SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2017-2018 Zitting 2017-2018
________________
13 décembre 2017 13 december 2017
________________
Question écrite n° 6-1713 Schriftelijke vraag nr. 6-1713

de Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

van Guy D'haeseleer (Vlaams Belang)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Grèves - Fin - Requêtes unilatérales - Dépôt - Nombre - Issue Stakingen - Beëindiging - Eenzijdige verzoekschriften - Indiening - Aantal - Afloop 
________________
________ ________
13/12/2017 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 )
13/12/2017 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 11/1/2018 )
________ ________
Question n° 6-1713 du 13 décembre 2017 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 6-1713 d.d. 13 december 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Différents aspects de la Justice ont été transférés aux entités fédérées ; par conséquent, cette question concerne une matière transversale.

Malgré le gentlemen's agreement du 20 mars 2002, les employeurs font régulièrement usage de la requête unilatérale pour briser des grèves.

1) Les services de la Justice compétents en matière de conventions collectives de travail ont-ils une idée du nombre de cas où des employeurs ont déposé, auprès du tribunal, une requête unilatérale tendant à faire libérer l'accès aux entreprises, et ce, au cours des cinq dernières années pour lesquelles des données sont disponibles, et par Région ?

2) a) Dans combien de ces cas la requête de l'employeur a-t-elle été accueillie favorablement ?

b) Dans combien de cas une astreinte a-t-elle été imposée ?

c) Dans combien de cas une astreinte a-t-elle été perçue ?

 

Verschillende aspecten van Justitie werden overgedragen aan de deelstaten en bijgevolg gaat deze vraag over een transversale aangelegenheid.

Niettegenstaande het herenakkoord van 20 maart 2002 grijpen werkgevers regelmatig naar het middel van het eenzijdig verzoekschrift om stakingen te breken.

1) Hebben uw diensten die bevoegd zijn voor collectieve arbeidsbetrekkingen een zicht op het aantal gevallen waarin er door de werkgevers een éénzijdig verzoekschrift bij de rechtbank werd ingediend teneinde de vrije doorgang tot de bedrijven te bekomen, en dit voor de laatste vijf jaar waarvoor er gegevens beschikbaar zijn en per gewest ?

2) a) In hoeveel van deze gevallen werd de eis van de werkgevers ingewilligd ?

b) In hoeveel gevallen werd een dwangsom opgelegd ?

c) In hoeveel gevallen werd de dwangsom geïnd ?