ?

4) Wat is het totale bedrag aan boetes dat effectief werd betaald ?

5) Hoeveel van deze bestrafte personen betaalde zijn boete niet ?

6) Hoeveel onder hen kregen een stadionverbod ? Hoeveel onder hen kreeg het maximum stadionverbod ?