Wetgevingsdossiers besproken in een commissie of in de plenaire vergadering

De volgende dossiers werden besproken in een commissie of in de plenaire vergadering sinds maandag 5 november 2018.
De gegevens die in de loop van de dag worden ingevoerd in de databanken, zijn 's anderendaags beschikbaar op de website. Via de link kan u de dossierfiche consulteren.

Wijzigingen sinds        

Wetgevingsdossiers besproken in een commissie of in de plenaire vergadering
6-271 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van innovatieve maatschappelijke investeringsinstrumenten, in het bijzonder Social Impact Bonds
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
  Inschrijving op agenda 12/11/2018
  Regeling der werkzaamheden 12/11/2018
  Inschrijving op agenda 26/11/2018
  Hoorzitting met de heer Luc Tayart de Borms, afgevaardigd bestuurder en de heer Jan Vander Elst, Head of Finance, van de Koning Boudewijnstichting 26/11/2018
  Gedachtewisseling 26/11/2018
6-413 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de impact, de kansen en mogelijkheden en de risico's van de digitale "slimme samenleving"
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Inschrijving op agenda 16/11/2018
  Hoorzitting met prof. dr. Bart DE MOOR, gewoon hoogleraar Departement Elektrotechniek (ESAT), Faculteit Ingenieurswetenschappen, KU Leuven, Co-holder of the "CM Health Insurance" endowed chair "Health Care Systems Quality and Accessibility" 16/11/2018
  Hoorzitting met de heer Robert TOLLET, voorzitter, en de heer Kris DEGROOTE, adjunct-secretaris van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 16/11/2018
  Inschrijving op agenda 26/11/2018
  Hoorzitting met de heer Luc CORTEBEECK, gewezen voorzitter van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), lid van de raad van bestuur van de Global Commission on the Future of Work (IAO) 26/11/2018
  Hoorzitting met de heer Laurent HUBLET, Co-Founder & Managing Director at BeCentral 26/11/2018
  Hoorzitting met de heer Nicolas ROLAND, onderzoeker in de pedagogische wetenschappen aan de Université libre de Bruxelles en hoofd van de ploeg "ULB Podcast" 26/11/2018
  Hoorzitting met de heer Pieter TIMMERMANS, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) 26/11/2018
  Gedachtewisseling 26/11/2018
  Inschrijving op agenda 30/11/2018
  Hoorzitting met de heer Dirk VAN DAMME, Head of the Innovation and Measuring Progress Division (IMEP), Directorate for Education and Skills, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 30/11/2018
  Hoorzitting met de heer Gérard VALENDUC, gewezen hoogleraar aan de Université catholique de Louvain (UCL) en de Université de Namur, geassocieerd onderzoeker aan het Institut syndical européen (ETUI) en bij de leerstoel Werk-Universiteit (UCL) 30/11/2018
  Gedachtewisseling 30/11/2018
6-419 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een zone 30 en de verbetering van de verkeersveiligheid rond alle kinderopvangcentra, en niet alleen rond scholen
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
  Inschrijving op agenda 12/11/2018
  Aanwijzing rapporteur(s): Latifa Gahouchi 12/11/2018
  Inleidende uiteenzetting door Anne Barzin 12/11/2018
  Bespreking 12/11/2018
6-424 Voorstel van resolutie betreffende de coördinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten inzake de ontwikkeling van e-commerce in België
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
  Inschrijving op agenda 12/11/2018
  Aanwijzing rapporteur(s): Güler Turan 12/11/2018
  Inleidende uiteenzetting door Yves Evrard 12/11/2018
  Bespreking 12/11/2018
6-437 Voorstel van resolutie betreffende de bestrijding van antisemitisme
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Inschrijving op agenda 30/11/2018
  Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen, Karl Vanlouwe 30/11/2018
  Inleidende uiteenzetting door Jean-Jacques De Gucht en Bert Anciaux en Jacques Brotchi en Olga Zrihen 30/11/2018
  Bespreking 30/11/2018
  Regeling der werkzaamheden 30/11/2018
6-459 Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en het Brussels Hoofdstedelijk Parlement naar aanleiding van het voorstel van ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet met het oog op de invoering van onverenigbaarheid tussen de functie van burgemeester of schepen en het mandaat van lid van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, van de Kamer van volksvertegenwoordigers, van de Senaat, van het Vlaams Parlement en van het Europees Parlement (stukken Vl. Parl., 2017-2018, nrs. 1644/1-3 en B.V., 2017-2018, 27 juni 2018, nr. 58, blz. 6 e.v., en stukken Br. Parl., 2016-2017, nr. A-550/1, 2017-2018, nrs. A-550/2-5, en I.V., 2017-2018, 8 juni 2018, nr. 34, blz. 39 e.v.).
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Inschrijving op agenda 12/11/2018
  Bespreking 12/11/2018
  Inschrijving op agenda 30/11/2018
  Bespreking 30/11/2018
  Stemming over het geheel: aangenomen (+11/-6/o0) 30/11/2018
  Aanneming voorstel
Een voorstel van gemotiveerd advies is aangenomen
30/11/2018
  Vertrouwen rapporteur 30/11/2018
6-463 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige assessor bij de Raad van State
  [S1] Behandeling door Senaat
  Inschrijving op agenda 16/11/2018
  Algemene bespreking 16/11/2018
  Bevestiging lijst Raad van State 16/11/2018
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Inschrijving op agenda 12/11/2018
  Aanwijzing rapporteur(s): Cécile Thibaut 12/11/2018
  Hoorzitting met een kandidaat 12/11/2018
  Bevestiging voorgedragen kandidatenlijst
De commissie stelt eenparig voor om de door de Raad van State voorgedragen kandidatenlijst te bevestigen (11 stemmen).
12/11/2018
  Vertrouwen aan de rapporteur voor mondeling verslag
in plénaire vergadering
12/11/2018
6-465 Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het recht van antwoord op het internet
  Informatieverslag
  Indiening van het verzoek 9/11/2018
  [S1] Behandeling door Senaat
  Indiening van het verzoek 9/11/2018
  Inschrijving op agenda Bureau 12/11/2018
  Verzending naar commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden 12/11/2018
  Inschrijving op agenda Bureau 16/11/2018
  Inschrijving op agenda 16/11/2018
  Algemene bespreking 16/11/2018
  Stemming (+24/-5/o8)
Stemming NL (13+/0-/8o) Stemming FR (11+/5-/0o)
16/11/2018
  Aanneming van het verzoek 16/11/2018
  Commissie voor advies: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
  Verzending naar commissie voor advies 12/11/2018
  Informatieverslag
  Opstellen informatieverslag 16/11/2018
  [S2] Behandeling door Senaat
  Opstellen informatieverslag 16/11/2018
  Verzending naar commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden 16/11/2018
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gemeenschapsbevoegdheden
  Verzending naar commissie 16/11/2018
  Inschrijving op agenda 16/11/2018
  Aanwijzing rapporteur(s): Karin Brouwers, Elisabeth Meuleman, Latifa Gahouchi, Jacques Brotchi, Lionel Bajart 16/11/2018
  Inleidende uiteenzetting door Jacques Brotchi 16/11/2018
  Regeling der werkzaamheden 16/11/2018
6-466 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 19 mei 1994 tot regeling van de verkiezingscampagne en tot beperking en aangifte van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, alsmede tot vaststelling van de toetsingsnorm inzake officiële mededelingen van de overheid, teneinde ook na de hertekening van de kieskringen in de provincies Henegouwen en Luxemburg de voortzetting te verzekeren van de beperking van de verkiezingsuitgaven
  [K1] Behandeling door Kamer
  Aanneming in commissie (verbeterd) 7/11/2018
  Bespreking
Integraal verslag nr. 253
8/11/2018
  Stemming over het geheel: aangenomen (+134/-0/o3)
Integraal verslag nr. 253
8/11/2018
  Aanneming zonder amendering 8/11/2018
  Bicameraal, initiatief Kamer
  Overzending aan Senaat 12/11/2018
  [S2] Behandeling door Senaat
  Overzending 12/11/2018
  Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden 12/11/2018
  Inschrijving op agenda 16/11/2018
  Algemene bespreking 16/11/2018
  Artikelsgewijze bespreking 16/11/2018
  Stemming over het geheel: ne varietur (+33/-0/o0) 16/11/2018
  Aanneming zonder amendering 16/11/2018
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Verzending naar commissie 12/11/2018
  Inschrijving op agenda 12/11/2018
  Aanwijzing rapporteur(s): François Desquesnes 12/11/2018
  Inleidende uiteenzetting door Jan Jambon,
Vice-Eersteminister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
12/11/2018
  Bespreking 12/11/2018
  Stemming over het geheel: ne varietur (+13/-0/o0) 12/11/2018
  Aanneming zonder amendering 12/11/2018
  Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag 12/11/2018
  Bicameraal, initiatief Kamer
  Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging 16/11/2018