Nieuwe documenten

Het volgende overzicht toont de toevoegingen en wijzigingen wat betreft de documenten in onze databanken sinds woensdag 20 juni 2018.
De gegevens die in de loop van de dag worden ingevoerd in de databanken, zijn 's anderendaags beschikbaar op de website. Voor documenten is het mogelijk dat het een verbeterde versie betreft. Via de link kan u de meest recente versie consulteren.

Wijzigingen sinds        

Handelingen van de plenaire vergaderinggewijzigd
6-40 Handelingen van 15/6/2018 (Voormiddag) 28/6/2018
 
Wetgevingsstukkengewijzigd
6-440/3 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft (Tekst verbeterd door de commissie) 9/7/2018 17/7/2018
6-449/1 Voorstel van resolutie om een interfederaal « monitoringmechanisme » in te voeren voor de aanbevelingen van de Raad van Europa betreffende België (Voorstel van resolutie) 10/7/2018 17/7/2018
6-451/1 Voorstel van resolutie betreffende het recht van antwoord (Voorstel van resolutie) 12/7/2018 17/7/2018
6-438/4 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft (Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd) 13/7/2018 17/7/2018
6-439/4 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft (Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd) 13/7/2018 17/7/2018
6-440/4 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft (Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd) 13/7/2018 17/7/2018
6-444/4 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van mandaten betreft (Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd) 13/7/2018 17/7/2018
6-449/1 Voorstel van resolutie om een interfederaal « monitoringmechanisme » in te voeren voor de aanbevelingen van de Raad van Europa betreffende België (Voorstel van resolutie) 10/7/2018 17/7/2018
6-442/4 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de cumulatie van mandaten betreft en tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Tekst geamendeerd en verbeterd door de commissie) 9/7/2018 17/7/2018
6-443/3 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van mandaten betreft (Tekst verbeterd door de commissie) 9/7/2018 17/7/2018
6-444/3 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van mandaten betreft (Tekst verbeterd door de commissie) 9/7/2018 17/7/2018
6-439/3 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft (Tekst verbeterd door de commissie) 9/7/2018 17/7/2018
6-442/5 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging, wat de cumulatie van mandaten betreft, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer) 13/7/2018 17/7/2018
6-438/3 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van publieke vergoedingen betreft (Tekst verbeterd door de commissie) 9/7/2018 17/7/2018
6-450/1 Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van digitaal onderwijs (Voorstel van resolutie) 11/7/2018 17/7/2018
6-443/1 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers, wat de cumulatie van mandaten betreft (Ontwerp overgezonden door de Kamer) 28/6/2018 12/7/2018
6-444/1 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de cumulatie van mandaten betreft (Ontwerp overgezonden door de Kamer) 28/6/2018 12/7/2018
6-442/1 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de cumulatie van mandaten betreft en tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Ontwerp overgezonden door de Kamer) 28/6/2018 12/7/2018
6-391/3 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (Aanbevelingen aangenomen door de commissie) 9/7/2018 12/7/2018
6-442/2 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de cumulatie van mandaten betreft en tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen (Amendementen) 9/7/2018 12/7/2018
6-428/1 Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa
Deel 2 van de Gewone Zitting
Straatsburg, 23 - 27 april 2018 (Verslag namens de Belgische delegatie)
15/5/2018 11/7/2018
6-429/1 Het nationaal hervormingsprogramma 2018 en het stabiliteitsprogramma van België 2018-2021 (Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden) 14/6/2018 10/7/2018
6-426/1 Voorstelling van het rapport "Europa nieuw leven inblazen : een totaalakkoord voor de EU27" opgesteld door "New Pact for Europe" (Verslag namens het federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden) 14/5/2018 10/7/2018
6-408/9 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat) 28/6/2018 5/7/2018
6-407/9 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft (Tekst geamendeerd door de Kamer van volksvertegenwoordigers en teruggezonden naar de Senaat) 28/6/2018 5/7/2018
6-432/1 Conferentie van voorzitters van de Parlementen van de Europese Unie, Tallinn, 23-24 april 2018 (Verslag) 24/4/2018 3/7/2018
6-436/1 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 1727/6 in het Gerechtelijk Wetboek (Ontwerp niet geëvoceerd door de Senaat) 26/6/2018 3/7/2018
6-417/1 17de wintervagdering van de Parlemenaire Assemblée van de OVSE (Wenen, 22 - 23 feburai 2018) (Verslag namens de Belgische delegatie) 10/4/2018 28/6/2018
6-431/1 Interparlementaire Conferentie voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) en het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB)
(Sofia, 15-17 februari 2018) (Verslag)
19/6/2018 26/6/2018
6-357/4 Informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale overheid en de deelstaten inzake de bestrijding van kunstroof (Hoorzittingen en schriftelijke adviezen) 15/6/2018 20/6/2018