Zoekresultaat wetgevingsdossiers

Criteria :
Dossiers in behandeling in : Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
6: Legislatuur 2014-...

154 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 6-449 Voorstel van resolutie om een interfederaal « monitoringmechanisme » in te voeren voor de aanbevelingen van de Raad van Europa betreffende België 10/7/2018
S. 6-441 Voordracht van een eerste en tweede kandidaat voor het ambt van Franstalig rechter in het Grondwettelijk Hof 11/6/2018
S. 6-437 Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van antisemitisme 8/6/2018
S. 6-434 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen 29/5/2018
S. 6-413 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact, de kansen en mogelijkheden en de risico's van de digitale "slimme samenleving" 16/3/2018
S. 6-405 Voorstel van resolutie tot invoering van een internationaal migratietribunaal 23/2/2018
S. 6-401 Voorstel van resolutie betreffende de eerbiediging van de lokale democratie in de faciliteitengemeenten in de Brusselse rand 1/2/2018
S. 6-397 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid 23/1/2018
S. 6-396 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, met het oog op de afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers en van de devolutieve werking van de lijststem voor de verkiezing van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement en het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 23/1/2018
S. 6-395 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de afschaffing van de regeling inzake lijstenverbinding voor de verkiezing van het Vlaams Parlement en het Waals Parlement 23/1/2018
S. 6-383 Voorstel van resolutie om opdracht te geven tot het instellen van een onderzoek naar wahabistische organisaties die actief zijn op ons grondgebied om te bepalen of ze schadelijke sektarische organisaties zijn 1/12/2017
S. 6-368 Voorstel van resolutie betreffende de impact op de Federale Staat en de deelstaten van de parameters die in aanmerking zijn genomen bij het opmaken van de begrotingen 2018 van de entiteiten I en II. 10/10/2017
S. 6-359 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel 29/6/2017
S. 6-344 Herziening van titel II van de Grondwet, teneinde een nieuw artikel in te voegen om het recht op veiligheid te waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed.2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde in titel II een artikel 32/1 in te voegen om het recht op veiligheid te waarborgen
8/5/2017
S. 6-339 Herziening van artikel 7bis van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie « Belgisch Staatsblad » nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet
25/4/2017
S. 6-327 Voorstel van resolutie met het oog op het openstellen voor het publiek van een groot deel van het Koninklijk Domein te Laken 9/3/2017
S. 6-314 Voorstel van resolutie met betrekking tot de toekomst van de federale culturele en wetenschappelijke instellingen 7/1/2017
S. 6-308 Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot het sluiten van samenwerkingsakkoorden tussen parlementaire vergaderingen 12/12/2016
S. 6-306 Herziening van titel II van de Grondwet om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden moet waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van de Grondwet om in titel II een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap waarborgt op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie garanderen
12/12/2016
S. 6-300 Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot het sluiten van samenwerkingsakkoorden tussen parlementaire vergaderingen 14/11/2016
S. 6-286 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen 10/8/2016
S. 6-277 Voorstel van resolutie over de niet toepassing van de taalwetgeving in de plaatselijke besturen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest 13/6/2016
S. 6-263 Voorstel van resolutie betreffende het neutraliteitsbeginsel voor ambtenaren die een openbaar ambt bekleden 26/2/2016
S. 6-262 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 21, tweede lid, van de Grondwet om het aan te vullen met het principe dat de wet altijd boven religieuze akten staat 22/2/2016
S. 6-257 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 30 van de Grondwet, om de bescherming der talen uit te breiden 3/2/2016
S. 6-256 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen alsmede van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen, teneinde de stemgerechtigde leeftijd voor de gewestverkiezingen te verlagen tot 16 jaar 26/1/2016
S. 6-248 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de afschaffing van het kieskanton Sint-Genesius-Rode en de invoering van poolvorming per taalgroep in de kieskring Brussel-Hoofstad 24/11/2015
S. 6-236 Voorstel van resolutie voor de verhoging van de strafrechtelijke meerderjarigheid tot 23 jaar 27/9/2015
S. 6-230 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 25 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, alsook van artikel 13 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de vreemdelingen die in België verblijven stemrecht te verlenen bij de regionale verkiezingen 16/7/2015
S. 6-226 Voorstel van resolutie betreffende het neutraliteitsprincipe voor ambtenaren 15/7/2015
S. 6-220 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet teneinde de burgerlijke bedieningen open te stellen voor eenieder die op rechtmatige wijze in ons land is gevestigd
2/7/2015
S. 6-219 Voorstel van resolutie om het samenwerkingsakkoord tot oprichting van het Agentschap voor buitenlandse handel op te zeggen 1/7/2015
S. 6-218 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de buitenlandse handel betreft 1/7/2015
S. 6-215 Voorstel van resolutie voor een revitalisering van de democratie in België 15/6/2015
S. 6-211 Voorstel van resolutie tot invoering van ouderbegeleiding onder gerechterlijk toezicht 4/6/2015
S. 6-209 Voorstel van verklaring tot herziening van het opschrift van titel III, hoofdstuk I, afdeling II, van de Grondwet, om de benaming "Senaat" te vervangen door de benaming "Kamer der deelstaten" 29/5/2015
S. 6-197 Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België, met als doel geen haatdragende, discriminerende en onzinnige bepalingen meer op te nemen in grondwettelijke regels 2/4/2015
S. 6-196 Voorstel van resolutie om in het Burgerlijk Wetboek te erkennen dat een dier een levend wezen met gevoel is 1/4/2015
S. 6-194 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 197 van de Grondwet met als doel een open debat door de grondwetgever over de Belgische monarchie niet onmogelijk te maken tijdens een regentschap 26/3/2015
S. 6-188 Voorstel van resolutie tot wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties, om hem uit te breiden tot belaging en misdrijven onder invloed van alcohol, waarbij de openbare orde wordt verstoord en om te voorzien in de mogelijkheid van een derde soort alternatieve maatregel voor de gemeentelijke administratieve sanctie 17/3/2015
S. 6-187 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 102 van de Grondwet met als doel de algehele onschendbaarheid van de Koning op te heffen en te beperken tot de handelingen die gesteld werden binnen de publieke opdrachten 9/3/2015
S. 6-186 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 96 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie louter formeel en ceremonieel te maken 9/3/2015
S. 6-185 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet met als doel de regels van de annuïteit van de begroting ook toe te passen op de monarchie 9/3/2015
S. 6-183 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie louter formeel en ceremonieel te maken 13/2/2015
S. 6-182 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167,§1, van de Grondwet 12/2/2015
S. 6-181 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet met als doel een duidelijke scheiding te maken tussen de publieke rol en het privéleven van de Belgische monarchie en deze louter formeel en ceremonieel te maken 27/2/2015
S. 6-180 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet met als doel een duidelijke scheiding te maken tussen de publieke rol en het privéleven van de Belgische monarchie en de monarchie louter formeel en ceremonieel te maken 27/2/2015
S. 6-179 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet met als doel een duidelijke scheiding te maken tussen de publieke rol en het privéleven van de Belgische monarchie 27/2/2015
S. 6-178 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie louter formeel en ceremonieel te maken 27/2/2015
S. 6-177 Herziening van artikel 63, §§ 1 tot 3, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 63 van de Grondwet inzake de zetelverdeling van de Kamer van volksvertegenwoordigers
27/2/2015
S. 6-176 Voorstel van verklaring tot herziening van het decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in België 27/2/2015
S. 6-175 Voorstel van verklaring tot herziening van titel III, hoofdstuk III, afdeling II, van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het opheffen van de zogenaamde Kroonraad 27/2/2015
S. 6-174 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet wat betreft het genaderecht 27/2/2015
S. 6-173 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 33, 36, 39bis, 41, 134 en 195 van de Grondwet, teneinde bindende referenda mogelijk te maken 27/2/2015
S. 6-172 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 44, eerste lid, van de Grondwet teneinde het parlementair zomerreces te beperken tot vier weken 27/2/2015
S. 6-171 Voorstel van verklaring tot herziening van Titel III, Hoofdstuk III, Afdeling II, van de Grondwet inzake de afschaffing van de titel van Minister van Staat 27/2/2015
S. 6-170 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet, voor wat de afschaffing van de adel betreft 27/2/2015
S. 6-169 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen teneinde het volledige beleid en de organieke regels betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn over te hevelen naar de Gemeenschappen 27/2/2015
S. 6-168 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op de overdracht van de bevoegdheid inzake het bepalen van de eedformule 27/2/2015
S. 6-167 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat het rijbewijs en de rijopleiding betreft 27/2/2015
S. 6-166 Voorstel van resolutie over de stichting van een zogenaamde "Fédération Wallonie-Bruxelles" 27/2/2015
S. 6-165 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet wat de procedure tot herziening van de Grondwet betreft 27/2/2015
S. 6-164 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 4 van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980 wat het archiefwezen betreft 27/2/2015
S. 6-163 Voorstel van resolutie strekkende tot de splisting van de sociale zekerheid 27/2/2015
S. 6-157 Herziening van artikel 63, § 1, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 63, § 1, van de Grondwet, teneinde een aanzienlijk deel van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers te laten kiezen op basis van een federale kieskring
3/2/2015
S. 6-155 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake mobiliteit
2/2/2015
S. 6-154 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake communicatie
2/2/2015
S. 6-153 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake post
2/2/2015
S. 6-146 Voorstel van verklaring tot herziening van titel Ibis van de Grondwet om een artikel 7ter in te voegen betreffende de internationale solidariteit 15/1/2015
S. 6-142 Wetsvoorstel teneinde de cumulatie van mandaten van senatoren te beperken 13/1/2015
S. 6-141 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen 18/12/2014
S. 6-138 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, § 1, tweede lid, van de Grondwet, wat de bevoegdheid inzake oorlogsvoering betreft 10/12/2014
S. 6-137 Herziening van artikel 21, eerste lid, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van de Grondwet met het oog op de vervanging van artikel 21, eerste lid
10/12/2014
S. 6-136 Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en de vrijheden moet waarborgen
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van de Grondwet met het oog op het invoegen van een artikel 11ter
5/12/2014
S. 6-130 Herziening van artikel 150 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot vervanging van artikel 150 van de Grondwet
1/12/2014
S. 6-129 Herziening van artikel 29 van de Grondwet
(Verlaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot vervanging van artikel 29 van de Grondwet)
1/12/2014
S. 6-123 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van het recht op universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
26/11/2014
S. 6-122 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met het oog op het invoeren van een recht op water en op energie
26/11/2014
S. 6-121 Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
24/11/2014
S. 6-105 Voorstel van verklaring tot herziening van titel IX, artikel 1, van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-104 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 92 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-103 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 54 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-102 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 4 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-96 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 110 van de Grondwet 4/11/2014
S. 6-92 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 198 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-91 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 196 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-90 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-89 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 174 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-88 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 168 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-87 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-86 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-85 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 143 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-84 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 119 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-83 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 100 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-81 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 95 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-80 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 93 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-79 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 91 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-78 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 90 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-77 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 87 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-76 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 86 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-75 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 85 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-74 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 83 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-73 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 82 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-72 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 78 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-71 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 77 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-70 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 76 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-69 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 75 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-68 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 74 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-67 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 73 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-66 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 71 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-65 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 70 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-64 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 69 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-63 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 68 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-62 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 67 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-61 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 60 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-60 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-59 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 58 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-58 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 57 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-57 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 56 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-56 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 53 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-55 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 52 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-54 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 51 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-53 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 50 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-52 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 49 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-51 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 48 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-50 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 47 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-49 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 46 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-48 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 45 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-47 Voorstel van verklaring tot herziening van 44 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-46 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 43, § 2, van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-45 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 42 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-44 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36 van de Grondwet, teneinde de Senaat af te schaffen 3/11/2014
S. 6-43 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde een punt 7 toe te voegen dat het recht op toegang tot het internet als een nieuw grondrecht invoert
24/10/2014
S. 6-38 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 127, § 1, 2°, van de Grondwet inzake het onderwijs 14/10/2014
S. 6-37 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 15ter van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 14/10/2014
S. 6-36 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht voor de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, ten einde het aan te vullen met een 7°, dat het recht op water waarborgt
9/10/2014
S. 6-35 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet wat het afschaffen van de monarchie betreft 8/10/2014
S. 6-34 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat het ernegiebeleid betreft 8/10/2014
S. 6-25 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 44, 45 en 46 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 22/9/2014
S. 6-24 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 36, 74, 75, 78 en 79 van de Grondwet met als doel de Beglische monarchie ceremonieel te maken 22/9/2014
S. 6-23 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 63 en 165 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 22/9/2014
S. 6-22 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 37, 104, 108 en 109 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 22/9/2014
S. 6-21 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 107, 114 en 167 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 22/9/2014
S. 6-20 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 195 en 198 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 22/9/2014
S. 6-19 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 22/9/2014
S. 6-18 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 40, 110, 111, 151, 153 en 160 van de Grondwet met als doel de Belgische Monarchie ceremonieel te maken 22/9/2014
S. 6-17 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet, om een lid toe te voegen dat de leden van de Koninklijke Familie aan wie een dotatie kan verleend worden, bepaalt 22/9/2014
S. 6-16 Herziening van artikel 25 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
22/9/2014
S. 6-15 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, tweede uitgave, van 28 april 2014)
22/9/2014
S. 6-14 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, om het recht op een menswaardig leven uit te breiden met het recht op een toereikende hoeveelheid energie en water 15/9/2014
S. 6-11 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 49, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 14/10/2014
S. 6-9 Herziening van artikel 111 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 111 van de Grondwet, om het op te heffen
14/10/2014
S. 6-8 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6°, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid
14/10/2014
S. 6-7 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, tweede uitgave van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een bijkomend grondrecht, namelijk het recht op toegang tot het internet
14/10/2014