Voorstellen van Philippe Mahoux (Legislatuur 1999-2003)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999

73 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 2-10 Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten 14/7/1999
S. 2-11 Wetsontwerp strekkende tot de wettelijke erkenning van behandelingen met vervangingsmiddelen en tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica 14/7/1999
S. 2-12 Wetsontwerp ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 14/7/1999
S. 2-13 Voorstel van resolutie betreffende de internationale wapenhandel 14/7/1999
S. 2-14 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 7 februari 1994 om het beleid van ontwikkelingssamenwerking te toetsen aan de eerbied voor de rechten van de mens 14/7/1999
S. 2-18 Wetsvoorstel betreffende de etikettering van transgene producten en houdende wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten 14/7/1999
S. 2-19 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 331octies van het Burgerlijk Wetboek ten einde perken te stellen aan genetisch onderzoek bij overledenen met het oog op het vaststellen van de afstamming 14/7/1999
S. 2-20 Wetsontwerp betreffende de medische onderzoeken die binnen het kader van de arbeidsverhoudingen worden uitgevoerd 14/7/1999
S. 2-76 Wetsontwerp betreffende het definitieve verbod op antipersoonsmijnen 24/9/1999
S. 2-78 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 36 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, strekkende om werkloosheidsuitkeringen toe te kennen aan kinderen die in het buitenland een diploma hebben behaald dat gelijkwaardig is aan een Belgisch diploma 24/9/1999
S. 2-92 Wetsvoorstel met betrekking tot het onderzoek op embryo's in vitro 1/10/1999
S. 2-93 Voorstel van resolutie betreffende de Millennium Round 1/10/1999
S. 2-99 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 december 1975 betreffende de goederen, buiten particuliere eigendommen gevonden of op de openbare weg geplaatst ter uitvoering van vonnissen tot uitzetting 7/10/1999
S. 2-101 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de regeling van de echtscheiding en de scheiding van tafel en bed in het internationaal privaatrecht en tot opheffing van de wet van 27 juni 1960 op de toelaatbaarheid van de echtscheiding wanneer ten minste een van de echtgenoten een vreemdeling is 8/10/1999
S. 2-111 Voorstel tot invoeging in het reglement van de Senaat van een artikel 86bis, ter uitvoering van artikel 66bis van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten 14/10/1999
S. 2-130 Voorstel van resolutie over de schending van de mensenrechtten in Birma (Myanmar) 27/10/1999
S. 2-156 Wetsvoorstel strekkende om bij elk ziekenhuis een dienst in te stellen die is gespecialiseerd in pijnbehandeling en pijnbestrijding 16/11/1999
S. 2-244 Wetsontwerp betreffende de euthanasie 20/12/1999
S. 2-245 Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie 20/12/1999
S. 2-246 Wetsontwerp betreffende de palliatieve zorg 20/12/1999
S. 2-258 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging 23/12/1999
S. 2-314 Voorstel van resolutie over het invoeren van een belasting op internationale kapitaalbewegingen 27/1/2000
S. 2-318 Herziening van artikel 147, tweede lid, van de Grondwet, om de woorden "behalve bij het berechten van ministers en leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen" op te heffen 31/1/2000
S. 2-320 Voorstel van resolutie over de toetreding van een extreem-rechtse partij tot de regering van een lidstaat van de Europese Unie 1/2/2000
S. 2-322 Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie 2/2/2000
S. 2-346 Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet en van de provinciewet, teneinde kandidaten die niet aan de eisen van de democratie voldoen, te verbieden het ambt van burgemeester, schepen of lid van de bestendige deputatie uit te oefenen 18/2/2000
S. 2-384 Voorstel tot wijziging van de artikelen 23-7, 35-2, 37 en 51, eerste lid, van het reglement van de Senaat met betrekking tot het verslag van de debatten 23/3/2000
S. 2-396 Wetsvoorstel ter verbetering van het sociaal statuut der zelfstandigen 4/4/2000
S. 2-397 Wetsvoorstel strekkende om beginnende zelfstandigen aan te moedigen en te stimuleren 4/4/2000
S. 2-398 Wetsvoorstel tot wijziging van de procedures voor het verlenen van vrijstelling van de sociale bijdragen voor zelfstandigen 4/4/2000
S. 2-419 Wetsvoorstel betreffende de psychologische intimidatie door het opzettelijk verzieken van de arbeidsomstandigheden 28/4/2000
S. 2-437 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 waarbij aan de verenigingen zonder winstgevend doel en aan de instellingen van openbaar nut rechtspersoonlijkheid wordt verleend 17/5/2000
S. 2-438 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 oktober 1919 tot verlening van rechtspersoonlijkheid aan de internationale verenigingen met menslievend, godsdienstig, wetenschappelijk, artistiek of pedagogisch doel 17/5/2000
S. 2-441 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de oprichting van een algemene vergadering van vrederechters en rechters in de politierechtbank 18/5/2000
S. 2-507 Voorstel van resolutie betreffende de IsraŽlisch-Palestijnse kwestie 6/7/2000
S. 2-521 Voorstel van resolutie over een universeel moratorium op de doodstraf 13/7/2000
S. 2-561 Voorstel van resolutie over de sancties in het internationaal recht 26/10/2000
S. 2-574 Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om destabiliserende kapitaalstromen te verminderen en om middelen te genereren ter aanwending van ontwikkelingsprojecten 10/11/2000
S. 2-587 Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen 30/11/2000
S. 2-618 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 december 1998 tot organisatie van de geautomatiseerde stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing en tot wijziging van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming 10/1/2001
S. 2-621 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek 15/1/2001
S. 2-624 Voorstel van resolutie over Afghanistan 25/1/2001
S. 2-646 Voorstel van resolutie over de invoering van een wereldwijd verbod op antihanteerbaarheidsmechanismen 8/2/2001
S. 2-647 Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet van 3 januari 1933, wat betreft het verbod op antihanteerbaarheidsmechanismen 8/2/2001
S. 2-688 Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het reglement van de Senaat 15/3/2001
S. 2-695 Wetsontwerp betreffende het onderzoek op embryo's in vitro 20/3/2001
S. 2-727 Voorstel van resolutie over de noodzaak dat de Verenigde Staten van Amerika de doelstelling van het protocol van Kyoto in acht nemen 25/4/2001
S. 2-746 Voorstel tot wijziging van artikel 18 van het reglement van de Senaat, wat de erkenning van de fracties betreft 14/5/2001
S. 2-747 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 148sexies van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, om een voorafgaande controle mogelijk te maken op de verspreiding van racistisch, xenofoob of negationistisch drukwerk 15/5/2001
S. 2-786 Wetsontwerp betreffende de onvatbaarheid voor beslag van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een bankrekening zijn gestort 15/6/2001
S. 2-869 Voorstel van resolutie over de ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Doha 18/7/2001
S. 2-873 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en van de wet van 8 april 1965 tot instelling van de arbeidsreglementen, wat de integratie van gehandicapten betreft 19/7/2001
S. 2-901 Voorstel van resolutie betreffende de ondertekening of de ratificatie van de statuten van het Internationaal Strafhof door de Lid-Staten van de Europese Unie en de staten die kandidaat zijn voor toetreding tot de Europese Unie 18/9/2001
S. 2-1075 Voorstel van resolutie betreffende de nationale hepatitis C-dag 13/3/2002
S. 2-1133 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen alsmede van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, met het oog op de instelling van een taks op internationale kapitaalbewegingen 30/4/2002
S. 2-1173 Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek 28/5/2002
S. 2-1195 Voorstel van resolutie betreffende de economische en sociale situatie in ArgentiniŽ alsook betreffende de gebeurtenissen die het land in december 2001 in een zware crisis hebben gebracht 6/6/2002
S. 2-1210 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de verdedigers van de mensenrechten 19/6/2002
S. 2-1225 Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht 1/7/2002
S. 2-1226 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 69 van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973 2/7/2002
S. 2-1255 Wetsontwerp tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht 18/7/2002
S. 2-1256 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en van artikel 144ter van het Gerechtelijk Wetboek 18/7/2002
S. 2-1300 Voorstel van resolutie over de verbetering van de procedure voor het bekomen van een tegemoetkoming voor de aankoop van een rolstoel 10/10/2002
S. 2-1311 Voorstel van resolutie betreffende het bepalen van de feiten en de eventuele verantwoordelijkheid van Belgische overheden bij de vervolging en de deportatie van de joden in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog 16/10/2002
S. 2-1334 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 34 en 35 van de gecoŲrdineerde wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkering met het oog op de terugbetaling van de kosten van medisch begeleide voortplanting 4/11/2002
S. 2-1375 Voorstel tot wijziging van artikel 9 van het Reglement van de Senaat, wat de benoeming van de leden van het Bureau betreft 4/12/2002
S. 2-1434 Wetsvoorstel tot inrichting van een basisdienstverlening inzake verzekeringen 22/1/2003
S. 2-1464 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 september 1980 tot uitvoering van artikel 50, ß 2, tweede lid, van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen teneinde de gemeentefinanciŽn te ontlasten in het kader van de betaling van de pensioenen van de gemeentelijke mandatarissen 12/2/2003
S. 2-1491 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 768 en 1107 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van een artikel 29bis in het Wetboek van strafvordering 19/2/2003
S. 2-1525 Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van de bilaterale akkoorden die de rechtsmacht van het Internationaal Strafhof beperken 11/3/2003
S. 2-1545 Wetsontwerp tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat 19/3/2003
S. 2-1561 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het beginsel in te voeren van de dubbele nationaliteit voor Belgische burgers die vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgen 25/3/2003
S. 2-1591 Voorstel van resolutie met betrekking tot het statuut van journalisten en redacties dat de optimale uitoefening van de vrijheid van informatie en van hun overige democratische opdrachten van openbare dienstverlening waarborgt 4/4/2003

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1995-1999