Voorstellen van Jean-Marie Dedecker (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007

24 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-13 Voorstel van resolutie betreffende de internationale wapenhandel 14/7/1999
S. 2-14 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens 14/7/1999
S. 2-106 Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan 13/10/1999
S. 2-325 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juli 1987 betreffende het kijk- en luistergeld 3/2/2000
S. 2-330 Voorstel tot wijziging van artikel 70 van het Reglement van de Senaat 7/2/2000
S. 2-439 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten 17/5/2000
S. 2-462 Wetsvoorstel betreffende het statuut van de betaalde sportbeoefenaar 30/5/2000
S. 2-500 Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van een commissie ter evaluatie van de koninklijke prerogatieven 22/6/2000
S. 2-634 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de gerechtskosten betreft 24/1/2001
S. 2-787 Voorstel tot wijziging van artikel 63 van het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-788 Voorstel tot wijziging van artikel 70 van het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-789 Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-790 Voorstel tot opheffing van de artikelen 72 en 73 van het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-792 Voorstel tot invoeging van een artikel 74ter in het Reglement van de Senaat 15/6/2001
S. 2-806 Voorstel van resolutie inzake een minimumsalaris voor niet-Europese profvoetballers om een einde te maken aan de mensenhandel in de sport 29/6/2001
S. 2-980 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen 10/12/2001
S. 2-1008 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet 15/1/2002
S. 2-1009 Wetsvoorstel tot opheffing van diverse bepalingen inzake de adel 15/1/2002
S. 2-1010 Voorstel van resolutie betreffende de afschaffing van de Raad van Adel en de Consultatieve Commissie voor het toekennen van adellijke gunsten 15/1/2002
S. 2-1066 Wetsvoorstel betreffende de financiering van de leden van de koninklijke familie 1/3/2002
S. 2-1144 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 104, 10, en een artikel 117 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de fiscale aftrekbaarheid van lidgelden voor sportbeoefening 8/5/2002
S. 2-1287 Wetsvoorstel betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende 30/9/2002
S. 2-1524 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in nering en ambacht met het oog op het invoeren van koopzondagen 11/3/2003
S. 2-1609 Wetsvoorstel tot invoering van een minimumsalaris voor niet-Europese sportbeoefenaars en trainers 9/4/2003

Legislatuur 2003-2007