Philippe Mahoux

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

betreffende het definitieve verbod op antipersoonsmijnen
(Nr 2-76, B.Z. 1999)
Bekrachtigd op 30 maart 2000

tot wijziging van de wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens
(Nr 2-14, B.Z. 1999)
Bekrachtigd op 17 september 2000

betreffende de euthanasie
(Nr 2-244, 1999-2000)
Bekrachtigd op 28 mei 2002

betreffende de palliatieve zorg
(Nr 2-246, 1999-2000)
Bekrachtigd op 14 juni 2002

strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica
(Nr 2-11, B.Z. 1999)
Bekrachtigd op 22 augustus 2002

betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd
(Nr 2-20, B.Z. 1999)
Bekrachtigd op 28 januari 2003

tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek
(Nr 2-1173, 2001-2002)
Bekrachtigd op 13 februari 2003

ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
(Nr 2-12, B.Z. 1999)
Bekrachtigd op 25 februari 2003

tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en van artikel 144ter van het Gerechtelijk Wetboek
(Nr 2-1256, 2001-2002)
Bekrachtigd op 23 april 2003

betreffende het onderzoek op embryo's in vitro
(Nr 2-695, 2000-2001)
Bekrachtigd op 11 mei 2003

tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat
(Nr 51-633, 2003-2004)
Bekrachtigd op 17 maart 2004

tot toekenning van het actief kiesrecht bij de gemeenteraadsverkiezingen aan vreemdelingen
(Nr 3-13, B.Z. 2003)
Bekrachtigd op 19 maart 2004

betreffende de onvatbaarheid voor beslag en de onoverdraagbaarheid van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een zichtrekening gecrediteerd zijn
(Nr 3-586, 2003-2004)
Bekrachtigd op 14 juni 2004

houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht
(Nr 3-27, B.Z. 2003)
Bekrachtigd op 16 juli 2004

tot opheffing van het tweede lid van artikel 9, § 2, van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro
(Nr 3-1123, 2004-2005)
Bekrachtigd op 30 mei 2005

tot wijziging van de artikelen 648, 652, 655 en 656 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de invoering van een vereenvoudigde onttrekking van de zaak aan de rechter die gedurende meer dan zes maanden verzuimt de zaak die hij in beraad heeft genomen, te berechten
(Nr 3-663, 2003-2004)
Bekrachtigd op 6 december 2005

tot wijziging van artikel 5 van de wet van 7 april 2005 tot bescherming van de journalistieke bronnen
(Nr 3-1497, 2005-2006)
Bekrachtigd op 9 mei 2006

tot aanvulling van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft het verbod op submunitie
(Nr 3-1152, 2004-2005)
Bekrachtigd op 18 mei 2006

tot oprichting van een Federale Adviesraad voor Ouderen
(Nr 3-1641, 2005-2006)
Bekrachtigd op 8 maart 2007

inzake het verbod op de financiering van de productie, gebruik en bezit van antipersoonsmijnen en submunitie
(Nr 3-1968, 2006-2007)
Bekrachtigd op 20 maart 2007

tot regeling van de bekendmaking in het Duits van de wetten en de koninklijke en ministeriële besluiten afkomstig van de federale overheid en tot wijziging van de wet van 31 mei 1961 betreffende het gebruik der talen in wetgevingszaken, het opmaken, bekendmaken en inwerkingtreden van wetten en verordeningen, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, alsook van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap
(Nr 3-1496, 2005-2006)
Bekrachtigd op 21 april 2007

tot wijziging van artikel 40 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966
(Nr 3-1495, 2005-2006)
Bekrachtigd op 21 april 2007

Ontwerp tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven
(Nr 3-1778, 2005-2006)
Bekrachtigd op 25 april 2007

betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo's en de gameten
(Nr 3-1440, 2005-2006)
Bekrachtigd op 6 juli 2007

tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
(Nr 4-764, 2007-2008)
Bekrachtigd op 24 juli 2008

inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek
(Nr 4-825, 2007-2008)
Bekrachtigd op 19 december 2008

tot oprichting van een Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven
(Nr 4-242, B.Z. 2007)
Bekrachtigd op 9 juni 2009

tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek
(Nr 4-1288, 2008-2009)
Bekrachtigd op 16 juni 2009

tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens met het oog op het verbod op de financiering van de vervaardiging, het gebruik of het bezit van uraniumwapens
(Nr 4-704, 2007-2008)
Bekrachtigd op 16 juli 2009

tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de kostenverdeling onder partijen bij een echtscheidingsprocedure
(Nr 4-1115, 2008-2009)
Bekrachtigd op 17 november 2009

tot hervorming van het hof van assisen
(Nr 4-924, 2007-2008)
Bekrachtigd op 21 december 2009

tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap
(Nr 4-1225, 2008-2009)
Bekrachtigd op 30 december 2009

tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
(Nr 4-1377, 2008-2009)
Bekrachtigd op 30 december 2009

tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
(Nr 4-1376, 2008-2009)
Bekrachtigd op 30 december 2009

tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009
(Nr 4-1574, 2009-2010)
Bekrachtigd op 18 januari 2010

tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van het Burgerlijk Wetboek, wat de behandeling in raadkamer van gerechtelijke procedures inzake familierecht betreft
(Nr 4-1211, 2008-2009)
Bekrachtigd op 2 juni 2010

tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
(Nr 5-508, 2010-2011)
Bekrachtigd op 9 februari 2011

tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering en van artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek
(Nr 5-893, 2010-2011)
Bekrachtigd op 11 juli 2011

houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling
(Nr 5-405, 2010-2011)
Bekrachtigd op 13 augustus 2011

tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij landelijke of interlandelijke adoptie vanaf een tweede kind te vereenvoudigen
(Nr 5-1238, 2010-2011)
Bekrachtigd op 20 juni 2012

tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen
(Nr 5-338, 2010-2011)
Bekrachtigd op 4 september 2012

Ontwerp tot herziening van artikel 71 van de Grondwet
(Nr 5-1728, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 72 van de Grondwet
(Nr 5-1729, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 119 van de Grondwet
(Nr 5-1730, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 43 van de Grondwet
(Nr 5-1720, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 44 van de Grondwet
(Nr 5-1721, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 46 van de Grondwet
(Nr 5-1722, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 64 van de Grondwet
(Nr 5-1723, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 67 van de Grondwet
(Nr 5-1724, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 68 van de Grondwet
(Nr 5-1725, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 69 van de Grondwet
(Nr 5-1726, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 70 van de Grondwet
(Nr 5-1727, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 56 van de Grondwet
(Nr 5-1731, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 57 van de Grondwet
(Nr 5-1732, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 100 van de Grondwet
(Nr 5-1733, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 74 van de Grondwet
(Nr 5-1734, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 77 van de Grondwet
(Nr 5-1735, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 78 van de Grondwet
(Nr 5-1736, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 75 van de Grondwet
(Nr 5-1737, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 76 van de Grondwet
(Nr 5-1738, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 79 van de Grondwet
(Nr 5-1739, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 80 van de Grondwet
(Nr 5-1740, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 81 van de Grondwet
(Nr 5-1741, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 82 van de Grondwet
(Nr 5-1742, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 167 van de Grondwet
(Nr 5-1743, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat
(Nr 5-1744, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek
(Nr 5-1745, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat
(Nr 5-1746, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat
(Nr 5-1747, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers
(Nr 5-1748, 2011-2012)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijke Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen
(Nr 5-1815, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en de Gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat
(Nr 5-1989, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen
(Nr 5-1990, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat
(Nr 5-1991, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
(Nr 5-2233, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
(Nr 5-2234, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet
(Nr 5-2235, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet
(Nr 5-2236, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 41 van de Grondwet
(Nr 5-2237, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 162 van de Grondwet
(Nr 5-2238, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 170, § 3, van de Grondwet
(Nr 5-2239, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen
(Nr 5-2240, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet
(Nr 5-2241, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 144 van de Grondwet
(Nr 5-2242, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 151, § 1, van de Grondwet
(Nr 5-2243, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

Ontwerp tot herziening van artikel 180 van de Grondwet
(Nr 5-2244, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie
(Nr 5-2245, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

met betrekking tot de Zesde Staatshervorming
(Nr 5-2232, 2012-2013)
Bekrachtigd op 6 januari 2014

houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het Asbestfonds
(Nr 5-2279, 2013-2014)
Bekrachtigd op 26 februari 2014

tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken
(Nr 5-2170, 2012-2013)
Bekrachtigd op 28 februari 2014

tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof
(Nr 5-2438, 2013-2014)
Bekrachtigd op 4 april 2014

houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder
(Nr 5-2445, 2013-2014)
Bekrachtigd op 5 mei 2014