Verkiezingen van 25 mei 2014


Verkiezingscampagne - praktische informatie (addendum) - zetelverdeling

Samenstelling van de Senaat

Bij de parlementsverkiezingen op 25 mei 2014 worden geen senatoren verkozen. De nieuwe Senaat bestaat uit vijftig deelstaatsenatoren, die worden aangewezen door de parlementen van de gemeenschappen en de gewesten, en tien gecoöpteerde senatoren, die worden aangewezen door de deelstaatsenatoren.

De zetelverdeling in de nieuwe Senaat hangt wel af van de verkiezingen van 25 mei 2014. De verkiezingsuitslagen voor de gemeenschaps- en de gewestparlementen bepalen hoeveel deelstaatsenatoren elke politieke formatie mag aanwijzen. Voor de gecoöpteerde senatoren wordt de verdeling bepaald door de verkiezingsuitslagen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Om in aanmerking te komen voor de zetelverdeling in de Senaat kunnen de kandidatenlijsten bij die verkiezingen politieke formaties vormen. Daarvoor moeten ze, uiterlijk achttien dagen vóór de verkiezingen, een verklaring van samenhang indienen bij de griffier van de Senaat.

Tabellen van de samenhangende lijsten

Nota van de juridische dienst van de Senaat over de procedure voor de vernieuwing van de Senaat

Bijeenroeping van de nieuwe Kamers

De nieuwe Kamer van volksvertegenwoordigers wordt bijeengeroepen op donderdag 19 juni 2014.

De nieuwe Senaat wordt bijeengeroepen op donderdag 3 juli 2014.

(artikel 2 van het koninklijk besluit van 25 april 2014 houdende bijeenroeping van de kiescolleges voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en bijeenroeping van de nieuwe Kamers)

Toepasselijke wetgeving

Geconsolideerde versie van de artikelen 67 en 68 van de Grondwet en van Titel VII van het Kieswetboek.