Auteurs- en sprekersregister betreffende "Lacroix Christophe" (Legislatuur 2014-...)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2014-...
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
Aanwerving van jongeren - Quota - Naleving - Stand van zaken (6-1566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1566
Arbeidsongeschikte werknemers die niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst - Beroepsherinschakeling - Re-integratietrajecten - Samenwerking met de deelstaten - Cijfers - Wettelijk bepaalde officiële balans (6-1633)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1633
Arbeidsongeschikte werknemers die niet gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst - Beroepsherinschakeling - Re-integratietrajecten - Samenwerking met de deelstaten - Cijfers - Wettelijk bepaalde officiële balans (6-1634)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1634
Brede economische en handelsovereenkomst (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) en Trans-Atlantisch Vrijhandels- en investeringsverdrag (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP)- Onderhandelingen - Standpunt van België (6-1657)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1657
Dienstenchequebedrijven - Schoonmaaksector - Fysieke werklast - Gezondheid van de werknemers - Beschermingsmaatregelen (6-1647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1647
Dienstenchequebedrijven - Schoonmaaksector - Fysieke werklast - Gezondheid van de werknemers - Beschermingsmaatregelen (6-1648)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1648
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  de heer Christophe Lacroix, gecoöpteerd senator
6-2
p. 7 6-2 p. 7 (PDF)
   Heropneming van zijn mandaat als gecoöpteerd senator op 28 juli 2017 tengevolge van het einde van zijn mandaat als minister van de Waalse regering
6-32
p. 31 6-32 p. 31 (PDF)
Federaal Migratiecentrum (Myria) - Financiering - Zorgwekkende besparingen - Onafhankelijkheid van de instelling - Behoud (6-1629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-1629
Federaal Migratiecentrum (Myria) - Financiering - Zorgwekkende besparingen - Onafhankelijkheid van de instelling - Behoud (6-1630)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1630
Federaal Migratiecentrum (Myria) - Financiering - Zorgwekkende besparingen - Onafhankelijkheid van de instelling - Behoud (6-1631)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw Wilmès, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-1631
Federaal Migratiecentrum (Myria) - Financiering - Zorgwekkende besparingen - Onafhankelijkheid van de instelling - Behoud (6-1632)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1632
Gedachtewisseling over de toekomst van de Europese financiën met de heer Günther Oettinger, Europees commissaris belast met Begroting en Personeelszaken (De toekomst van de Europese Unie - Een eigen budget voor de eurozone - Verantwoording en transparantie over de begroting van de Europese Unie - Nieuwe inkomsten - "Spending reviews" - Sociaal beleid - De Europese investeringsprojecten - Transfers - De vijf scenario's uit de discussienota over de toekomst van de EU - De ontwikkeling in Catalonië) (6-367)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heer Christophe Lacroix (S)
6-367/1
p. 1-11 6-367/1 p. 1-11 (PDF)
Gelijkheid tussen mannen en vrouwen - Informele jobs - Oververtegenwoordiging van vrouwen - Zorgtaken - Betaalde zorg - Onzekere arbeid - Evaluatie (6-1619)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1619
Glyfosaat - Sporen in de voeding (6-1622)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1622
Groep AB InBev - Prijs van het bier - Stijging - Economische impact - Economisch kader dat van toepassing is op het bedrijf - Eventueel misbruik van machtspositie - Onderzoek door de Europese Commissie - Stand van zaken (6-1718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1718
Huisartsen - Artsentekort - Maatregelen - Overleg met de deelstaten (6-1552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-1552
Medische fouten - Rechten van de slachtoffers - Hulp - Schadevergoeding - Geplande verbeteringen - Samenwerking met de deelstaten en de actoren uit de gezondheidszorg (6-1628)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1628
Online-app van mycareer.be - Toegankelijkheid - Personen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof - Begeleiding - Maatregelen (6-1574)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-1574
Online-app van mycareer.be - Toegankelijkheid - Personen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof - Begeleiding - Maatregelen (6-1575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1575
Online-app van mycareer.be - Toegankelijkheid - Personen die het slachtoffer zijn van de digitale kloof - Begeleiding - Maatregelen (6-1576)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1576
Ontslag van senatoren (BZ 2014)      
  de heer Christophe Lacroix - Onverenigbaarheid met zijn ambt als minister van de Waalse regering
6-4
p. 5 6-4 p. 5 (PDF)
Ontwerp tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Verlenging van de aanhoudingstermijn tot 48 uur) (6-363)      
  Algemene bespreking
6-33
p. 9-28 6-33 p. 9-28 (PDF)
  Stemming over het enig artikel
6-33
p. 50 6-33 p. 50 (PDF)
  6-33
p. 47-48 6-33 p. 47-48 (PDF)
Rechten van het kind - Kinderen van ouders die in de gevangenis zitten - Hulp - Onzekerheid - Vereniging zonder winstoogmerk (vzw) « Relais Enfants-Parents » - Toegekende middelen (6-1695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Geens, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1695
Spirulina - Risico’s voor de volksgezondheid - Bijkomend onderzoek - Preventiemaatregelen - Traceerbaarheid - Informatie voor de consument, de gezondheidswerkers en de exploitanten van voedingsketens (6-1740)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1740
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-370)      
  Voorstel van de dames Annemie Maes en Petra De Sutter, de heer Philippe Henry, de dames Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut en Nadia El Yousfi, de heren Christophe Lacroix en Karl-Heinz Lambertz, mevrouw Christiane Vienne, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-370/1
p. 1-7 6-370/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet, teneinde een verlenging van de aanhoudingstermijn tot achtenveertig uren mogelijk te maken (6-268)      
  Algemene bespreking
6-33
p. 9-28 6-33 p. 9-28 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 12 van de Grondwet, teneinde een verlenging van de aanhoudingstermijn tot achtenveertig uren mogelijk te maken (6-6)      
  Algemene bespreking
6-33
p. 9-28 6-33 p. 9-28 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de impact op de Federale Staat en de deelstaten van de parameters die in aanmerking zijn genomen bij het opmaken van de begrotingen 2018 van de entiteiten I en II (6-368)      
  Voorstel van de heer Christophe Lacroix
6-368/1
p. 1-4 6-368/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is (6-379)      
  Bespreking
6-34
p. 34-41 6-34 p. 34-41 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van plastic microbeads in cosmetica te beperken)(6-324)      
  Bespreking
6-34
p. 14-33 6-34 p. 14-33 (PDF)
Vredegerechten - Aangekondigde hervorming - Impact - Mobiliteit van de rechtzoekende - Eventuele moeilijkheden (6-1696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan de heer Geens, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1696
Ziekenhuizen - Patiëntengegevens - Eventuele verkoop aan privébedrijven (6-1577)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lacroix aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
SV 6-1577
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2014-...
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999