Voorstellen van Philippe Mahoux (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999

164 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-184 Voorstel van resolutie om voorrang te verlenen aan het begrip "waardig werk" in het internationaal beleid van BelgiŽ 24/9/2010
S. 5-185 Voorstel van resolutie betreffende het preventiebeleid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van HIV/aids 24/9/2010
S. 5-223 Herziening van artikel 63, ßß 1 tot 3, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 63, ßß 2 en 3, van de Grondwet, tot oprichting van een kieskring voor de vertegenwoordiging van de Belgen die in het buitenland verblijven
6/10/2010
S. 5-224 Wetsvoorstel tot regeling van het toezicht op werknemers door middel van een monitoringsysteem verbonden met het GPS-navigatiesysteem van dienstwagens, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens 6/10/2010
S. 5-225 Voorstel van resolutie dat ertoe strekt denkpistes en acties te lanceren met het oog op een samenhangend en geÔntegreerd beleid inzake milieuziekten 6/10/2010
S. 5-226 Voorstel van resolutie tot organisatie van de staten-generaal van de eenoudergezinnen 6/10/2010
S. 5-227 Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw 6/10/2010
S. 5-228 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 231/1 in het Strafwetboek, teneinde het onwettige verzamelen van gegevens voor persoonsidentificatie op elektronische communicatienetwerken strafbaar te maken 6/10/2010
S. 5-229 Voorstel van resolutie om in het investeringsbeleid van de regering maatschappelijk verantwoorde normen op te nemen 6/10/2010
S. 5-230 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6į, dat het recht op water waarborgt
6/10/2010
S. 5-231 Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 6/10/2010
S. 5-232 Wetsvoorstel betreffende de verantwoording, waardering en vermelding van milieuaangelegenheden in de jaarrekeningen en jaarverslagen van ondernemingen 6/10/2010
S. 5-233 Wetsvoorstel betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers uit de sector van de callcenters 6/10/2010
S. 5-235 Wetsvoorstel betreffende de ontzetting van het recht verkozen te worden bij een veroordeling op grond van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen 6/10/2010
S. 5-236 Wetsvoorstel betreffende het draagmoederschap 6/10/2010
S. 5-237 Wetsvoorstel om financiŽle speculatie op de prijsstijging van voedingsproducten te verbieden 6/10/2010
S. 5-241 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de koper van een onroerend goed beter te beschermen bij benadeling inzake de oppervlakte 6/10/2010
S. 5-242 Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet en de witwaswet dat ertoe strekt het vervaardigen, verhandelen, vervoeren en financieren van brandbommen met witte fosfor te verbieden 6/10/2010
S. 5-243 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 2bis van de uitleveringswet van 15 maart 1874, teneinde de uitlevering te weigeren van een persoon die ter dood is veroordeeld of kan worden veroordeeld 6/10/2010
S. 5-244 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 6/10/2010
S. 5-245 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de strijd tegen mensenhandel op te voeren 7/10/2010
S. 5-247 Wetsvoorstel in verband met de voorwaarden voor de administratieve aanhouding, de administratieve hechtenis en de verwijdering van vreemdelingen 13/10/2010
S. 5-248 Wetsvoorstel betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk en tot oprichting van een Vaste Regularisatiecommissie 8/10/2010
S. 5-249 Wetsvoorstel strekkende om bij elk ziekenhuis een dienst in te stellen die is gespecialiseerd in pijnbehandeling en pijnbestrijding 6/10/2010
S. 5-250 Wetsvoorstel betreffende specifieke en bindende grenswaarden voor blootstelling aan alle asbestvervangende producten en aan andere gevaarlijke producten 6/10/2010
S. 5-251 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wetten betreffende het statuut van de politieke gevangenen en hun rechthebbenden, gecoŲrdineerd op 16 oktober 1954 6/10/2010
S. 5-262 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen teneinde, inzake de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, de opzettelijke fout begaan door minderjarigen jonger dan zestien jaar te regelen 8/10/2010
S. 5-264 Wetsvoorstel betreffende het zorgouderschap 8/10/2010
S. 5-265 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek 8/10/2010
S. 5-317 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331octies van het Burgerlijk Wetboek teneinde perken te stellen aan genetisch onderzoek bij overledenen met het oog op het vaststellen van de afstamming 13/10/2010
S. 5-319 Wetsvoorstel tot inrichting van een basisdienstverlening inzake verzekeringen 13/10/2010
S. 5-320 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, strekkende om werkloosheidsuitkeringen toe te kennen aan kinderen die in het buitenland een diploma hebben behaald dat gelijkwaardig is aan een Belgisch diploma 13/10/2010
S. 5-322 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 70 tot 72 van het Burgerlijk Wetboek 13/10/2010
S. 5-323 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 3 van de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd 13/10/2010
S. 5-324 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, inzake de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 13/10/2010
S. 5-325 Wetsvoorstel tot instelling van een maatschappelijk verantwoord pensioensparen met een solidaire dimensie 13/10/2010
S. 5-326 Voorstel van resolutie met betrekking tot de rechten van kinderen en jongeren die in BelgiŽ in een ziekenhuis zijn opgenomen, meer bepaald in psychiatrische diensten (K-diensten) 13/10/2010
S. 5-327 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, wat het informeren van de slachtoffers betreft 13/10/2010
S. 5-329 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 446ter van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de tarifering van de erelonen van advocaten 13/10/2010
S. 5-330 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, om rekening te houden met ouders van hetzelfde geslacht in het recht inzake nalatenschap, schenking onder de levenden en testamenten en om het onderscheid op te heffen tussen uit het huwelijk geboren en geadopteerde kinderen 13/10/2010
S. 5-331 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedure voor een dringende en voorlopige scheiding open te stellen voor feitelijk samenwonenden 13/10/2010
S. 5-332 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro 13/10/2010
S. 5-333 Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselzekerheid van de ontwikkelingslanden 13/10/2010
S. 5-334 Wetsvoorstel betreffende de opheffing van de leeftijdsgerelateerde degressie van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 13/10/2010
S. 5-335 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, opdat organisaties waarvan het oogmerk uitsluitend politiek, vakorganisatorisch, menslievend, levensbeschouwelijk of godsdienstig is, niet worden beschouwd als criminele organisaties 13/10/2010
S. 5-338 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen 13/10/2010
S. 5-339 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij de adoptie van een tweede kind te vereenvoudigen 13/10/2010
S. 5-405 Wetsontwerp houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling 28/10/2010
S. 5-406 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering teneinde de rechten van de verdediging beter te waarborgen tijdens het opsporingsonderzoek en het gerechtelijk onderzoek 28/10/2010
S. 5-508 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 24/11/2010
S. 5-510 Voorstel van resolutie betreffende de benoeming van de bestuurlijke commissie belast met het toezicht op de specifieke en uitzonderlijke methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 24/11/2010
S. 5-560 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, wat het verbod op kernwapens betreft 6/12/2010
S. 5-713 Wetsvoorstel teneinde de voorlopige bewindvoerder toe te staan om in rechte op te treden voor een betere bescherming van de kinderbijslag 26/1/2011
S. 5-714 Wetsvoorstel teneinde de voorlopige bewindvoerder toe te staan om in rechte op te treden voor een betere bescherming van de kinderbijslag 26/1/2011
S. 5-715 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de verschoonbaarheidsregel inzake faillissementen tot de wettelijk samenwonenden die persoonlijk aansprakelijk zijn voor de schuld van hun gefailleerde wettelijk samenwonende 26/1/2011
S. 5-734 Wetsvoorstel houdende vrijstelling van het statutair personeel van de openbare sector van de veroordeling tot betaling van de kosten van een gerechtelijk proces 31/1/2011
S. 5-754 Activiteitenverslag en observatoriumrapport 2009 van het Vast Comitť van toezicht op de politiediensten 3/2/2011
S. 5-793 Voorstel van resolutie over de Economische Partnerschapsovereenkomsten tussen de Europese Unie (EU) en de landen van Afrika, de CaraÔben en de Stille Oceaan (ACS-landen) 21/2/2011
S. 5-801 Wetsvoorstel tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, om de compensatoire vergoeding te verhogen voor werknemers die willekeurig zijn ontslagen op grond van betaald educatief verlof 22/2/2011
S. 5-808 Wetsvoorstel ter bevordering van maatschappelijk verantwoorde investeringen 25/2/2011
S. 5-893 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 216bis en 216ter van het Wetboek van strafvordering en van artikel 7 van de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek 24/3/2011
S. 5-917 Voorstel van resolutie tot ondersteuning van de economische ontwikkeling en de versterking van de sociale cohesie in TunesiŽ 30/3/2011
S. 5-922 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, teneinde de transplantatie van onrechtmatig weggenomen organen strafbaar te stellen 1/4/2011
S. 5-997 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot de mededeling van de strafrechtelijke beslissingen en de nodige informatie om rechtsmiddelen in te stellen 4/5/2011
S. 5-1014 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de erkenning van een kind 9/5/2011
S. 5-1068 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het woud in de Democratische Republiek Congo 7/6/2011
S. 5-1109 Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse staat in september 2011 15/6/2011
S. 5-1130 Wetsvoorstel met betrekking tot de ontslagbescherming van werknemers die potentiŽle orgaandonoren zijn 28/6/2011
S. 5-1230 Voorstel van resolutie met het oog op het behoud van de Europese voedselhulp aan de behoeftigen 23/9/2011
S. 5-1234 Voorstel van resolutie betreffende de statusverhoging van de algemene Palestijnse Afvaardiging in Brussel 28/9/2011
S. 5-1238 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij landelijke of interlandelijke adoptie vanaf een tweede kind te vereenvoudigen 3/10/2011
S. 5-1239 Wetsvoorstel tot verlenging van de termijn binnen welke het vermoeden van vaderschap kan worden betwist voor personen geboren binnen het huwelijk 3/10/2011
S. 5-1250 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde het vasthouden van kinderen in gesloten centra te verbieden 7/10/2011
S. 5-1251 Voorstel van resolutie om de ingebouwde veroudering van energiegerelateerde producten tegen te gaan 7/10/2011
S. 5-1274 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de drugswet van 24 februari 1921 met het oog op de invoering van verzwarende omstandigheden in het kader van de handel van hormonale substanties voor menselijk gebruik 19/10/2011
S. 5-1348 Wetsvoorstel tot regeling van het beheer van de banken die door de staat geherfinancierd zijn 22/11/2011
S. 5-1349 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika 22/11/2011
S. 5-1370 Resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat te erkennen voor de Jodenvervolging in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog 30/11/2011
S. 5-1431 Voorstel van resolutie over een duurzame oplossing voor Kamp Ashraf 11/1/2012
S. 5-1440 Voorstel van resolutie met betrekking tot de Marokkanen die in 1975 uit Algerije werden uitgewezen 18/1/2012
S. 5-1442 Voorstel van resolutie betreffende de 8e ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de onderhandelingen van de Doha-ontwikkelingsronde (15 tot 17 december 2011) 18/1/2012
S. 5-1504 De Europese Raad van 1 en 2 maart 2012

Prebriefing 29 februari 2012
29/2/2012
S. 5-1519 Wetsvoorstel tot invoering van een regeling die beursgerelateerde ontslagen moet ontmoedigen 6/3/2012
S. 5-1525 Wetsvoorstel betreffende het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieŽn in het kader van de arbeidsrelaties 13/3/2012
S. 5-1544 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen tot invoering van de donorkaart in afwachting van de volledige digitalisering van het donorschap via de e-ID 21/3/2012
S. 5-1554 Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch standpunt inzake de aanpak van de crisis in Europa 27/3/2012
S. 5-1648 Wetsvoorstel betreffende specifieke en bindende grenswaarden voor blootstelling aan perchloorethyleen op de arbeidsplaats 4/6/2012
S. 5-1664 Wetsvoorstel tot hervorming van de belasting van de meerwaarden gerealiseerd in het kader van de aandelenoptieplannen 12/6/2012
S. 5-1682 Wetsvoorstel met het oog op de verwijzing van een minderjarige naar de specifieke kamer binnen de jeugdrechtbank 28/6/2012
S. 5-1689 Voorstel van resolutie om een geÔntegreerd en samenhangend beleid te ontwikkelen om de problemen voor de volksgezondheid als gevolg van het gebruik van perchloorethyleen op sommige arbeidsplaatsen te verhelpen 2/7/2012
S. 5-1694 Wetsvoorstel teneinde dezelfde samenstelling van een assisenjury te behouden na verwijzing wegens onwettige bepaling van de strafmaat 4/7/2012
S. 5-1706 Wetsvoorstel betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de moord op Julien Lahaut 10/7/2012
S. 5-1720 Ontwerp tot herziening van artikel 43 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1721 Ontwerp tot herziening van artikel 44 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1722 Ontwerp tot herziening van artikel 46 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1723 Ontwerp tot herziening van artikel 64 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1724 Ontwerp tot herziening van artikel 67 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1725 Ontwerp tot herziening van artikel 68 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1726 Ontwerp tot herziening van artikel 69 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1727 Ontwerp tot herziening van artikel 70 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1728 Ontwerp tot herziening van artikel 71 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1729 Ontwerp tot herziening van artikel 72 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1730 Ontwerp tot herziening van artikel 119 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1731 Ontwerp tot herziening van artikel 56 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1732 Ontwerp tot herziening van artikel 57 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1733 Ontwerp tot herziening van artikel 100 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1734 Ontwerp tot herziening van artikel 74 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1735 Ontwerp tot herziening van artikel 77 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1736 Ontwerp tot herziening van artikel 78 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1737 Ontwerp tot herziening van artikel 75 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1738 Ontwerp tot herziening van artikel 76 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1739 Ontwerp tot herziening van artikel 79 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1740 Ontwerp tot herziening van artikel 80 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1741 Ontwerp tot herziening van artikel 81 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1742 Ontwerp tot herziening van artikel 82 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1743 Ontwerp tot herziening van artikel 167 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1744 Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat 19/7/2012
S. 5-1745 Ontwerp van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek 19/7/2012
S. 5-1746 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat 19/7/2012
S. 5-1747 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat 19/7/2012
S. 5-1748 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers 19/7/2012
S. 5-1793 Wetsvoorstel met het oog op een snellere behandeling van het cassatieberoep tegen de arresten van de kamer van inbeschuldigingstelling bij een controle over de toepassing van de bijzondere opsporingsmethoden observatie en infiltratie 26/9/2012
S. 5-1794 Wetsvoorstel tot verbetering van artikel 2, derde lid, 2į, van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden 26/9/2012
S. 5-1810 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 209 en 210 van het Wetboek van strafvordering 16/10/2012
S. 5-1815 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijke Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 24/10/2012
S. 5-1919 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 10/1/2013
S. 5-1920 Voorstel van resolutie met betrekking tot de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 10/1/2013
S. 5-1948 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 27, eerste lid, van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen teneinde voorwaarden op te leggen met betrekking tot de oprichting van een stichting voor een werk van algemeen belang en zonder winstoogmerk 30/1/2013
S. 5-1949 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 februari 1998 met het oog op het behoud van de economische activiteit en de werkgelegenheid in het kader van de sluiting van een levensvatbaar bedrijf 31/1/2013
S. 5-1950 Voorstel van resolutie teneinde de herindustrialisering van de Europese Unie te bevorderen 31/1/2013
S. 5-1989 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en de Gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat 5/3/2013
S. 5-1990 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen 5/3/2013
S. 5-1991 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat 5/3/2013
S. 5-2001 Wetsontwerp betreffende de internering van personen 21/2/2013
S. 5-2044 Voorstel van resolutie teneinde het probleem van de staatloosheid en de bescherming van de staatlozen op te lossen 24/4/2013
S. 5-2145 Wetsvoorstel met het oog op het bevorderen van de transparantie bij de kredietinstellingen en de financiŽle instellingen wat de activiteiten van hun dochterondernemingen betreft 12/6/2013
S. 5-2170 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken 26/6/2013
S. 5-2171 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie om de tot vijf jaar beperkte geldigheid van de wilsverklaring te schrappen en deze door de patiŽnt zelf te laten bepalen 26/6/2013
S. 5-2172 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een termijn vast te leggen voor de arts, enerzijds om gevolg te geven aan het verzoek om euthanasie van de patiŽnt en anderzijds om diens medisch dossier over te dragen aan een commissie indien hij weigert om dit verzoek in te willigen 26/6/2013
S. 5-2173 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van de gecoŲrdineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen teneinde de gewetensclausule te garanderen 26/6/2013
S. 5-2198 Voorstel van resolutie ter bescherming en behoud van het noordpoolgebied 9/7/2013
S. 5-2232 Ontwerp van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming 25/7/2013
S. 5-2233 Wetsontwerp met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2234 Wetsontwerp met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2235 Ontwerp tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2236 Ontwerp tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2237 Ontwerp tot herziening van artikel 41 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2238 Ontwerp tot herziening van artikel 162 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2239 Ontwerp tot herziening van artikel 170, ß 3, van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2240 Ontwerp tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen 25/7/2013
S. 5-2241 Ontwerp tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2242 Ontwerp tot herziening van artikel 144 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2243 Ontwerp tot herziening van artikel 151, ß 1, van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2244 Ontwerp tot herziening van artikel 180 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2245 Wetsontwerp houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie 25/7/2013
S. 5-2279 Wetsontwerp houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het Asbestfonds 9/10/2013
S. 5-2436 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van gecontroleerde verbruiksruimtes voor druggebruikers 15/1/2014
S. 5-2437 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van de begeleide behandeling met diacetylmorfine 15/1/2014
S. 5-2438 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 15/1/2014
S. 5-2445 Wetsontwerp houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder 21/1/2014
S. 5-2450 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 30ter van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten teneinde de ontslagbescherming uit te breiden tot het geval van een adoptie in het buitenland 21/1/2014
S. 5-2461 Voorstel van resolutie betreffende het recht van vrouwen op vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) in de Europese Unie 29/1/2014
S. 5-2472 Voorstel van resolutie betreffende het implementeren van de informatie van de LEIFkaart op de SIS-kaart en/of elektronische identiteitskaart 4/2/2014
S. 5-2798 Voorstel van resolutie betreffende de mogelijkheid van IsraŽlische entiteiten in de door IsraŽl sinds juni 1967 bezette gebieden om in aanmerking te komen voor Belgische en Europese financiŽle steun 10/1/2014

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999