Wet geworden voorstellen en ontwerpen (indiening huidige legislatuur)

   

Wet geworden voorstellen van senatoren (bekrachtigd en afgekondigd)

2 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 6-254 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, met het oog op het regelen van een aantal aspecten van de constitutieve autonomie van de Duitstalige Gemeenschap 25/12/2016
S. 6-273 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof teneinde het Grondwettelijk Hof toe te laten in een arrest gewezen op prejudiciŽle vraag de gevolgen te handhaven van een ongrondwettig verklaarde bepaling 25/12/2016

Wet geworden voorstellen van kamerleden (bekrachtigd en afgekondigd)

169 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 6-466 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiŽle mededelingen van de overheid, teneinde ook na de hertekening van de kieskringen in de provincies Henegouwen en Luxemburg de voortzetting te verzekeren van de beperking van de verkiezingsuitgaven 25/11/2018
K. 54-3044 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI op het notarisambt, in verband met de benoemingscommissies voor het notariaat 23/11/2018
K. 54-3288 Wetsvoorstel met betrekking tot het verlenen van een Staatswaarborg onder de vorm van een borgstelling, in de context van een DBFM overeenkomst, voor de bouw van een nieuwe penitentiaire inrichting te Antwerpen 7/11/2018
K. 54-3289 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiŽle contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest 7/11/2018
K. 54-3223 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 2018 betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie en van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 30/10/2018
K. 54-3216 Wetsvoorstel betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van diverse wetsbepalingen 15/10/2018
S. 6-407 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft 14/10/2018
S. 6-408 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft 14/10/2018
S. 6-438 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft 14/10/2018
S. 6-439 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft 14/10/2018
S. 6-440 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft 14/10/2018
S. 6-442 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging, wat de cumulatie van mandaten betreft, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 14/10/2018
S. 6-443 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van mandaten betreft 14/10/2018
S. 6-444 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van mandaten betreft 14/10/2018
K. 54-3167 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de versoepeling van het scholingsbeding en de invoering van een scholingsbeding voor knelpuntberoepen 14/10/2018
K. 54-584 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 voor wat het zondagswerk betreft 11/10/2018
K. 54-2240 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof 6/9/2018
K. 54-313 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen wat het ouderschapsverlof betreft 2/9/2018
K. 54-357 Wetsvoorstel tot inperking van de gevolgen van de "prijs van de liefde" 2/9/2018
K. 54-1820 Wetsvoorstel tot wijziging van de op 16 maart 1968 gecoŲrdineerde wet betreffende de politie over het wegverkeer wat de verbeurdverklaring en immobilisering van voertuigen betreft 2/9/2018
K. 54-2161 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de invoering van de schoolstraat betreft 2/9/2018
K. 54-2464 Wetsvoorstel tot wijziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, wat betreft de flexibilisering van de opname van thematische verloven 2/9/2018
S. 6-412 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de verkiezingsuitgaven voor de lokale verkiezingen betreft 30/7/2018
K. 54-1234 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen betreffende een uitreisverbod, de aflevering, ongeldigverklaring en intrekking van reisdocumenten en identiteitsdocumenten voor niet-ontvoogde minderjarigen 30/7/2018
K. 54-2396 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht, tot instelling van de dienst gemeenschapswachten en tot wijziging artikel 119bis van de nieuwe gemeentewet, wat de opleiding betreft 30/7/2018
K. 54-3217 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's met het oog op het verbeteren van de samenhang van de tekst en de overeenstemming ervan met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 30/7/2018
K. 54-3227 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 mei 2014 betreffende de doorrekening door het Federaal Planbureau van de verkiezingsprogramma's van de politieke partijen bij de verkiezing voor de Kamer van volksvertegenwoordigers 30/7/2018
K. 54-2848 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en diverse andere bepalingen wat het huwelijksvermogensrecht betreft en tot wijziging van de wet van 31 juli 2017 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse bepalingen ter zake 22/7/2018
K. 54-3247 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten van 11 juli 2018 die naturalisaties verlenen 22/7/2018
K. 54-3018 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties wat de verkeersinbreuken betreft die het voorwerp kunnen maken van gemeentelijke en administratieve sancties 19/7/2018
K. 54-3084 Wetvoorstel tot wijziging van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiŽle elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten 19/7/2018
S. 6-410 Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene wetten betreffende verkiezingsuitgaven en financiering van de politieke partijen, wat sponsoring betreft 15/7/2018
K. 54-2098 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie om er de Deontologische Code voor de openbare mandatarissen in te voegen 15/7/2018
K. 54-816 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering wat de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen betreft 11/7/2018
K. 54-3177 Voorstel van naturalisatiewetten voorgelegd door de commissie voor de naturalisaties 11/7/2018
K. 54-2340 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer wat betreft herstelexamens en -onderzoeken na een veroordeling tot een verval van het recht tot sturen 27/6/2018
K. 54-1799 Wetsvoorstel betreffende de aanpak van geweld omwille van cultuur, gewoonte, religie, traditie of de zogenaamde "eer", met inbegrip van de genitale verminking 18/6/2018
K. 54-1895 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 375bis van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1253ter/1, 1253ter/3 en 1253quater van het Gerechtelijk Wetboek 15/6/2018
K. 54-2280 Wetsvoorstel tot invoering van de GecoŲrdineerde Universele Tijd (UTC) als basis voor de wettelijke tijd in BelgiŽ 11/6/2018
K. 54-2475 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden 3/6/2018
K. 54-3104 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit 25/5/2018
K. 54-2553 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat de verkiezing van de politieraad betreft 21/5/2018
K. 54-2536 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan als bij stichting opgerichte entiteiten, die afhangen van de erkende universitaire ziekenhuizen, betreft 4/5/2018
K. 54-201 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 375 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 15/4/2018
K. 54-2978 Voorstel van naturalisatiewetten voorgelegd door de commissie voor de naturalisaties 15/4/2018
K. 54-1521 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de opdrachten en versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst 29/3/2018
K. 54-2945 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus 29/3/2018
K. 54-2970 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid 29/3/2018
K. 54-2922 Wetsvoorstel betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie 26/3/2018
K. 54-2395 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen wat de mogelijkheden om zich te registreren als orgaandonor post mortem betreft 21/3/2018
K. 54-2809 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van het Rekenhof wat de controle op de mandatenlijst en de vermogensaangifte betreft 18/3/2018
K. 54-1488 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de bestaansmiddelen van wezen betreft 6/3/2018
K. 54-2913 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit 4/3/2018
K. 54-2357 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat de bestuurlijke transparantie bij de dochterondernemingen van NMBS en Infrabel betreft 26/1/2018
K. 54-2864 Wetsvoorstel tot hervorming van de vennootschapsbelasting 25/12/2017
K. 54-2719 Voorstel van naturalisatiewetten voorgelegd door de commissie voor de naturalisaties 23/11/2017
K. 54-1254 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaatmilitairen van het actief kader van de Krijgsmacht wat de politieke activiteiten en mandaten van militairen betreft 19/11/2017
K. 54-2711 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de bevordering van de militairen 19/11/2017
K. 54-2269 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, wat betreft het elektronisch vergaderen 2/11/2017
K. 54-2612 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, de wet van 7 juni 1969 tot vaststelling van de tijd gedurende welke geen opsporing ten huize, huiszoeking of aanhouding mag worden verricht, de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en de wet van 19 december 2003 betreffende het Europees aanhoudingsbevel 31/10/2017
S. 6-363 Ontwerp tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014) 24/10/2017
K. 54-2673 Wetsvoorstel tot wijziging van de in artikel 87 van het Kieswetboek bedoelde tabel teneinde de kantonstructuur van de kieskring Henegouwen aan te passen 22/10/2017
K. 54-1008 Wetsvoorstel betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed 18/10/2017
K. 54-1773 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende aanwervingsselectie en met betrekking tot de stage met het oog op de optimalisering van het quotum inzake tewerkstelling van personen met een handicap bij de federale overheidsdiensten 3/9/2017
K. 54-2282 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake 31/7/2017
K. 54-2555 Voorstel van naturalisatiewetten voorgelegd door de commissie voor de naturalisaties 31/7/2017
K. 54-2472 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de vermelding in vonnissen betreffende de vaststelling van een onderhoudsbijdrage, van de mogelijkheid tot machtiging van de schuldeiser om aan de onderhoudsplichtige verschuldigde geldsommen te ontvangen 21/7/2017
K. 54-440 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 38 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, wat betreft het verval van het recht tot het besturen van niet gemotoriseerde voertuigen 18/7/2017
K. 54-607 Wetsvoorstel tot versterking van de rol van de fiscale bemiddelingsdienst 10/7/2017
K. 54-2531 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 maart 1954 tot voorkoming en beteugeling der aanslagen op de vrije uitoefening van de door de Grondwet ingestelde souvereine machten 6/7/2017
K. 54-2268 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, wat betreft de begroting 30/6/2017
K. 54-1610 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 52 en 53 van de programmawet van 25 december 2016 8/6/2017
K. 54-2004 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst gestructureerd op twee niveaus, wat de politieraad betreft 31/5/2017
K. 54-2385 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 april 2002 houdende de essentiŽle elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten 31/5/2017
K. 54-2293 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, met het oog op de oprichting van raden voor opleiding en een Hoge Raad voor opleiding 29/5/2017
K. 54-2429 Voorstel van naturalisatiewetten voorgelegd door de commissie voor de naturalisaties 22/5/2017
K. 54-1940 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse wetten met het oog op de aanvulling van de gerechtelijke ontbindingsprocedure van vennootschappen 17/5/2017
K. 54-2050 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering om de strijd tegen het terrorisme te bevorderen 17/5/2017
K. 54-2087 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de indentificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank ''Intervenanten'' 17/5/2017
K. 54-1473 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134septies in de Nieuwe gemeentewet, teneinde de burgemeester toe te staan over te gaan tot sluiting van de inrichtingen waarvan vermoed wordt dat er terroristische actiteiten plaatsvinden 13/5/2017
S. 6-328 Wetsontwerp houdende de regeling van de oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand voor wat de Raad van State en de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft 26/4/2017
K. 54-192 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen en ertoe strekkende de vrije keuze van een advocaat of iedere andere persoon die krachtens de op de procedure toepasselijke wet de vereiste kwalificaties heeft om zijn belangen te verdedigen in elke fase van de rechtspleging te waarborgen in het kader van een rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst 9/4/2017
K. 54-1952 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken 9/4/2017
K. 54-2196 Wetsvoorstel houdende ruimere mobiliteit van de vůůr 1 april 2014 benoemde rechters in handelszaken 9/4/2017
K. 54-697 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving tot invoering van een statuut voor pleegzorgers 19/3/2017
K. 54-1851 Wetsvoorstel tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand 19/3/2017
K. 54-2285 Voorstel van naturalisatiewetten voorgelegd door de commissie voor de naturalisaties 12/3/2017
K. 54-765 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke 20/2/2017
K. 54-1152 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, betreffende de adoptie 20/2/2017
K. 54-1186 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 298 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat betreft de herinneringsbrieven voor onbetaalde inkomstenbelastingen 20/2/2017
K. 54-1658 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, wat de prenatale erkenning van een kind door een niet-gehuwde ouder betreft 20/2/2017
K. 54-1857 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de definitie van gevangenisdirecteur 20/2/2017
K. 54-2286 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van economisch recht en de wet van 25 december 2016 tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie 19/2/2017
K. 54-1697 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 maart 1954 betreffende de herstelpensioenen voor de burgerlijke slachtoffers van de oorlog 1940-1945 en hun rechthebbenden 12/1/2017
K. 54-1924 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, wat betreft de afschaffing van de borgstelling voor de bijzondere rekenplichtige 18/12/2016
K. 54-1579 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft de bestraffing van terrorisme 14/12/2016
K. 54-1779 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de faillissementswet van 8 augustus 1997 met het oog op de invoering van het Centraal Register Solvabiliteit 1/12/2016
K. 54-2103 Voorstel van naturalisatiewetten voorgelegd door de commissie voor de naturalisaties 27/11/2016
S. 6-279 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving 16/8/2016
K. 54-1933 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat betreft de veiligheidsplannen 16/8/2016
K. 54-211 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat het indienen van een bezwaarschrift betreft 3/8/2016
K. 54-860 Wetsvoorstel betreffende de belastingvrije som voor kinderen in geval van co-ouderschap 3/8/2016
K. 54-958 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat de nietinachtneming van verkeersbord C21 betreft 3/8/2016
K. 54-1572 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten betreft 3/8/2016
K. 54-1051 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg, tot verruiming van de definitie van palliatieve zorg 21/7/2016
K. 54-1860 Voorstel van naturalisatiewetten voorgelegd door de commissie voor de naturalisaties 21/7/2016
K. 54-1955 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden wat de betrokken clubs betreft 21/7/2016
K. 54-477 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 wat de giften aan hogescholen betreft 10/7/2016
K. 54-1484 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van economisch recht met het oog op de invoering van de panoramavrijheid 27/6/2016
K. 54-1849 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden 27/6/2016
K. 54-1825 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de berekening van de waarde van het vruchtgebruik betreft 19/6/2016
K. 54-1419 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat de samenstelling van de Federale Controle en Evaluatiecommissie betreft 16/6/2016
K. 54-1454 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuÔteit van de ondernemingen, wat het hoger beroep in het kader van een gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord betreft 16/6/2016
K. 54-1735 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek wat de samenstelling van de Nationale Evaluatiecommissie zwangerschapsafbreking betreft 16/6/2016
K. 54-1540 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Economisch Recht wat uittreksels uit de Kruispuntbank van Ondernemingen betreft 6/6/2016
K. 54-670 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 1 augustus 1985 houdende fiscale en andere bepalingen, wat de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden betreft 31/5/2016
K. 54-374 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat betreft de afschaffing van de borgstelling voor bijzondere rekenplichtigen 29/5/2016
K. 54-1401 Wetsvoorstel tot afschaffing van het nationaal raadgevend comitť van de hulpverleningszones van de civiele veiligheid 29/5/2016
K. 54-1664 Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strafbaar stellen van het zonder machtiging of toestemming binnenkomen of binnendringen in een havenfaciliteit of onroerend dan wel roerend goed binnen de grenzen van een haven 20/5/2016
K. 54-1801 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van ... tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI op het notarisambt met betrekking tot de benoemingscommissies voor het notariaat 20/5/2016
K. 54-598 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI op het notarisambt met betrekking tot de benoemingscommissies voor het notariaat 27/4/2016
K. 54-1155 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening wat de beperking van openingsuren in badplaatsen en toeristische centra betreft 1/4/2016
K. 54-463 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 442bis van het Strafwetboek 25/3/2016
K. 54-1655 Voorstel van naturalisatiewetten voorgelegd door de commissie voor de naturalisaties 17/3/2016
K. 54-1002 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector wat de administratieve boetes betreft 4/3/2016
K. 54-616 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer van 16 maart 1968 wat betreft het rijden tijdens de periode waarin de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs werd verlengd 2/3/2016
K. 54-1632 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de gerechtelijke stage betreft 29/2/2016
K. 54-1616 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie 19/2/2016
K. 54-1231 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong wat het erkennen van het altruÔstisch karakter van bloeddonatie door personen met hemochromatose betreft 15/2/2016
K. 54-699 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen wat de aanranding van de eerbaarheid en het voyeurisme betreft 1/2/2016
K. 54-553 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst, aangaande het toezicht op de activiteiten van de buitenlandse inlichtingendiensten in BelgiŽ 29/1/2016
K. 54-993 Wetsvoorstel betreffende het gebruik van videoconferentie voor de verschijning van inverdenkinggestelden in voorlopige hechtenis 29/1/2016
K. 54-432 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2006 tot invoering van de toekenningsvoorwaarden van een adoptieuitkering ten gunste van zelfstandigen met het oog op wijziging van de aanvraagprocedure voor een adoptieuitkering 18/12/2015
K. 54-1476 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 2015 houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie met betrekking tot het statuut van spoedeisende zaken ingeschreven op de rol van de familierechtbank 18/12/2015
K. 54-1477 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving met betrekking tot het elektronisch verrichten van akten buiten de openingsuren van de griffie 18/12/2015
K. 54-1446 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse wat betreft het mandaat van de plaatsvervangende leden van het Vast Comitť van Toezicht op de politiediensten en het Vast Comitť van Toezicht op de inlichtingendiensten 14/12/2015
K. 54-803 Wetsvoorstel betreffende het gebruik van toeristische miniatuurtreinslepen op de openbare weg 6/12/2015
K. 54-1423 Ontwerpen van naturalisatiewet voorgelegd door de commissie voor de naturalisaties 27/11/2015
K. 54-1387 Wetsvoorstel met betrekking tot de inwerkingtreding van diverse bepalingen betreffende justitie 23/11/2015
K. 54-408 Wetsvoorstel tot wijziging van koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, teneinde de Impulseo 1-premie niet in aanmerking te nemen bij de berekening van de sociale bijdragen 30/8/2015
K. 54-314 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers wat de uitbetaling van het loon betreft 23/8/2015
K. 54-325 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuÔteit 23/8/2015
K. 54-1240 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, wat het Controleorgaan op de politionele informatie betreft 23/8/2015
K. 54-1241 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1412quinquies in het Gerechtelijk Wetboek, houdende het beslag op eigendommen van een buitenlandse mogendheid of van een publiekrechtelijke supranationale of internationale organisatie 23/8/2015
K. 54-1208 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 17 maart 2013 tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid 10/8/2015
K. 54-1235 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 51 van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken en tot wijziging van artikel 109 van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, wat de inwerkingtreding betreft 10/8/2015
K. 54-1236 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de nadere regels van een opdracht van algemeen belang bij een internationale, supranationale of buitenlandse instelling betreft 10/8/2015
K. 54-1237 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 januari 1977 houdende goedkeuring van de overeenkomst inzake de vaststelling van een stelsel van registratie van testamenten, opgemaakt te Bazel op 16 mei 1972 en tot invoering van een centraal huwelijksovereenkomstenregister 10/8/2015
K. 54-1238 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 272 van de wet van 30 juli 2013 betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank 10/8/2015
K. 54-1239 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 145 van de wet van 1 december 2013 tot hervorming van de gerechtelijke arrondissementen en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op een grotere mobiliteit van de leden van de rechterlijke orde 10/8/2015
K. 54-139 Wetsvoorstel tot aanbrenging van verscheidene technische correcties in een aantal wetboeken en wetten 20/7/2015
K. 54-540 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte betreft 20/7/2015
K. 54-1188 Voorstel van naturalisatiewetten voorgelegd door de commissie voor de naturalisaties 20/7/2015
K. 54-456 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek voor wat betreft de vertegenwoordiging van wettelijk samenwonenden 17/7/2015
K. 54-780 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventŰse jaar XI op het notarisambt wat de benoemingsvereisten betreft 17/7/2015
K. 54-793 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1299 van het Gerechtelijk Wetboek, in verband met het aantekenen van hoger beroep tegen een vonnis dat de echtscheiding op grond van onderlinge toestemming uitspreekt, in geval van verzoening 17/7/2015
K. 54-1057 Wetsvoorstel teneinde de activiteiten van de aasgierfondsen aan te pakken 12/7/2015
K. 54-1133 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 2013 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank "Vermiste personen" wat de datum van inwerkingtreding betreft 28/6/2015
K. 54-1114 Wetsvoorstel tot bekrachtiging van bepaalde artikelen van het koninklijk besluit van 4 april 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen en van het koninklijk besluit van 19 september 2014 tot bepaling van de nadere regels voor de berekening van de ombudsbijdrage tot financiering van de ombudsdienst voor energie, voor het begrotingsjaar 2015 12/6/2015
S. 6-190 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen 11/6/2015
K. 54-792 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de aanstelling van een sekwester betreft 21/5/2015
K. 54-996 Voorstel van naturalisatiewetten voorgelegd door de commissie voor de naturalisaties 10/5/2015
K. 54-974 Wetsvoorstel tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt 27/3/2015
K. 54-377 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat betreft de toekenning van een tijdelijke machtiging tot verblijf aan de niet-begeleide minderjarige vreemdeling 26/2/2015
K. 54-695 Voorstel van naturalisatiewetten voorgelegd door de commissie voor de naturalisaties 15/1/2015
K. 54-683 Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen betreffende Justitie 19/12/2014
K. 54-538 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van internationaal privaatrecht, het Consulair Wetboek, de wet van 5 mei 2014 houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder en de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht aan het kind en aan de geadopteerde 18/12/2014
K. 54-564 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van de artikelen 217, 223, 224 en 231 van het Gerechtelijk Wetboek wat de inwerkingtreding betreft 26/11/2014
K. 54-565 Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de zakelijke zekerheden op roerende goederen betreft en tot opheffing van diverse bepalingen ter zake 26/11/2014

Wet geworden ontwerpen van de regering, ingediend in de Senaat (bekrachtigd en afgekondigd)

Geen resultaat

Wet geworden ontwerpen van de regering, ingediend in de Kamer (bekrachtigd en afgekondigd)

549 resultaten

Nummer Titel Datum
K. 54-3303 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie 21/12/2018
K. 54-3366 Wetsontwerp houdende tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 21/12/2018
K. 54-3407 Wetsontwerp houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 21/12/2018
K. 54-3432 Ontwerp van Financiewet voor het begrotingsjaar 2019 21/12/2018
K. 54-3360 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juni 1964 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 42 van 31 augustus 1939 houdende reorganisatie van de nationale Delcrederedienst en tot machtiging van de minister van FinanciŽn en van de minister die de buitenlandse handelsbetrekkingen in zijn bevoegdheid heeft, leningen aan Staten en buitenlandse organismen toe te staan 20/12/2018
K. 54-3357 Wetsontwerp tot wijziging, wat de bijdrageplicht betreft, van artikel 15, ß 2 van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen 19/12/2018
K. 54-3322 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2015/2436, gedaan te Brussel op 11 december 2017 16/12/2018
K. 54-3347 Wetsontwerp houdende diverse arbeidsbepalingen 14/12/2018
K. 54-3401 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 15 oktober 2017 tot vaststelling voor het jaar 2017 van het bedrag van de repartitiebijdrage bedoeld in artikel 14, ß 8, zestiende lid, van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales 12/12/2018
K. 54-3297 Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende verzekeringsdistributie 6/12/2018
K. 54-3335 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle met betrekking tot de milieueffectbeoordeling 6/12/2018
K. 54-3356 Wetsontwerp tot instelling van een vrij aanvullend pensioen voor de werknemers en houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen 6/12/2018
K. 54-3266 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende het directoraat-generaal Rekrutering en Ontwikkeling van de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning 3/12/2018
K. 54-3317 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, ten einde de werking van de Commissie voor vrijstelling te hervormen 2/12/2018
K. 54-3263 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen 28/11/2018
K. 54-3277 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft 26/11/2018
K. 54-3305 Wetsontwerp tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 23 augustus 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, De Duitstalige Gemeenschap, en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van het Verdrag van 's-Gravenhage van 19 oktober 1996 inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen en van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000 26/11/2018
K. 54-3256 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het Rijksregister en de bevolkingsregisters 25/11/2018
K. 54-3279 Wetsontwerp houdende de oprichting van de Nationale Raad voor de Productiviteit 25/11/2018
K. 54-3300 Wetsontwerp tot wijziging van Boek I "Definities" en Boek XI "Intellectuele Eigendom" van het Wetboek van economisch recht betreffende de audiovisuele sector 25/11/2018
K. 54-3328 Wetsontwerp tot omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2017/1564/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2017 inzake bepaalde toegestane vormen van gebruik van bepaalde werken en ander materiaal die door het auteursrecht en naburige rechten beschermd zijn ten behoeve van personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben, en tot wijziging van richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij 25/11/2018
S. 6-411 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Waals Gewest, het Vlaams Gewest, het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap met betrekking tot de coŲrdinatie tussen het beleid inzake de toelatingen tot arbeid en het beleid inzake de verblijfsvergunningen en inzake de normen betreffende de tewerkstelling en het verblijf van buitenlandse arbeidskrachten 12/11/2018
K. 54-3226 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid 30/10/2018
K. 54-3262 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek 30/10/2018
K. 54-3212 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en van de wet van 23 november 2017 tot wijziging van de naam van de Belgische Technische CoŲperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap 25/10/2018
K. 54-2569 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen 14/10/2018
K. 54-3254 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de optionele belastingheffing inzake verhuur van uit hun aard onroerende goederen betreft en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20, van 20 juli 1970, tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat het verlaagde btw-tarief inzake de belaste verhuur van uit hun aard onroerende goederen betreft 14/10/2018
K. 54-3257 Ontwerp van domaniale wet 14/10/2018
K. 54-3153 Wetsontwerp tot harmonisatie van de begrippen elektronische handtekening en duurzame gegevensdrager en tot opheffing van de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg 20/9/2018
S. 6-454 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen 13/9/2018
K. 54-3170 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake gecentraliseerde vrijmaking, betreffende de toewijzing van de nationale inningskosten die worden ingehouden wanneer de traditionele eigen middelen ter beschikking van de EU-begroting worden gesteld, gedaan te Brussel op 10 maart 2009 13/9/2018
S. 6-455 Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ en van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten betreffende het beroep dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA en van de NBB inzake financiŽle instrumenten en centrale effectenbewaarinstellingen 5/9/2018
K. 54-3185 Wetsontwerp tot oprichting van het informatieveiligheidscomitť en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG 5/9/2018
K. 54-3200 Wetsontwerp tot wijziging, wat het bedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming betreft, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap 2/9/2018
K. 54-3121 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde 30/7/2018
K. 54-3126 Wetsontwerp betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 30/7/2018
K. 54-3143 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Economie 30/7/2018
K. 54-3147 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen 30/7/2018
K. 54-3148 Wetsontwerp houdende de optimalisatie van de steun aan werkgevers die investeren in een zone in moeilijkheden 30/7/2018
K. 54-3154 Wetsontwerp betreffende de bescherming van bedrijfsgeheimen 30/7/2018
K. 54-3164 Wetsontwerp betreffende de tariefvrijheid van exploitanten van toeristische logies in de contracten afgesloten met platformoperators voor online reservatie 30/7/2018
K. 54-3172 Wetsontwerp houdende diverse financiŽle bepalingen 30/7/2018
K. 54-3179 Ontwerp van domaniale wet 30/7/2018
K. 54-3208 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met het oog op het aanpassen van het wettelijk kader voor de strategische reserve 30/7/2018
K. 54-3209 Wetsontwerp tot oprichting van lokale integrale veiligheidscellen inzake radicalisme, extremisme en terrorisme 30/7/2018
K. 54-2940 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering met het oog op het invoeren van de bijzondere opsporingsmethode burgerinfiltratie 22/7/2018
K. 54-3014 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 22/7/2018
K. 54-3016 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering betreffende toezeggingen in het kader van de strafvordering, de strafuitvoering of de hechtenis wegens het afleggen van een verklaring in het kader van de strijd tegen de georganiseerde criminaliteit en het terrorisme 22/7/2018
K. 54-3089 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen die betrekking hebben op de politiediensten en betreffende de Romeinse instellingen 19/7/2018
K. 54-3124 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur 19/7/2018
K. 54-3125 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen van het reservekader van de Krijgsmacht 19/7/2018
K. 54-3131 Wetsontwerp houdende wijziging en invoering van bepalingen inzake betalingsdiensten in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht 19/7/2018
K. 54-3159 Wetsontwerp inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties 19/7/2018
K. 54-3189 Wetsontwerp betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg 19/7/2018
K. 54-2839 Wetsontwerp betreffende de economische relance en de versterking van de sociale cohesie 18/7/2018
K. 54-3127 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken 15/7/2018
S. 6-436 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 1727/6 in het Gerechtelijk Wetboek 11/7/2018
K. 54-2969 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen in strafzaken 11/7/2018
K. 54-3036 Wetsontwerp houdende de eerste aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 11/7/2018
K. 54-3037 Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 11/7/2018
K. 54-3071 Wetsontwerp houdende opheffing van artikel 104 van het Wetboek der successierechten 11/7/2018
K. 54-3093 Wetsontwerp in het kader van de integratie van de hypotheekkantoren in de Administratie Rechtszekerheid van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn en van de nieuwe organisatie- en bevoegdheidsverdeling binnen de Administratie Rechtszekerheid 11/7/2018
K. 54-3100 Wetsontwerp op de Deposito- en Consignatiekas 11/7/2018
K. 54-3150 Wetsontwerp op de aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt 11/7/2018
K. 54-3180 Wetsontwerp betreffende de betaling van de pensioenen, toelagen en renten van de overheidssector 11/7/2018
K. 54-3047 Wetsontwerp houdende machtiging tot oprichting van een internationale vereniging zonder winstoogmerk voor het beheer van de Zuidpoolbasis "Princess Elisabeth" en tot opheffing van hoofdstuk I van titel V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen (I) 8/7/2018
K. 54-3056 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 tot instelling van het wettelijk depot bij de Koninklijke Bibliotheek van BelgiŽ 8/7/2018
K. 54-3069 Wetsontwerp houdende bepalingen ter bescherming van de titel van octrooigemachtigde 8/7/2018
K. 54-3111 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de proefbank voor vuurwapens 8/7/2018
K. 54-3114 Wetsontwerp houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiŽle contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest 8/7/2018
K. 54-3105 Wetsontwerp betreffende de pleziervaart 5/7/2018
K. 54-3103 Wetsontwerp tot wijziging van de belastingsmaatregelen ten voordele van het zeevervoer 3/7/2018
K. 54-3079 Wetsontwerp inzake de omzetting van richtlijn 2014/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende minimumvereisten voor de vergroting van de mobiliteit van werknemers tussen de lidstaten door het verbeteren van de verwerving en het behoud van aanvullende pensioenrechten 27/6/2018
K. 54-3024 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 22 december 2017 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2018 25/6/2018
K. 54-3061 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen 19/6/2018
K. 54-2919 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing 18/6/2018
K. 54-2785 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 mei 2017 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de verordening (EG) nr. 1221/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2009 inzake de vrijwillige deelneming van organisaties aan een communautair milieubeheer- en milieuauditsysteem (EMAS), en tot intrekking van verordening (EG) nr. 761/2001 en van de beschikkingen 2001/681/EG en 2006/193/EG van de Commissie 15/6/2018
K. 54-3019 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 februari 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de verdeling van de Belgische klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020 15/6/2018
K. 54-2955 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de samenwerking inzake luchtverdediging tegen niet-militaire luchtdreigingen, gedaan te Brussel op 16 februari 2017 3/6/2018
K. 54-3003 Wetsontwerp tot bepaling van de voorwaarden van overgang bij de onderwerping aan de vennootschapsbelasting van havenbedrijven 29/5/2018
K. 54-2797 Wetsontwerp tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2016 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren 25/5/2018
K. 54-2827 Wetsontwerp tot vermindering en herverdeling van de werklast binnen de rechterlijke orde 25/5/2018
K. 54-2972 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake het Leefmilieu 23/5/2018
S. 6-422 Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen (II) 21/5/2018
K. 54-2947 Wetsontwerp betreffende de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden 9/5/2018
K. 54-2948 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 175/1 in het Sociaal Strafwetboek 9/5/2018
K. 54-2949 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers 9/5/2018
K. 54-2989 Wetsontwerp tot wijziging van het Consulair Wetboek 9/5/2018
K. 54-2862 Wetsontwerp houdende instemming met de Uitvoeringsafspraak tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de samenwerking, begeleiding en ondersteuning bij repatriŽringsmaatregelen over het grondgebied van de Benelux-landen, gedaan te Brussel op 16 juni 2016 4/5/2018
K. 54-2956 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen 30/4/2018
S. 6-409 Wetsontwerp inzake bepaalde versnelde procedures voor beroep bij de Raad van State 27/4/2018
K. 54-2869 Wetsontwerp op de politie van de spoorwegen 27/4/2018
K. 54-2957 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 19/4/2018
K. 54-2958 Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen 19/4/2018
K. 54-2828 Wetsontwerp houdende hervorming van het ondernemingsrecht 15/4/2018
K. 54-2959 Wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2013 15/4/2018
K. 54-2718 Wetsontwerp met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als nietvastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen 30/3/2018
K. 54-2838 Wetsontwerp betreffende de invoering van een mobiliteitsvergoeding 30/3/2018
K. 54-2907 Wetsontwerp houdende wijziging, wat de uitbreiding van het toepassingsgebied van de vordering tot collectief herstel tot K.M.O.'s betreft, van het Wetboek van economisch recht 30/3/2018
K. 54-2917 Wetsontwerp tot wijziging het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, ß 1, 4į, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese en Monetaire Unie voor wat betreft de minimumovergangsuitkering 30/3/2018
K. 54-2898 Wetsontwerp tot registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen 29/3/2018
K. 54-2652 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoŲrdineerd op 10 mei 2015 22/3/2018
S. 6-392 Wetsontwerp houdende invoeging van een paragraaf 4 in artikel 29 van de wet tot oprichting van Sciensano 21/3/2018
K. 54-2855 Wetsontwerp tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera's door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera's, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 21/3/2018
K. 54-2753 Wetsontwerp houdende wijzigingen van diverse bepalingen van het strafrecht, de strafvordering en het gerechtelijk recht 18/3/2018
K. 54-2853 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met betrekking tot de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt 18/3/2018
K. 54-2939 Wetsontwerp houdende wijzigingen van de wet van 23 juli 1926 betreffende de NMBS en het personeel van de Belgische Spoorwegen en aan het Gerechtelijk Wetboek inzake de sociale verkiezingen voor bepaalde organen van sociale dialoog van de Belgische Spoorwegen 18/3/2018
K. 54-2836 Wetsontwerp met betrekking tot de financiering van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten 11/3/2018
K. 54-2896 Wetsontwerp betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen 11/3/2018
K. 54-2852 Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging van het Protocol van Montreal inzake substanties die de ozonlaag aantasten, aangenomen te Kigali op 15 oktober 2016 6/3/2018
K. 54-2868 Wetsontwerp ter verbetering van de verkeersveiligheid 6/3/2018
K. 54-2835 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden, gedaan te Straatsburg op 24 juni 2013 4/3/2018
K. 54-2795 Wetsontwerp tot oprichting van Sciensano 25/2/2018
K. 54-2767 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen 23/2/2018
K. 54-2880 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de sociale bijdragen van de zelfstandigen 18/2/2018
K. 54-2891 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake aanvullende pensioenen en tot instelling van een aanvullend pensioen voor de zelfstandigen actief als natuurlijk persoon, voor de meewerkende echtgenoten en voor de zelfstandige helpers 18/2/2018
K. 54-2761 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal verdrag van 1995 betreffende de normen inzake opleiding, diplomering en wachtdienst van personeel van vissersvaartuigen, gedaan te Londen op 7 juli 1995 10/2/2018
K. 54-2837 Wetsontwerp houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen 7/2/2018
K. 54-2732 Wetsontwerp houdende de opdrachten en de samenstelling van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring 4/2/2018
K. 54-2694 Wetsontwerp betreffende de postdiensten 26/1/2018
K. 54-2759 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg betreffende de wederzijdse bijstand inzake civiele veiligheid, gedaan te Brussel op 5 februari 2015 26/1/2018
K. 54-2768 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake werk 15/1/2018
K. 54-2709 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens en van het Burgerlijk Wetboek 7/1/2018
K. 54-2695 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen 25/12/2017
K. 54-2746 Ontwerp van programmawet 25/12/2017
K. 54-2791 Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen III 25/12/2017
K. 54-2792 Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen IV 25/12/2017
K. 54-2829 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake landbouw en bepaalde begrotingsfondsen 25/12/2017
K. 54-2830 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen 25/12/2017
K. 54-2689 Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 22/12/2017
K. 54-2690 Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 22/12/2017
K. 54-2772 Wetsontwerp houdende wijziging en invoering van bepalingen inzake betaalrekeningen en betalingsdiensten in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht 22/12/2017
K. 54-2779 Wetsontwerp met betrekking tot de overdracht van een deel van de bevoegdheden en het personeel van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers naar de Federale Pensioendienst 22/12/2017
K. 54-2820 Wetsontwerp tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2018 22/12/2017
K. 54-2731 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van een beveiligingsperiode en tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis voor wat de onmiddellijke aanhouding betreft 21/12/2017
K. 54-2756 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar 21/12/2017
K. 54-2765 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen 21/12/2017
K. 54-2755 Wetsontwerp houdende wijziging van diverse bepalingen betreffende de uitvindingsoctrooien in verband met de implementering van het eenheidsoctrooi en het eengemaakt octrooigerecht 19/12/2017
S. 6-376 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 17/12/2017
S. 6-377 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet over de infrastructuren voor de markten voor financiŽle instrumenten 17/12/2017
K. 54-2701 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 25 december 2016 tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten 17/12/2017
K. 54-2702 Wetsontwerp tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 17/12/2017
K. 54-2764 Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen II 17/12/2017
K. 54-2704 Wetsontwerp houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen 13/12/2017
K. 54-2738 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle 13/12/2017
S. 6-373 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden voor de aanpassing van de grens tussen de Nederlandse gemeenten Eijsden-Margraten en Maastricht en de Belgische stad Wezet, en de Bijlage, gedaan te Amsterdam op 28 november 2016 10/12/2017
K. 54-2676 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het vervroegd rustpensioen 5/12/2017
K. 54-2682 Wetsontwerp houdende diverse financiŽle bepalingen 5/12/2017
K. 54-2648 Wetsontwerp tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit 3/12/2017
K. 54-2650 Wetsontwerp betreffende de continuÔteit van de dienstverlening inzake het personenvervoer per spoor in geval van staking 29/11/2017
K. 54-2668 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, met betrekking tot de opeisbaarheid van de belasting, de met diensten gelijkgestelde handelingen, de regeling van actieve veredeling bij invoer en de vrijstelling van de belasting voor de levering van schepen voor de vaart op volle zee 29/11/2017
K. 54-2616 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex 23/11/2017
K. 54-2645 Wetsontwerp tot wijziging van de naam van de Belgische Technische CoŲperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap 23/11/2017
K. 54-2548 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen 21/11/2017
K. 54-2653 Wetsontwerp betreffende de verkoop van pakketreizen, gekoppelde reisarrangementen en reisdiensten 21/11/2017
K. 54-2658 Wetsontwerp over de infrastructuren voor de markten voor financiŽle instrumenten en houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU 21/11/2017
K. 54-2685 Wetsontwerp houdende tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 21/11/2017
K. 54-2693 Wetsontwerp betreffende compensaties ten gunste van bedrijven getroffen door de fipronilcrisis 21/11/2017
K. 54-2604 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC Stichting, gedaan te Santo Domingo op 25 oktober 2016 19/11/2017
K. 54-2647 Wetsontwerp betreffende de beveiligingsassistenten en -agenten van politie en tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de politie 12/11/2017
K. 54-2532 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 mei 2014 betreffende de gereglementeerde vastgoedvennootschappen 22/10/2017
K. 54-2639 Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen I 22/10/2017
K. 54-2589 Wetsontwerp houdende de omzetting van de richtlijn 2014/62/EU van het Europees parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad 18/10/2017
K. 54-2378 Wetsontwerp betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen 2/10/2017
K. 54-2388 Wetsontwerp tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 2/10/2017
K. 54-2592 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken 30/9/2017
K. 54-2541 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het onderwijs in de Koninklijke Militaire School 28/9/2017
S. 6-364 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 39/73-1 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 19/9/2017
S. 6-365 Wetsontwerp tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten wat bepaalde versnelde beroepsprocedures bij de Raad van State betreft 19/9/2017
K. 54-2529 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het Consulair Wetboek met het oog op de strijd tegen de frauduleuze erkenning en houdende diverse bepalingen inzake het onderzoek naar het vaderschap, moederschap en meemoederschap, alsook inzake het schijnhuwelijk en de schijnwettelijke samenwoning 19/9/2017
K. 54-2566 Wetsontwerp tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten 18/9/2017
K. 54-2418 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen 3/9/2017
K. 54-2462 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tussen de Benelux Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en GeorgiŽ ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en GeorgiŽ inzake de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven, gedaan te Tbilisi op 5 september 2013 3/9/2017
K. 54-2543 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 mei 1984 houdende maatregelen tot harmonisering in de pensioenregelingen 3/9/2017
K. 54-2564 Wetsontwerp betreffende de bekendmaking van niet-financiŽle informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen 3/9/2017
K. 54-2458 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de samenwerking op het vlak van defensie en veiligheid, gedaan te Brussel op 5 februari 2015 30/8/2017
K. 54-2585 Wetsontwerp houdende instemming met de Wijziging van het Verdrag houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, aangenomen te Brussel door de Internationale Douaneraad op 30 juni 2007 30/8/2017
K. 54-2586 Wetsontwerp houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten betreffende de automatische uitwisseling van inlichtingen inzake financiŽle rekeningen, ondertekend te Berlijn op 29 oktober 2014 30/8/2017
K. 54-2407 Wetsontwerp houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX, in boek I van het Wetboek van economisch recht 11/8/2017
K. 54-2482 Wetsontwerp houdende instemming met het Multilateraal Akkoord tussen bevoegde autoriteiten inzake de uitwisseling van landenrapporten, ondertekend te Parijs op 27 januari 2016 11/8/2017
K. 54-2511 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 februari 2007 betreffende de maritieme beveiliging, de wet van 2 juni 2012 betreffende de federale instantie voor onderzoek van scheepvaartongevallen en de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van de begrotingsfondsen 11/8/2017
K. 54-2599 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid 11/8/2017
K. 54-2488 Wetsontwerp houdende diverse financiŽle en fiscale bepalingen en houdende maatregelen inzake concessieovereenkomsten 31/7/2017
K. 54-2504 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en de omzetting van Richtlijn 2014/57/EU betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik en Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392 met betrekking tot de melding van inbreuken, en houdende diverse bepalingen 31/7/2017
K. 54-2505 Wetsontwerp strekkende tot bekrachtiging van het opleggen van de actieplannen en van de implementatie van de beveiligingsmaatregelen van Brussels Airport Company 31/7/2017
K. 54-2520 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 176 van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 31/7/2017
K. 54-2530 Wetsontwerp houdende bekrachtiging van twee koninklijke besluiten met toepassing van artikel 71 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid 31/7/2017
K. 54-2542 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de professionele evaluatie van de militairen 31/7/2017
K. 54-2558 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie 31/7/2017
K. 54-2563 Wetsontwerp houdende omzetting van meerdere Richtlijnen inzake de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op belastinggebied 31/7/2017
K. 54-2570 Wetsontwerp tot instelling van een beroepsprocedure tegen een beslissing inzake de selectieprocedure voor de beperkte categorieŽn van grondafhandelingsdiensten op de luchthaven Brussel-Nationaal 31/7/2017
K. 54-2576 Wetsontwerp tot invoering van een doorlopend systeem van voorschotten op de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting 31/7/2017
K. 54-2583 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op de verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid 31/7/2017
K. 54-2276 Wetsontwerp betreffende de milieubescherming en de regulering van de activiteiten op Antarctica onder de rechtsbevoegdheid van BelgiŽ 21/7/2017
K. 54-2467 Wetsontwerp inzake de onderwerping aan de belasting van bepaalde door Belgische zendingen lokaal aangeworven werknemers in landen waarmee BelgiŽ geen overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting heeft gesloten 21/7/2017
K. 54-2476 Wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2012 21/7/2017
K. 54-2479 Wetsontwerp tot instelling van een programma voor duurzame samenwerking op onderzoekvlak tussen de federale wetenschappelijke instellingen en de universiteiten 21/7/2017
K. 54-2480 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 20 december 2016 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2017 21/7/2017
K. 54-2492 Wetsontwerp tot wijziging van de herstelwet van 10 februari 1981 inzake de pensioenen van de sociale sector 21/7/2017
K. 54-2493 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen 21/7/2017
K. 54-2498 Wetsontwerp houdende schadeloosstellingen ten voordele van de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en de daarmee gelijkgestelde personen die slachtoffer zijn van schade veroorzaakt door buitengewone risico's in het buitenland 21/7/2017
K. 54-2502 Wetsontwerp tot aanpassing van diverse wetgevingen aan de richtlijn 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties, gewijzigd door de richtlijn 2013/55/EU 21/7/2017
K. 54-2334 Wetsontwerp betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme 18/7/2017
K. 54-2512 Wetsontwerp inzake elektronische identificatie 18/7/2017
K. 54-2489 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op het instellen van een wettelijk kader voor het Modular Offshore Grid 13/7/2017
K. 54-2528 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, met het oog op de verbetering van de vraagllexibiliteit en van de opslag van elektriciteit 13/7/2017
K. 54-2410 Wetsontwerp houdende de eerste aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 10/7/2017
K. 54-2411 Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 10/7/2017
K. 54-2259 Wetsontwerp houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie 6/7/2017
K. 54-2400 Wetsontwerp houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude 30/6/2017
K. 54-2406 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Minamata inzake kwik, gedaan te Kumamoto (Japan) op 10 oktober 2013 30/6/2017
K. 54-2454 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 276 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk betreffende de verrekening van de vervroegde inning van de taks op het lange termijnsparen 30/6/2017
K. 54-2469 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 134 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de berekening van het belastingkrediet voor kinderen ten laste 30/6/2017
K. 54-2473 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met betrekking tot het beheer van de dienst voor de regularisatie van gewestelijke belastingen en niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en de oprichting van een regularisatiesysteem van niet uitsplitsbare fiscaal verjaarde kapitalen en het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen 30/6/2017
K. 54-2403 Wetsontwerp tot hervorming van regelingen inzake transgenders wat de vermelding van een aanpassing van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen hiervan betreft 25/6/2017
K. 54-2405 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 36bis van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens 14/6/2017
K. 54-2416 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot uitvoering van artikel 306, ß 2, van het koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones 12/6/2017
K. 54-2402 Wetsontwerp betreffende de coŲrdinatie van het deskundigenonderzoek en de versnelling van de procedure in verband met bepaalde vormen van foutloze aansprakelijkheid 8/6/2017
K. 54-2451 Wetsontwerp tot omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2014/26/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 februari 2014 betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik ervan op de interne markt 8/6/2017
K. 54-2413 Wetsontwerp houdende invoeging van een Titel 3 "De rechtsvordering tot schadevergoeding wegens inbreuken op het mededingingsrecht" in Boek XVII van het Wetboek van economisch recht, houdende invoeging van definities eigen aan Boek XVII, Titel 3 in Boek I en houdende diverse wijzigingen in het Wetboek van economisch recht 6/6/2017
K. 54-2412 Wetsontwerp betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector van werken in onroerende staat en tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect 31/5/2017
K. 54-2414 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen 31/5/2017
K. 54-2369 Wetsontwerp met betrekking tot de financiering van het Asbestfonds 25/5/2017
K. 54-2137 Wetsontwerp houdende de militaire programmering van investeringen voor de periode 2016-2030 23/5/2017
K. 54-2437 Wetsontwerp betreffende het Europees onderzoeksbevel in strafzaken 22/5/2017
K. 54-2311 Wetsontwerp houdende instemming met de Versterkte partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Kazachstan, anderzijds, gedaan te Astana op 21 december 2015 13/5/2017
K. 54-2296 Wetsontwerp betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik 7/5/2017
K. 54-2322 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire controle, wat betreft de organisatie van de fysische controle. 7/5/2017
K. 54-2242 Wetsontwerp betreffende de audiovisuele mediadiensten in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad 5/5/2017
K. 54-2346 Wetsontwerp betreffende de steun voor verspreid vervoer voor de periode 2017-2020 en houdende verlenging van de steun voor gecombineerd vervoer voor de periode 2017-2020 5/5/2017
K. 54-2320 Wetsontwerp tot oprichting van het "War Heritage Institute" en houdende integratie van de opdrachten, de middelen en het personeel van het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers, het Koninklijk Museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis, het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk en de Historische Pool van Defensie 28/4/2017
K. 54-2221 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van strafvordering, het Gerechtelijk Wetboek en de wet van 10 april 2014 tot wijziging van verschillende bepalingen met het oog op de oprichting van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen en tot oprichting van een nationaal register voor beŽdigd vertalers, tolken en vertalers-tolken 19/4/2017
S. 6-311 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet van 18 december 2016 tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiŽn 18/4/2017
K. 54-2229 Wetsontwerp houdende hervorming van de financiering van de sociale zekerheid 18/4/2017
K. 54-2331 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Economie 18/4/2017
K. 54-2263 Wetsontwerp betreffende het Europees beschermingsbevel 9/4/2017
K. 54-2295 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake landbouw 7/4/2017
K. 54-2310 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, aangaande de financiering van de bestuurs-, werkings-, studie- en investeringskosten, voortvloeiend uit het noodplan voor nucleaire risico's 7/4/2017
K. 54-2043 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst en van artikel 259bis van het Strafwetboek 30/3/2017
K. 54-2045 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 61/2 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen teneinde het bevel om het grondgebied te verlaten te vervangen door een tijdelijk verblijfsdocument in de procedure slachtoffers mensenhandel 30/3/2017
K. 54-2265 Wetsontwerp houdende instemming met het Benelux-Verdrag betreffende grensoverschrijdende samenwerking inzake wegvervoerinspectie, gedaan te Luik op 3 oktober 2014 30/3/2017
K. 54-2283 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake de afgifte van meertalige en gecodeerde uittreksels uit en attesten van de burgerlijke stand, en bijlagen, gedaan te Straatsburg op 14 maart 2014 30/3/2017
K. 54-2277 Wetsontwerp houdende het toezicht op verwerkers van betalingstransacties 24/3/2017
K. 54-2264 Wetsontwerp inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen uitgesproken als alternatief voor voorlopige hechtenis 23/3/2017
K. 54-2159 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Europees Instituut voor Bosbouw betreffende de voorrechten en immuniteiten van het verbindingsbureau van het Europees Instituut voor Bosbouw, gedaan te Brussel op 9 oktober 2013 19/3/2017
K. 54-2160 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Wereldorganisatie voor Diergezondheid, gedaan te Brussel op 14 maart 2013 19/3/2017
K. 54-2248 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen 19/3/2017
K. 54-2291 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven inzake de toekenning door Belgocontrol van disponibiliteit met wachtgeld en van verlof met wachtgeld voorafgaand aan het pensioen 19/3/2017
S. 6-321 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 39/79 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 15/3/2017
K. 54-2121 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Internationaal Instituut voor Democratie en Electorale Bijstand, gedaan te Brussel op 15 mei 2014 15/3/2017
K. 54-2158 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 172 van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in hotels, restaurants en gelijksoortige inrichtingen, aangenomen te GenŤve op 25 juni 1991 15/3/2017
K. 54-2224 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Colombia inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Bogota op 25 augustus 2015 9/3/2017
K. 54-2245 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 juni 2007 betreffende diverse arbeidsbepalingen en de wet van 13 juni 2014 tot uitvoering en controle van de toepassing van het Verdrag betreffende maritieme arbeid 2006 6/3/2017
K. 54-2247 Wetsontwerp betreffende werkbaar en wendbaar werk 5/3/2017
K. 54-2215 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het doel de bescherming van de openbare orde en de nationale veiligheid te versterken 24/2/2017
K. 54-2223 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering betreffende de politiesamenwerking, gedaan te Brussel op 21 november 2013 24/2/2017
K. 54-2168 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten 16/2/2017
K. 54-2119 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Aruba, inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingen, gedaan te Den Haag op 24 april 2014 13/2/2017
K. 54-2192 Wetsontwerp tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2015 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren 13/2/2017
K. 54-2235 Wetsontwerp houdende de invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten 9/2/2017
K. 54-2141 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen 27/1/2017
K. 54-2094 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Polen, gedaan te Luxemburg op 14 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Polen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken en het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Warschau op 20 augustus 2001 20/1/2017
K. 54-2095 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake een gemeenschappelijke luchtvaartruimte tussen de Europese Unie en haar lidstaten en de Republiek MoldaviŽ, gedaan te Brussel op 26 juni 2012 20/1/2017
K. 54-2017 Wetsontwerp houdende instemming met het Internationaal Verdrag van Nairobi inzake de verwijdering van wrakken, gedaan te Nairobi op 18 mei 2007 8/1/2017
K. 54-1966 Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en het Strafwetboek, met het oog op de verbetering van de bijzondere opsporingsmethoden en bepaalde onderzoeksmethoden met betrekking tot internet en elektronische en telecommunicaties en tot oprichting van een gegevensbank stemafdrukken 25/12/2016
K. 54-1986 Wetsontwerp tot wijziging van de rechtspositie van de gedetineerden en van het toezicht op de gevangenissen en houdende diverse bepalingen inzake justitie 25/12/2016
K. 54-2069 Wetsontwerp betreffende de verwerking van passagiersgegevens 25/12/2016
K. 54-2070 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze centrales en van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt 25/12/2016
K. 54-2108 Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 25/12/2016
K. 54-2109 Wetsontwerp houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 25/12/2016
K. 54-2123 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 12 oktober 2016 tussen de Federale Staat en de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de financiering en de werking van de Internationale afdeling van de Internationale School van SHAPE 25/12/2016
K. 54-2138 Wetsontwerp houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende de zakelijke zekerheden op roerende goederen 25/12/2016
K. 54-2139 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 mei 2003 houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat 25/12/2016
K. 54-2151 Wetsontwerp houdende overdracht van de scheepsregistratie en scheepshypotheekbewaring 25/12/2016
K. 54-2175 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst van Parijs, gedaan te Parijs op 12 december 2015 25/12/2016
K. 54-2176 Wetsontwerp houdende tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 2016 25/12/2016
K. 54-2183 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties 25/12/2016
K. 54-2188 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie 25/12/2016
K. 54-2198 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van pensioenen 25/12/2016
K. 54-2199 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 4 en 243/1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 25/12/2016
K. 54-2205 Wetsontwerp houdende de vrijstelling van inkomsten die worden geÔnvesteerd in een raamovereenkomst voor de productie van een podiumwerk 25/12/2016
K. 54-2206 Wetsontwerp tot instelling van administratieve geldboetes van toepassing in geval van inbreuken op de scheepvaartwetten 25/12/2016
K. 54-2207 Wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2014/91/EU en houdende diverse bepalingen 25/12/2016
K. 54-2208 Ontwerp van programmawet 25/12/2016
K. 54-2210 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken 25/12/2016
K. 54-2220 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 335 en 335ter van het Burgerlijk Wetboek betreffende de wijze van naamsoverdracht aan het kind 25/12/2016
K. 54-2189 Wetsontwerp tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2017 23/12/2016
K. 54-2122 Wetsontwerp tot wijziging van sommige bepalingen van boek XI van het Wetboek van economisch recht 22/12/2016
K. 54-2167 Wetsontwerp houdende invoering van een overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen 22/12/2016
K. 54-2174 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten: - het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingvoorschriften en tot tenuitvoerlegging van "FATCA", gedaan te Brussel op 23 april 2014; - het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika, gedaan te Brussel op 29 en 30 september 2015, ter aanvulling van het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingvoorschriften en tot tenuitvoerlegging van "FATCA", ondertekend te Brussel op 23 april 2014 22/12/2016
K. 54-2178 Wetsontwerp houdende instemming met Het Protocol voor de toetreding van Montenegro tot de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, gedaan te Brussel op 19 mei 2016. 22/12/2016
K. 54-2142 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 2012 tot uitvoering van artikel 123 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen 20/12/2016
K. 54-2155 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid 20/12/2016
K. 54-2187 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake landbouw 20/12/2016
K. 54-1901 Wetsontwerp tot invoering van een algemene verblijfsvoorwaarde in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 18/12/2016
K. 54-2072 Wetsontwerp tot regeling van de erkenning en de afbakening van crowdfunding en houdende diverse bepalingen inzake financiŽn 18/12/2016
K. 54-2097 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 14 maart 1968 tot opheffing van de wetten betreffende de verblijfbelasting voor vreemdelingen, gecoŲrdineerd op 12 oktober 1953 18/12/2016
K. 54-2143 Wetsontwerp tot vaststelling van het sociaal en fiscaal statuut van de student-zelfstandige 18/12/2016
K. 54-2154 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid 18/12/2016
K. 54-2090 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, wat de bevoegdheid van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen betreft 12/12/2016
K. 54-1930 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, ondertekend te Mexico-Stad op 26 augustus 2013, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Verenigde Mexicaanse Staten tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Mexico op 24 november 1992 11/12/2016
K. 54-1999 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, et met het Protocol, ondertekend te Oslo op 23 april 2014 11/12/2016
K. 54-2064 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken 11/12/2016
K. 54-2091 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers 11/12/2016
K. 54-2031 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 106/1 in de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie 7/12/2016
K. 54-2083 Wetsontwerp tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren 7/12/2016
K. 54-2085 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 juli 1985 betreffende de wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van de kernenergie 7/12/2016
K. 54-2074 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de krijgsmacht 6/12/2016
K. 54-1918 Wetsontwerp houdende instemming met het Benelux-Verdrag inzake grensoverschrijdende en interterritoriale samenwerking, gedaan te 's-Gravenhage op 20 februari 2014 1/12/2016
K. 54-2052 Wetsontwerp houdende fiscale bepalingen 1/12/2016
K. 54-2081 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels 1/12/2016
K. 54-2082 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot opheffing van hoofdstuk III, afdeling 3, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat betreft de invordering door middel van dwangbevel door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, en tot wijziging van de wet van 24 februari 2003 betreffende de modernisering van het beheer van de sociale zekerheid en betreffende de elektronische communicatie tussen ondernemingen en de federale overheid 1/12/2016
K. 54-2084 Wetsontwerp houdende uitvoeringsmaatregelen van Verordening (EU) nr. 2015/751 van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2015 betreffende afwikkelingsvergoedingen voor op kaarten gebaseerde betalingstransacties 1/12/2016
S. 6-296 Wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen voor wat betreft bepaalde versnelde procedures voor beroep bij de Raad van State 21/11/2016
S. 6-297 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 122 van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten teneinde het beroep te regelen dat kan worden ingesteld tegen bepaalde beslissingen van de FSMA, genomen krachtens de wet van ... betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies 21/11/2016
K. 54-2027 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen 21/11/2016
K. 54-2030 Wetsontwerp betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord 21/11/2016
K. 54-2062 Wetsontwerp tot bevordering van de integratie van erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden in het kader van de opvolging na de asielprocedure 21/11/2016
K. 54-2032 Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek en de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement 17/11/2016
K. 54-2012 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 16 oktober 2015 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 2 september 2013 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap overeenkomstig Richtlijn 2008/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde ook luchtvaartactiviteiten op te nemen in de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap 15/11/2016
K. 54-2008 Wetsontwerp inzake de wijze van toepassing van Verordening (EU) nr. 517/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 842/2006 en Verordening (EU) nr. 525/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21 mei 2013 betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de unie met betrekking tot klimaatverandering, en tot intrekking van Beschikking nr. 280/2004/EG 28/10/2016
K. 54-2029 Wetsontwerp houdende verdere omzetting van de Richtlijn 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures en van de Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ 28/10/2016
K. 54-2034 Wetsontwerp houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds 25/10/2016
K. 54-2058 Wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op beursvennootschappen en houdende diverse bepalingen 25/10/2016
K. 54-2060 Wetsontwerp betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies 25/10/2016
K. 54-1902 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk BelgiŽ, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en de Republiek Kazachstan betreffende de terug- en overname, en het Uitvoeringsprotocol, gedaan te Brussel op 2 maart 2015 14/9/2016
K. 54-1961 Wetsontwerp houdende instemming met volgende internationale akten: 1. Het Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging, gedaan te Doha op 11 oktober 2012; 2. De Wereldpostconventie en Slotprotocol, gedaan te Doha op 11 oktober 2012; 3. De Overeenkomst betreffende de uitbetalingsdiensten van de post, gedaan te Doha op 11 oktober 2012 14/9/2016
K. 54-1576 Wetsontwerp tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2014 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren 11/9/2016
K. 54-1904 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof, gedaan te Luxemburg op 15 oktober 2012 11/9/2016
K. 54-1903 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten: 1. het Avenant, gedaan te Brussel op 2 december 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan en het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en van het Protocol, ondertekend te Brussel op 14 juni 1995, zoals gewijzigd door het Avenant gedaan te Madrid op 22 juni 2000; 2. het Avenant, gedaan te Madrid op 15 april 2014, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk Spanje tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan en het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en van het Protocol, ondertekend te Brussel op 14 juni 1995, zoals gewijzigd door het Avenant gedaan te Madrid op 22 juni 2000 en door het Avenant gedaan te Brussel op 2 december 2009 6/9/2016
K. 54-1964 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 127 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en van artikel 16/2 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst 1/9/2016
K. 54-1886 Ontwerp van domaniale wet 30/8/2016
K. 54-1944 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 8 van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers, met het oog op de afschaffing van de 48-urenregel en de verruiming van de mogelijkheid om een beroep te doen op elektronische arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid 30/8/2016
K. 54-1960 Wetsontwerp houdende instemming met de Algemene Samenwerkingsovereenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Guinee, gedaan te Conakry op 5 januari 2016 30/8/2016
K. 54-1862 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), wat betreft de oppositie en de invoering van een administratieve procedure tot nietigverklaring of vervallenverklaring van merken, gedaan te Brussel op 16 december 2014 16/8/2016
K. 54-1958 Wetsontwerp met betrekking tot de fusie van het Fonds voor arbeidsongevallen en het Fonds voor de beroepsziekten 16/8/2016
K. 54-1690 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland, met betrekking tot immigratie-controles op het treinverkeer tussen BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk via de vaste Kanaalverbinding, gedaan te Londen op 3 december 2013 en te Brussel op 18 december 2013 9/8/2016
K. 54-1671 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 17 december 2015 tot wijziging van het Samenwerkingsakkoord van 2 maart 2007 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering van de Overeenkomst tot verbod van de ontwikkeling, de productie, de aanleg van voorraden en het gebruik van chemische wapens en inzake de vernietiging van deze wapens, gedaan te Parijs op 13 januari 1993 3/8/2016
K. 54-1889 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake spoorwegen 3/8/2016
K. 54-1920 Wetsontwerp houdende dringende fiscale bepalingen 3/8/2016
K. 54-1928 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de overplaatsing van bepaalde militairen die ongeschikt zijn op medisch vlak voor het uitoefenen van hun functie en betreffende de militaire loopbaan van beperkte duur 3/8/2016
K. 54-1941 Ontwerp van programmawet (II) 3/8/2016
K. 54-1950 Wetsontwerp tot invoering van een nieuwe jaarlijkse taks op de kredietinstellingen in de plaats van de bestaande jaarlijkse taksen, van de aftrekbeperkende maatregelen in de vennootschapsbelasting en van de bijdrage voor de financiŽle stabiliteit 3/8/2016
K. 54-1951 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen ter bestrijding van terrorisme (III) 3/8/2016
K. 54-1738 Wetsontwerp tot invoering van een permanent systeem inzake fiscale en sociale regularisatie 21/7/2016
K. 54-1864 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie 21/7/2016
K. 54-1865 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische CoŲperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht 21/7/2016
K. 54-1893 Wetsontwerp tot uitvoering en aanvulling van de verordening (EU) nr.910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan titel 2 van boek XII, in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht 21/7/2016
K. 54-1911 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt wat betreft de wijziging van het systeem voor de toekenning van groenestroomcertificaten voor elektriciteit geproduceerd overeenkomstig artikel 6, de financiering van de onderzeese kabel en de productieafwijking 21/7/2016
K. 54-1948 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 18 september 2015 tot bepaling van de nadere regels voor de berekening van de ombudsbijdrage tot financiering van de ombudsdienst voor energie, voor het begrotingsjaar 2016 en volgende 21/7/2016
K. 54-1852 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 15/7/2016
K. 54-1870 Wetsontwerp tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven 15/7/2016
K. 54-1873 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen 15/7/2016
K. 54-1804 Wetsontwerp houdende de aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 12/7/2016
K. 54-1805 Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 12/7/2016
K. 54-1809 Wetsontwerp tot toewijzing van nieuwe inningstaken en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid alsmede tot regeling van diverse aangelegenheden m.b.t. Famifed en de Federale Pensioendienst 10/7/2016
K. 54-1848 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoŲrdineerd op 10 mei 2015 10/7/2016
K. 54-1668 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Staat IsraŽl, opgemaakt te Jerusalem op 24 maart 2014 6/7/2016
K. 54-1703 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa over de namaak van medische producten en soortgelijke misdrijven die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid, gedaan te Moskou op 28 oktober 2011 6/7/2016
K. 54-1819 Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand 6/7/2016
K. 54-1822 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regeringen van de Benelux-Staten en de Regering van de Republiek Kazachstan inzake de afschaffing van de visumplicht voor houders van diplomatieke paspoorten, gedaan te Brussel op 2 maart 2015 6/7/2016
K. 54-1839 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asielzoekers en van bepaalde andere categorieŽn van vreemdelingen 6/7/2016
K. 54-1890 Wetsontwerp tot toekenning van een premie aan sommige begunstigden van een minimumpensioen en tot verhoging van sommige minimumpensioenen, in het werknemers- en zelfstandigenstelsel 6/7/2016
K. 54-1843 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 29 februari 2016 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2016 1/7/2016
K. 54-1875 Ontwerp van programmawet 1/7/2016
K. 54-1861 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake Economie 29/6/2016
K. 54-1667 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg betreffende de samenwerking en de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, opgemaakt te Brussel op 5 februari 2015 27/6/2016
K. 54-1753 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 27/6/2016
K. 54-1816 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen 27/6/2016
K. 54-1831 Wetsontwerp tot omzetting van diverse bepalingen van Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees Parlement en de Raad 27/6/2016
K. 54-1834 Wetsontwerp tot wijziging van de programmawet van 27 december 2004 en van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken en tot opheffing van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot voorlopige wijziging van de programmawet van 27 december 2004 en van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot voorlopige wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken 27/6/2016
K. 54-1835 Wetsontwerp tot wijziging, met het oog op de omzetting van richtlijn 2013/50/EU en de tenuitvoerlegging van verordening 596/2014, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, van de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten en de toelating van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en van de wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen, en houdende diverse bepalingen 27/6/2016
K. 54-1850 Wetsontwerp dat de minister van FinanciŽn machtigt om leningen toe te staan aan de gemeenschappelijke afwikkelingsraad 27/6/2016
K. 54-1880 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen in verband met de ambtshalve opruststelling na dagen afwezigheid wegens ziekte 27/6/2016
K. 54-1691 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek ten Oosten van de Uruguay tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, en met het Protocol, gedaan te Montevideo op 23 augustus 2013 22/6/2016
K. 54-1692 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting, en met het Protocol, gedaan te Brussel op 6 juli 2010 22/6/2016
K. 54-1734 Wetsontwerp houdende uitvoering van Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van verordening (EG) nr. 2006/2004 22/6/2016
K. 54-1815 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol houdende wijziging van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen), gedaan te Brussel op 21 mei 2014 22/6/2016
K. 54-1838 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid 22/6/2016
K. 54-1733 Wetsontwerp tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 1257/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 20 november 2013 inzake scheepsrecycling, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1013/2006 en van Richtlijn 2009/16/EG 19/6/2016
K. 54-1541 Wetsontwerp inzake overheidsopdrachten 17/6/2016
K. 54-1708 Wetsontwerp betreffende de concessieovereenkomsten 17/6/2016
K. 54-1818 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 16/6/2016
K. 54-1511 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie, met het oog op de vaststelling van de jaarlijkse vergoeding verschuldigd voor de verlenging van de kerncentrales Doel 1 en Doel 2 12/6/2016
K. 54-1751 Wetsontwerp tot regeling van de financiering van de eindeloopbaanmaatregelen voor de personeelsleden van de lokale politie 6/6/2016
K. 54-1730 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 1/6/2016
K. 54-1701 Wetsontwerp tot verdere uitvoering van de Europese verplichtingen op het vlak van seksuele uitbuiting van kinderen, kinderpornografie, mensenhandel en hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf 31/5/2016
K. 54-1567 Wetsontwerp betreffende het verzamelen en het bewaren van gegevens in de sector van de elektronische communicatie 29/5/2016
K. 54-1737 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende het Tax Shelter stelsel ten gunste van audiovisuele werken 26/5/2016
K. 54-1739 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de vrijstelling van de diensten verricht aan hun leden door zelfstandige groeperingen van personen 26/5/2016
K. 54-1740 Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, ingevolge de overdracht van de dienst van de gewestelijke registratierechten aan het Vlaamse Gewest 26/5/2016
K. 54-1726 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 10ter en 12bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 17/5/2016
K. 54-1722 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken 16/5/2016
K. 54-1554 Wetsontwerp tot wijziging van de programmawet (I) van 29 maart 2012 betreffende de controle op het misbruik van fictieve adressen door de gerechtigden van sociale prestaties, met het oog op de invoering van het systematisch doorzenden naar de KSZ van bepaalde verbruiksgegevens van nutsbedrijven en distributienetbeheerders tot verbetering van de datamining en de datamatching in de strijd tegen de sociale fraude 13/5/2016
K. 54-1590 Wetsontwerp houdende internering en diverse bepalingen inzake justitie 4/5/2016
K. 54-1619 Wetsontwerp inzake het hergebruik van overheidsinformatie 4/5/2016
K. 54-1638 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 maart 2014 houdende wettelijke definitie van de ambachtsman 4/5/2016
K. 54-1645 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 oktober 1996 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van bepaalde buitenlandse Staten zijn gebracht 4/5/2016
K. 54-900 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake de Internationale Opsporingsdienst en met de Partnerschapsovereenkomst inzake de relaties tussen de Federale Archieven van de Bondsrepubliek Duitsland en de Internationale Opsporingsdienst, ondertekend te Berlijn op 9 december 2011 30/4/2016
K. 54-1649 Wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, en van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de voertuigen 28/4/2016
K. 54-1588 Wetsontwerp tot aanpassing van de bepalingen tot toekenning van titels en graden in de fiscale wetboeken en de wettelijke bepalingen met betrekking tot de douane en accijnzen, en houdende diverse andere bepalingen 27/4/2016
K. 54-1727 Wetsontwerp inzake aanvullende maatregelen ter bestrijding van terrorisme 27/4/2016
K. 54-1656 Wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2014/49/EU inzake depositogarantiestelsels en houdende diverse bepalingen 22/4/2016
K. 54-1685 Wetsontwerp houdende wijziging en invoeging van bepalingen inzake consumentenkrediet en hypothecair krediet in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht 22/4/2016
K. 54-1644 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen - Binnenlandse Zaken - GeÔntegreerde politie 21/4/2016
K. 54-1653 Wetsontwerp houdende wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoŲrdineerd op 18 juli 1966 21/4/2016
K. 54-1381 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Korea inzake een werkvakantieprogramma, gedaan te Brussel op 14 april 2014 10/4/2016
K. 54-1601 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Koninkrijk der Nederlanden over de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens met het oog op het identificeren van personen die ervan verdacht worden inbreuken te hebben begaan in het kader van het gebruik van de weg, gedaan te Brussel op 25 april 2013 10/4/2016
K. 54-1639 Wetsontwerp betreffende het werken op afstand binnen Defensie 10/4/2016
K. 54-1669 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken 1/4/2016
S. 6-260 Wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen wat bepaalde versnelde beroepsprocedures bij de Raad van State betreft 25/3/2016
K. 54-1574 Wetsontwerp houdende instemming met het Avenant tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Zwitserse Bondsstaat tot wijziging van de Overeenkomst van 28 augustus 1978 tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Zwitserse Bondsstaat tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, gedaan te Brussel op 10 april 2014 18/3/2016
K. 54-1623 Wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2011 18/3/2016
K. 54-1651 Wetsontwerp tot wijziging van de benaming van de Rijksdienst voor Pensioenen in Federale Pensioendienst, tot integratie van de bevoegdheden en het personeel van de Pensioendienst voor de Overheidssector, van de opdrachten "Pensioenen" van de lokale en provinciale sectoren van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels en van HR Rail en tot overname van de gemeenschappelijke sociale dienst van de Dienst voor de Bijzondere socialezekerheidsstelsels 18/3/2016
K. 54-1575 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ, het Koninkrijk der Nederlanden en het Groothertogdom Luxemburg inzake de integratie van de beveiliging van het luchtruim tegen dreigingen die uitgaan van niet-militaire luchtvaartuigen (renegades), gedaan te 's-Gravenhage op 4 maart 2015 15/3/2016
K. 54-1584 Wetsontwerp op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringsondernemingen 13/3/2016
K. 54-1595 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Volksrepubliek China inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken, gedaan te Brussel op 31 maart 2014 13/3/2016
K. 54-1585 Wetsontwerp houdende vereenvoudiging van de procedure betreffende de overdracht van het loon 7/3/2016
K. 54-1436 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, gedaan te Istanbul op 11 mei 2011 1/3/2016
K. 54-1416 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Jersey inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Londen op 13 maart 2014 29/2/2016
K. 54-1442 Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en houdende diverse bepalingen van sociaal strafrecht 29/2/2016
K. 54-1457 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik bij het Verdrag inzake biologische diversiteit, en met de bijlage, gedaan te Nagoya op 29 oktober 2010 29/2/2016
K. 54-1499 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van Montenegro betreffende de politiesamenwerking, opgesteld te Brussel op 9 december 2010 24/2/2016
K. 54-1513 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en GeorgiŽ, anderzijds, betreffende een gemeenschappelijke luchtvaartruimte, gedaan te Brussel op 2 december 2010 24/2/2016
K. 54-1514 Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de regering van de Staat IsraŽl, anderzijds, gedaan te Luxemburg op 10 juni 2013 24/2/2016
K. 54-1496 Wetsontwerp houdende instemming met de Europese Overeenkomst inzake de afschaffing van legalisatie van stukken opgemaakt door diplomatieke of consulaire ambtenaren, gedaan te Londen op 7 juni 1968 19/2/2016
K. 54-1418 Wetsontwerp tot wijziging van het strafrecht en de strafvordering en houdende diverse bepalingen inzake justitie 5/2/2016
K. 54-1439 Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de overdracht van toegewezen eenheden naar de gewesten voor de periode 2008-2012 26/1/2016
K. 54-1435 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Organisatie van de Islamitische Conferentie, gedaan te Brussel op 4 februari 2011 19/1/2016
K. 54-1458 Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, inzake de Europese satellietnavigatieprogramma's, gedaan te Brussel op 18 december 2013 14/1/2016
S. 6-249 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 26/12/2015
S. 6-251 Ontwerp van programmawet (II) 26/12/2015
K. 54-1290 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Montenegro inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 9 juni 2010 26/12/2015
K. 54-1304 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ, vertegenwoordigd door zijn Regering, en de Staat IsraŽl, vertegenwoordigd door zijn Regering, inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van personeel van een diplomatieke zending of een consulaire post, gedaan te Jeruzalem op 11 november 2013 26/12/2015
K. 54-1479 Ontwerp van programmawet (I) 26/12/2015
K. 54-1518 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten 26/12/2015
K. 54-1520 Wetsontwerp houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht 26/12/2015
S. 6-252 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 18/12/2015
K. 54-1351 Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 18/12/2015
K. 54-1352 Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2016 18/12/2015
K. 54-1355 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake elektronische communicatie 18/12/2015
K. 54-1437 Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 10 februari 2015 betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de Kansspelcommissie verschuldigd door de houders van de vergunningen klasse A, A+, B, B+, C, E, F1, F1+, F2, G1 en G2 voor het burgerlijk jaar 2015 18/12/2015
K. 54-1444 Wetsontwerp tot omzetting van Richtlijn 2013/34/EU van 26 juni 2013 van het Europees Parlement en van de Raad betreffende de jaarlijkse financiŽle overzichten, geconsolideerde financiŽle overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad 18/12/2015
K. 54-1459 Wetsontwerp houdende diverse financiŽle bepalingen, houdende de oprichting van een administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie "Sociale activiteiten", houdende wijziging van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties en houdende een bepaling inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen 18/12/2015
K. 54-1468 Wetsontwerp houdende de tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 18/12/2015
K. 54-1490 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake accijnsgoederen, evenals wijzigingen aan de algemene wet van 18 juli 1977 inzake douane en accijnzen 18/12/2015
K. 54-1491 Wetsontwerp tot wijziging, wat het Instituut voor de Nationale Rekeningen betreft, van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen 18/12/2015
K. 54-1492 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek 18/12/2015
K. 54-1502 Wetsontwerp betreffende de assimilatie van een periode van non-activiteit van bepaalde leden van de geÔntegreerde politie voor de loopbaanvoorwaarde om met vervroegd pensioen te vertrekken, betreffende de cumulatie met een pensioen van de publieke sector, betreffende het gewaarborgd inkomen voor bejaarden en betreffende de pensioenen van het vliegend personeel van de burgerlijke luchtvaart 18/12/2015
K. 54-1504 Wetsontwerp houdende de aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 18/12/2015
K. 54-1505 Wetsontwerp houdende fiscale en diverse bepalingen 18/12/2015
K. 54-1508 Wetsontwerp houdende derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 18/12/2015
K. 54-1510 Wetsontwerp tot waarborging van de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen en tot versterking van het aanvullende karakter ten opzichte van de rustpensioenen 18/12/2015
K. 54-1287 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 16/12/2015
K. 54-1430 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen 16/12/2015
K. 54-1448 Wetsontwerp tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiŽle rekeningen, door de Belgische financiŽle instellingen en de FOD FinanciŽn, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden 16/12/2015
K. 54-1461 Wetsontwerp tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2016 16/12/2015
K. 54-1471 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake landbouw en leefmilieu 16/12/2015
K. 54-1185 Wetsontwerp houdende instemming met het Besluit van de Raad van 26 mei 2014 betreffende het stelsel van eigen middelen van de Europese Unie (2014/335/EU, Euratom) 14/12/2015
K. 54-1310 Wetsontwerp tot wijziging van artikelen 9bis en 9ter van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 14/12/2015
K. 54-1390 Wetsontwerp tot wijziging van artikelen 419, i), iii), 420 en 432, ß 3, van de programmawet van 27 december 2004 14/12/2015
K. 54-1384 Wetsontwerp tot opheffing van de wet van 14 juli 1966 betreffende sommige buiten het Rijk opgemaakte akten van de burgerlijke stand 13/12/2015
K. 54-1299 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het Groothertogdom Luxemburg inzake de uitwisseling en wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie, gedaan te Luxemburg op 9 februari 2012 9/12/2015
K. 54-1305 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Turkije, gedaan te Ankara op 11 april 2014 9/12/2015
K. 54-1329 Wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2010 en de voorgaande jaren 2007, 2008 en 2009 9/12/2015
K. 54-1348 Wetsontwerp houdende instemming met de Samenwerkingsovereenkomst inzake satellietnavigatie tussen de Europese Unie en haar Lidstaten en het Koninkrijk Noorwegen, gedaan te Brussel op 22 september 2010 9/12/2015
K. 54-1131 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 op het stuk van de maaltijdcheques en de niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen 6/12/2015
K. 54-1306 Wetsontwerp tot opheffing van artikel 19bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 6/12/2015
K. 54-1307 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde 6/12/2015
K. 54-1311 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met betrekking tot de opeisbaarheid van de belasting 6/12/2015
K. 54-1330 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten wat de benaming "Nationale Veiligheidsraad" betreft 6/12/2015
S. 6-241 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de procedure bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen betreft 2/12/2015
K. 54-1247 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de deelname van de Republiek KroatiŽ aan de Europese Economische Ruimte en drie daarmee verband houdende overeenkomsten, en met de Slotakte, gedaan te Brussel op 11 april 2014 en op 5 november 2014 30/11/2015
K. 54-1248 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Oostenrijk, en met het Aanvullend Protocol, gedaan te Brussel op 10 september 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, met inbegrip van de ondernemingsbelasting en de grondbelastingen, ondertekend te Wenen op 29 december 1971 30/11/2015
K. 54-1356 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds, ondertekend te Brussel op 21 mei 2014 27/11/2015
K. 54-1366 Wetsontwerp tot intrekking van artikel 96 van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen en tot wijziging van artikel 40 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 27/11/2015
K. 54-1281 Wetsontwerp tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2009 en van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren 25/11/2015
K. 54-1282 Wetsontwerp tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2010 en van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren 25/11/2015
K. 54-1283 Wetsontwerp tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2011 en van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren 25/11/2015
K. 54-1284 Wetsontwerp tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2012 25/11/2015
K. 54-1285 Wetsontwerp tot goedkeuring van de algemene rekening van het algemeen bestuur van het jaar 2013 en van de uitvoeringsrekeningen van de begrotingen van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren 25/11/2015
K. 54-1082 Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Benelux Unie, gedaan te Brussel op 3 februari 2012 23/11/2015
K. 54-1142 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Bioversity International tot wijziging van het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en het International Plant Genetic Resources Institute, ondertekend te Brussel op 15 oktober 2003, gedaan te Brussel op 3 december 2012 23/11/2015
K. 54-1343 Wetsontwerp tot aanpassing van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek inzake de verkiezing en de aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de Justitie 23/11/2015
K. 54-1297 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken 16/11/2015
K. 54-1250 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en IJsland, anderzijds, betreffende de deelname van IJsland aan de gezamenlijke nakoming van de verbintenissen van de Europese Unie, haar lidstaten en IJsland voor de tweede verbintenisperiode van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, gedaan te Brussel op 1 april 2015 9/11/2015
K. 54-1298 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken 9/11/2015
K. 54-1300 Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van economisch recht en houdende diverse andere wijzigingsbepalingen 26/10/2015
K. 54-1219 Wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie 19/10/2015
K. 54-1040 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag nr. 184 (IAO) inzake de veiligheid en de gezondheid in de landbouw, aangenomen door de Conferentie tijdens haar 89ste zitting, GenŤve, 21 juni 2001 27/9/2015
K. 54-1096 Wetsontwerp houdende instemming met het protocol, gedaan te Brussel op 9 juli 2013, tot wijziging van de overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Turkije tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Ankara op 2 juni 1987 11/9/2015
K. 54-1099 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en Bermuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Brussel op 11 april 2013 en te Hamilton op 23 mei 2013 11/9/2015
K. 54-1141 Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Brussel op 16 maart 2010, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Helleense Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Athene op 25 mei 2004 11/9/2015
K. 54-1101 Wetsontwerp houdende instemming met de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en het Hasjemitisch Koninkrijk JordaniŽ, anderzijds, opgesteld te Brussel op 15 december 2010 9/9/2015
K. 54-1103 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek TunesiŽ, gedaan te Tunis op 28 maart 2013 9/9/2015
K. 54-1143 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek AlbaniŽ, opgemaakt te Brussel op 9 december 2013 9/9/2015
K. 54-1147 Wetsontwerp houdende instemming met: - de Luchtvervoerovereenkomst tussen ten eerste, de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede, de Europese Unie en haar Lidstaten, ten derde, IJsland en ten vierde, het Koninkrijk Noorwegen, gedaan te Luxemburg en Oslo op 16 en 21 juni 2011; - de Aanvullende Overeenkomst tussen ten eerste, de Europese Unie en haar Lidstaten, ten tweede, IJsland, en ten derde, het Koninkrijk Noorwegen, betreffende de toepassing van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen ten eerste, de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede, de Europese Unie en haar Lidstaten, ten derde, IJsland en ten vierde, het Koninkrijk Noorwegen, gedaan te Luxemburg en Oslo op 16 en 21 juni 2011 9/9/2015
K. 54-1081 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek MoldaviŽ, opgemaakt te Brussel op 12 september 2012 8/9/2015
S. 6-224 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 3/9/2015
K. 54-1102 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot oprichting van het Internationaal Instituut voor democratie en verkiezingsondersteuning, en met de Slokakte, gedaan te Stockholm op 27 februari 1995, zoals gewijzigd op 24 januari 2006 3/9/2015
K. 54-1148 Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, betreffende de bescherming van in het belang van de Europese Unie uitgewisselde gerubriceerde informatie, gedaan te Brussel op 25 mei 2011 3/9/2015
K. 54-1145 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Franse Republiek betreffende de samenwerking inzake luchtverdediging tegen niet-militaire luchtdreigingen, gesloten te Tours op 6 juli 2005 30/8/2015
K. 54-1125 Ontwerp van programmawet 10/8/2015
K. 54-1170 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen 10/8/2015
K. 54-1180 Wetsontwerp tot verhoging van de wettelijke leeftijd voor het rustpensioen en tot wijziging van de voorwaarden voor de toegang tot het vervroegd pensioen en de minimumleeftijd van het overlevingspensioen 10/8/2015
K. 54-1187 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 10/8/2015
K. 54-1194 Wetsontwerp tot verlenging van de steunmaatregelen aan het gecombineerd en het verspreid vervoer voor de periode 2015-2016 10/8/2015
K. 54-1195 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven 10/8/2015
K. 54-1197 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen om beter rekening te houden met de bedreigingen voor de samenleving en de nationale veiligheid in de aanvragen tot internationale bescherming 10/8/2015
K. 54-1200 Wetsontwerp tot wijziging van het Consulair Wetboek 10/8/2015
K. 54-1026 Wetsontwerp houdende de aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 20/7/2015
K. 54-1027 Wetsontwerp houdende eerste aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 20/7/2015
K. 54-1135 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken 20/7/2015
K. 54-1151 Wetsontwerp houdende omzetting van de richtlijn 2012/28/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde werken 20/7/2015
K. 54-1198 Wetsontwerp tot versterking van de strijd tegen het terrorisme 20/7/2015
K. 54-1136 Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de nadere regels voor de werking van het Interfederaal Instituut voor de statistiek, van de raad van bestuur en de Wetenschappelijke comitťs van het Instituut voor de nationale rekeningen, gedaan te Brussel op 15 juli 2014 17/7/2015
K. 54-1161 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake gezondheid 17/7/2015
K. 54-1199 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij 16/7/2015
K. 54-1041 Wetsontwerp houdende instemming met het Akkoord tussen de lidstaten van de Europese unie betreffende de vorderingen van een lidstaat tegen een andere lidstaat ter zake van schade aan goederen die zijn eigendom zijn of door hem worden gebruikt of geŽxploiteerd, dan wel van letsel of overlijden van een militair of een lid van het burgerpersoneel van zijn strijdkrachten in het kader van een EU-crisisbeheersingsoperatie, gedaan te Brussel op 28 april 2004 12/7/2015
K. 54-1021 Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Republiek Kosovo betreffende de overbrenging van gevonniste personen, gedaan te Brussel op 18 juni 2010 2/7/2015
K. 54-1020 Wetsontwerp houdende instemming met de volgende internationale akten : 1į Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek der Seychellen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Brussel op 27 april 2006; 2į Protocol, gedaan te Brussel op 14 juli 2009, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek der Seychellen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Brussel op 27 april 2006; en houdende aanpassing van de Belgische belastingwetgeving aan sommige bepalingen van voornoemde internationale akten 30/6/2015
K. 54-967 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2003 houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle electriciteitsproductie met het oog op het verzekeren van de bevoorradingszekerheid op het gebied van energie 28/6/2015
K. 54-1046 Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie 28/6/2015
K. 54-984 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex en van enkele andere bepalingen inzake spoor 15/6/2015
K. 54-1048 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk 2/6/2015
K. 54-1005 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 maart 2013 betreffende de Belgische Ontwikkelingssamenwerking 29/5/2015
K. 54-977 Wetsontwerp houdende instemming met de Wijzigingen van de artikelen 25 en 26 van het Verdrag inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, aangenomen te Madrid op 28 november 2003 21/5/2015
K. 54-1022 Wetsontwerp tot oprichting van een Nationaal Pensioencomitť, een Kenniscentrum en een Academische Raad 21/5/2015
K. 54-1023 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen, wat betreft bepaalde personeelsleden van de geÔntegreerde politie 21/5/2015
K. 54-979 Wetsontwerp houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun Lidstaten, enerzijds, en GeorgiŽ, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014 13/5/2015
K. 54-980 Wetsontwerp houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en OekraÔne, anderzijds, gedaan te Brussel op 21 maart 2014 en op 27 juni 2014 13/5/2015
K. 54-981 Wetsontwerp houdende instemming met de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek MoldaviŽ, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2014 13/5/2015
K. 54-906 Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten teneinde de griffierechten te hervormen 28/4/2015
K. 54-922 Wetsontwerp houdende bepalingen betreffende de pensioenen van de publieke sector 28/4/2015
K. 54-987 Wetsontwerp tot instelling van de maximale marge voor loonkostenontwikkeling voor de jaren 2015 en 2016 28/4/2015
K. 54-960 Wetsontwerp tot verbetering van de werkgelegenheid 23/4/2015
K. 54-887 Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Protocol bij de Verdragen van GenŤve van 12 augustus 1949 betreffende de aanvaarding van een aanvullend onderscheidend embleem (Protocol III), aangenomen te GenŤve op 8 december 2005 20/4/2015
K. 54-879 Wetsontwerp houdende de aanpassing van titel 3 van de wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit, werkgelegenheid en relance en artikelen 275/8 en 275/9 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 aan de verordening (EU) Nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieŽn steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard 24/3/2015
K. 54-875 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector 16/3/2015
K. 54-678 Wetsontwerp houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 2008 en van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorafgaande jaren 22/2/2015
K. 54-725 Wetsontwerp houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 mei 2004 betreffende de omzetting van Brussels International Airport Company (B.I.A.C.) in een naamloze vennootschap van privaatrecht en betreffende de luchthaveninstallaties 13/2/2015
K. 54-732 Wetsontwerp houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 juni 2004 betreffende de toekenning van de exploitatielicentie van de luchthaven Brussel-Nationaal 13/2/2015
K. 54-731 Wetsontwerp met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten en reisdocumenten 10/2/2015
K. 54-495 Wetsontwerp houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 19/12/2014
K. 54-496 Ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 19/12/2014
K. 54-672 Ontwerp van programmawet 19/12/2014
K. 54-673 Wetsontwerp tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2015 19/12/2014
K. 54-689 Wetsontwerp houdende de aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 19/12/2014
K. 54-691 Wetsontwerp houdende tweede aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 19/12/2014

Aangenomen resoluties (Senaat)

11 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 6-125 Voorstel van resolutie teneinde een coherent en geÔntegreerd beleid uit te stippelen om een uitdaging op het vlak van de volksgezondheid aan te gaan†: milieu en chronische ziektes     -
S. 6-212 Voorstel van resolutie tot optimalisatie van de legistieke vormgeving van wetgeving op federaal en deelstatelijk niveau in het kader van de uitvoering van de staatshervorming     -
S. 6-270 Voorstel van resolutie aan de federale regering ter bevordering van de Duitse taal     -
S. 6-278 Voorstel van resolutie tot versterking van de financiŽle autonomie van vrouwen in ontwikkelingslanden     -
S. 6-319 Voorstel van resolutie voor een evenredige tewerkstelling van personen met een handicap in de reguliere arbeidsmarkt     -
S. 6-324 Voorstel van resolutie teneinde het milieu en de Noordzee te beschermen tegen de verontreiniging van marien afval en de aanwezigheid van polyethylenen microbeads in cosmetica te beperken     -
S. 6-355 Voorstel van resolutie betreffende de segregatie waarvan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer zijn geweest     -
S. 6-379 Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is     -
S. 6-381 Voorstel van resolutie voor de invoering van een eenvoudigere en informatievere belastingaangifte     -
S. 6-419 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een zone 30 en de verbetering van de verkeersveiligheid rond alle kinderopvangcentra, en niet alleen rond scholen     -
S. 6-437 Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van antisemitisme     -

Aangenomen resoluties (Kamer)

90 resultaten

Nummer Titel Datum
K. 54-49 Voorstel van resolutie waarin de wegwerking wordt gevraagd van de belemmeringen voor orgaandonaties door levende donoren, door te zorgen voor de vergoeding van alle ten laste van de donor komende medische kosten     -
K. 54-53 Voorstel van resolutie ter verbetering van de diagnosestelling en de opvang van mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom     -
K. 54-305 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Irak en de deelneming van BelgiŽ aan de internationale coalitie tegen IS     -
K. 54-406 Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van een aangepast beleid in het raam van de strijd tegen alcoholmisbruik     -
K. 54-413 Voorstel van resolutie over een betere tegemoetkoming voor de orthodontische zorg     -
K. 54-448 Voorstel van resolutie inzake een multidisciplinaire aanpak van de ziekte van Lyme of Lymeborreliose     -
K. 54-539 Voorstel van resolutie om de veiligheid van voetgangers en fieters in het verkeer te verhogen     -
K. 54-630 Voorstel van resolutie over de strijd tegen gedwongen kinderhuwelijken waar ook ter wereld, inzonderheid in de partnerlanden van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking     -
K. 54-650 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het open internet     -
K. 54-721 Voorstel van resolutie met het oog op de erkenning van de Palestijnse Staat door BelgiŽ     -
K. 54-722 Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Burundi     -
K. 54-901 Voorstel van resolutie over de Toetsingsconferentie van de Partijen bij het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV) van 27 april tot 22 mei 2015     -
K. 54-904 Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen over en het sluiten van een handelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten (Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP)     -
K. 54-988 Voorstel van resolutie inzake de toekomst van Defensie     -
K. 54-997 Voorstel van resolutie over de instelling van een beperkte vrijstelling inzake rij- en rusttijden voor brandstoffenhandelaars     -
K. 54-1007 Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd om in BelgiŽ bij een kernongeval de beschikbaarheid van jodium te waarborgen     -
K. 54-1011 Voorstel van resolutie voor het verbeteren van het treinvervoer voor reizigers met een beperkte mobiliteit     -
K. 54-1052 Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding     -
K. 54-1063 Voorstel van resolutie over de opvolging van de Europese Raad van december 2013 inzake het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid, alsook van de Europese Raad van juni 2015     -
K. 54-1067 Voorstel van resolutie over het verlaagd btw-tarief voor digitale boeken en kranten     -
K. 54-1108 Voorstel van resolutie tot invoering van gerichte controles inzake discriminatie op de arbeidsmarkt     -
K. 54-1110 Voorstel van resolutie betreffende de Belgische investeringen in onderwijs voor meisjes in ontwikkelingslanden     -
K. 54-1111 Voorstel van resolutie over de gedetacheerde werknemers     -
K. 54-1117 Voorstel van resolutie met betrekking tot open data bij de NMBS-groep     -
K. 54-1124 Voorstel van resolutie inzake de kennisgeving aan de Europese Unie van een positief voedingslabel     -
K. 54-1134 Voorstel van resolutie over de depenalisering van homoseksualiteit in de wereld     -
K. 54-1154 Voorstel van resolutie over de stand van de mensenrechten in Saoedi-ArabiŽ en inzonderheid over de situatie van blogger Raif Badawi     -
K. 54-1174 Voorstel van resolutie betreffende de opname en de verankering van het recht op sociale bescherming in het Belgisch internationaal beleid     -
K. 54-1206 Voorstel van resolutie over het mogelijk maken van gedecentraliseerde en gedemedicaliseerde opsporing bij prioritaire doelgroepen die bijzonder vatbaar zijn voor hiv-besmetting     -
K. 54-1207 Voorstel van resolutie betreffende de herdenking van de honderdste verjaardag van de Armeense genocide     -
K. 54-1218 Voorstel van resolutie voor het verrichten door het Rekenhof van twee audits in de ziekenfondssector en een audit bij de federale overheidsinstellingen die toezicht houden op de ziekenfondsen     -
K. 54-1225 Voorstel van resolutie ter evaluatie door het Rekenhof van de verwezenlijking van de beheerscontracten met Infrabel en de NMBS     -
K. 54-1226 Voorstel van resolutie over de "conflictertsen"     -
K. 54-1252 Voorstel van resolutie over de betrekkingen tussen BelgiŽ en Taiwan     -
K. 54-1253 Voorstel van resolutie voor het verbeteren van de fietsverbindingen van en naar stations     -
K. 54-1260 Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen de illegale houthandel     -
K. 54-1276 Voorstel van resolutie met betrekking tot het diversiteitsbeleid bij de NMBS-groep     -
K. 54-1277 Voorstel van resolutie met betrekking tot de kwaliteit van postdiensten     -
K. 54-1342 Voorstel van resolutie waarbij het Rekenhof gevraagd wordt de kwaliteit, de uitvoering, de opvolging en de evaluatie van het tweede Armoedebestrijdingsplan 2012-2014 te onderzoeken     -
K. 54-1364 Voorstel van resolutie betreffende de prioriteiten van BelgiŽ tijdens de Klimaatconferentie (COP 21) van Parijs in december 2015     -
K. 54-1406 Voorstel van resolutie over de bestrijding van genitale verminking bij vrouwen     -
K. 54-1427 Voorstel van resolutie over de steun van BelgiŽ aan TunesiŽ     -
K. 54-1509 Voorstel van resolutie met betrekking tot de dagbladhandel     -
K. 54-1534 Voorstel van resolutie over de oprichting van een werkgroep belast met het onderzoeken van duurzame alternatieven voor vegetatiebestrijding op het Belgische spoorwegennet     -
K. 54-1565 Voorstel van resolutie betreffende een verbeterde sociale dialoog binnen de NMBS-groep     -
K. 54-1573 Voorstel van resolutie voor het stimuleren van de combinatie fiets en trein     -
K. 54-1605 Voorstel van resolutie tot stimulering van het onderzoek naar immunotherapie en de toegang tot de therapie voor kankerpatiŽnten     -
K. 54-1625 Voorstel van resolutie met betrekking tot de wettelijkheid van de opslag en het transport van geneesmiddelen voor palliatief gebruik     -
K. 54-1682 Voorstel van resolutie tot modernisering van de elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar     -
K. 54-1693 Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd het Rekenhof onderzoek te doen voeren naar de oorzaken van het falen van het GEN-Fonds en van de aanzienlijke vertraging die de GEN-werkzaamheden hebben opgelopen     -
K. 54-1725 Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd de preventie en de bestrijding van geweld tegen vrouwen een stimulans te geven, met name door de ratificatie en de universalisering van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, gedaan te Istanbul op 11 mei 2011     -
K. 54-1881 Voorstel van resolutie over de NAVO-topontmoeting van staatshoofden en regeringsleiders van 8 en 9 juli 2016 te Warschau     -
K. 54-1883 Voorstel van resolutie over de inzet van de Belgische Defensie tegen de islamitische staat (IS of DAESH) in Irak en in SyriŽ     -
K. 54-1887 Voorstel van resolutie over de presidentsverkiezingen in de Democratische Republiek Congo     -
K. 54-1934 Voorstel van resolutie betreffende de verdediging en de versterking van de veiligheid van de journalisten     -
K. 54-1939 Voorstel van resolutie aan de federale regering, ter bevordering van de Duitse taal     -
K. 54-1973 Voorstel van resolutie over de steun van BelgiŽ aan een hervatting van het vredesproces in het Nabije Oosten     -
K. 54-1975 Voorstel van resolutie over de bescherming van religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in Noord-Afrika, in het Nabije Oosten en het Midden-Oosten     -
K. 54-1984 Voorstel van resolutie betreffende een uniforme Europese norm voor het meten van de stiptheid van de spoorwegen     -
K. 54-1990 Voorstel van resolutie over het behoud van multimodale mobiliteit in ruraal gebied     -
K. 54-2040 Voorstel van resolutie betreffende de implementatie, de monitoring en de opvolging van duurzame ontwikkelingsdoelen met betrekking tot de realisatie van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten     -
K. 54-2055 Voorstel van resolutie om het buitenlands beleid van BelgiŽ ten aanzien van het Koninkrijk Saoedi-ArabiŽ te herzien     -
K. 54-2080 Voorstel van resolutie over het bevriezen van de toetredingsprocedure van Turkije tot de Europese Unie     -
K. 54-2096 Voorstel van resolutie betreffende zelfrijdende voertuigen     -
K. 54-2125 Voorstel van resolutie betreffende de oprichting van TreinPunten     -
K. 54-2131 Voorstel van resolutie betreffende epilepsie     -
K. 54-2150 Voorstel van resolutie om de Belgische regering ertoe aan te moedigen een ambitieus standpunt voor te staan bij de onderhandelingen over en het sluiten van een hernieuwde Overeenkomst van Cotonou     -
K. 54-2163 Voorstel van resolutie tot invoering van een actieplan om therapietrouw te bevorderen bij chronisch zieke patiŽnten     -
K. 54-2171 Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch Fonds voor de Voedselzekerheid     -
K. 54-2211 Voorstel van resolutie betreffende de inspanningen van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking voor het behalen van de sustainable development goals inzake globale gendergelijkheid en vrouwenemancipatie     -
K. 54-2233 De problematiek van de verkrachtingen : Hoorzittingen - Resolutie     -
K. 54-2298 Voorstel van resolutie betreffende het inzetten op preventie en welzijn voor het terugdringen van het aantal arbeidsongeschikte zelfstandigen     -
K. 54-2421 Voorstel van resolutie over mogelijk geweld jegens de LGBTQI's in TsjetsjeniŽ     -
K. 54-2474 Voorstel van resolutie tot toepassing van de inzichten van gedragswetenschappen in de gezondheidszorg in BelgiŽ     -
K. 54-2496 Voorstel van resolutie ter promotie van fair trade en van de campagne "Maak van BelgiŽ het Land van de Fair Trade"     -
K. 54-2598 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de campagne "Not Found" via de websites van de federale overheidsdiensten en van de ervan afhangende overheidsinstanties     -
K. 54-2741 Voorstel van resolutie betreffende de optimalisatie van de behandeling van idiopathische pulmonale fibrose (IPF)     -
K. 54-2776 Voorstel van resolutie over de uitvoering van de doodstraf tegen professor Ahmadreza Djalali in Iran     -
K. 54-2782 Voorstel van resolutie over de zomer- en wintertijdregeling     -
K. 54-2884 Voorstel van resolutie over de uitbouw van de kringloopeconomie en het tegengaan van geplande veroudering     -
K. 54-2918 Voorstel van resolutie over het Wereldkampioenschap voetbal 2018 in Rusland     -
K. 54-2952 Voorstel van resolutie over de segregatie waarvan de metissen uit de periode van de Belgische kolonisatie in Afrika het slachtoffer zijn geweest     -
K. 54-2965 Voorstel van resolutie met betrekking tot het betaalgedrag van de federale overheid     -
K. 54-3162 Voorstel van resolutie over de "digitale verblijfplaats" en de inschatting van het sociaaleconomisch potentieel ervan voor BelgiŽ     -
K. 54-3174 Voorstel van resolutie over het "BE-Alert"-systeem voor massameldingen aan de bevolking, teneinde ook de verdwijning van minderjarigen te melden     -
K. 54-3184 Voorstel van resolutie betreffende het scheiden van kinderen van hun ouders door de Amerikaanse overheid     -
K. 54-3203 Voorstel van resolutie om de inzet van "killer robots" en gewapende drones door de Belgische Defensie te verbieden     -
K. 54-3319 Voorstel van resolutie over het klimaatbeleid van BelgiŽ - Voorbereiding van de COP 24     -
K. 54-3385 Voorstel van resolutie over het Mondiaal Pact voor veilige, ordelijke en reguliere migratie     -
K. 54-3416 Voorstel van resolutie tot herpositionering van BelgiŽ in het klimaatdebat     -

Aangenomen reglementswijzigingen (Senaat)

6 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 6-106 Voorstel tot wijziging van artikel 19 van het reglement van de Senaat, wat de samenstelling van de commissies betreft     -
S. 6-107 Voorstel tot wijziging van de artikelen 19, 21, 25 en 66 van het reglement van de Senaat, om het systeem van de vaste plaatsvervangers op te heffen     -
S. 6-108 Voorstel tot wijziging van artikel 79 van het reglement van de Senaat, met betrekking tot het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen     -
S. 6-195 Voorstel tot wijziging van artikel 66 van het reglement van de Senaat teneinde de mogelijkheid te geven om verzoeken tot het opstellen van een informatieverslag eerst naar het Bureau te laten verwijzen met het oog op een vlotte behandeling en taakverdeling door de commissies     -
S. 6-222 Voorstel tot wijziging van artikel 54 van het reglement van de Senaat teneinde het indienen van voorstellen in het Duits mogelijk te maken     -
S. 6-307 Voorstel tot wijziging van de artikelen 18 en 54 van het reglement van de Senaat     -

Aangenomen reglementswijzigingen (Kamer)

14 resultaten

Nummer Titel Datum
K. 54-393 Voorstel tot wijziging van artikel 149 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers betreffende de samenstelling van de commissie belast met de begeleiding van het Vast Comitť P en het Vast Comitť I     -
K. 54-859 Huishoudelijk reglement van de commissie bedoeld in artikel 66bis, ß 1, eerste lid, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het coŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse     -
K. 54-1249 Voorstel tot wijziging van artikel 9 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers     -
K. 54-1621 Voorstel tot wijziging van Hoofdstuk X en artikel 151 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers, teneinde de bevoegdheid van de bijzondere commissie uit te breiden naar de verkoop van legermateriaal door Defensie     -
K. 54-1969 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers met betrekking tot de tijdelijke exclusieve beschikbaarheid van antwoorden op schriftelijke vragen     -
K. 54-2801 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers aangaande de deelname van de volksvertegenwoordigers aan de commissiewerkzaamheden     -
K. 54-2803 Voorstel teneinde in het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers een artikel betreffende het lobbyregister in te voegen     -
K. 54-2804 Voorstel tot herziening van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers wat het actualiteitsdebat in commissie betreft     -
K. 54-2805 Voorstel tot herziening van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers en van het Reglement betreffende het integraal, het voorlopig en het beknopt verslag van de vergaderingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers, wat het digitaal verslag betreft     -
K. 54-2806 Voorstel tot herziening van het Reglement van de Kamer wat de elektronische stemming betreft     -
K. 54-2807 Voorstel tot herziening van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers wat de opvolging van Europese aangelegenheden betreft     -
K. 54-2814 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers wat de datum van indiening van de aangifte van mandaten, ambten en beroepen, en de vermogensverklaring betreft     -
K. 54-2818 Voorstel tot wijziging van artikel 28 van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers     -
K. 54-3132 Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers betreffende de elektronische ronddeling van de parlementaire stukken     -

Herziening van de Grondwet (Bekrachtigd en afgekondigd)

1 resultaat

Nummer Titel Datum
S. 6-363 Ontwerp tot herziening van artikel 12 van de Grondwet (Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014) 24/10/2017

Verklaring Herziening van de Grondwet (Gepubliceerd)

Geen resultaat