Nieuwsbrief Senaat nr. 16

29/06/2017 Inschrijving op nieuwsbrief

                 
   
       

website

FAQ

vergaderingen

contact

Informatieverslagen

De Senaat kan informatieverslagen opstellen wanneer een regel invloed heeft op die van een ander bevoegdheidsniveau. De bevoegdheidsniveaus zijn de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten. In de informatieverslagen onderzoekt de Senaat hoe de verschillende bevoegdheidsniveaus best samenwerken.

mHealth

mHealth of mobiele gezondheidszorg draagt bij tot een meer patiëntgerichte en gepersonaliseerde zorg. De klemtoon verschuift naar preventie, het zorgsysteem wordt efficiënter en de financiële druk op ons gezondheidssysteem lichter. Er blijven echter ook werkpunten. Zo past mHealth nog niet in het huidige vergoedingsmodel en moeten doorstroming en integratie van elektronische gegevens worden verbeterd. De Senaat formuleert in zijn informatieverslag aanbevelingen over ethiek, toepassingen en geconnecteerde apparaten, mHealth en de relatie tussen patiënten en gezondheidswerkers.

Burden-sharing van de Europese klimaatdoelstellingen

De Europese klimaatdoelstellingen verplichten België ertoe tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen te doen dalen met 15% en ervoor te zorgen dat 13% van het energieverbruik afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen. De gewesten en de federale overheid moeten de inspanningen verdelen. De Senaat formuleert hiertoe in zijn informatieverslag een reeks aanbevelingen, zoals de opwaardering van de Nationale Klimaatcommissie tot een ‘center of excellence’.

Hormoonverstoorders

De Senaat bereidt een informatieverslag voor over hormoonverstorende stoffen. Ze zouden aan de basis liggen van een reeks ziekten en stoornissen die vooral schadelijk zijn voor zwangere vrouwen en pasgeborenen. Zo leiden hormoonverstoorders tot een lager IQ, obesitas, vruchtbaarheidsproblemen en zelfs autisme. Alle gewesten, gemeenschappen en de federale overheid zouden hun beleid op elkaar moeten afstemmen bij de uitvoering van de Europese Reach-verordening hierover. De Senaat wil komen tot constructieve voorstellen en baseert zich hiervoor op een lange reeks hoorzittingen met wetenschappers.

Wetten – Resoluties

Samen met de Kamer is de Senaat ten volle bevoegd voor de Grondwet en de wetgeving over de organisatie en de werking van de instellingen van de Federale staat en van de deelstaten. De Senaat neemt daarnaast ook resoluties aan over actuele problemen en stuurt deze naar de verschillende regeringen.

Bankrekening voor vrouwen in ontwikkelingslanden

Vrouwen in ontwikkelingslanden moeten toegang krijgen tot een eigen bankrekening. Financiële autonomie draagt namelijk bij tot de economische vooruitgang van vrouwen, stelt een resolutie van de Senaat.

Milieu en chronische ziekten

De chronische blootstelling zelfs aan lage dosissen van schadelijke stoffen, de accumulatie ervan in het organisme en de individuele gevoeligheid zijn het onderzoeksterrein van de nieuwe milieugeneeskunde. Deze resolutie stelt dat hiermee rekening moet worden gehouden in o.m. de opleiding en het medisch dossier. Bovendien wordt de band gelegd met een hormoon-ontregelaar als bisfenol A die in verpakkingen van voedingsmiddelen wordt gebruikt en met asbest.

Wetstechnische problemen

Gemeenschappen en gewesten mogen de federale wetgeving in hun beleidsdomeinen wijzigen. Soms loopt het mis, want de verschillende wetgevers hebben niet altijd oog voor elkaars wetgevingsinitiatieven. Het gevolg is overlappende bepalingen waardoor de burger de weg kwijt raakt. Een transversale aanpak kan hiervoor soelaas bieden. Een resolutie formuleert algemene aanbevelingen.

Europa en de wereld

De Senaat waakt erover dat de Europese Unie geen initiatief zou nemen over een onderwerp dat beter op een lager niveau wordt behandeld. Het Federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden werd opgericht met het oog op een versterkte deelname van de nationale parlementen aan het besluitvormingsproces van de Europese Unie. Senatoren maken ook deel uit van de internationale parlementaire assemblees van de Raad van Europa, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de Unie voor de Middellandse Zee en de InterParlementaire Unie. Tenslotte zijn er in het kader van de parlementaire diplomatie veel bilaterale contacten met parlementsleden en politici over de hele wereld.

Energy Union Tour

In de Senaat vond een gedachtewisseling plaats met Eurocommissaris Maroš Šefčovič, bevoegd voor het energiebeleid van de Europese Unie. De nadruk van zijn bezoek aan België lag op de overgang naar een koolstofarme samenleving en op de nationale energie- en klimaatplannen, waarvan het eerste ontwerp tegen eind 2017 bij de Europese Commissie wordt verwacht. De vergadering werd bijgewoond door parlementsleden, burgers en vertegenwoordigers van het middenveld.

Europese Senaten in overleg

De 15 leden van de Vereniging van Europese Senaten zijn geen voorstander van de oprichting van een Europese Senaat om de band met de burgers te versterken. De besluitvorming in de EU wordt er alleen maar complexer door. Wel werd gepleit voor een koepelconferentie van nationale parlementen.

Jean-Claude Juncker in het Federaal Parlement

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker had tijdens een debat in het Federaal adviescomité voor Europese aangelegenheden een duidelijke boodschap voor de Britten: de Brexitfactuur zal gepeperd zijn.

Bilaterale contacten

De Senaat ontving het bezoek van de parlementsvoorzitters van Moldova, Georgië, de Centraal-Afrikaanse republiek en de Indische deelstaat Uttar Pradesh, van de Iraanse vice-presidente en de Oekraïense vice-minister van Buitenlandse zaken en van parlementaire delegaties uit het Verenigd Koninkrijk, Oman en Ethiopië.

Institutioneel nieuws

De Zesde Staatshervorming heeft het institutionele landschap van België ingrijpend veranderd. De verschillende overheden in ons land maken gebruik van hun nieuwe bevoegdheden. Deze rubriek brengt de institutionele nieuwigheden en biedt een overzicht van relevante wetgevende initiatieven, arresten van het Grondwettelijk Hof en adviezen van de Raad van State.

Conferentie van Assembleevoorzitters

De voorzitters van de 9 Belgische parlementen hebben hun allereerste samenwerkingsakkoord ondertekend. Het bepaalt de procedure die de parlementen moeten volgen bij de controle of de Europese regelgeving de principes van subsidiariteit en evenredigheid niet schendt.

De Belgische Senaat. Een geschiedenis

Dit naslagwerk schetst de langzame democratisering van de oorspronkelijk aristocratische Senaat en belicht zijn specifieke rol in bijna twee eeuwen Belgisch staatsbestel. Het naslagwerk weerspiegelt ook de evolutie in het politieke denken en handelen van 1830 tot op heden.

Colloquia

In de Senaat vinden over uiteenlopende onderwerpen colloquia plaats. De conclusies hiervan dragen vaak bij tot de totstandkoming van nieuwe wetgeving.

Samenlevingsdienst

Hoe effen je het pad voor de instelling van een samenlevingsdienst? Daarvoor werd geluisterd naar de verantwoordelijken van Duitse, Franse, Italiaanse en Luxemburgse samenlevingsdiensten. De ronde tafel bracht de belangrijkste betrokken politici samen om na te denken over een Belgische variant. Er kan namelijk nog deze zittingsperiode een statuut komen voor de samenlevingsdienst, een programma waarbij jongeren tussen 18 en 25 jaar zich gedurende 6 maanden inzetten voor gemeenschapsprojecten.

Metissen uit de Belgische koloniale periode

In de koloniale periode werden metissen of kinderen van een Belgische vader en een Afrikaanse moeder vaak onheus behandeld door de Belgische overheid. Tijdens deze hoorzitting heeft de katholieke kerk haar excuses aangeboden voor haar aandeel in dat gebeuren. De metissen vragen een rechtzetting door de overheid.

Gendergelijkheid

Na het eerdere informatieverslag besprak een panel van senatoren de uitvoering van de VN-doelstellingen over de gelijke behandeling van vrouwen en mannen. De Gender Awards gingen naar Julie Foulon en Lieve Blancquaert.

Dertig jaar wet op het dierenwelzijn

Na 30 jaar wet op het dierenwelzijn werden de juridische stand van zaken opgemaakt en werden de ethische aspecten toegelicht en gaven de senatoren hun mening, onder meer over onverdoofd slachten.

Duurzame en succesvolle energietransitie

Moet het initiatief worden gelaten aan de gewesten met een coördinerende rol voor de federale overheid? Of is een federale visie nodig en wordt daarna teruggekoppeld naar de gewesten? Of moet er een nationale parlementaire klimaat- en energiecommissie komen die de coördinatie op zich neemt?

Impact van nieuwe technologieën op privacy en gegevensbescherming

In het nieuw economisch model worden diensten tegen persoonlijke gegevens uitgewisseld in plaats van tegen geld. Eenieders gedrag kan dan ook getraceerd worden dankzij de met internet verbonden toestellen. Hebben we dan geen recht op digitale vergetelheid? Is het gebruik van vertrouwelijke informatie geoorloofd wanneer de nationale veiligheid op het spel staat?

Burgers – Evenementen

De interactie met de burgers en meer bepaald met de jongeren is fundamenteel in een moderne parlementaire democratie. Er worden in de Senaat heel wat evenementen georganiseerd en belangrijke binnen- en buitenlandse bezoekers ontvangen. Ook dit draagt bij tot een beter begrip van wat de Senaat voor zijn omgeving kan betekenen.

Oktober, maand van de SuperDemocratie

Kunstminnaars krijgen in oktober 2017 de kans om werken van het M HKA (Antwerpen) en het BPS22 (Charleroi) over Senaat en democratie te bewonderen.
De toegang is vrij. Rondleidingen zijn betalend.
Informatie en reservaties

Rondleidingen in het Federaal Parlement

-  Klassieke rondleiding (werking van de instellingen en geschiedenis van het Paleis der Natie). Op dagen van plenaire vergaderingen wordt het bezoek ingekort en vervangen door het bijwonen van de openbare vergadering vanop de publiekstribunes.
Politiek overzicht van het halfrond
-  Rondleiding Het Parlement tijdens de Groote Oorlog 1914-1918
-  Rondleiding Kunst in de wandelgangen

Organisatie

Tentoonstelling Human Migration

Het museum 'Shoes or no shoes' stelde in de Senaat de mooiste stukken van zijn indrukwekkende etnografische verzameling schoenen voor. Elke schoen vertelde het relaas van een migrant en bood een beter beeld op de migratiestromen doorheen de geschiedenis. Het evenement kwam tot stand in samenwerking met GoodPlanet.

Scholierenparlement en Jeugd Parlement Jeunesse

500 jongeren waren voor één dag te gast in het parlement. Het was het slotmoment van het project KRAS, een rollen- en discussiespel waarbij jongeren uit Vlaanderen en Brussel een jaar lang vrijwillig debatteren over het thema ‘bezit’. In de Senaat behandelde het Scholierenparlement het ecologische luik.

Een week lang debatteerden 120 jongeren tussen 18 en 25 jaar over de hervorming van het gevangeniswezen en van de arbeidsmarkt, de scheiding van Kerk en Staat en het politieke bestel. Op die manier maakten ze zich vertrouwd met de parlementaire werking. Het Jeugd Parlement Jeunesse groeide uit het initiatief van jongeren zelf over de taalgrens heen.

Odissea-prijs en Vredesvrouwen 2016

De Odissea-prijs werd uitgereikt aan Jolien De Paepe. De twee andere winnaars zijn Nicolas Wijsen en Sophie Compère. De jaarlijkse prijs, waaraan een beurs van 8.000 euro is verbonden, wordt toegekend aan één of meer laatstejaarsstudenten aan een Europese universiteit of hogeschool, als beloning voor hun werk over ruimtevaart. De prijs maakt het mogelijk voor de laureaat een stage in een bedrijf of in een ruimtevaartinstelling te volbrengen.

Op de plechtigheid 'Zoek uw Vredesvrouw 2016' werden 24 Belgische vrouwen of vrouwen die in België verblijven in de bloemetjes gezet. Ze droegen bij tot de vrede, de verzoening en de vrouwenrechten en kregen hiervoor de Zilveren Papaver en de eretitel 'Vredesvrouw'.

Herdenken is ook vooruitkijken

Op 27 januari 1945 werd Auschwitz-Birkenau bevrijd. Op 5 jaar tijd stierven daar ruim 1 miljoen mannen, vrouwen en kinderen. Negentig procent onder hen waren joods. In de plenumvergadering van 27 januari 2017 bracht de Senaat hulde aan de slachtoffers. Eensgezind heeft de Senaat op 24 januari 2013 een resolutie aangenomen waarin wordt opgeroepen de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat te erkennen voor de vervolging van de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

De Dag ter herdenking van de door de nazi-Duitsland gepleegde genocide kadert in de herinneringseducatie die de Senaat aanbiedt. Hierbij treden jonge mensen in dialoog met oorlogsgetuigen. Herdenken is ook meer dan terugblikken op de geschiedenis en plechtigheden bijwonen of organiseren. Het helpt om het verleden beter te begrijpen. Pas als we begrijpen welke mechanismen kunnen leiden tot geweld, oorlog of genocide, kunnen we de uitdagingen van vandaag ontcijferen en er op een gepaste manier mee omgaan.

Op 8 mei 2017 namen leerlingen uit het 5de en het 6de middelbaar actief deel aan de plechtigheid bij het Graf van de Onbekende Soldaat voor de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa. Nadien sprak Olivier Van der Wilt van het Memoriaal van Breendonk over de weerstand. Pieter-Paul Baeten gaf een ontroerende getuigenis over wat hij als scholier meemaakte in de concentratiekampen.

Op 11 november 2016 namen de Senaat en de Kamer deel aan de herdenking van de Wapenstilstand na de Eerste Wereldoorlog. Jongeren en getuigen van de oorlog wisselden hun ervaringen uit.

De Groote Oorlog

Het archief van de Senaat bevat een schat aan verhalen. In 2017 en 2018 gedenken we de Eerste Wereldoorlog met bijdragen over de buitenlandse hulpverlening aan de bevolking, het Senaatshalfrond als Duits krijgsgerecht, de hartenkreet van een terdoodveroordeelde, een senator en de onbekende soldaat, het leven in het parlement tijdens de Groote Oorlog.

Lees ook de brochure 'Het Parlement tijdens de Groote Oorlog'.

Tentakels van de macht

Hadden de hervormingen van na de Eerste Wereldoorlog een effect op de samenstelling van de regeringen in het interbellum? Niels Matheve (KULeuven) stelde vast dat old boys-netwerken het politieke spel nog 20 jaar lang bleven domineren. In zijn nieuwste boek verklaart Matheve hun macht en invloed aan de hand van familiebanden, opleiding, relaties, professionele activiteiten en de rol die ze speelden in de Eerste Wereldoorlog. Het boek werd voorgesteld in de Senaat op 21 juni 2017.

Open Monumentendag

Het Paleis van de Natie nam op 17 september 2016 deel aan de Open Monumentendag die in Brussel in het teken stond van 'Stijlen gerecycleerd'. Het publiek bezocht op eigen tempo en gegidst door een brochure Kamer en Senaat.

Open deuren op Nationale Feestdag

Naar jaarlijkse gewoonte heeft het Federale parlement op 21 juli 2016 naar aanleiding van de Nationale Feestdag zijn deuren geopend. De bezoekers volgden het parcours op hun eigen tempo dankzij een brochure die hen uitleg verschafte bij de bezienswaardigheden en de werking van de instellingen. Langsheen het parcours beantwoordden gidsen de vragen van de bezoekers die ook konden deelnemen aan een quiz. Ook dit jaar kan u op vrijdag 21 juli van 11 tot 19 uur het Federale parlement op uw eigen tempo bezoeken, met behulp van een gratis gidsje. Ingang: Natieplein in de Wetstraat (geen rugzakken)

Let's Go Urban op Koningsdag

Op de burgerlijke viering van Koningsdag op 15 november 2016 stelde Premier Charles Michel dat we de perverse effecten van de globalisering niet kunnen bestrijden door op onszelf terug te plooien en ons achter muren terug te trekken. Koningsdag werd in de Senaat bijgewoond door Koning Albert en Koningin Paola, Prins Lorenz en Prinses Astrid, Prins Laurent en senatoren en kamerleden. Ze luisterden naar ervaringsdeskundigen inzake globalisering.

 

© Senaat.be - foto's © Kevin Oeyen

Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen?