Wetgevingsdossiers besproken in een commissie of in de plenaire vergadering

De volgende dossiers werden besproken in een commissie of in de plenaire vergadering sinds maandag 19 februari 2018.
De gegevens die in de loop van de dag worden ingevoerd in de databanken, zijn 's anderendaags beschikbaar op de website. Via de link kan u de dossierfiche consulteren.

Wijzigingen sinds        

Wetgevingsdossiers besproken in een commissie of in de plenaire vergadering
6-298 Voorstel van resolutie voor de invoering van een eenvoudiger en meer informatieve belastingaangifte
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
  Inschrijving op agenda 23/2/2018
  Aanwijzing rapporteur(s): Christie Morreale 23/2/2018
  Inleidende uiteenzetting door Brigitte Grouwels 23/2/2018
  Bespreking 23/2/2018
6-339 Herziening van artikel 7bis van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie « Belgisch Staatsblad » nr. 127, Ed. 2, van 28 april 2014)
Voorstel tot herziening van artikel 7bis van de Grondwet
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Inschrijving op agenda 5/3/2018
  Hoorzitting met prof. dr. Nicolas Bonbled, hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Université catholique de Louvain 5/3/2018
  Hoorzitting met prof. dr. Marc Uyttendaele, hoogleraar grondwettelijk recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Université Libre de Bruxelles 5/3/2018
  Hoorzitting met prof. dr. Geert Van Hoorick, hoofddocent aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid, Universiteit Gent 5/3/2018
  Gedachtewisseling 5/3/2018
  Inschrijving op agenda 19/3/2018
  Hoorzitting met prof. dr. Tom Beckers, hoogleraar aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, KU Leuven 19/3/2018
  Hoorzitting met prof. dr. Vinciane Despret, hoogleraar aan de Faculteit Wijsbegeerte en Letteren, Vakgroep Wijsbegeerte, Universiteit Luik 19/3/2018
  Hoorzitting met de heer Michel Vandenbosch, voorzitter van GAIA 19/3/2018
  Hoorzitting met prof. dr. Marc Vandenheede, hoogleraar aan de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Luik 19/3/2018
  Hoorzitting met mevrouw Janneke Vink, LL.M., PhD Candidate on Animals and Liberal Democracy, Department of Jurisprudence, Institute for the Interdisciplinary Study of Law, Universiteit Leiden 19/3/2018
  Gedachtewisseling 19/3/2018
6-381 Voorstel van resolutie voor de invoering van een eenvoudigere en informatievere belastingaangifte
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
  Inschrijving op agenda 23/2/2018
  Aanwijzing rapporteur(s): Christie Morreale 23/2/2018
  Inleidende uiteenzetting door Brigitte Grouwels 23/2/2018
  Bespreking 23/2/2018
6-383 Voorstel van resolutie om opdracht te geven tot het instellen van een onderzoek naar wahabistische organisaties die actief zijn op ons grondgebied om te bepalen of ze schadelijke sektarische organisaties zijn
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Inschrijving op agenda 19/3/2018
  Aanwijzing rapporteur(s): Brigitte Grouwels 19/3/2018
  Inleidende uiteenzetting 19/3/2018
  Bespreking 19/3/2018
6-391 Informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de verbetering van de luchtkwaliteit, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid
  Commissie: Transversale Aangelegenheden - Gewestbevoegdheden
  Inschrijving op agenda 19/2/2018
  Hoorzitting met de heer Frans Fierens, administratief directeur, Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) 19/2/2018
  Hoorzitting met de heren Patrick Berghmans en Wouter Lefebvre, onderzoekers van de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) 19/2/2018
  Hoorzitting met de heer Jean-Claude Maquinay, verantwoordelijke voor de Directie Surveillance de l'Environnement (ISSeP) 19/2/2018
  Gedachtewisseling 19/2/2018
  Inschrijving op agenda 23/2/2018
  Hoorzitting met de heer Joeri Thijs, Greenpeace 23/2/2018
  Hoorzitting met de heer Thomas Goorden, StRaten-generaal 23/2/2018
  Hoorzitting met de heer Wim Van Hees, Ademloos 23/2/2018
  Hoorzitting met de heren Tim Cassiers en Liévin Chemin, Stadsbeweging voor Brussel (BRAL) en Bond Beter Leefmilieu (BBL) 23/2/2018
  Hoorzitting met mevrouw Delphine Morel de Westgaver, Bruxsel'AIR 23/2/2018
  Hoorzitting met de heer Pierre Courbe, Beleidsmedewerker Mobiliteit, Inter-Environnement Wallonie 23/2/2018
  Gedachtewisseling 23/2/2018
  Hoorzitting met prof. dr. Tim Nawrot, Faculteit Wetenschappen, UHasselt en afdeling Pneumologie, Faculteit Geneerskunde KULeuven 5/3/2018
  Hoorzitting met prof. dr. ir. Roeland Samson, bio-ingenieur, Faculteit Wetenschappen, Universiteit Antwerpen 5/3/2018
  Hoorzitting met prof. dr. Jean-François Argacha, cardioloog, Centrum voor Hart- en Vaatziekten, UZB, VUB 5/3/2018
  Hoorzitting met dokter Marc Goethals, cardioloog OLV-ziekenhuis, Aalst 5/3/2018
  Gedachtewisseling 5/3/2018
  Inschrijving op agenda 9/3/2018
  Hoorzitting met de heer Philippe Thnis, scientific officer, Europese Commissie 9/3/2018
  Gedachtewisseling 9/3/2018
  Inschrijving op agenda 19/3/2018
  Hoorzitting met de heer Laurent Willaert, Director Public Affairs, FEBIAC (Belgische en Luxemburgse Automobiel- en Tweewielerfederatie) 19/3/2018
  Hoorzitting met de heer Patrick Van den Bossche, Head Center of Expertise Environment, AGORIA (Federatie van de technologische industrie) 19/3/2018
  Gedachtewisseling 19/3/2018
6-398 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige staatsraad bij de Raad van State
  [S1] Behandeling door Senaat
  Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden 19/2/2018
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Verzending naar commissie 19/2/2018
  Inschrijving op agenda 19/2/2018
  Aanwijzing rapporteur(s): Karl Vanlouwe, François Desquesnes 19/2/2018
  Hoorzitting met kandidaten 19/2/2018
  Bevestiging voorgedragen kandidatenlijst
De commissie stelt met 8 stemmen bij 7 onthoudingen voor om de door de Raad van State voorgedragen kandidatenlijst te bevestigen
19/2/2018
  Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
in plenaire vergadering
19/2/2018
  [S1] Behandeling door Senaat
  Inschrijving op agenda 23/2/2018
  Bevestiging lijst Raad van State
unanimiteit
23/2/2018
  Einde behandeling 23/2/2018
  Monocameraal Senaat
  Einde behandeling 23/2/2018
6-399 Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige assessor bij de Raad van State
  [S1] Behandeling door Senaat
  Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden 19/2/2018
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Verzending naar commissie 19/2/2018
  Inschrijving op agenda 19/2/2018
  Aanwijzing rapporteur(s): Karl Vanlouwe, François Desquesnes 19/2/2018
  Hoorzitting met kandidaten 19/2/2018
  Bevestiging voorgedragen kandidatenlijst
De commissie stelt eenparig (14 stemmen) voor om de door de Raad van State voorgedragen kandidatenlijst te bevestigen
19/2/2018
  Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag
in plenaire vergadering
19/2/2018
  [S1] Behandeling door Senaat
  Inschrijving op agenda 23/2/2018
  Bevestiging lijst Raad van State
unanimiteit
23/2/2018
  Einde behandeling 23/2/2018
  Monocameraal Senaat
  Einde behandeling 23/2/2018
6-402 Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp met betrekking tot het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, tot wijziging van de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, tot wijziging van de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 91 (2017-2018) nrs. 1-2 en BV nr. 56 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2718/1-8)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Inschrijving op agenda 19/2/2018
  Hoorzitting met de vertegenwoordigster van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie: mevrouw Julie de Groote, voorzitster; 19/2/2018
  Hoorzitting met de vertegenwoordiger van de Kamer van volksvertegenwoordigers: de heer David Clarinval 19/2/2018
  Hoorzitting met de vertegenwoordiger van de minister van Pensioenen: de heer Hugues Vlemincq, kabinetschef 19/2/2018
  Bespreking 19/2/2018
  Stemming over het geheel: aangenomen (+10/-4/o1) 19/2/2018
  Aanneming zonder amendering 19/2/2018
  Vertrouwen rapporteur 19/2/2018
  [S1] Behandeling door Senaat
  Inschrijving op agenda 23/2/2018
  Algemene bespreking 23/2/2018
  amendementen ingediend na goedkeuring van het verslag 23/2/2018
  Stemming over het geheel: ne varietur (+25/-12/o8) 23/2/2018
  Aanneming zonder amendering 23/2/2018
  Belangenconflict
  Uitbrengen gemotiveerd advies 23/2/2018
  Mededeling aan bestemmelingen
aan de Eerste Minister, de minister van Pensioenen evenals aan de voorzitters van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie.
23/2/2018
  Einde behandeling 23/2/2018
6-403 Belangenconflict tussen de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie en de Kamer van volksvertegenwoordigers naar aanleiding van het wetsontwerp tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 (stukken Verg. Fr. Gemeenschapscommissie, 84 (2017-2018) nrs. 1-2 en BV nr. 54 (2017-2018), en stukken Kamer, nrs. 54-2652/1-8)
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Inschrijving op agenda 20/2/2018
  Aanwijzing rapporteur(s): Anne Barzin, Karl Vanlouwe 20/2/2018
  Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie: mevrouw Julie de Groote, voorzitster, en mevrouw Caroline Persoons 20/2/2018
  Hoorzitting met de vertegenwoordigster van de Kamer van volksvertegenwoordigers: mevrouw Muriel Gerkens, voorzitster van de commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing 20/2/2018
  Hoorzitting met mevrouw Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 20/2/2018
  Bespreking 20/2/2018
  Stemming over het geheel: aangenomen (+11/-4/o0) 20/2/2018
  Aanneming zonder amendering 20/2/2018
  Vertrouwen rapporteur 20/2/2018
  [S1] Behandeling door Senaat
  Inschrijving op agenda 23/2/2018
  Algemene bespreking 23/2/2018
  amendenten ingediend na goedkeuring van het verslag 23/2/2018
  Stemming over het geheel: ne varietur (+28/-11/o5) 23/2/2018
  Aanneming zonder amendering 23/2/2018
  Belangenconflict
  Uitbrengen gemotiveerd advies 23/2/2018
  Mededeling aan bestemmelingen
aan de Eerste Minister, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid evenals aan de voorzitters van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie.
23/2/2018
  Einde behandeling 23/2/2018
6-406 Voorstel van besluit tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 29 maart 2017 tussen de Federale Staat, de Gewesten, de Gemeenschappen, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de uitoefening van bevoegdheden die door het Verdrag betreffende de Europese Unie, het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en de daaraan gehechte protocollen, zijn toegekend aan de nationale parlementen
  Bicameraal, initiatief Senaat
  Indiening in Senaat 2/3/2018
  [S1] Behandeling door Senaat
  Indiening 2/3/2018
  Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden 9/3/2018
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Verzending naar commissie 9/3/2018
  Inschrijving op agenda 9/3/2018
  Aanwijzing rapporteur(s): François Desquesnes 9/3/2018
  Inleidende uiteenzetting 9/3/2018
  Bespreking 9/3/2018
  Stemming over het geheel: aangenomen (+11/-0/o1) 9/3/2018
  Aanneming zonder amendering 9/3/2018
  Vertrouwen rapporteur 9/3/2018
6-407 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft
  [K1] Behandeling door Kamer
  Bespreking
Integraal verslag nr. 216
1/3/2018
  Stemming over het geheel: aangenomen (eenparig)
Integraal verslag nr. 216
1/3/2018
  Aanneming na amendering door commissie 1/3/2018
  Bicameraal, initiatief Kamer
  Overzending aan Senaat 1/3/2018
  [S2] Behandeling door Senaat
  Overzending 1/3/2018
  Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden 2/3/2018
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Verzending naar commissie 2/3/2018
  Inschrijving op agenda 9/3/2018
  Aanwijzing rapporteur(s): Anne Barzin, Bert Anciaux 9/3/2018
  Inleidende uiteenzetting
vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken
9/3/2018
  Bespreking 9/3/2018
6-408 Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving inzake mandatenlijst en vermogensaangifte wat de transparantie over de vergoedingen, de uitbreiding naar overheidsbestuurders, de elektronische indiening en de controle betreft
  [K1] Behandeling door Kamer
  Bespreking
Integraal verslag nr. 216
1/3/2018
  Stemming over het geheel: aangenomen (eenparig)
Integraal verslag nr. 216
1/3/2018
  Aanneming na amendering door commissie 1/3/2018
  Bicameraal, initiatief Kamer
  Overzending aan Senaat 1/3/2018
  [S2] Behandeling door Senaat
  Overzending 1/3/2018
  Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden 2/3/2018
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Verzending naar commissie 2/3/2018
  Inschrijving op agenda 9/3/2018
  Aanwijzing rapporteur(s): Anne Barzin, Bert Anciaux 9/3/2018
  Inleidende uiteenzetting
vertegenwoordiger van de minister van Binnenlandse Zaken
9/3/2018
  Bespreking 9/3/2018
6-418 De omzetting van Europese richtlijnen in Belgische wetgeving
  Vrije procedure
  Indiening in Senaat 21/3/2018
  [S1] Behandeling door Senaat
  Indiening 21/3/2018
  Verzending naar commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden 21/3/2018
  Commissie: Federaal Adviescomité Europese Aangelegenheden
  Verzending naar commissie 21/3/2018
  Inschrijving op agenda 21/3/2018
  Aanwijzing rapporteur(s): Christophe Lacroix 21/3/2018
  Gedachtewisseling 21/3/2018
  Einde behandeling 21/3/2018