Voorstellen van Philippe Mahoux (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999

133 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-28 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen ten einde, inzake de burgerrechterlijke aansprakelijkheid, de opzettelijke fout begaan door minderjarigen jonger dan zestien jaar te regelen 12/7/2007
S. 4-34 Wetsvoorstel betreffende het zorgouderschap 12/7/2007
S. 4-38 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek 12/7/2007
S. 4-39 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331octies van het Burgerlijk Wetboek ten einde perken te stellen aan genetisch onderzoek bij overledenen met het oog op het vaststellen van de afstamming 12/7/2007
S. 4-40 Voorstel tot wijziging van artikel 18 van het Reglement van de Senaat, wat de erkenning van de fracties betreft 12/7/2007
S. 4-41 Voorstel tot wijziging van artikel 9 van het Reglement van de Senaat, wat de benoeming van de leden van het Bureau betreft 12/7/2007
S. 4-42 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek diverse rechten en taksen alsmede van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, met het oog op de instelling van een taks op internationale kapitaalbewegingen 12/7/2007
S. 4-43 Wetsvoorstel tot inrichting van een basisdienstverlening inzake verzekeringen 12/7/2007
S. 4-44 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, strekkende om werkloosheidsuitkeringen toe te kennen aan kinderen die in het buitenland een diploma hebben behaald dat gelijkwaardig is aan een Belgisch diploma 12/7/2007
S. 4-45 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de regulering van de prijs van aardgas en elektriciteit 12/7/2007
S. 4-68 Verslag over de deelname van een delegatie van de Senaat en de Kamer aan de Conferentie van de Commissies voor de Europese Aangelegenheden - XXXVIIe COSAC, Berlijn, 14-15 mei 2007 12/7/2007
S. 4-71 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij om de toepassingssfeer ervan uit te breiden tot ongewenste communicatie 12/7/2007
S. 4-72 Voorstel van resolutie betreffende wetenschappelijke alternatieven voor dierproeven in het biomedisch onderzoek 12/7/2007
S. 4-73 Voorstel van resolutie ertoe strekkende om de technische beschermingsvoorzieningen op te heffen zodat de regeling voor de kopie voor eigen gebruik wordt heringevoerd, de "peer-to-peer"-communicatie te verduidelijken en een bemiddelingssysteem in te voeren als alternatieve vorm van conflictregeling 12/7/2007
S. 4-74 Resolutie strekkende tot een betere aanpak, op het vlak van de volksgezondheid, van de risico's verbonden aan overgewicht en obesitas 12/7/2007
S. 4-78 Herziening van artikel 63, ßß 1 tot 3, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
-----
Voorstel tot herziening van artikel 63, ß 2 en ß 3, van de Grondwet, tot oprichting van een kieskring voor de vertegenwoordiging van de Belgen die in het buitenland verblijven
12/7/2007
S. 4-79 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 70 tot 72 van het Burgerlijk Wetboek 12/7/2007
S. 4-89 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer om het dragen van een reflecterende armband verplicht te maken op de delen van de openbare weg waar geen trottoir is 18/7/2007
S. 4-90 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 3 van de wet van 28 januari 2003 betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd 17/7/2007
S. 4-91 Wetsvoorstel strekkende om bij elk ziekenhuis een dienst in te stellen die is gespecialiseerd in pijnbehandeling en pijnbestrijding 17/7/2007
S. 4-92 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de uitoefening van de beroepen uit de sector van de geestelijke gezondheidszorg betreft, van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen 17/7/2007
S. 4-93 Wetsvoorstel tot regeling van het toezicht op werknemers door middel van een monitoringsysteem verbonden met het GPS-navigatiesysteem van dienstwagens, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens 17/7/2007
S. 4-94 Voorstel van resolutie dat ertoe strekt denkpistes en acties te lanceren met het oog op een samenhangend en geÔntegreerd beleid inzake milieuziekten 17/7/2007
S. 4-95 Wetsvoorstel betreffende specifieke en bindende grenswaarden voor blootstelling aan alle asbestvervangende producten 17/7/2007
S. 4-96 Wetsvoorstel betreffende de commercialisering van menselijke weefsels en cellen 18/7/2007
S. 4-97 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 17/7/2007
S. 4-98 Voorstel van resolutie tot organisatie van de staten-generaal van de eenoudergezinnen 17/7/2007
S. 4-99 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat, teneinde een gedragscode in te voeren inzake de individuele dienstverlening aan burgers door leden van de Senaat, en een commissie in te stellen die toeziet op de naleving ervan 17/7/2007
S. 4-100 Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw 17/7/2007
S. 4-101 Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 86ter tot oprichting van een Adviescomitť voor duurzame ontwikkeling 18/7/2007
S. 4-102 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de tax shelter-regeling tot de ontwikkeling en de productie van letterkundige werken 17/7/2007
S. 4-103 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 231bis in het Strafwetboek, teneinde het onwettige verzamelen van gegevens voor persoonsidentificatie op elektronische communicatienetwerken strafbaar te maken 17/7/2007
S. 4-104 Voorstel van resolutie om in het investeringsbeleid van de regering maatschappelijk verantwoorde normen op te nemen 12/7/2007
S. 4-105 Voorstel tot invoeging in het Reglement van de Senaat van een artikel 23bis, met betrekking tot de aanwijzing van Europese facilitatoren in de vaste commissie 26/7/2007
S. 4-106 Herziening van artikel 150 van de Grondwet
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
26/7/2007
S. 4-107 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
-----
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, ten einde het aan te vullen met een 6į, dat het recht op water waarborgt
26/7/2007
S. 4-108 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 september 1980 tot uitvoering van artikel 50, ß 2, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen teneinde de gemeentefinanciŽn te ontlasten in het kader van de betaling van de pensioenen van de gemeentelijke mandatarissen 26/7/2007
S. 4-135 Wetsvoorstel betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk en tot oprichting van een Vaste Regularisatiecommissie 2/8/2007
S. 4-136 Wetsvoorstel betreffende de etikettering van transgene producten en houdende wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten 3/8/2007
S. 4-137 Wetsvoorstel tot uitlegging van de artikelen 6, 584 en 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek 2/8/2007
S. 4-153 Wetsvoorstel betreffende de verantwoording, waardering en vermelding van milieuaangelegenheden in de jaarrekeningen en jaarverslagen van ondernemingen 16/8/2007
S. 4-175 Wetsvoorstel tot invoering van een universele toegangskaart voor gehandicapten 4/9/2007
S. 4-242 Wetsontwerp tot oprichting van een Belgisch Centrum voor alternatieven voor dierproeven 3/10/2007
S. 4-267 Wetsvoorstel betreffende het in aanmerking nemen van de studiejaren voor het wettelijk pensioen 11/10/2007
S. 4-269 Wetsvoorstel in verband met de voorwaarden voor de administratieve aanhouding, de administratieve hechtenis en de verwijdering van vreemdelingen 12/10/2007
S. 4-332 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 april 2003 tot toekenning van eretitel van veteraan aan sommige personeelsleden van het departement van Landsverdediging betreffende de toekenning van materiŽle bijstand 24/10/2007
S. 4-351 Wetsvoorstel houdende toepassing van de scheiding van de Staat en de religieuze of niet-confessionele levensbeschouwelijke organisaties of gemeenschappen 6/11/2007
S. 4-353 Voorstel van resolutie om de politieke stabiliteit, de democratie en de eerbiediging van de mensenrechten in Birma te waarborgen 7/11/2007
S. 4-368 Voorstel van resolutie betreffende hepatitis 6/11/2007
S. 4-391 Wetsvoorstel betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de werknemers uit de sector van de callcenters 14/11/2007
S. 4-392 Voorstel van resolutie om de opvang van zwaar zorgbehoevende personen binnen de sociale zekerheid te verbeteren 14/11/2007
S. 4-439 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9ter, ß 2, van het koninklijk besluit van 6 juli 1987 betreffende de inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming, om de verfijnde controle op het inkomen uit te breiden tot de categorieŽn 1 en 2 van de gerechtigden op een integratietegemoetkoming 5/12/2007
S. 4-456 Wetsvoorstel tot wijziging van de fiscale behandeling van meerwaarden op aandelen en van de in de vennootschapsbelasting definitief belaste inkomsten 6/12/2007
S. 4-457 Wetsvoorstel tot belasting van de meerwaarden uit aandelenoptieplannen 6/12/2007
S. 4-458 Wetsvoorstel tot wijziging van het tarief van de jaarlijkse taks op de instellingen voor collectieve belegging, de kredietinstellingen en de verzekeringsondernemingen 6/12/2007
S. 4-459 Voorstel van resolutie om de strijd tegen de grote fiscale fraude op te voeren 6/12/2007
S. 4-494 Wetsvoorstel betreffende de ontzetting van het recht verkozen te worden bij een veroordeling op grond van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd, de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tusssen vrouwen en mannen 20/12/2007
S. 4-502 Voorstel van resolutie betreffende het proces van Oslo en een verdrag over clustermunitie 24/12/2007
S. 4-512 Voorstel van resolutie betreffende de opschorting van de uitwijzingen, in afwachting van de tenuitvoerlegging van het akkoord van de volgende federale regering inzake regularisatie 17/1/2008
S. 4-533 Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking 29/1/2008
S. 4-560 Wetsvoorstel tot wijziging van het vierde deel van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het beginsel van de zitting in raadkamer in te voeren in familiezaken 13/2/2008
S. 4-561 Voorstel van resolutie betreffende de politieke crisis en de etnische spanningen in de Republiek Kenia 13/2/2008
S. 4-578 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 479 van de Programmawet (I) van 24 december 2002 met betrekking tot de voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen 22/2/2008
S. 4-597 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op de reglementering van de verpakking, de etikettering en het in de handel brengen van alcopops 28/2/2008
S. 4-598 Wetsvoorstel betreffende etikettering en gezondheidswaarschuwingen op verpakkingen van alcoholhoudende dranken die zwangere vrouwen ertoe aanzetten geen alcohol te consumeren 28/2/2008
S. 4-633 Wetsvoorstel betreffende het draagmoederschap 13/3/2008
S. 4-678 Voorstel van resolutie ter bestrijding van de vermeende eerwraak in BelgiŽ 8/4/2008
S. 4-696 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, inzake de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 15/4/2008
S. 4-704 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens met het oog op het verbod op de financiering van de vervaardiging, het gebruik of het bezit van uraniumwapens 17/4/2008
S. 4-705 Wetsvoorstel tot instelling van een maatschappelijk verantwoord pensioensparen met een solidaire dimensie 17/4/2008
S. 4-723 Wetsvoorstel tot oprichting van een Raad voor maatschappelijk verantwoord beleggen bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling 29/4/2008
S. 4-725 Voorstel van resolutie met betrekking tot de rechten van kinderen en jongeren die in BelgiŽ in een ziekenhuis zijn opgenomen, meer bepaald in psychiatrische diensten (K-diensten) 30/4/2008
S. 4-731 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, wat het informeren van de slachtoffers betreft 6/5/2008
S. 4-755 Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia 15/5/2008
S. 4-764 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 22/5/2008
S. 4-767 Voorstel van resolutie met betrekking tot een nieuw algemeen beleid van BelgiŽ inzake de strijd tegen de honger in het licht van de wereldvoedselcrisis 21/5/2008
S. 4-768 Voorstel van resolutie om NMBS-abonnees gratis parkeerplaatsen te garanderen 22/5/2008
S. 4-782 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 1 van de Grondwet, teneinde er het beginsel van de scheiding van Kerk en Staat in op te nemen 26/5/2008
S. 4-783 Wetsvoorstel om financiŽle speculatie op de prijsstijging van voedingsproducten te verbieden 28/5/2008
S. 4-811 Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Joden-vervolging in BelgiŽ 17/6/2008
S. 4-825 Wetsontwerp inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek 24/6/2008
S. 4-830 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 18/6/2008
S. 4-834 Voorstel van resolutie betreffende het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS) of myalgische encefalomyelitis (ME) 26/6/2008
S. 4-843 Voorstel van resolutie betreffende de terugkeer naar een stemsysteem met papieren stembiljetten bij de verkiezingen van juni 2009 2/7/2008
S. 4-852 Wetsvoorstel betreffende een betere bescherming van vrouwen in het kader van een in-vitrofertilisatie 2/7/2008
S. 4-924 Wetsontwerp tot hervorming van het hof van assisen 25/9/2008
S. 4-949 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 446ter van het Gerechtelijk Wetboek, met betrekking tot de tarifering van de erelonen van advocaten 7/10/2008
S. 4-951 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, om rekening te houden met ouders van hetzelfde geslacht in het recht inzake nalatenschap, schenking onder de levenden en testamenten en om het onderscheid op te heffen tussen uit het huwelijk geboren en geadopteerde kinderen 7/10/2008
S. 4-952 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedure voor een dringende en voorlopige scheiding open te stellen voor feitelijk samenwonenden 7/10/2008
S. 4-972 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 11 mei 2003 betreffende het onderzoek op embryo's in vitro 16/10/2008
S. 4-982 Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie over de Belgische en internationale financiŽle crisis 4/11/2008
S. 4-1015 Voorstel van resolutie met betrekking tot de problematiek van de productie van agrobrandstoffen in het licht van de voedselveiligheid van de ontwikkelingslanden 20/11/2008
S. 4-1027 Voorstel van resolutie betreffende de concrete invulling en uitwerking van de "Global Green New Deal" 26/11/2008
S. 4-1040 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 om te zorgen voor fiscale neutraliteit ten voordele van de werknemers, met name het onderwijzend personeel, van wie het salaris van december in het verleden in januari werd uitbetaald 3/12/2008
S. 4-1101 Voorstel van resolutie met het oog op een snelle ratificatie van het Verdrag over clustermunitie, ondertekend te Oslo op 2, 3 en 4 december 2008 7/1/2009
S. 4-1108 Wetsvoorstel betreffende de opheffing van de leeftijdsgerelateerde degressie van het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen 12/1/2009
S. 4-1111 Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie, nucleaire ontwapening en raketafweersystemen (missile defence) 13/1/2009
S. 4-1113 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61/5 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de strijd tegen mensenhandel op te voeren 13/1/2009
S. 4-1115 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzake de kostenverdeling onder partijen bij een echtscheidingsprocedure 15/1/2009
S. 4-1133 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 20/1/2009
S. 4-1139 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 8 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, opdat organisaties waarvan het oogmerk uitsluitend politiek, vakorganisatorisch, menslievend, levensbeschouwelijk of godsdienstig is, niet worden beschouwd als criminele organisaties 21/1/2009
S. 4-1179 Voorstel van resolutie inzake de toestand van de mensenrechten in TunesiŽ, naar aanleiding van de 21e verjaardag van het presidentschap van Ben Ali 12/2/2009
S. 4-1185 Voorstel van resolutie betreffende uitbreiding van het systeem van de sociale derde betaler 17/2/2009
S. 4-1211 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van het Burgerlijk Wetboek, wat de behandeling in raadkamer van gerechtelijke procedures inzake familierecht betreft 10/3/2009
S. 4-1214 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wetten betreffende het statuut van de politieke gevangenen en hun rechthebbenden, gecoŲrdineerd op 16 oktober 1954 11/3/2009
S. 4-1225 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 12/3/2009
S. 4-1230 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de koper van een onroerend goed beter te beschermen bij benadeling inzake de oppervlakte 17/3/2009
S. 4-1247 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen, met het oog op een beter ondernemingsbestuur 25/3/2009
S. 4-1268 Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet en de witwaswet dat ertoe strekt het vervaardigen, verhandelen, vervoeren en financieren van brandbommen met witte fosfor te verbieden 1/4/2009
S. 4-1281 Voorstel van bijzondere wet tot aanduiding van de ontwikkelingssamenwerking als een aangelegenheid waarvoor de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat gelijkelijk bevoegd zijn met toepassing van artikel 77, laatste lid, van de Grondwet 20/4/2009
S. 4-1288 Wetsontwerp tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek 22/4/2009
S. 4-1290 Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 38, ß 4, 4į, van de wet van 25 ventŰse jaar XI op het notarisambt 23/4/2009
S. 4-1313 Voorstel van resolutie betreffende het preventiebeleid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van HIV/aids 6/5/2009
S. 4-1323 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op de uitbreiding van de tax shelter-regeling tot de kortfilm 13/5/2009
S. 4-1330 Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan 14/5/2009
S. 4-1341 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 2bis van de uitleveringswet van 15 maart 1874, teneinde de uitlevering te weigeren van een persoon die ter dood is veroordeeld of kan worden veroordeeld 27/5/2009
S. 4-1352 Voorstel van resolutie om voorrang te verlenen aan het begrip "waardig werk" in het internationaal beleid van BelgiŽ 8/6/2009
S. 4-1355 Voorstel van resolutie betreffende het proces achter gesloten deuren en de opsluiting van de Birmaanse oppositieleidster Aung San Suu Kyi na de vermeende schending van haar huisarrest 11/6/2009
S. 4-1372 Voorstel van resolutie betreffende het bloedig onderdrukken van een vreedzaam protest van indianen in Bagua (Noord-Peru) en de miskenning van de rechten van de inheemse bevolking in Peru 24/6/2009
S. 4-1373 Voorstel van resolutie betreffende de viering van de Mandela-dag 25/6/2009
S. 4-1376 Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 1/7/2009
S. 4-1377 Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 1/7/2009
S. 4-1380 Herziening van artikel 150 van de Grondwet
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)
6/7/2009
S. 4-1397 Wetsvoorstel tot invoering van een universele toegangskaart voor gehandicapten 9/7/2009
S. 4-1398 Wetsvoorstel tot regeling van het gebruik van politieke opiniepeilingen gedurende en buiten de kritieke periode van veertig dagen voor elke verkiezing 9/7/2009
S. 4-1403 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Colombia 15/7/2009
S. 4-1404 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie 15/7/2009
S. 4-1441 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, wat het verbod op kernwapens betreft 7/10/2009
S. 4-1544 Voorstel van resolutie met het oog op de systematische mededeling van de agenda's van de vergaderingen van de ministers van de Europese Unie aan de wetgevende Kamers 14/12/2009
S. 4-1574 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 96 van de Programmawet van ... december 2009 17/12/2009
S. 4-1715 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde bisfenol A te verbieden in verpakkingen voor voedingsmiddelen 23/3/2010
S. 4-1720 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 47bis van het Wetboek van strafvordering 24/3/2010
S. 4-1784 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 346-2 van het Burgerlijk Wetboek teneinde de procedure bij de adoptie van een tweede kind te vereenvoudigen 5/5/2010

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999