BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2017-2018
________
8 december 2017
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1687

de Jean-Jacques De Gucht (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) - Aanwezigheid van de heer Abaaoud in de Brusselse regio in 2015 - Doorstroming van de informatie tussen de diensten
________
geheime dienst
informatieverwerking
terrorisme
toegang tot de informatie
________
8/12/2017 Verzending vraag
2/2/2018 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1686
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1688
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 6-1687 d.d. 8 december 2017 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar het recente bijzonder interessante jaarverslag van het ComitÚ I.

Deze vraag betreft de belangrijke kwestie van de informatiedoorstroming (intern en extern).

Het comitÚ I stelde vast dat de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (ADIV) in de zomer van 2015 een rapport ontving dat niet verder doorstroomde. Daarin meldde een militaire eenheid, die ingezet was in het kader van de bijstand aan de politie, dat ze meende de heer Abaaoud te hebben opgemerkt in de Brusselse regio, terwijl iedereen ervan uitging dat hij in SyriŰ was. Het rapport werd door de betrokken eenheid weliswaar doorgezonden naar de politie.

Wat betreft het transversaal karakter van deze vraagá: in het Vlaams regeerakkoord wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van radicalisering en is er sprake van het oprichten van een cel met experten uit de diverse beleidsdomeinen om radicalisering te voorkomen, te detecteren en eraan te remediŰren, met ÚÚn centraal aanspreekpunt en in samenwerking met andere overheden. De co÷rdinatie van deze cel gebeurt door het Agentschap Binnenlands Bestuur. Vooral inzake de proactieve aanpak en de handhaving vervult de federale overheid een sleutelrol. In de toekomst zal ook een federale ambtenaar van de federale overheidsdienst (FOD) Binnenlandse Zaken deel uitmaken van deze cel. Het betreft aldus een transversale aangelegenheid met de Gewesten. Ik verwijs tevens naar het recente actieplan van de Vlaamse regering ter preventie van radicaliseringsprocessen die kunnen leiden tot extremisme en terrorisme.

Ik had hieromtrent dan ook volgende vragená:

Kunt u gedetailleerd meedelen hoe er werd omgesprongen met de concrete informatie vanwege de militaire eenheid op het terrein die de aanwezigheid van de heer Abaaoud in de zomer van 2015 meende te hebben opgemerktá?

Welke politiedienst ontving deze informatie vanwege de ADIV en wat werd ermee gedaaná?

Klopt de informatie dat deze informatie enkel aan de politie werd overgemaakt en dus niet aan de Veiligheid van de Staat (VSSE) of het Co÷rdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD)á? Zo ja, hoe kwam ditá? Nog belangrijkerá: hoe wordt er momenteel voor gezorgd dat dergelijke informatie breed wordt verspreid onder de VSSE en de diverse politiedienstená?

Antwoord ontvangen op 2 februari 2018 :

Er wordt verwezen naar het antwoord dat gegeven wordt op schriftelijke vraag nr. 6-1681, eveneens gesteld door de geachte senator.