Voorstellen van Myriam Vanlerberghe (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007

39 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-10 Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten 14/7/1999
S. 2-20 Wetsontwerp betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd 14/7/1999
S. 2-110 Voorstel tot wijziging van de artikelen 23 en 30 van het reglement van de Senaat 14/10/1999
S. 2-111 Voorstel tot invoeging in het reglement van de Senaat van een artikel 86bis, ter uitvoering van artikel 66bis van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten 14/10/1999
S. 2-115 Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 19/10/1999
S. 2-116 Wetsvoorstel betreffende de medische onderzoeken in het kader van aanwervingen 20/10/1999
S. 2-130 Voorstel van resolutie over de schending van de mensenrechtten in Birma (Myanmar) 27/10/1999
S. 2-244 Wetsontwerp betreffende de euthanasie 20/12/1999
S. 2-245 Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie 20/12/1999
S. 2-246 Wetsontwerp betreffende de palliatieve zorg 20/12/1999
S. 2-320 Voorstel van resolutie over de toetreding van een extreem-rechtse partij tot de regering van een lidstaat van de Europese Unie 1/2/2000
S. 2-322 Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie 2/2/2000
S. 2-384 Voorstel tot wijziging van de artikelen 23-7, 35-2, 37 en 51, eerste lid, van het reglement van de Senaat met betrekking tot het verslag van de debatten 23/3/2000
S. 2-419 Wetsvoorstel betreffende de psychologische intimidatie door het opzettelijk verzieken van de arbeidsomstandigheden 28/4/2000
S. 2-484 Voorstel van resolutie over het vluchtelingenbeleid 21/6/2000
S. 2-630 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, om de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers voor vrachtwagen- en autocar chauffeurs te verbeteren 19/1/2001
S. 2-688 Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het reglement van de Senaat 15/3/2001
S. 2-693 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 19bis van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten 16/3/2001
S. 2-727 Voorstel van resolutie over de noodzaak dat de Verenigde Staten van Amerika de doelstelling van het protocol van Kyoto in acht nemen 25/4/2001
S. 2-740 Wetsontwerp houdende diverse institutionele hervormingen betreffende de lokale instellingen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest 9/5/2001
S. 2-751 Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland 16/5/2001
S. 2-752 Voorstel van resolutie waarbij de regering gevraagd wordt het koninklijk besluit van 18 april 1974 betreffende de feestdagen te wijzigen om van 8 mei een feestdag te maken 15/5/2001
S. 2-762 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging, met betrekking tot de verklaring over de asbestemming 23/5/2001
S. 2-869 Voorstel van resolutie over de ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Doha 18/7/2001
S. 2-870 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap 18/7/2001
S. 2-871 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen 18/7/2001
S. 2-890 Wetsontwerp tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind 29/8/2001
S. 2-1058 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de bescherming van de goederen van de minderjarigen 20/2/2002
S. 2-1153 Wetsontwerp tot wijziging van sommige artikelen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de werking van de Hoge Raad voor de Justitie 15/5/2002
S. 2-1158 Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 21/5/2002
S. 2-1173 Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 28/5/2002
S. 2-1225 Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht 1/7/2002
S. 2-1300 Voorstel van resolutie over de verbetering van de procedure voor het bekomen van een tegemoetkoming voor de aankoop van een rolstoel 10/10/2002
S. 2-1311 Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog 16/10/2002
S. 2-1334 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 34 en 35 van de gecoŲrdineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering met het oog op de terugbetaling van de kosten van medisch begeleide voortplanting 4/11/2002
S. 2-1420 Voorstel van resolutie betreffende de nood aan een wettelijk kader inzake de uithuisplaatsing van daders van intrafamiliaal geweld 14/1/2003
S. 2-1457 Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen 6/2/2003
S. 2-1465 Voorstel van resolutie betreffende de samenwerking tussen de federale fiscale administratie en de gemeenschappen met het oog op een optimale toekenning van studiebeurzen 12/2/2003
S. 2-1503 Voorstel van resolutie over een programma voor de georganiseerde opsporing van baarmoederhalskanker 26/2/2003

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007