BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2017-2018
________
20 december 2017
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1727

de Lode Vereeck (Open Vld)

aan de minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
________
Groene obligaties - Uitgifte - Datum - Verwachte ontvangsten - Inschatting - Renteverschil met de gewone staatsobligatie - Projecten die in aanmerking komen - Selectie - Toekomstige uitgifte van groene obligaties
________
obligatie
overheidslening
uitgifte van effecten
geldmarkt
duurzame ontwikkeling
milieukeurmerk
beleid inzake klimaatverandering
________
20/12/2017 Verzending vraag
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1726
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1727 d.d. 20 december 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op 13 december 2017 berichtte De Tijd over de uitgifte van een groene obligatie door de federale regering. Deze obligatie heeft de financiering van investeringen in duurzame projecten tot doel. Op deze manier wil de federale regering, aldus eerste minister Michel, op de One Planet Summit, « een sterk signaal geven in de strijd tegen de klimaatopwarming ».

De uitgave van deze zogenaamde « green bonds » werd aangekondigd in het zomerakkoord 2017 en « toont het ecologisch engagement op lange termijn van de regering », aldus de presentatie van het zomerakkoord op de thematische Ministerraad van 26 juli 2017. Het milieubeleid is echter een gewestaangelegenheid en behoort tot de bevoegdheid van de drie gewesten in België. Hiermee wordt het transversale karakter van dit thema meteen duidelijk gemaakt.

Ik heb volgende vragen voor u :

1) Graag ontvang ik van u een duidelijke toelichting bij de modaliteiten van de uitgifte van de groene obligatie :

a) De uitgifte van de groene obligatie zou gepland zijn in het eerste trimester of de lente van 2018. Is de concrete datum van uitgifte thans al bekend ?

b) Met de groene obligaties hoopt de federale regering 3 à 5 miljard euro op te kunnen halen bij institutionele investeerders, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen. Particulieren zullen na de uitgifte de obligaties kunnen kopen via de secundaire markt.

- Op welke berekeningen, analyses, voorspellingen en aannames is de inschatting van het bedrag gebaseerd dat de regering met de groene obligaties hoopt op te halen ? Graag een gedetailleerde toelichting.

- Kunt u het op te halen bedrag nauwkeuriger inschatten, aangezien de verwachte ontvangsten nu een marge laten van 2 miljard euro ?

- Kunnen ook institutionele investeerders uit het buitenland intekenen ?

c) De federale regering verwacht dat de rente van de groene obligaties « gelijk of iets lager zal zijn dan die op een gewone staatsobligatie ».

Werd de hoogte van de rente of het renteverschil met de gewone staatsobligatie inmiddels al vastgesteld ? Zo ja, hoeveel bedraagt de rente of het renteverschil ? Zo nee, wanneer zal dit gebeuren ?

d) Hoeveel zal de looptijd van de groene obligaties bedragen ?

e) Welke financiële instelling(en) zal (zullen) de groene obligaties van de federale regering mogen uitgeven ? Hoe verliep de selectieprocedure van de uitgever ?

2) Tijdens de presentatie van het zomerakkoord werd verduidelijkt dat « de in aanmerking komende projecten / uitgaven waaraan de " green OLO's " zullen worden toegekend, [zullen] worden gediversifieerd in termen van type uitgaven en zullen recente, huidige en toekomstige projecten / uitgaven bevatten die onder federale bevoegdheden vallen ».

a) Door wie / welke instantie zullen de in aanmerking komende projecten worden gescreend en geëvalueerd ?

b) Wie / welke instantie zal de uiteindelijke beslissing nemen over de selectie van de projecten die kaderen in de strijd tegen de klimaatopwarming en waaraan de « green OLO's » worden toegekend ?

c) Het artikel in De Tijd spreekt van « infrastructuur voor de spoorwegen en investeringen in energie-efficiëntie ». Kunt u de projecten die de federale regering voor ogen heeft meer in detail duiden ?

3) Voor de komende jaren worden er nog uitgiftes van groene obligaties aangekondigd.

a) Welk tijdspad wordt hiervoor vooropgesteld ?

b) Welk bedrag wordt nagestreefd en binnen welke periode ?