Voorstellen van Bert Anciaux (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-...
Legislatuur 2010-2014

110 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-23 Wetsvoorstel tot uitwissing van veroordelingen voor bepaalde misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat 27/6/1995
S. 1-24 Wetsvoorstel tot wijziging van het wetboek van de Belgische nationaliteit 27/6/1995
S. 1-25 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 augustus 1963 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 27/6/1995
S. 1-32 Voorstel van resolutie betreffende de beslissing van de Franse regering tot hervatting van de kernproeven 29/6/1995
S. 1-57 Wetsvoorstel waarbij aan de werknemers een buitengewoon verlof wordt toegekend voor het oppassen van hun ziek kind 13/7/1995
S. 1-58 Wetsvoorstel tot verlaging van de pensioenleeftijd voor werkende moeders met een beroepsloopbaan 13/7/1995
S. 1-59 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 13/7/1995
S. 1-60 Wetsvoorstel tot aanvulling van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering 13/7/1995
S. 1-61 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering 13/7/1995
S. 1-62 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds 13/7/1995
S. 1-63 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 in verband met het onderhoudsgeld 13/7/1995
S. 1-64 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 56 van de gemeentekieswet 13/7/1995
S. 1-65 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17 en 106 van de nieuwe gemeentewet 13/7/1995
S. 1-66 Voorstel van bijzondere wet tot opheffing van artikel 7 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
S. 1-67 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
S. 1-68 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
S. 1-69 Wetsvoorstel betreffende de taalkennis van artsen uit de landen van de Europese Gemeenschap die zich in BelgiŽ vestigen 13/7/1995
S. 1-70 Wetsvoorstel houdende invoeging van de aanvraag tot uitzonderlijk verblijf op het grondgebied in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 13/7/1995
S. 1-71 Wetsvoorstel betreffende de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 13/7/1995
S. 1-72 Wetsvoorstel ter bestrijding van de politieke overloperij van parlementsleden 13/7/1995
S. 1-73 Voorstel van resolutie met betrekking tot de vertegenwoordiging van BelgiŽ en zijn deelstaten in de Europese Unie 13/7/1995
S. 1-74 Wetsvoorstel houdende wijziging van de procedure tot verkiezing en benoeming van de burgemeester 13/7/1995
S. 1-75 Wetsvoorstel houdende het herwaarderen van de functie van voorzitter van de gemeenteraad 13/7/1995
S. 1-76 Wetsvoorstel houdende toekenning van alle provinciale bevoegdheden aan de organen van de Duitstalige Gemeenschap en houdende de vertegenwoordiging van het Duitse taalgebied in de Wetgevende Kamers 13/7/1995
S. 1-77 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en tot invoering van het bont stemmen 13/7/1995
S. 1-78 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 59bis in de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
S. 1-79 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 13/7/1995
S. 1-80 Wetsvoorstel tot regeling van de rechtspositie, inzonderheid de bezoldigingsregeling en de vergoedingen van de burgemeesters, de schepenen en de gemeenteraadsleden 13/7/1995
S. 1-81 Wetsvoorstel tot regeling van de vestiging van eroshuizen 13/7/1995
S. 1-98 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen 18/9/1995
S. 1-99 Voorstel van resolutie betreffende de organisatie te Brussel van de zestiende hoogtechnologische wapenbeurs AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) 18/9/1995
S. 1-112 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 335 en 358 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de afstamming en de adoptie 26/9/1995
S. 1-126 Voorstel van resolutie betreffende het bezit en het gebruik van blindmakende laserwapens 12/10/1995
S. 1-128 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 18 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum 17/10/1995
S. 1-155 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, inzake het stockeren en vernietigen van anti-persoonsmijnen en valstrikmijnen of soortgelijke mechanismen 9/11/1995
S. 1-186 Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de besteding van de gelden van ontwikkelingssamenwerking en de werking van het ABOS 30/11/1995
S. 1-198 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 203 en 205 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verplichting tot uitkering van het levensonderhoud 7/12/1995
S. 1-199 Wetsvoorstel tot instelling van een vaste boekenprijs 7/12/1995
S. 1-214 Voorstel van resolutie betreffende het vredesakkoord voor BosniŽ-Herzegowina 21/12/1995
S. 1-275 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de Koerden in Koerdistan 4/3/1996
S. 1-277 Voorstel van resolutie over de aanslagen in IsraŽl 5/3/1996
S. 1-284 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 18 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van artikel 19 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 7/3/1996
S. 1-302 Voorstel van resolutie voor een doelgericht ontwikkelingsbeleid en een krachtdadig Afrikabeleid 21/3/1996
S. 1-303 Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 1383bis en 1384bis in het Burgerlijk Wetboek, inzake de aansprakelijkheid, organisatie- en toezichtsplicht van personen die onbezoldigd en op vrijwillige basis toezicht uitoefenen op minderjarige kinderen in het kader van jeugdverenigingen 22/3/1996
S. 1-315 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, inzake het verbod op anti-persoonslaserwapens en anti-sensorlaserwapens als blindmakend wapen of soortgelijke mechanismen 18/4/1996
S. 1-324 Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten van etnische en religieuze minderheden in India en het recht op een zekere vorm van autonomie 30/4/1996
S. 1-326 Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ 6/5/1996
S. 1-333 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de federale Republiek JoegoslaviŽ en de situatie in Kosovo 14/5/1996
S. 1-335 Voorstel van resolutie betreffende het afsluiten van de Palestijnse gebieden en de naleving van de Vierde Conventie van GenŤve 15/5/1996
S. 1-410 Wetsvoorstel houdende uitbreiding van de personeelsformatie van de rechters in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel 2/9/1996
S. 1-424 Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de inheemse volkeren in het algemeen en de Dineh- en Hopi-stam in het bijzonder 27/9/1996
S. 1-425 Voorstel van resolutie om de invoer in BelgiŽ en in de Europese Unie van door kinderen vervaardigde goederen te verbieden 1/10/1996
S. 1-445 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de geneeskunst, de verpleegkunde, de paramedische beroepen en de geneeskundige commissies, met het oog op de uitoefening van de klinische biologie 16/10/1996
S. 1-450 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21 van de wet van 18 juli 1991 tot wijziging van de voorschriften van het Gerechtelijk Wetboek die betrekking hebben op de opleiding en de werving van magistraten 24/10/1996
S. 1-451 Herziening van artikel 150 van de Grondwet 24/10/1996
S. 1-452 Herziening van artikel 162 van de Grondwet, om, met toepassing van artikel 39 van de Grondwet, de organieke wetgeving inzake provincies en gemeenten te regionaliseren, met uitzondering van wat is geregeld in de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de "pacificatiewet") en met het behoud van de eenheid van het politie- en brandweerbeleid en het gemeentelijk karakter van de politie- en brandweerdiensten 24/10/1996
S. 1-453 Herziening van artikel 165 van de Grondwet 24/10/1996
S. 1-454 Herziening van artikel 166, ß1, van de Grondwet 24/10/1996
S. 1-455 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 24/10/1996
S. 1-465 Herziening van artikel 151 van de Grondwet 12/11/1996
S. 1-466 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van het gebied rond de Grote Meren en Oost-ZaÔre in het bijzonder 12/11/1996
S. 1-472 Wetsvoorstel strekkende tot het invoeren van een summiere rechtspleging voor het Hof van Assisen om daadwerkelijke bestraffing van racistische drukpersmisdrijven te bewerkstelligen 14/11/1996
S. 1-496 Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind verzekeren 9/12/1996
S. 1-513 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 60bis in het Wetboek van Strafvordering betreffende de gevallen van verdwijning van minderjarigen 20/12/1996
S. 1-527 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering 21/1/1997
S. 1-546 Voorstel van resolutie betreffende de gokverslavingsproblematiek 24/2/1997
S. 1-548 Herziening van artikel 150 van de Grondwet 25/2/1997
S. 1-560 Voorstel van resolutie naar aanleiding van de sluiting van Renault Vilvoorde 28/2/1997
S. 1-585 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 120bis van de nieuwe gemeentewet en tot invoeging van een artikel 50bis in de provinciewet van 30 april 1836, strekkende tot een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de gemeentelijke en provinciale adviesraden 20/3/1997
S. 1-593 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet 27/3/1997
S. 1-594 Herziening van titel III van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het referendum
----------------------------------------------------------------------
Voorstel van tekst houdende herziening van titel III van de Grondwet, door de aanvulling van artikel 36 met een tweede en derde lid
27/3/1997
S. 1-595 Herziening van artikel 41 van de Grondwet 27/3/1997
S. 1-596 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 17 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 27/3/1997
S. 1-597 Wetsvoorstel tot opheffing van titel VI van het Kieswetboek 27/3/1997
S. 1-598 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, met het oog op de afschaffing van de opkomstplicht 27/3/1997
S. 1-599 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het afschaffen van de opkomstplicht bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement en de Waalse Gewestraad 27/3/1997
S. 1-600 Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, met het oog op het neutraliseren van de lijststem en het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de verkiezingen voor het Vlaamse Parlement en de Waalse Gewestraad 27/3/1997
S. 1-601 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, met het oog op het neutraliseren van de lijststem 27/3/1997
S. 1-602 Wetsvoorstel houdende de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester 27/3/1997
S. 1-648 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 77, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 30/5/1997
S. 1-667 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming 12/6/1997
S. 1-696 Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak om bijkomende tracťs te onderzoeken voor een tweede spoorontsluiting voor de Antwerpse haven 1/7/1997
S. 1-711 Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond 17/7/1997
S. 1-719 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van afstamming en artikel 358 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de adoptie 5/8/1997
S. 1-725 Voorstel van resolutie betreffende de ontwikkelingen in de genetische manipulatie 5/9/1997
S. 1-736 Voorstel van resolutie betreffende de genocide in 1915 van de in Turkije levende ArmeniŽrs 8/10/1997
S. 1-741 Voorstel van resolutie betreffende het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de wettelijke bescherming van biotechnologische uitvindingen 14/10/1997
S. 1-754 Voorstel van resolutie betreffende de gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij de reorganisatie van de politie 23/10/1997
S. 1-791 Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een dag voor de rechten van het kind 21/11/1997
S. 1-818 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet betreffende het zetelen van bloed- en aanverwanten in eenzelfde gemeenteraad 12/12/1997
S. 1-854 Voorstel van resolutie inzake de instemming met het Zesde Protocol bij het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens betreffende de afschaffing van de doodstraf 21/1/1998
S. 1-889 Wetsvoorstel tot instelling van een referendum over het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijhorende akten 17/2/1998
S. 1-902 Herziening van artikel 8 van de Grondwet 10/3/1998
S. 1-959 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen 22/4/1998
S. 1-1030 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van de wet van 26 december 1956 op de Postdienst 18/6/1998
S. 1-1058 Voorstel van resolutie betreffende het totstandbrengen van een concreet plan voor wereldwijde en totale nucleaire ontwapening 8/7/1998
S. 1-1065 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 16/7/1998
S. 1-1066 Wetsontwerp betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings 15/7/1998
S. 1-1146 Voorstel van resolutie betreffende de samenstelling van het Controlecomitť voor de Elektriciteit en het Gas 10/11/1998
S. 1-1150 Wetsvoorstel tot neutralisering van de lijststem en opheffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers bij de parlementsverkiezingen 12/11/1998
S. 1-1164 Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van wapenlobbygroepen in BelgiŽ n.a.v. de activiteiten van de "Armed Forces Communications and Electronics Association" (AFCEA) 26/11/1998
S. 1-1190 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 10/12/1998
S. 1-1191 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie 10/12/1998
S. 1-1235 Wetsontwerp met betrekking tot de parketjuristen en de referendarissen en tot aanvulling en wijziging van sommige bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 22 december 1998 tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem voor magistraten 19/1/1999
S. 1-1238 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 21/1/1999
S. 1-1280 Voorstel van resolutie betreffende een kernwapenvrij BelgiŽ 25/2/1999
S. 1-1341 Wetsvoorstel ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 31/3/1999
S. 1-1415 Voorstel van resolutie betreffende de procedure ter erkenning van geslachtsverandering 28/4/1999
S. 1-1416 Voorstel van resolutie betreffende de juridische erkenning van transseksualiteit 28/4/1999
S. 1-1423 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 233bis in het Burgerlijk Wetboek, inzake de gronden tot echtscheiding 29/4/1999

Legislatuur 2014-...
Legislatuur 2010-2014