Ingediende wetgevingsdossiers

De volgende dossiers werden ingediend sinds maandag 12 februari 2018.
De gegevens die in de loop van de dag worden ingevoerd in de databanken, zijn 's anderendaags beschikbaar op de website. Via de link kan u de dossierfiche consulteren.

Wijzigingen sinds        

(*) = nog geen document beschikbaar

Nieuwe wetgevingsdossiers - ingediend
6-406 Voorstel van besluit tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 29 maart 2017 tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van bevoegdheden die door het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en de daaraan gehechte protocollen, zijn toegekend aan de nationale parlementen 2/3/2018
6-405 Voorstel van resolutie tot invoering van een internationaal migratietribunaal 23/2/2018
6-404 Voorstel van resolutie teneinde de strijd tegen seksisme in de openbare ruimte op te voeren 22/2/2018