Ingediende wetgevingsdossiers

De volgende dossiers werden ingediend sinds maandag 21 mei 2018.
De gegevens die in de loop van de dag worden ingevoerd in de databanken, zijn 's anderendaags beschikbaar op de website. Via de link kan u de dossierfiche consulteren.

Wijzigingen sinds        

(*) = nog geen document beschikbaar

Nieuwe wetgevingsdossiers - ingediend
6-437 Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van antisemitisme 8/6/2018
6-435 (*) Parlementaire assemblée van de Raad van Europa
Vergadering van de Vaste Commissie
Zagreb, 1 juni 2018
8/6/2018
6-430 (*) Gedachtewisseling met de heer Christos Stylianides, Europees commissaris belast met humanitaire hulp en crisisbeheer 5/6/2018
6-429 (*) Het nationaal hervormingsprogramma 2018 en het stabiliteitsprogramma van België 2018-2021 5/6/2018
6-426 (*) Voorstelling van het rapport "Europa nieuw leven inblazen : een totaalakkoord voor de EU27" opgesteld door "New Pact for Europe", een project van de Koning Boudewijnstichting 5/6/2018
6-436 Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 1727/6 in het Gerechtelijk Wetboek 31/5/2018
6-434 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen 29/5/2018
6-433 (*) Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de optimalisering van de samenwerking tussen de federale regering en de gewesten inzake de meetinstrumenten van de ecologische voetafdruk van consumptiegoederen teneinde een ecologisch verantwoorde consumptie aan te moedigen 25/5/2018
6-428 (*) Parlementaire Assemblée van de Raad van Europa
Deel 2 van de Gewone Zitting
Straatsburg, 23 - 27 april 2018
25/5/2018